ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

                      เรื่อง พระราชทานยศทหาร

       มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหาร แก่ ข้าราชการ ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถึงแก่กรรมและได้รับบาดเจ็บถึงพิการทุพพลภาพเนื่องจากปฏิบัติหน้า

ที่ราชการ คือให้

                       กองบัญชาการทหารสูงสุด

       จ่าสิบเอก วิเชียร กุลวิเชียร                    เป็น ร้อยเอก

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2520

                             กองทัพบก

       สิบเอก เสนอ สุสิงห์                          เป็น พันตรี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2520

       จ่าสิบเอก จำลอง สุดใจ                       เป็น พันตรี

       จ่าสิบเอก ประยูร แสงเสวตร์                   เป็น พันตรี

ทั้งสองรายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2520

       จ่าสิบเอก โพธิ์ บุตรสีเขียว                     เป็น ร้อยเอก

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2520

       สิบเอก ทวี สมบัติ                            เป็น ร้อยเอก

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2520