ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ระเบียบการว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมาย

พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

----------

     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบการว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงาน

ขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2502 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับโอนกิจการมา

ดำเนินการ และได้ใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานตามประกาศดังกล่าวตลอดมา บัดนี้ เห็น

เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศ

ระเบียบการว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

                              ประเภทเครื่องแบบ

                              --------------

     ให้เพิ่มเครื่องแบบของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก 1 ประเภท คือ

        (3) เครื่องแบบสีขาว

                           เครื่องแบบสีขาวประกอบด้วย

                           ---------------------

     1. หมวก หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าหนังมันสีดำ มีผ้าพันหมวกสีขาวตามแบบ

สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราราชสีห์ขนาดเล็ก สำหรับติดสายรัดคางข้างละ 1 ดุม ที่หน้าหมวก

ติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองขนาดสูง 6 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดขาว

     2. เสื้อ เสื้อแบบราชการขาว ใช้ดุมโลหะสีทองตราราชสีห์ 5 ดุม

     3. กางเกง กางเกงขายาวสีขาว ไม่พับปลายขา

     4. รองเท้า รองเท้าหุ้มส้นหนังผูกเชือกสีดำ ใส่ถุงเท้าสีเดียวกัน

     5. อินทรธนูและเครื่องหมายชั้น อินทรธนูขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า

พื้นกำมะหยี่สีแดงเลือดหมู ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมน และติดดุมโลหะ

สีทองตราราชสีห์ มีลวดลายเครื่องหมายชั้นดังนี้

         ผู้ว่าการ ปักดิ้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกลายวชิรประจำยาม 1 ดอก เต็มแผ่นอินทรธนู

         พนักงานประจำ

         ก. พนักงานประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนละ 4,600 บาทขึ้นไป มีแถบสีทอง

กว้าง 5 มิลลิเมตรเป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกลายวชิรประจำยาม 1 ดอก ยาวตลอด

ส่วนกลางของอินทรธนู

         ข. พนักงานประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนละ 2,450 บาท ถึง 4,300 บาท

มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกลายวชิรประจำยาม

3 ดอก เรียงตามส่วนยาวไม่เกิน 3 ใน 4 ของอินทรธนู

         ค. พนักงานประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนละ 1,200 บาท ถึง 2,500 บาท

มีแถบและลายหน้าสิงห์เหมือน ข. เว้นแต่มีดอก 2 ดอก เรียงตามส่วนยาวไม่เกิน 1 ใน 2 ของ

อินทรธนู

         ฆ. พนักงานประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 750 บาท ถึง 1,100 บาท มีแถบและ

ลายหน้าสิงห์เหมือน ค. เว้นแต่มีดอก 1 ดอก เรียงตามส่วนยาวไม่เกิน 1 ใน 4 ของอินทรธนู

         ง. พนักงานประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนละ 600 บาท ถึง 725 บาท มีแถบสี

ทองกว้าง 5 มิลลิเมตรเป็นขอบ

         จ. พนักงานประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนละ 450 บาท ถึง 575 บาท มีแถบสี

ทองกว้าง 5 มิลลิเมตร ติดตรงกลางตามส่วนยาวของอินทรธนู

                               เครื่องหมายสังกัด

                               -------------

     เครื่องหมายสังกัดติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง ข้างขวาติดโลหะสีทองตราราชสีห์ ข้างซ้ายติดโลหะ

สีทองตราครุฑจับอยู่บนวงกลม ซึ่งมีรูปแผนที่ประเทศไทยอยู่ภายใน มีอักษรว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อยู่ภายในวงกลม และมีเส้นรูปอาร์มล้อมรอบนอกวงกลม

                           เครื่องหมายราชอิสริยาภรณ์

                           --------------------

     ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบน

ซ้ายได้ทุกโอกาส

                               การใช้เครื่องแบบ

                               -------------

     เครื่องแบบครึ่งยศ

     -------------

        เครื่องแบบครึ่งยศ ให้ใช้เครื่องแบบสีขาวประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ใช้กางเกง

สักหลาดขายาวสีดำ ไม่พับปลายขา

     เครื่องแบบเต็มยศ

     -------------

        เครื่องแบบเต็มยศ ให้ใช้เหมือนเครื่องแบบครึ่งยศ สวมสายสะพาย

     เครื่องแบบสโมสร

     -------------

        เครื่องแบบสโมสร ให้ใช้เหมือนเครื่องแบบเต็มยศ เว้นแต่

        1. เสื้อสโมสร สีขาว จะใช้ผ้าหรือสักหลาดหรือเสิทขาวก็ได้ เปิดอกปาดเอว มีดุม

โลหะสีทองตราราชสีห์ติดที่ข้อมือข้างละ 3 ดุม ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ 3 ดุม และบรรจบเสื้อเป็น

ดุมติดกัน 2 ดุม

        2. เสื้อกั๊ก สีขาว มีดุมโลหะสีทองตราราชสีห์ 3 ดุม

        3. เสื้อเชิ๊ต อกแข็ง ข้อมือแข็งขาว ประกอบกับคอเสื้อเชิ๊ตชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อ ผูกคอ

ด้วยผ้าหรือแพรสีดำแบบหูกระต่าย

        4. เครื่องหมายสังกัด ให้ติดที่คอพับของเสื้อตอนบนเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง

สองข้าง

     ให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ พนักงานสตรี

ให้อนุโลมใช้เครื่องแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน เว้นแต่

        ก. หมวก หมวกแถบทรงอ่อน พับปีกสีขาว ขลิบริมสีเลือดหมู กว้าง 5 เซนติเมตร

ติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองขนาดสูง 3 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดขาว ที่ปีกหมวกด้านซ้ายตอนหน้า

        ข. เสื้อนอก เสื้อแบบราชการขาว แต่คอแบะปลายมน ติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกตอนบน

ทั้งสองข้าง มีกระเป๋าเจาะที่อกด้านซ้ายไม่มีปก 1 กระเป๋า ด้านขวาไม่มีกระเป๋าใช้กระดุมโลหะสีทอง

ตราราชสีห์ 4 ดุม

        ค. เสื้อใน สีขาว คอปกบัวแหลม ขลิบริมสีเลือดหมู กว้าง 5 มิลลิเมตร กลัดกระดุมที่คอ

        ง. ผ้านุ่ง กระโปรงสีขาว ยาวปิดเข่า ปลายมนเล็กน้อย

        จ. รองเท้า รองเท้าหุ้มส้นสีขาว แบบเรียบไม่มีลวดลาย ส้นสูง ใช้ถุงเท้ายาวสีเนื้อ

ส่วนเครื่องแบบสโมสรสำหรับพนักงานสตรีใช้แบบชุดราตรี

 

                        ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2506

                             พลเอก ป. จารุเสถียร

                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย