ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 98 พ.ศ.2540

เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 (เพิ่มเติม)

__________

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 (1) และมาตรา 11

(4) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 และวัตถุออก

ฤทธิ์ในประเภท    2   ในบัญชีแยกท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 97 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภท

วัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก

ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2539 ตามที่ปรากฎ

ในบัญชีแนบท้ายประกาศ

          ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                    ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2540

                             มนตรี  พงษ์พานิช

                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข