ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดปริมาณของป่าหวงห้ามที่ให้ค้าหรือมีไว้ในครอบครอง

เพื่อการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้สอยในครัวเรือนแห่งตน

ได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๒๖

-----------------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดปริมาณของป่าหวงห้ามที่ค้าหรือ

มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐

เมษายน ๒๕๑๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณของ

ป่าหวงห้ามที่ให้มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒

 

                        ๒. ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งของป่าหวงห้าม ตามพระราช

กฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๐๕ ทุกจำนวนต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

                        ๓. ให้มีของป่าหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.

๒๕๐๕ ไว้ในครอบครองเพื่อใช้สอยในครัวเรือนแห่งตนไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในบัญชีท้าย

ประกาศนี้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

                        ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๖

                                                                              ณรงค์  วงศ์วรรณ

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๒๖/๑๖๗/๓๘๔๖/๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๖]

 

                                                                                    จารุวรรณ/พิมพ์

                                                                                    ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕

                                                                                    A+B (C)