ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง  กำหนดสีที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

-----------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง

พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้สีที่ใช้ในเครื่องสำอางเป็นวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เครื่องสำอาง ตามมาตรา ๕ (๕)

                        ข้อ ๒  สีที่ใช้ในข้อ ๑ ต้องเป็น

                        (ก) สีอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์ สีอนินทรีย์ หรือสีธรรมชาติตามบัญชี

ท้ายประกาศนี้

                        (ข) เกลืออะลูมิเนียม โซเดียม แคลเซียม แบเรียม หรือสตรอนเชียมของสี

ตาม (ก) ชนิดเดียวกันที่ปลอดภัยในการใช้

                        (ค) สีผสมอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำหนดสี

ผสมอาหาร ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยอาหาร

                        (ง) สีซึ่งรับรองโดย USFDA (United States Food and Drug Administration)

ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ CFR (Code of Federal Regulations) ฉบับที่กล่าวถึงเรื่องสีซึ่งตีพิมพ์

เผยแพร่ครั้งหลังสุดหรือสีซึ่ง The Council of The European Communities ได้พิจารณากำหนด

ให้ใช้ตาม Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสีที่กำหนดไว้ใน (ก)

                        ข้อ ๓  การใช้สีตามข้อ ๒ จะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามแต่ละประเภท หรือ

ชนิดของเครื่องสำอางและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

                        ข้อ ๔  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖

                                                                            บุญพันธ์  แขวัฒนะ

                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๓๖/๙๘/๑๑พ/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖]