ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์

เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือกำกับ

สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

--------------------------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการควบคุม การจำหน่าย หรือนำเคลื่อนที่

ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน

                        อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่ง

ประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ข้อ ๖ อธิบดีกรมป่าไม้จึงกำหนดให้ผู้

รับอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือ

กำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ดังนี้

 

                        ข้อ ๑ ให้ยกเลิกแบบหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่

ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการ

ค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์

เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓

 

                        ข้อ ๒ ให้ผู้รับอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ

ออกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามแบบท้าย

ประกาศนี้เป็นหลักฐานกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ เมื่อจำหน่ายหรือนำเคลื่อนที่ออกจากสถานที่ค้า หรือ

มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ และให้กำหนดอายุการใช้หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ

ดังกล่าว ในระหว่างการนำสิ่งประดิษฐ์ ฯ เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทางได้ไม่เกิน ๒ วัน เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

 

                        ข้อ ๓ หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตามข้อ ๒ ให้พิมพ์เป็นเล่ม เล่มละ ๕๐ ฉบับ

แต่ละฉบับแบ่งเป็น ๓ ตอน ข้อความตรงกัน ตอนที่ ๑ (ต้นขั้ว) ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ณ

สถานที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ถัดจากวันจำหน่ายหรือนำเคลื่อนที่ ตอนที่ ๒

(ตอนกลาง) ให้นำส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายในวันที่

๑๕ ของเดือนถัดไป ตอน ๓ (ตอนปลาย) ให้ใช้เป็นหลักฐานกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ เมื่อจำหน่ายหรือ

นำเคลื่อนที่ออกจากสถานที่ได้รับอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ

 

                        ข้อ ๔ หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตามข้อ ๒ ผู้รับอนุญาตค้า หรือมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ จะใช้ได้ต่อเมื่อได้นำหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ไปให้

จังหวัดหรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้ แล้วแต่กรณี ประทับตราประจำ

ต่อรูปเครื่องหมายกรมป่าไม้ที่รอยต่อหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ทุกฉบับ พร้อมกับออกหมายเลข

ประจำเล่มให้ และที่หน้าปกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ มีข้อความที่แสดงว่าอนุญาตให้ใช้ได้ โดย

มีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ / ประทับตรา และผู้อนุญาตได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน

 

                        ข้อ ๕ การเขียนข้อความในหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ให้พับด้านหน้าหนังสือ

กำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ทับกันทั้ง ๓ ตอนแล้วใช้กระดาษคาร์บอนด์สอดระหว่างตอนเขียนครั้งเดียวให้

ข้อความตรงกันและการเขียนรายการสิ่งประดิษฐ์ ฯ ด้านหลังหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ก็ให้พับ

เช่นเดียวกัน

 

                        ข้อ ๖ การออกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ แต่ละครั้ง เมื่ออ้างหลักฐานการได้

มาจากหลักฐานฉบับใด ให้บันทึก วัน เดือน พ.ศ. และรายการจำหน่ายลงในหลักฐานฉบับนั้น

พร้อมหักยอดแสดงรายการคงเหลือแต่ละครั้งให้ถูกต้อง

 

                        ข้อ ๗ การนำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

เคลื่อนที่จากสถานที่ได้รับอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ออกนอก

เขตอำเภอหรือจังหวัด (กรณีต่างจังหวัด) หรือออกนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือออกนอกราชอาณา

จักร ให้ปฏิบัติดังนี้

                        ๗.๑ การนำวงกบ ประตู หน้าต่าง แต่ละขนาด จำนวนเกิน ๑๕ วง/บาน หรือ

เตียงนอนทุกขนาด รวมกันเกิน ๒ หลัง ลูกกรงกลึงเกิน ๕๐ อัน เคลื่อนที่จากสถานที่ได้รับอนุญาต

ให้ค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ แห่งเดียว หรือหลายแห่งในท้องที่อำเภอ

เดียวกันหรือต่างอำเภอ โดยบรรทุกยานพาหนะหรือในขบวนรถไฟเดียวกัน ต้องให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ท้องที่ที่สถานที่ค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตั้งอยู่ ตรวจสอบ

รับรองในหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ใช้เป็นหลักฐานก่อน จึงจะนำเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัด

ได้ เว้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี และนครปฐม ให้ออกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ เคลื่อนที่ภาย

ใน ๑๐ จังหวัด ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง

                        ๗.๒ การนำถ้วย โถ โอ ชาม ขัน พาน จาน ถาด สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้อ

อ่าง ถ้วย แก้ว เขียง หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่ทำด้วยไม้สัก พยุง ชิงชัน ประดู่

มะค่าโมง ขะเจ๊าะ และมะเกลือ ไม่ว่าจะเป็นไม้ชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น ที่ไม่ได้อัดหรือประสานจากไม้

ชิ้นเล็ก ๆ หลายชิ้นรวมกัน ทุกขนาด ทุกจำนวน ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองใน

หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน จึงจะนำเคลื่อนที่ออกนอกเขต

อำเภอ (กรณีต่างจังหวัด) หรือออกนอกเขตกรุงเทพมหานครได้

                        ๗.๓ การนำสิ่งประดิษฐ์ ฯ ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจำนวน ที่อธิบดีกรมป่าไม้ไม่ได้

ประกาศยกเว้นออกนอกราชอาณาจักร ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองในหนังสือกำกับ

สิ่งประดิษฐ์ ฯ ทุกฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน จึงจะนำเคลื่อนที่ออกนอกราชอาณาจักร

ได้ ยกเว้นผู้รับอนุญาตให้ค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่

๑๐ จังหวัด ตามข้อ ๗.๑ ไม่ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง

 

                        ข้อ ๘ กรณีสถานที่ค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตั้งอยู่

ในท้องที่อำเภอที่ไม่มีสำนักงานป่าไม้อำเภอ หรือไม่มีเจ้าพนักงานป่าไม้ประจำทำการ อนุโลมให้

ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ นำสิ่งประดิษฐ์ ฯ ตามที่กล่าวใน

ข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ออกนอกเขตอำเภอท้องที่หรือจังหวัดแล้วแต่กรณีไปถึงสำนักงานป่าไม้ หรือด่าน

ป่าไม้ด่านแรกเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ตรวจสอบรับรองในหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ ฯ

ทุกฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน จึงจะนำเคลื่อนที่ต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้

                        ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

                                                                                             ทิวา  สรรพกิจ

                                                                                            อธิบดีกรมป่าไม้

 

[รก.๒๕๓๕/๑๙/๑๒๔๗/๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕]

 

                                                                                    จารุวรรณ/แก้ไข

                                                                                    ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕

                                                                                    A+B (C)