ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การกำหนดส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๐

--------------------------

 

                        โดยที่มาตรา ๕ ก. ราชการบริหารส่วนกลาง (๑๑) - (๒๒) และ (๒๓) - (๓๘)

และ ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (๑) และ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม

สรรพกร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้สำนักงานสรรพากรภาค ๑ - ๑๒  สำนักงาน

ภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑ - ๑๖ สำนักงานสรรพากรจังหวัด และสำนักงานสรรพากรอำเภอ อันเป็นส่วน

ราชการในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริการส่วนภูมิภาคของกรมสรรพากร กระทรวงการ

คลัง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนด

ส่วนราชการดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้

                        ๑.  สำนักงานสรรพากรภาค ๑ - ๑๒ ได้แก่

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑

                        (๒)  สำนักงานสรรพากรภาค ๒

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรภาค ๓

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรภาค ๔

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรภาค ๕

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรภาค ๖

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรภาค ๗

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรภาค ๘

                        (๙)  สำนักงานสรรพากรภาค ๙

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐

                        (๑๑)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑

                        (๑๒)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒

                        ทั้งนี้  สำนักงานสรรพากรภาค รับผิดชอบสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ สำนัก

งานสรรพากรจังหวัด หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา) ดังต่อไปนี้

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑ รับผิดชอบสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๒ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๓ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๔

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๕ และสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๖

                        (๒)  สำนักงานสรรพากรภาค ๒ รับผิดชอบสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๗ 

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๘ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๙  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่

๑๐ และสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๑

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรภาค ๓ รับผิดชอบสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๒

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๓ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๔ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่

๑๕ และสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๖

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรภาค ๔  รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดชัยนาท

สำนักงานสรรพากรจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสรรพากร

จังหวัดปทุมธานี (สาขา) สำนักงานสรรพากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสรรพากรจังหวัด

ลพบุรี สำนักงานสรรพากรจังหวัดสระบุรี สำนักงานสรรพากรจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสรรพากร

จังหวัดอ่างทอง และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุทัยธานี

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรภาค ๕ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี 

สำนักงานสรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี สำนักงานสรรพากร

จังหวัดชลบุรี (สาขา)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดตราด สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครนายก 

สำนักงานสรรพากรจังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานสรรพากรจังหวัดระยอง  สำนักงานสรรพากร

จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ (สาขา)  และสำนักงานสรรพากร

จังหวัดสระแก้ว

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรภาค ๖ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัด

กาญจนบุรี สำนักงานสรรพกรจังหวัดนครปฐม สำนักงานสรรพากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนัก

งานสรรพากรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสรรพากรจังหวัดราชบุรี สำนักงานสรรพากรจังหวัด

สมุทรสงคราม สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรภาค ๗ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัด

กำแพงเพชร สำนักงานสรรพากรจังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดพิจิตร สำนักงานสรรพากรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานสรรพกรจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรภาค ๘ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย 

สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ (สาขา) สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดน่าน สำนักงานสรรพากรจังหวัดพะเยา สำนักงานสรรพากรจังหวัดแพร่ สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำปาง และสำนักงานสรรพากรจังหวัด

ลำพูน

                        (๙)  สำนักงานสรรพากรภาค ๙  รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสรรพากร

จังหวัดยโสธร สำนักงานสรรพากรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัด

กาฬสินธุ์ สำนักงานสรรพากรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครพนม สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสรรพากรจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสรรพากรจังหวัด

ร้อยเอ็ด สำนักงานสรรพากรจังหวัดเลย สำนักงานสรรพากรจังหวัดสกลนคร สำนักงานสรรพากร

จังหวัดหนองคาย สำนักงานสรรพากรจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุดรธานี

                        (๑๑)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดกระบี่ 

สำนักงานสรรพากรจังหวัดชุมพร สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสรรพากร

จังหวัดพังงา สำนักงานสรรพากรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสรรพากรจังหวัดระนอง และสำนักงาน

สรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        (๑๒)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดตรัง

สำนักงานสรรพากรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสรรพากรจังหวัดปัตตานี สำนักงานสรรพากร

จังหวัดพัทลุง สำนักงานสรรพากรจังหวัดยะลา สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดสงขลา (สาขา) และสำนักงานสรรพากรจังหวัดสตูล

                        ๒.  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑ - ๑๖ ได้แก่

                        (๑)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑

                        (๒)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๒

                        (๓)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๓

                        (๔)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๔

                        (๕)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๕

                        (๖)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๖

                        (๗)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๗

                        (๘)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๘

                        (๙)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๙

                        (๑๐)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๐

                        (๑๑)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๑

                        (๑๒)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๒

                        (๑๓)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๓

                        (๑๔)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๔

                        (๑๕)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๕

                        (๑๖)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๖

                        ทั้งนี้ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขต หรือ

สำนักงานสรรพากรเขต (สาขา) ดังต่อไปนี้

                        (๑)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตป้อม

ปราบศัตรูพ่าย สำนักงานสรรพากรเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (สาขา) สำนักงานสรรพากรเขตพระนคร

สำนักงานสรรพากรเขตพระนคร (สาขา) และสำนักงานสรรพากรเขตสัมพันธวงศ์

                        (๒)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๒  รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตปทุม

วันและสำนักงานสรรพากรเขตปทุมวัน (สาขา)

                        (๓)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๓ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตพญาไท

                        (๔)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๔ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตราชเทวี

และสำนักงานสรรพากรเขตราชเทวี (สาขา)

                        (๕)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๕ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตจตุจักร

สำนักงานสรรพากรเขตดุสิต และสำนักงานสรรพากรเขตบางซื่อ

                        (๖)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๖ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบางเขน

สำนักงานสรรพากรเขตลาดพร้าว และสำนักงานสรรพากรเขตหลักสี่

                      (๗)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๗ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตดินแดง

สำนักงานสรรพากรเขตสวนหลวง สำนักงานสรรพากรเขตห้วยขวาง และสำนักงานสรรพากรเขต

ห้วยขวาง (สาขา)

                        (๘)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๘ รับผิดชอบสำนักงานเขตคลองเตย สำนัก

งานสรรพากรเขตคลองเตย (สาขา) และสำนักงานสรรพากรเขตวัฒนา

                        (๙)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๙ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบางนา

สำนักงานสรรพากรเขตประเวศ และสำนักงานสรรพากรเขตพระโขนง

                        (๑๐)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๐ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบาง

กะปิ สำนักงานสรรพากรเขตบึงกุ่ม และสำนักงานสรรพากรเขตวังทองหลาง

                        (๑๑)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๑ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตมีน

บุรี สำนักงานสรรพากรเขตลาดกระบัง และสำนักงานสรรพากรเขตหนองจอก

                        (๑๒)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๒ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบาง

รัก สำนักงานสรรพากรเขตบางรัก (สาขา ๑ ) และสำนักงานสรรพากรเขตบางรัก (สาขา ๒ )

                        (๑๓)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๓ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบาง

คอแหลม สำนักงานสรรพากรเขตยานาวา และสำนักงานสรรพากรเขตสาธร

                        (๑๔)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๔ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตตลิ่ง

ชัน สำนักงานสรรพากรเขตบางแค สำนักงานสรรพากรเขตบางพลัด สำนักงานสรรพากรเขตภาษี

เจริญ  และสำนักงานสรรพากรเขตหนองแขม

                        (๑๕)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๕ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขต

จอมทอง สำนักงานสรรพากรเขตบางขุนเทียน และสำนักงานสรรพากรเขตราษฎร์บูรณะ

                        (๑๖)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๖ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขต

คลองสาน สำนักงานสรรพากรเขตธนบุรี สำนักงานสรรพากรเขตธนบุรี (สาขา) สำนักงานสรรพากร

เขตบางกอกน้อย และสำนักงานสรรพากรเขตบางกอกใหญ่

                        ๓.  สำนักงานสรรพากรจังหวัด ได้แก่

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดกระบี่

                        (๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดกาญจนบุรี

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดกาฬสินธุ์

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดกำแพงเพชร

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดขอนแก่น

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี

                        (๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี (สาขา)

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชัยนาท

                        (๑๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชัยภูมิ

                        (๑๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชุมพร

                        (๑๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย

                        (๑๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่

                        (๑๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ (สาขา)

                        (๑๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดตรัง

                        (๑๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดตราด

                        (๑๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดตาก

                        (๑๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครนายก

                        (๒๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครปฐม

                        (๒๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครพนม

                        (๒๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา

                        (๒๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช

                        (๒๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์

                        (๒๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนนทบุรี

                        (๒๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนราธิวาส

                        (๒๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดน่าน

                        (๒๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์

                        (๒๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี

                        (๓๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี (สาขา)

                        (๓๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                        (๓๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปราจีนบุรี

                        (๓๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปัตตานี

                        (๓๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        (๓๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพะเยา

                        (๓๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพังงา

                        (๓๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพัทลุง

                        (๓๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพิจิตร

                        (๓๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพิษณุโลก

                        (๔๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเพชรบุรี

                        (๔๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์

                        (๔๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดแพร่

                        (๔๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดภูเก็ต

                        (๔๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดมหาสารคาม

                        (๔๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดมุกดาหาร

                        (๔๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                        (๔๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดยโสธร

                        (๔๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดยะลา

                        (๔๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ด

                        (๕๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดระนอง

                        (๕๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดระยอง

                        (๕๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดราชบุรี

                        (๕๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดลพบุรี

                        (๕๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำปาง

                        (๕๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำพูน

                        (๕๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเลย

                        (๕๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดศรีสะเกษ

                        (๕๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสกลนคร

                        (๕๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา

                        (๖๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา (สาขา)

                        (๖๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสตูล

                        (๖๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ

                        (๖๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ (สาขา)

                        (๖๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรสงคราม

                        (๖๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร

                        (๖๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสระแก้ว

                        (๖๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสระบุรี

                        (๖๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสิงห์บุรี

                        (๖๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุโขทัย

                        (๗๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี

                        (๗๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        (๗๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุรินทร์

                        (๗๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดหนองคาย

                        (๗๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดหนองบัวลำภู

                        (๗๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอ่างทอง

                        (๗๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอำนาจเจริญ

                        (๗๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอุดรธานี

                        (๗๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์

                        (๗๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอุทัยธานี

                        (๘๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี

                        ทั้งนี้  สำนักงานสรรพากรจังหวัด รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ สำนัก

งานสรรพากรอำเภอ (สาขา) หรือสำนักงานสรรพากรกิ่งอำเภอ ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นเว้นแต่กรณี

ดังต่อไปนี้

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ

เมืองชลบุรี สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองชลบุรี (สาขา) สำนักงานสรรพากรอำเภอบ่อทอง สำนัก

งานสรรพากรอำเภอบ้านบึง สำนักงานสรรพากรอำเภอพนัสนิคม สำนักงานสรรพากรอำเภอพาน

ทอง และสำนักงานสรรพากรอำเภอหนองใหญ่

                        (๒)  สำนักงานสรรพากาจังหวัดชลบุรี (สาขา) รับผิดชอบสำนักงานสรรพากร

อำเภอเกาะสีชัง สำนักงานสรรพากรอำเภอบางละมุง  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางละมุง (สาขา) 

สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีราชา สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีราชา (สาขา) และสำนักงาน

สรรพากรอำเภอสัตหีบ

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ

เมืองเชียงใหม่ สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเชียงใหม่ (สาขา) สำนักงานสรรพากรอำเภอ

จอมทอง สำนักงานสรรพากรอำเภอดอยเต่า สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่แจ่ม สำนักงาน

สรรพากรอำเภอแม่วาง สำนักงานสรรพากรอำเภอสะเมิง สำนักงานสรรพากรอำเภอสันป่าตอง

สำนักงานสรรพากรอำเภอสารภี สำนักงานสรรพากรอำเภอหางดง สำนักงานสรรพากรอำเภอ

อมก๋อย สำนักงานสรรพากรอำเภอฮอด และสำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอดอยหล่อ

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ (สาขา) รับผิดชอบสำนักงาน

สรรพากรอำเภอเชียงดาว สำนักงานสรรพากรอำเภอไชยปราการ สำนักงานสรรพากรอำเภอดอย

สะเก็ด สำนักงานสรรพากรอำเภอฝาง สำนักงานสรรพากรอำเภอพร้าว สำนักงานสรรพากรอำเภอ

แม่แตง สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ริม สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่อาย สำนักงานสรรพากร

อำเภอเวียงแหง สำนักงานสรรพากรอำเภอสันกำแพง สำนักงานสรรพากรอำเภอสันทราย และ

สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอแม่ออน

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ

เมืองปทุมธานี สำนักงานสรรพากรอำเภอลาดหลุมแก้ว และสำนักงานสรรพากรอำเภอสามโคก

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี (สาขา) รับผิดชอบสำนักงาน

สรรพากรอำเภอคลองหลวง สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองหลวง (สาขา) สำนักงานสรรพากร

อำเภอธัญบุรี สำนักงานสรรพากรอำเภอลำลูกกา และสำนักงานสรรพากรอำเภอหนองเสือ

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ

เมืองสงขลา สำนักงานสรรพากรอำเภอกระแสสินธุ์ สำนักงานสรรพากรอำเภอจะนะ สำนักงาน

สรรพากรอำเภอเทพา สำนักงานสรรพากรอำเภอนาทวี สำนักงานสรรพากรอำเภอระโนด สำนัก

งานสรรพากรอำเภอสทิงพระ สำนักงานสรรพากรอำเภอสะเดา สำนักงานสรรพากรอำเภอสะบ้า

ย้อย และสำนักงานสรรพากรอำเภอสิงหนคร

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา (สาขา) รับผิดชอบสำนักงานสรรพากร

อำเภอคลองหอยโข่ง สำนักงานสรรพากรอำเภอควนเนียง สำนักงานสรรพากรอำเภอนาหม่อม

สำนักงานสรรพากรอำเภอบางกล่ำ สำนักงานสรรพากรอำเภอรัตภูมิ สำนักงานสรรพากรอำเภอ

หาดใหญ่ และสำนักงานสรรพากรอำเภอหาดใหญ่ (สาขา)

                        (๙)  สำนักงานสรรพการจังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากร

อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรปราการ (สาขา) สำนักงาน

สรรพากรอำเภอบางบ่อ สำนักงานสรรพากรอำเภอบางพลี และสำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอ

บางเสาธง

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ (สาขา) รับผิดชอบสำนักงาน

สรรพากรอำเภอพระประแดง สำนักงานสรรพากรอำเภอพระประแดง (สาขา) และสำนักงาน

สรรพากรอำเภอพระสมุทรเจดีย์

                        ๔.  สำนักงานสรรพากรอำเภอ ได้แก่

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองกระบี่

                        (๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเกาะลันตา

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขาพนม

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองท่อม

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปลายพระยา

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลำทับ

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเหนือคลอง

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภออ่าวลึก

                        (๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองกาญจนบุรี

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอด่านมะขามเตี้ย

                        (๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทองผาภูมิ

                        (๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าม่วง

                        (๑๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่ามะกา

                        (๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไทรโยค

                        (๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ่อพลอย

                        (๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพนมทวน

                        (๑๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเลาขวัญ

                        (๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีสวัสดิ์

                        (๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสังขละบุรี

                        (๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองปรือ

                        (๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอห้วยกระเจา

                        (๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

                        (๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกมลาไสย

                        (๒๔)  สำนักงานสรรพการอำเภอกุฉินารายณ์

                        (๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขาวง

                        (๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคำม่วง

                        (๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าคันโท

                        (๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนามน

                        (๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอยางตลาด

                        (๓๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอร่องคำ

                        (๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสมเด็จ

                        (๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสหัสขันธ์

                        (๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองกุงศรี

                        (๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอห้วยผึ้ง

                        (๓๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอห้วยเม็ก

                        (๓๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอนาคู

                        (๓๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองกำแพงเพชร

                        (๓๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอขาณุวรลักษบุรี

                        (๓๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองขลุง

                        (๔๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองลาน

                        (๔๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทรายทองวัฒนา

                        (๔๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไทรงาม

                        (๔๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปางศิลาทอง

                        (๔๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพรานกระต่าย

                        (๔๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลานกระบือ

                        (๔๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอบึงสามัคคี

                        (๔๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองขอนแก่น

                        (๔๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองขอนแก่น (สาขา)

                        (๔๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกระนวน

                        (๕๐)  สำนักงานสรรพการอำเภอเขาสวนกวาง

                        (๕๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชนบท

                        (๕๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชุมแพ

                        (๕๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอน้ำพอง

                        (๕๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเปือยน้อย

                        (๕๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านไผ่

                        (๕๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านฝาง

                        (๕๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระยืน

                        (๕๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพล

                        (๕๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภูผาม่าน

                        (๖๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภูเวียง

                        (๖๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอมัญจาคีรี

                        (๖๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแวงน้อย

                        (๖๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแวงใหญ่

                        (๖๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสีชมพู

                        (๖๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองเรือ

                        (๖๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองสองห้อง

                        (๖๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภออุบลรัตน์

                        (๖๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย

                        (๖๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอบ้านแฮด

                        (๗๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองจันทบุรี

                        (๗๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแก่งหางแมว

                        (๗๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอขลุง

                        (๗๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าใหม่

                        (๗๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนายายอาม

                        (๗๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโป่งน้ำร้อน

                        (๗๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอมะขาม

                        (๗๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสอยดาว

                        (๗๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแหลมสิงห์

                        (๗๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ

                        (๘๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

                        (๘๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าตะเกียบ

                        (๘๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางคล้า

                        (๘๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

                        (๘๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางปะกง

                        (๘๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านโพธิ์

                        (๘๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแปลงยาว

                        (๘๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพนมสารคาม

                        (๘๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอราชสาส์น

                        (๘๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสนามชัยเขต

                        (๙๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน

                        (๙๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองชลบุรี

                        (๙๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองชลบุรี (สาขา)

                        (๙๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเกาะสีชัง

                        (๙๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ่อทอง

                        (๙๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางละมุง

                        (๙๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางละมุง (สาขา)

                        (๙๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านบึง

                        (๙๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพนัสนิคม

                        (๙๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพานทอง

                        (๑๐๐)  สำนักงานสรรพกรอำเภอศรีราชา

                        (๑๐๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีราชา (สาขา)

                        (๑๐๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสัตหีบ

                        (๑๐๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองใหญ่

                        (๑๐๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองชัยนาท

                        (๑๐๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอมโนรมย์

                        (๑๐๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวัดสิงห์

                        (๑๐๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสรรคบุรี

                        (๑๐๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสรรพยา

                        (๑๐๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหันคา

                        (๑๑๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง

                        (๑๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองชัยภูมิ

                        (๑๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเกษตรสมบูรณ์

                        (๑๑๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแก้งคร้อ

                        (๑๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคอนสวรรค์

                        (๑๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคอนสาร

                        (๑๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจัตุรัส

                        (๑๑๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเทพสถิต

                        (๑๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเนินสง่า

                        (๑๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านเขว้า

                        (๑๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านแท่น

                        (๑๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบำเหน็จณรงค์

                        (๑๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภักดีชุมพล

                        (๑๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภูเขียว

                        (๑๒๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองบัวแดง

                        (๑๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองบัวระเหว

                        (๑๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองชุมพร

                        (๑๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าแซะ

                        (๑๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทุ่งตะโก

                        (๑๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปะทิว

                        (๑๓๐ )  สำนักงานสรรพากรอำเภอพะโต๊ะ

                        (๑๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอละแม

                        (๑๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสวี

                        (๑๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหลังสวน

                        (๑๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเชียงราย

                        (๑๓๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอขุนตาล

                        (๑๓๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเชียงของ

                        (๑๓๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเชียงแสน

                        (๑๓๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเทิง

                        (๑๓๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอป่าแดด

                        (๑๔๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพญาเม็งราย

                        (๑๔๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพาน

                        (๑๔๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่จัน

                        (๑๔๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ฟ้าหลวง

                        (๑๔๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ลาว

                        (๑๔๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่สรวย

                        (๑๔๖)  สำนักงานสรรพการอำเภอแม่สาย

                        (๑๔๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเวียงแก่น

                        (๑๔๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเวียงชัย

                        (๑๔๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเวียงป่าเป้า

                        (๑๕๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

                        (๑๕๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเชียงใหม่

                        (๑๕๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเชียงใหม่ (สาขา)

                        (๑๕๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจอมทอง

                        (๑๕๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเชียงดาว

                        (๑๕๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไชยปราการ

                        (๑๕๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดอยเต่า

                        (๑๕๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดอยสะเก็ด

                        (๑๕๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอฝาง

                        (๑๕๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพร้าว

                        (๑๖๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่แจ่ม

                        (๑๖๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่แตง

                        (๑๖๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่วาง

                        (๑๖๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ริม

                        (๑๖๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่อาย

                        (๑๖๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเวียงแหง

                        (๑๖๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสะเมิง

                        (๑๖๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสันกำแพง

                        (๑๖๘)  สำนักงานสรรพกาอำเภอสันทราย

                        (๑๖๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสันป่าตอง

                        (๑๗๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสารภี

                        (๑๗๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหางดง

                        (๑๗๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภออมก๋อย

                        (๑๗๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอฮอด

                        (๑๗๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอดอยหล่อ

                        (๑๗๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอแม่ออน

                        (๑๗๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองตรัง

                        (๑๗๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกันตัง

                        (๑๗๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาโยง

                        (๑๗๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปะเหลียน

                        (๑๘๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอย่านตาขาว

                        (๑๘๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอรัษฎา

                        (๑๘๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังวิเศษ

                        (๑๘๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสิเกา

                        (๑๘๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอห้วยยอด

                        (๑๘๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอหาดสำราญ

                        (๑๘๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองตราด

                        (๑๘๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขาสมิง

                        (๑๘๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองใหญ่

                        (๑๘๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ่อไร่

                        (๑๙๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแหลมงอบ

                        (๑๙๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะกูด

                        (๑๙๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะช้าง

                        (๑๙๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองตาก

                        (๑๙๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าสองยาง

                        (๑๙๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านตาก

                        (๑๙๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพบพระ

                        (๑๙๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ระมาด

                        (๑๙๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่สอด

                        (๑๙๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสามเงา

                        (๒๐๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภออุ้มผาง

                        (๒๐๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอวังเจ้า

                        (๒๐๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนครนายก

                        (๒๐๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านนา

                        (๒๐๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากพลี

                        (๒๐๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอองครักษ์

                        (๒๐๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนครปฐม

                        (๒๐๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกำแพงแสน

                        (๒๐๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดอนตูม

                        (๒๐๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนครชัยศรี

                        (๒๑๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางเลน

                        (๒๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพุทธมณฑล

                        (๒๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสามพราน

                        (๒๑๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสามพราน (สาขา)

                        (๒๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนครพนม

                        (๒๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าอุเทน

                        (๒๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอธาตุพนม

                        (๒๑๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาแก

                        (๒๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาทม

                        (๒๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาหว้า

                        (๒๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านแพง

                        (๒๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปลาปาก

                        (๒๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพนสวรรค์

                        (๒๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเรณูนคร

                        (๒๒๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีสงคราม

                        (๒๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนครราชสีมา

                        (๒๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนครราชสีมา (สาขา)

                        (๒๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแก้งสนามนาง

                        (๒๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอขามทะเลสอ

                        (๒๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอขามสะแกแสง

                        (๒๓๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคง

                        (๒๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอครบุรี

                        (๒๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจักราช

                        (๒๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา)

                        (๒๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชุมพวง

                        (๒๓๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโชคชัย

                        (๒๓๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอด้านขุนทด

                        (๒๓๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโนนแดง

                        (๒๓๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโนนไทย

                        (๒๓๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโนนสูง

                        (๒๔๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบัวใหญ่

                        (๒๔๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านเหลื่อม

                        (๒๔๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอประทาย

                        (๒๔๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปักธงชัย

                        (๒๔๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากช่อง

                        (๒๔๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพิมาย

                        (๒๔๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังน้ำเขียว

                        (๒๔๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสีคิ้ว

                        (๒๔๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสูงเนิน

                        (๒๔๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเสิงสาง

                        (๒๕๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองบุนนาก

                        (๒๕๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอห้วยแถลง

                        (๒๕๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอพระทองคำ

                        (๒๕๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

                        (๒๕๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอขนอม

                        (๒๕๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจุฬาภรณ์

                        (๒๕๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอฉวาง

                        (๒๕๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

                        (๒๕๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชะอวด

                        (๒๕๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเชียรใหญ่

                        (๒๖๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอถ้ำพรรณรา

                        (๒๖๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าศาลา

                        (๒๖๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทุ่งสง

                        (๒๖๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทุ่งใหญ่

                        (๒๖๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาบอน

                        (๒๖๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางขัน

                        (๒๖๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากพนัง

                        (๒๖๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพรหมคีรี

                        (๒๖๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระพรหม

                        (๒๖๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพิปูน

                        (๒๗๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอร่อนพิบูลย์

                        (๒๗๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลานสกา

                        (๒๗๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสิชล

                        (๒๗๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหัวไทร

                        (๒๗๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอช้างกลาง

                        (๒๗๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอนบพิตำ

                        (๒๗๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนครสวรรค์

                        (๒๗๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเก้าเลี้ยว

                        (๒๗๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโกรกพระ

                        (๒๗๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชุมแสง

                        (๒๘๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตากฟ้า

                        (๒๘๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตาคลี

                        (๒๘๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าตะโก

                        (๒๘๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบรรพตพิสัย

                        (๒๘๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพยุหรคีรี

                        (๒๘๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไพศาลี

                        (๒๘๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่วงก์

                        (๒๘๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลาดยาว

                        (๒๘๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองบัว

                        (๒๘๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนนทบุรี

                        (๒๙๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนนทบุรี (สาขา)

                        (๒๙๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไทรน้อย

                        (๒๙๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางกรวย

                        (๒๙๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางบัวทอง

                        (๒๙๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางใหญ่

                        (๒๙๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากเกร็ด

                        (๒๙๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากเกร็ด (สาขา)

                        (๒๙๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนราธิวาส

                        (๒๙๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจะแนะ

                        (๒๙๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเจาะไอร้อง

                        (๓๐๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตากใบ

                        (๓๐๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบาเจาะ

                        (๓๐๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอยี่งอ

                        (๓๐๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอระแงะ

                        (๓๐๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอรือเสาะ

                        (๓๐๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแว้ง

                        (๓๐๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีสาคร

                        (๓๐๗)  สำนักงานสรรพากำอำเภอสุคิริน

                        (๓๐๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสุไหงโก - ลก

                        (๓๐๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสุไหงปาดี

                        (๓๑๐)  สำนักงานสรรพกรอำเภอเมืองน่าน

                        (๓๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเชียงกลาง

                        (๓๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าวังผา

                        (๓๑๓)  สำนักงานสรรพกรอำเภอทุ่งช้าง

                        (๓๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาน้อย

                        (๓๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาหมื่น

                        (๓๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ่อเกลือ

                        (๓๑๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านหลวง

                        (๓๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปัว

                        (๓๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่จริม

                        (๓๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเวียงสา

                        (๓๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสองแคว

                        (๓๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสันติสุข

                        (๓๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองบุรีรัมย์

                        (๓๒๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกระสัง

                        (๓๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคูเมือง

                        (๓๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดบุรีรัมย์)

                        (๓๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชำนิ

                        (๓๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนางรอง

                        (๓๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาโพธิ์

                        (๓๓๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโนนดินแดง

                        (๓๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโนนสุวรรณ

                        (๓๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านกรวด

                        (๓๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

                        (๓๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอประโคนชัย

                        (๓๓๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปะคำ

                        (๓๓๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพลับพลาชัย

                        (๓๓๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพุทไธสง

                        (๓๓๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอละหานทราย

                        (๓๓๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลำปลายมาศ

                        (๓๔๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสตึก

                        (๓๔๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองกี่

                        (๓๔๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองหงส์

                        (๓๔๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอห้วยราช

                        (๓๔๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองปทุมธานี

                        (๓๔๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองหลวง

                        (๓๔๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองหลวง (สาขา)

                        (๓๔๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอธัญบุรี

                        (๓๔๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลาดหลุมแก้ว

                        (๓๔๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลำลูกกา

                        (๓๕๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสามโคก

                        (๓๕๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองเสือ

                        (๓๕๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

                        (๓๕๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกุยบุรี

                        (๓๕๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทับสะแก

                        (๓๕๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางสะพาน

                        (๓๕๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางสะพานน้อย

                        (๓๕๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปราณบุรี

                        (๓๕๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหัวหิน

                        (๓๕๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอสามร้อยยอด

                        (๓๖๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองปราจีนบุรี

                        (๓๖๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกบินทร์บุรี

                        (๓๖๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาดี

                        (๓๖๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านสร้าง

                        (๓๖๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอประจันตคาม

                        (๓๖๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีมหาโพธิ

                        (๓๖๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีมโหสถ

                        (๓๖๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองปัตตานี

                        (๓๖๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกะพ้อ

                        (๓๖๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโคกโพธิ์

                        (๓๗๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทุ่งยางแดง

                        (๓๗๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปะนาเระ

                        (๓๗๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอมายอ

                        (๓๗๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ลาน

                        (๓๗๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไม้แก่น

                        (๓๗๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอยะรัง

                        (๓๗๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอยะหริ่ง

                        (๓๗๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสายบุรี

                        (๓๗๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองจิก

                        (๓๗๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระนครศรีอยุธยา

                        (๓๘๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าเรือ

                        (๓๘๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนครหลวง

                        (๓๘๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางซ้าย

                        (๓๘๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางไทร

                        (๓๘๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางบาล

                        (๓๘๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางปะหัน

                        (๓๘๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางปะอิน

                        (๓๘๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านแพรก

                        (๓๘๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอผักไห่

                        (๓๘๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภาชี

                        (๓๙๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอมหาราช

                        (๓๙๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลาดบัวหลวง

                        (๓๙๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังน้อย

                        (๓๙๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเสนา

                        (๓๙๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภออุทัย

                        (๓๙๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองพะเยา

                        (๓๙๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจุน

                        (๓๙๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเชียงคำ

                        (๓๙๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเชียงม่วน

                        (๓๙๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดอกคำใต้

                        (๔๐๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปง

                        (๔๐๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ใจ

                        (๔๐๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอภูชาง

                        (๔๐๓)  .สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองพังงา

                        (๔๐๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกะปง

                        (๔๐๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเกาะยาว

                        (๔๐๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคุระบุรี

                        (๔๐๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตะกั่วทุ่ง

                        (๔๐๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตะกั่วป่า

                        (๔๐๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทับปุด

                        (๔๑๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท้ายเหมือง

                        (๔๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองพัทลุง

                        (๔๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกงหรา

                        (๔๑๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขาชัยสน

                        (๔๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอควนขนุน

                        (๔๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตะโหมด

                        (๔๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางแก้ว

                        (๔๑๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากพะยูน

                        (๔๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอป่าบอน

                        (๔๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอป่าพะยอม

                        (๔๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีบรรพต

                        (๔๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองพิจิตร

                        (๔๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตะพานหิน

                        (๔๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทับคล้อ

                        (๔๒๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางมูลนาก

                        (๔๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพทะเล

                        (๔๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

                        (๔๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังทรายพูน

                        (๔๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสามง่าม

                        (๔๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอสากเหล็ก

                        (๔๓๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองพิษณุโลก

                        (๔๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชาติตระการ

                        (๔๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนครไทย

                        (๔๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเนินมะปราง

                        (๔๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางกระทุ่ม

                        (๔๓๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางระกำ

                        (๔๓๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพรหมพิราม

                        (๔๓๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังทอง

                        (๔๓๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวัดโบสถ์

                        (๔๓๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเพชรบุรี

                        (๔๔๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแก่งกระจาน

                        (๔๔๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขาย้อย

                        (๔๔๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชะอำ

                        (๔๔๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่ายาง

                        (๔๔๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านลาด

                        (๔๔๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านแหลม

                        (๔๔๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองหญ้าปล้อง

                        (๔๔๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

                        (๔๔๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขาค้อ

                        (๔๔๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชนแดน

                        (๔๕๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอน้ำหนาว

                        (๔๕๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบึงสามพัน

                        (๔๕๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังโป่ง

                        (๔๕๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวิเชียรบุรี

                        (๔๕๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีเทพ

                        (๔๕๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองไผ่

                        (๔๕๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหล่มเก่า

                        (๔๕๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหล่มสัก

                        (๔๕๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองแพร่

                        (๔๕๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเด่นชัย

                        (๔๖๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอร้องกวาง

                        (๔๖๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลอง

                        (๔๖๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังชิ้น

                        (๔๖๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสอง

                        (๔๖๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสูงเม่น

                        (๔๖๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองม่วงไข่

                        (๔๖๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองภูเก็ต

                        (๔๖๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองภูเก็ต (สาขา)

                        (๔๖๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกะทู้

                        (๔๖๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอถลาง

                        (๔๗๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองมหาสารคาม

                        (๔๗๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกันทรวิชัย

                        (๔๗๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแกดำ

                        (๔๗๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโกสุมพิสัย

                        (๔๗๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเชียงยืน

                        (๔๗๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาเชือก

                        (๔๗๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาดูน

                        (๔๗๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบรบือ

                        (๔๗๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

                        (๔๗๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอยางสีสุราช

                        (๔๘๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวาปีทุม

                        (๔๘๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอกุดรัง

                        (๔๘๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองมุกดาหาร

                        (๔๘๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคำชะอี

                        (๔๘๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดงหลวง

                        (๔๘๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดอนตาล

                        (๔๘๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนิคมคำสร้อย

                        (๔๘๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองสูง

                        (๔๘๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหว้านใหญ่

                        (๔๘๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

                        (๔๙๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอขุนยวม

                        (๔๙๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปางมะผ้า

                        (๔๙๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปาย

                        (๔๙๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ลาน้อย

                        (๔๙๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่สะเรียง

                        (๔๙๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสบเมย

                        (๔๙๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองยโสธร

                        (๔๙๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกุดชุม

                        (๔๙๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอค้อวัง

                        (๔๙๙)   สำนักงานสรรพากรอำเภอคำเขื่อนแก้ว

                        (๕๐๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทรายมูล

                        (๕๐๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไทยเจริญ

                        (๕๐๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอป่าติ้ว

                        (๕๐๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอมหาชนะชัย

                        (๕๐๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเลิงนกทา

                        (๕๐๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองยะลา

                        (๕๐๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกาบัง

                        (๕๐๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอธารโต

                        (๕๐๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบันนังสตา

                        (๕๐๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเบตง

                        (๕๑๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอยะหา

                        (๕๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอรามัน

                        (๕๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

                        (๕๑๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเกษตรวิสัย

                        (๕๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจตุรพักตรพิมาน

                        (๕๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจังหาร

                        (๕๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอธวัชบุรี

                        (๕๑๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปทุมรัตต์

                        (๕๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพนมไพร

                        (๕๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพธิ์ชัย

                        (๕๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพนทราย

                        (๕๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพนทอง

                        (๕๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมยวดี

                        (๕๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสรวง

                        (๕๒๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีสมเด็จ

                        (๕๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสุวรรณภูมิ

                        (๕๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเสลภูมิ

                        (๕๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองพอก

                        (๕๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภออาจสามารถ

                        (๕๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเชียงขวัญ

                        (๕๓๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอหนองฮี

                        (๕๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองระนอง

                        (๕๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกระบุรี

                        (๕๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกะเปอร์

                        (๕๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอละอุ่น

                        (๕๓๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอสุขสำราญ

                        (๕๓๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองระยอง

                        (๕๓๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองระยอง (สาขา) 

                        (๕๓๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแกลง

                        (๕๓๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านค่าย

                        (๕๔๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านฉาง

                        (๕๔๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปลวกแดง

                        (๕๔๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังจันทร์

                        (๕๔๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเขาชะเมา

                        (๕๔๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

                        (๕๔๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองราชบุรี

                        (๕๔๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจอมบึง

                        (๕๔๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดำเนินสะดวก

                        (๕๔๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางแพ

                        (๕๔๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านโป่ง

                        (๕๕๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากท่อ

                        (๕๕๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพธาราม

                        (๕๕๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวัดเพลง

                        (๕๕๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสวนผึ้ง

                        (๕๕๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองลพบุรี

                        (๕๕๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโคกเจริญ

                        (๕๕๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโคกสำโรง

                        (๕๕๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชัยบาดาล

                        (๕๕๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าวุ้ง

                        (๕๕๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าหลวง

                        (๕๖๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านหมี่

                        (๕๖๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพัฒนานิคม

                        (๕๖๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลำสนธิ

                        (๕๖๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสระโบสถ์

                        (๕๖๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองม่วง

                        (๕๖๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองลำปาง

                        (๕๖๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเกาะคา

                        (๕๖๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภองาว

                        (๕๖๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแจ้ห่ม

                        (๕๖๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเถิน

                        (๕๗๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองปาน

                        (๕๗๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ทะ

                        (๕๗๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่พริก

                        (๕๗๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่เมาะ

                        (๕๗๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังเหนือ

                        (๕๗๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสบปราบ

                        (๕๗๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเสริมงาม

                        (๕๗๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอห้างฉัตร

                        (๕๗๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองลำพูน

                        (๕๗๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทุ่งหัวช้าง

                        (๕๘๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านธิ

                        (๕๘๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านโฮ่ง

                        (๕๘๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอป่าซาง

                        (๕๘๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ทา

                        (๕๘๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลี้

                        (๕๘๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

                        (๕๘๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเลย

                        (๕๘๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเชียงคาน

                        (๕๘๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอด้านซ้าย

                        (๕๘๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าลี่

                        (๕๙๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาด้วง

                        (๕๙๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาแห้ว

                        (๕๙๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากชม

                        (๕๙๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอผาขาว

                        (๕๙๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภูกระดึง

                        (๕๙๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภูเรือ

                        (๕๙๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภูหลวง

                        (๕๙๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังสะพุง

                        (๕๙๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเอราวัณ

                        (๕๙๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองศรีสะเกษ

                        (๖๐๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกันทรลักษ์

                        (๖๐๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกันทรารมย์

                        (๖๐๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอขุขันธ์

                        (๖๐๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอขุนหาญ

                        (๖๐๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอน้ำเกลี้ยง

                        (๖๐๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโนนคูณ

                        (๖๐๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบึงบูรพ์

                        (๖๐๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเบญจลักษ์

                        (๖๐๘)  สำนักงานสรรพากรปรางค์กู่

                        (๖๐๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพยุห์

                        (๖๑๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไพรบึง

                        (๖๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภูสิงห์

                        (๖๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองจันทร์

                        (๖๑๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอยางชุมน้อย

                        (๖๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอราษีไศล

                        (๖๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังหิน

                        (๖๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีรัตนะ

                        (๖๑๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอห้วยทับทัน

                        (๖๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภออุทุมพรพิสัย

                        (๖๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสกลนคร

                        (๖๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกุดบาก

                        (๖๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกุสุมาลย์

                        (๖๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคำตากล้า

                        (๖๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโคกศรีสุพรรณ

                        (๖๒๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเจริญศิลป์

                        (๖๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเต่างอย

                        (๖๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนิคมน้ำอูน

                        (๖๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านม่วง

                        (๖๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพรรณานิคม

                        (๖๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพังโคน

                        (๖๓๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพนนาแก้ว

                        (๖๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอภูพาน

                        (๖๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวานรนิวาส

                        (๖๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวาริชภูมิ

                        (๖๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสว่างแดนดิน

                        (๖๓๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอส่องดาว

                        (๖๓๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภออากาศอำนวย

                        (๖๓๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสงขลา

                        (๖๓๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกระแสสินธุ์

                        (๖๓๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองหอยโข่ง

                        (๖๔๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอควนเนียง

                        (๖๔๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจะนะ

                        (๖๔๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเทพา

                        (๖๔๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาทวี

                        (๖๔๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาหม่อม

                        (๖๔๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางกล่ำ

                        (๖๔๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอระโนด

                        (๖๔๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอรัตภูมิ

                        (๖๔๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสทิงพระ

                        (๖๔๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสะเดา

                        (๖๕๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสะบ้าย้อย

                        (๖๕๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสิงหนคร

                        (๖๕๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหาดใหญ่

                        (๖๕๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหาดใหญ่ (สาขา)

                        (๖๕๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสตูล

                        (๖๕๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอควนกาหลง

                        (๖๕๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอควนโดน

                        (๖๕๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าแพ

                        (๖๕๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทุ่งหว้า

                        (๖๕๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอละงู

                        (๖๖๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรปราการ

                        (๖๖๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรปราการ (สาขา)

                        (๖๖๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางบ่อ

                        (๖๖๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางพลี

                        (๖๖๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระประแดง

                        (๖๖๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระประแดง (สาขา)

                        (๖๖๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระสมุทรเจดีย์

                        (๖๖๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอบางเสาธง

                        (๖๖๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

                        (๖๖๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางคนที

                        (๖๗๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภออัมพวา

                        (๖๗๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรสาคร

                        (๖๗๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรสาคร (สาขา) 

                        (๖๗๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกระทุ่มแบน

                        (๖๗๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกระทุ่มแบน (สาขา)

                        (๖๗๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านแพ้ว

                        (๖๗๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสระแก้ว

                        (๖๗๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขาฉกรรจ์

                        (๖๗๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองหาด

                        (๖๗๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตาพระยา

                        (๖๘๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังน้ำเย็น

                        (๖๘๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวัฒนานคร

                        (๖๘๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภออรัญประเทศ

                        (๖๘๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสระบุรี

                        (๖๘๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแก่งคอย

                        (๖๘๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)

                        (๖๘๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดอนพุด

                        (๖๘๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านหมอ

                        (๖๘๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระพุทธบาท

                        (๖๘๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอมวกเหล็ก

                        (๖๙๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังม่วง

                        (๖๙๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวิหารแดง

                        (๖๙๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเสาไห้

                        (๖๙๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองแค

                        (๖๙๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองแซง

                        (๖๙๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองโดน

                        (๖๙๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสิงห์บุรี

                        (๖๙๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอค่ายบางระจัน

                        (๖๙๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าช้าง

                        (๖๙๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางระจัน

                        (๗๐๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพรหมบุรี

                        (๗๐๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภออินทร์บุรี

                        (๗๐๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสุโขทัย

                        (๗๐๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกงไกรลาศ

                        (๗๐๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคีรีมาศ

                        (๗๐๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทุ่งเสลี่ยม

                        (๗๐๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านด่านลานหอย

                        (๗๐๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีนคร

                        (๗๐๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีสัชนาลัย

                        (๗๐๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีสำโรง

                        (๗๑๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสวรรคโลก

                        (๗๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                        (๗๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดอนเจดีย์

                        (๗๑๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอด่านช้าง

                        (๗๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเดิมบางนางบวช

                        (๗๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางปลาม้า

                        (๗๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีประจันต์

                        (๗๑๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสองพี่น้อง

                        (๗๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสามชุก

                        (๗๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองหญ้าไซ

                        (๗๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภออู่ทอง

                        (๗๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

                        (๗๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกาญจนดิษฐ์

                        (๗๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเกาะพะงัน

                        (๗๒๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเกาะสมุย

                        (๗๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคีรีรัฐนิคม

                        (๗๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเคียนซา

                        (๗๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชัยบุรี

                        (๗๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไชยา

                        (๗๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดอนสัก

                        (๗๓๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าฉาง

                        (๗๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าชนะ

                        (๗๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านตาขุน

                        (๗๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านนาเดิม

                        (๗๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านนาสาร

                        (๗๓๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพนม

                        (๗๓๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระแสง

                        (๗๓๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพุนพิน

                        (๗๓๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเวียงสระ

                        (๗๓๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอวิภาวดี

                        (๗๔๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสุรินทร์

                        (๗๔๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกาบเชิง

                        (๗๔๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอจอมพระ

                        (๗๔๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชุมพลบุรี

                        (๗๔๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าตูม

                        (๗๔๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบัวเชด

                        (๗๔๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปราสาท

                        (๗๔๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอรัตนบุรี

                        (๗๔๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลำดวน

                        (๗๔๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศีขรภูมิ

                        (๗๕๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสนม

                        (๗๕๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสังขะ

                        (๗๕๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสำโรงทาบ

                        (๗๕๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองหนองคาย

                        (๗๕๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเซกา

                        (๗๕๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโซ่พิสัย

                        (๗๕๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าบ่อ

                        (๗๕๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบึงกาฬ

                        (๗๕๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบึงโขงหลง

                        (๗๕๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบุ่งคล้า

                        (๗๖๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากคาด

                        (๗๖๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพรเจริญ

                        (๗๖๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพนพิสัย

                        (๗๖๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีเชียงใหม่

                        (๗๖๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีวิไล

                        (๗๖๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสังคม

                        (๗๖๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเฝ้าไร่

                        (๗๖๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอรัตนวาปี

                        (๗๖๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอสระใคร

                        (๗๖๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

                        (๗๗๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนากลาง

                        (๗๗๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาวัง

                        (๗๗๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโนนสัง

                        (๗๗๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีบุญเรือง

                        (๗๗๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสุวรรณคูหา

                        (๗๗๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองอ่างทอง

                        (๗๗๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไชโย

                        (๗๗๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอป่าโมก

                        (๗๗๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพธิ์ทอง

                        (๗๗๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวิเศษชัยชาญ

                        (๗๘๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสามโก้

                        (๗๘๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอแสวงหา

                        (๗๘๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

                        (๗๘๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอชานุมาน

                        (๗๘๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปทุมราชวงศา

                        (๗๘๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพนา

                        (๗๘๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลืออำนาจ

                        (๗๘๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเสนางคนิคม

                        (๗๘๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหัวตะพาน

                        (๗๘๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองอุดรธานี

                        (๗๙๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกุดจับ

                        (๗๙๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกุมภวาปี

                        (๗๙๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอไชยวาน

                        (๗๙๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทุ่งฝน

                        (๗๙๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนายูง

                        (๗๙๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอน้ำโสม

                        (๗๙๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโนนสะอาด

                        (๗๙๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านดุง

                        (๗๙๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้ายผือ

                        (๗๙๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพิบูลย์รักษ์

                        (๘๐๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเพ็ญ

                        (๘๐๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวังสามหมอ

                        (๘๐๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีธาตุ

                        (๘๐๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสร้างคอม

                        (๘๐๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองวัวซอ

                        (๘๐๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองแสง

                        (๘๐๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองหาน

                        (๘๐๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอกู่แก้ว

                        (๘๐๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

                        (๘๐๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตรอน

                        (๘๑๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทองแสนขัน

                        (๘๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าปลา

                        (๘๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอน้ำปาด

                        (๘๑๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านโคก

                        (๘๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพิชัย

                        (๘๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอฟากท่า

                        (๘๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลับแล

                        (๘๑๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองอุทัยธานี

                        (๘๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทัพทัน

                        (๘๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านไร่

                        (๘๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลานสัก

                        (๘๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสว่างอารมณ์

                        (๘๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองขาหย่าง

                        (๘๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองฉาง

                        (๘๒๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอห้วยคต

                        (๘๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองอุบลราชธานี

                        (๘๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกุดข้าวปุ้น

                        (๘๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขมราฐ

                        (๘๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขื่องใน

                        (๘๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโขงเจียม

                        (๘๓๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอดอนมดแดง

                        (๘๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเดชอุดม

                        (๘๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตระการพืชผล

                        (๘๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอตาลสุม

                        (๘๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอทุ่งศรีอุดม

                        (๘๓๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอนาจะหลวย

                        (๘๓๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอน้ำยืน

                        (๘๓๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบุณฑริก

                        (๘๓๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพิบูลมังสาหาร

                        (๘๓๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอโพธิ์ไทร

                        (๘๔๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอม่วงสามสิบ

                        (๘๔๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอวารินชำราบ

                        (๘๔๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสำโรง

                        (๘๔๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสิรินธร

                        (๘๔๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีเมืองใหม่

                        (๘๔๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย

                        (๘๔๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์

                        (๘๔๗)  สำนักงานสรรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก

                        ทั้งนี้ สำนักงานสรรพากรอำเภอหรือกิ่งอำเภอ รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอ

หรือกิ่งอำเภอนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบ

ตำบลดอนช้าง ตำบลดอนหัน ตำบลท่าพระ ตำบลในเมือง ตำบลบ้านหว้า ตำบลบึงเนียม ตำบล

พระลับ และตำบลเมืองเก่า

                        (๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองขอนแก่น (สาขา)  จังหวัดขอนแก่นรับผิด

ชอบตำบลโคกสี ตำบลแดงใหญ่ ตำบลโนนท่อน ตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลบ้านเป็ด

ตำบลศิลา ตำบลสาวะถี ตำบลสำราญ และตำบลหนองตูม

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบตำบลคลอง

ตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ ตำบลนาป่า ตำบลบางทราย ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลบ้านโขด ตำบล

บ้านสวน ตำบลมะขามหย่ง ตำบลสำนักบก และตำบลหนองไม้แดง

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองชลบุรี   (สาขา)  จังหวัดชลบุรี  รับผิดชอบ

ตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด ตำบลแสนสุข ตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองรี ตำบลห้วยกะปิ ตำบล

เหมือง และตำบลอ่างศิลา

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบตำบล

ตะเคียนเตี้ย ตำบลนาเกลือ ตำบลบางละมุง และตำบลหนองปลาไหล

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางละมุง (สาขา)  จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบ

ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลโป่ง ตำบลหนองปรือ และตำบลห้วยใหญ่

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบตำบลบางพระ

ตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ และตำบลหนองขาม

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีราชา (สาขา) จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบตำบล

เขาคันทรง ตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบ่อวิน และตำบลบึง

                        (๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ

ตำบลช้างเผือก ตำบลป่าแดด ตำบลพระสิงห์ ตำบลเม่เหียะ ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ และตำบล

หายยา

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเชียงใหม่ (สาขา)  จังหวัดเชียงใหม่ รับผิด

ชอบตำบลช้างคลาน ตำบลช้างม่อย ตำบลท่าศาลา ตำบลป่าตัน ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลวัดเกต

ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลหนองหอย

                        (๑๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รับผิดชอบตำบล

คลองจินดา ตำบลคลองใหม่ ตำบลตลาดจินดา ตำบลท่าตลาด ตำบลบางช้าง ตำบลบ้านใหม่

ตำบลยายชา และตำบลสามพราน

                        (๑๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอสามพราน (สาขา)  จังหวัดนครปฐม รับผิด

ชอบตำบลกระทุ่มล้ม ตำบลทรงคนอง ตำบลท่าข้าม ตำบลบางกระทึก ตำบลบางเตย ตำบลไร่ขิง

ตำบลหอมเกร็ด และตำบลอ้อมใหญ่

                        (๑๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รับผิด

ชอบตำบลโคกกรวด ตำบลไชยมงคล ตำบลในเมือง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปรุใหญ่ ตำบลพลกรัง

ตำบลพุดซา ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลสีมุม ตำบลสุรนารี ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหนองจะบก

ตำบลหนองไผ่ล้อม และตำบลหมื่นไวย

                        (๑๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนครราชสีมา (สาขา)  จังหวัด

นครราชสีมา รับผิดชอบตำบลโคกสูง ตำบลจอหอ ตำบลตลาด ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านโพธิ์

ตำบลพะเนา ตำบลมะเริง ตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองระเวียง และตำบล

หัวทะเล

                        (๑๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รับผิดชอบตำบล

ท่าทราย ตำบลไทรม้า ตำบลบางกระสอ ตำบลบางกร่าง และตำบลบางรักน้อย

                        (๑๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองนนทบุรี (สาขา) จังหวัดนนทบุรี รับผิด

ชอบตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลส่วนใหญ่

                        (๑๗)  สำนักงานสรรรพากรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รับผิดชอบตำบล

เกาะเกร็ด ตำบลคลองข่อย ตำบลคลองพระอุดม ตำบลท่าอิฐ ตำบลบางตลาด ตำบลบางตะไนย์

ตำบลบางพลับ ตำบลปากเกร็ด และตำบลอ้อมเกร็ด

                        (๑๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปากเกร็ด (สาขา)  จังหวัดนนทบุรี รับผิดชอบ

ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางพูด และตำบลบ้านใหม่

                        (๑๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบตำบล

คลองหนึ่ง

                        (๒๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองหลวง (สาขา) จังหวัดปทุมธานี รับผิด

ชอบตำบลคลองสอง ตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบล

คลองเจ็ด

                        (๒๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบตำบลเกาะ

แก้ว ตำบลตลาดเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ และตำบลรัษฎา

                        (๒๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองภูเก็ต (สาขา)  จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบ

ตำบลกะรน ตำบลฉลอง ตำบลราไวย์ และตำบลวิชิต

                        (๒๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รับผิดชอบตำบล

กะเฉด ตำบลแกลง ตำบลตะพง ตำบลนาขวัญ ตำบลท่าประดู่ ตำบลบ้านแลง ตำบลปากน้ำ ตำบล

เพ และตำบลสำนักทอง

                        (๒๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองระยอง (สาขา) จังหวัดระยอง รับผิดชอบ

ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา ตำบลน้ำคอก ตำบลเนินพระ ตำบลมาบตาพุด และตำบลห้วยโป่ง

                        (๒๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับผิดชอบตำบลควน

ลัง ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งตำเสา และตำบลหาดใหญ่

                        (๒๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอหาดใหญ่ (สาขา) จังหวัดสงขลา รับผิดชอบ

ตำบลคลองแห ตำบลคลองอู่ตะเภา ตำบลคอหงส์ ตำบลคูเต่า ตำบลท่าข้าม ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบล

น้ำน้อย ตำบลบ้านพรุ และตำบลพะตง

                        (๒๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รับ

ผิดชอบตำบลท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลบางเมือง ตำบล

ปากน้ำ ตำบลแพรกษา และตำบลแพรกษาใหม่

                        (๒๘)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรปราการ (สาขา) จังหวัด

สมุทรปราการ รับผิดชอบตำบลเทพารักษ์ ตำบลบางด้วน ตำบลบางโปรง ตำบลบางเมืองใหม่ และ

ตำบลสำโรงเหนือ

                        (๒๙)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบ

ตำบลตลาด ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางกอบัว ตำบลบางครุ

ตำบลบางจาก ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางพึ่ง และตำบลบางยอ

                        (๓๐)  สำนักงานสรรพากรอำเภอพระประแดง (สาขา)  จังหวัดสมุทรปราการรับ

ผิดชอบตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางหัวเสือ ตำบลสำโรง ตำบลสำโรงกลาง และตำบลสำโรง

ใต้

                        (๓๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับผิด

ชอบตำบลกาหลง ตำบลโกรกกราก ตำบลโคกขาม ตำบลท่าจีน ตำบลท่าฉลอม ตำบลนาโคก

ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบางโทรัด ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบ้านบ่อ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และ

ตำบลมหาชัย

                        (๓๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรสาคร (สาขา) จังหวัดสมุทรสาคร

รับผิดชอบตำบลคอกกระบือ ตำบลชัยมงคล ตำบลท่าทราย ตำบลนาดี ตำบลบางน้ำจืด และตำบล

บ้านเกาะ

                        (๓๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รับผิดชอบ

ตำบลกระทุ่มแบน ตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลแคราย ตำบลดอนไก่ดี ตำบลท่าเสา และตำบลสวน

หลวง

                        (๓๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอกระทุ่มแบน (สาขา) จังหวัดสมุทรสาคร รับผิด

ชอบตำบลท่าไม้ ตำบลบางยาง ตำบลหนองนกไข่ และตำบลอ้อมน้อย

                        ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                                    ชวน  หลีกภัย

                                                                                       นายกรัฐมนตรี

 

[รก.๒๕๔๒/พ๘ง/๑/๒๗ มกราคม ๒๕๔๒[                                      ปรียนันท์/แก้ไข

                                                                                                  ๒๒  /     /  ๔๕

                                                                                                            กลุ่ม B