ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕

---------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง

ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิต

ภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕

                                (๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                (๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                (๓) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

                                (๔) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                (๕) อธิบดีกรมการแพทย์

                                (๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

                                (๗) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                (๘) รองอธิบดีกรมการแพทย์

                                (๙) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

                                (๑๐) หัวหน้าสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

                                (๑๑) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานควบคุมการบริโภค

ยาสูบ

                                (๑๒) สารวัตรอาหารและยา กองสารวัตร สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

                                (๑๓) นักวิชาการอาหารและยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ในส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                                (๑๔) นักวิชาการอาหารและยา กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                                (๑๕) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ระดับ

๕ ขึ้นไป

                        ข้อ ๒  ให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแล

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

                                 ก) ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค

                                      (๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

                                      (๒) สาธารณสุขอำเภอ

                                      (๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

                                      (๔) เภสัชกรประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

                                      (๕) เภสัชกรประจำโรงพยาบาลชุมชน

                                 ข) ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

                                    (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด

                                      (๒) นายอำเภอ

                                        (๓) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

                                 ค) ข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

                                      (๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                                        (๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร

                                      (๓) รองปลัดกรุงเทพมหานคร

                                      (๔) ผู้อำนวยการเขต กรุงเทพมหานคร

                                      (๕) นายกเมืองพัทยา

                        ข้อ ๓  ให้ข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งดำรงตำแหน่ง

ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

๒๕๓๕ เฉพาะกรณีการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในราชอาณาจักร

                                 (๑) ผู้อำนวยการกองการยาสูบ

                                 (๒) หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาต

                                 (๓) หัวหน้าฝ่ายควบคุมใบยาและคำนวณภาษี

                                 (๔) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนยาสูบ

                                 (๕) สรรพสามิตจังหวัด

                                 (๖) สรรพสามิตเขต

                        ข้อ ๔  ให้ข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไป

นี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕

เฉพาะกรณีนำผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร

                                 (๑) ผู้อำนวยการกองพิธีการและประเมินอากร

                                 (๒) ผู้อำนวยการกองควบคุมและตรวจสินค้าขาเข้าที่ ๒

                                 (๓) ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์สินค้า

                                 (๔) ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม

                                 (๕) นายด่านศุลกากรไปรษณีย์

                                 (๖) นายด่านศุลกากร

                        ข้อ ๕  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป                                                

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๕

                                                                                       ไพโรจน์  นิงสานนท์

                                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

[รก.๒๕๓๕/๑๒๓/๑๐๔๗๖/๒๔ กันยายน ๒๕๓๕]