ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และ

วิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน

(ฉบับที่ 3)

---------

 

          โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์

และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดระยะ

เวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน

(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 18(2) และวรรคสี่

แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1  ให้ยกเลิกความใน(10) ของข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและ

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงแรงและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนด

ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน

(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539 ข้อ 1

          ข้อ 2  ให้ยกเลิกความใน (17) (18) และวรรคสองของข้อ 2

แห่งประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดระยะเวลา

การจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน ลงวันที่ 12

กันยายน พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และ

วิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539

ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          (17) สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะส่วนอื่น

นอกจากที่ระบุไว้ใน(1) ถึง (16) ให้มีระยะเวลาการจ่ายตามที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมหรือคณะกรรมการการแพทย์กำหนดแต่ไม่เกินห้าปี

          ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต้องสูญเสียอวัยวะ

หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะในหลายส่วนของร่างกายตามที่ระบุไว้ใน (1)

ถึง (17) ให้คำนวณกำหนดเวลาดังกล่าวรวมกันแต่ไม่เกินสิบปี

          ข้อ 3  ให้แก้ไขความในข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และ

วิธีการคำนวณค่าจ้างเดือน ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดระยะเวลา

การจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539 ข้อ 5 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          ข้อ 5  กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม ค่าทดแทนตามมาตรา 18

วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ

สองพันบาทและไม่เกินเดือนละเก้าพันบาท

          ข้อ 4  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฉบับนี้ใช้บังคับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

                         ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540

                                   ฉัตรชัย เอียสกุล

                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม