ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์

ที่ให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ตลอดจนอัตราส่วน

หรือปริมาณที่ให้ใช้หรือห้ามมิให้ใช้วัตถุนั้นเกินกำหนด

(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๙

------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้วัตถุประเภท วิตามิน ดังต่อไปนี้ เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์และให้ใช้

เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้ทุกชนิดในปริมาณที่เหมาะสมและกรมปศุสัตว์เห็นชอบ

ด้วย ได้แก่

                        วิตามิน เอ                                  (Vitamin A )

                        วิตามิน ดี๒                                (Vitamin D2)

                        วิตามิน ดี๓                                (Vitamin D3)

                        วิตามิน อี                                   (Vitamin  E )

                        วิตามิน ซี                                   (Vitamin  C )

                        วิตามิน เค๑                               (Vitamin K1 )

                        วิตามิน เค๓                               (Vitamin K3 )

                        วิตามิน บี๑                                (Vitamin B1  )

                        วิตามิน บี๒                                (Vitamin  B2 )

                        วิตามิน บี๖                                (Vitamin  B6 )

                        วิตามิน บี๑๒                              (Vitamin B12 )

                        กรดแพนโททีนิก              (Pantothenic acid)

                        แคลเซียมแพนโททีเนต    (Calcium Pantothenate)

                        กรดนิโคทินิก                              (Nicotinic acid)

                        กรดโฟลิก                                  (Folic acid)

                        ไบโอติน                         (Biotin)

                        โคลีน คลอไรด์                (Choline Chloride)

                        กรดลิโนเลอิก                             (Linoleic acid)

                        อินอซิทอล                                 (Inositol)

                        ข้อ ๒  ให้วัตถุประเภทแร่ธาตุ ซึ่งอยู่ในรูปเกลือของแร่ธาตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด โดยเมื่อ

ใช้เป็นส่วนผสมทำเป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปแล้วต้องมีชนิดของแร่ธาตุบางชนิดได้ไม่เกิน

ปริมาณดังต่อไปนี้

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

                        ข้อ ๓  ให้วัตถุประเภทกรดอะมิโนดังต่อไปนี้ เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และ

ให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้ทุกชนิดในปริมาณที่เหมาะสม และกรมปศุสัตว์เห็น

ชอบด้วย ได้แก่

                        ไลซีน                                        (Lysine)

                        เมไทโอนีน                                  (Methionine)

                        อาร์จินีน                                    (Arginine)

                        ฮีสติดีน                         (Histidine)

                        ซีสตีน                                       (Cystine)

                        ทริปโทแฟน                                (Tryptophan)

                        ฟีนิลอะลานีน                             (Phenylalanine)

                        ลิวซีน                                        (Leucine)

                        ทรีโอนีน                         (Threonine)

                        แวลีน                                        (Valine)

                        ไอโซลิวซีน                                 (Isoleucine)

                        ไทโรซีน                          (Tyrosine)

                        ข้อ ๔  ให้วัตถุประเภทสารเร่งการเจริญเติบโตดังต่อไปนี้ เป็นวัตถุที่เติมใน

อาหารสัตว์ และให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด โดยเมื่อใช้เป็นส่วนผสม

ทำเป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปแล้ว ต้องมีชนิดของสารเร่งการเจริญเติบโตบางชนิดได้ไม่เกิน

ปริมาณดังต่อไปนี้

                        อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่ หรือเป็ด ให้ใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์

ประเภทสารเร่งการเจริญเติบโตได้ในไก่หรือเป็ดตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

                        ไก่กระทง                       ให้ใช้ได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ   ๖ สัปดาห์

                        ไก่ไข่หรือไก่พันธุ์  ให้ใช้ได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ  ๑๖ สัปดาห์

                        เป็ดเนื้อ             ให้ใช้ได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ   ๘ สัปดาห์

                        เป็ดไข่หรือเป็ดพันธุ์         ให้ใช้ได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ  ๒๐ สัปดาห์

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

                        อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับสุกร โดยให้ใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ประเภท

สารเร่งการเจริญเติบโตได้ในสุกรตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ใช้แก่สุกร ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง

น้ำหนัก ๖๐ กิโลกรัม

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

                        อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคหรือกระบือ ให้ใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ประเภท

สารเร่งการเจริญเติบโตได้ในโคหรือกระบือตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ใช้แก่โค หรือกระบือ ซึ่งมี

อายุแรกเกิดจนถึงอายุ ๑ ปี ๖ เดือน

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

                        ข้อ ๕  ให้วัตถุประเภทสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้ เป็นวัตถุที่เติม

ในอาหารสัตว์และให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด โดยเมื่อใช้เป็นส่วนผสม

ทำเป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปแล้ว ต้องมีชนิดของสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์บางชนิดได้

ไม่เกินปริมาณดังต่อไปนี้

                        สารป้องกันจุลินทรีย์ ได้แก่

                        โพรพิโอนิกแอซิด                         ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๑

                        (Propionic acid)

                        โซเดียมโพรพิโอเนต                                 ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓

                        (Sodium propionate)

                        แคลเซียมโพรพิโอเนต                  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓

                        (Calcium propionate)

                        เบนโซอิกแอซิด                           ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๑

                        (Benzoic acid)

                        โซเดียมเบนโซเอต                                   ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๑

                        (Sodium benzoate)

                        ถ้าหากจำเป็นต้องใช้สารป้องกันจุลินทรีย์ร่วมกัน ให้ใช้ได้โดยเมื่อตรวจวิเคราะห์

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปแล้ว จะต้องมีอัตราส่วนหรือปริมาณไม่เกินปริมาณสูงสุดของสารป้องกัน

จุลินทรีย์ที่กำหนดให้ได้สูงสุดที่ผสมร่วมอยู่ด้วย คือ ไม่เกินร้อยละ ๐.๓

                        เบนโซอิกแอซิด ร่วมกับโซเดียมเบนโซเอต ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๑

                        (Benzoic acid plus Sodium benzoate)

                        สารป้องกันความหืน ได้แก่

                        โพรพิลแกลเลต (Propyl gallate)  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๐๑

                        ออกทิลแกลเลต (Octyl gallate)               ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๐๑

                        โดดีซิลแกลเลต (Dodecyl gallate)          ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๐๑

                        บี.เอช.เอ.บิวทิเลเทดไฮดรอกซีอะนิโซล       ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๐๕

                        (B.H.A.= Butylated Hydroxy Anisol)

                        บี.เอช.ที.บิวทิเลเทดไฮดรอกซีโทลูอีน          ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๐๕

                        (B.H.T.= Butylated Hydroxy Toluene)

                        อีทอกซีควิน (Ethoxyquin)                       ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๐๑๕

                        เอดทา เอทิลีนไดอะมีนเททระอะซีเทต        ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๐.๐๒๔

                        (EDTA=Ethylene Diamine Tetra Acetate)

                        ข้อ ๖  ให้วัตถุประเภทสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้ เป็นวัตถุที่เติมใน

อาหารสัตว์และให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด โดยเมื่อใช้เป็นส่วนผสมทำ

เป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปแล้ว ต้องมีชนิดของสารที่ใช้ปรุงแต่งอาหารสัตว์บางชนิดได้ไม่เกิน

ปริมาณดังต่อไปนี้

                        สารเพิ่มกลิ่นและรส ได้แก่

                        แอนีสออยส์ (Anise oil)                           ให้ใช้ได้ตามปริมาณที่เหมาะสม

                        วานิลลิน (Vanillin)                                             ให้ใช้ได้ตามปริมาณที่เหมาะสม

                        โมโนโซเดียมกลูทาเมต                             ให้ใช้ได้ตามปริมาณที่เหมาะสม

                        (Monosodium glutamate)

                        แซ็กคารินโซเดียม (Saccharin sodium)ให้ใช้ได้ตามปริมาณที่เหมาะสม

                        สารช่วยอัดเม็ด ได้แก่

                        พัลเวอไรซด์เบนโทไนต์                             ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๒.๕

                        (Pulverized bemtonite)

                        เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน                           ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๒.๕

                        (Hemicellulose Plus Lignin)

                        โพลีเมทิลอลคาร์บาไมด์                           ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๑.๕

                        (Polymethylolcarbamide)

                        ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicom dioxide)        ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ    

                        สารป้องกันการเป็นก้อน ได้แก่

                        คาโอลิน (Kaolin)                                               ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๒.๕

                        บอลล์เคลย์ (Ball clay)                           ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  ๒.๕

                        แคลเซียมซิลิเกต (Calcium silicate)         ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ    

                        ข้อ ๗  ให้วัตถุประเภทสารปรับปรุงคุณภาพซากสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ดังต่อไป

นี้ เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด โดยเมื่อ

ใช้เป็นส่วนผสมทำเป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปแล้ว ต้องมีชนิดของสารปรับปรุงคุณภาพซากสัตว์

และผลิตภัณฑ์สัตว์ได้ไม่เกินปริมาณดังต่อไปนี้

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

                        หากจะใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์อย่างอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในประกาศนี้จะต้อง

ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือซึ่งอธิบดีมอบหมายเสียก่อน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

การใช้ที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกำหนด

                        ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๙

                                                                                         เสนาะ  เทียนทอง

                                                                     รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

[รก.๒๕๓๐/๕/๒๕๖/๑๓ มกราคม ๒๕๓๐]

 

                                                                                                                         พรพิมล/แก้ไข

                                                                                                                        ๑๑ ก.ค ๒๕๔๔