ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การกำหนดส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๐

--------------------------

 

                        โดยที่มาตรา ๕ ก. ราชการบริหารส่วนกลาง (๑๑) - (๒๒) และ (๒๓) - (๓๘)

และ ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (๑) และ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม

สรรพกร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้สำนักงานสรรพากรภาค ๑ - ๑๒  สำนักงาน

ภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑ - ๑๖ สำนักงานสรรพากรจังหวัด และสำนักงานสรรพากรอำเภอ อันเป็นส่วน

ราชการในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริการส่วนภูมิภาคของกรมสรรพากร กระทรวงการ

คลัง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนด

ส่วนราชการดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้

                        ๑.  สำนักงานสรรพากรภาค ๑ - ๑๒ ได้แก่

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑

                        (๒)  สำนักงานสรรพากรภาค ๒

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรภาค ๓

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรภาค ๔

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรภาค ๕

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรภาค ๖

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรภาค ๗

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรภาค ๘

                        (๙)  สำนักงานสรรพากรภาค ๙

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐

                        (๑๑)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑

                        (๑๒)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒

                        ทั้งนี้  สำนักงานสรรพากรภาค รับผิดชอบสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ สำนัก

งานสรรพากรจังหวัด หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา) ดังต่อไปนี้

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑ รับผิดชอบสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๒ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๓ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๔

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๕ และสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๖

                        (๒)  สำนักงานสรรพากรภาค ๒ รับผิดชอบสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๗ 

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๘ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๙  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่

๑๐ และสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๑

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรภาค ๓ รับผิดชอบสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๒

สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๓ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๔ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่

๑๕ และสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๖

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรภาค ๔  รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดชัยนาท

สำนักงานสรรพากรจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสรรพากร

จังหวัดปทุมธานี (สาขา) สำนักงานสรรพากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสรรพากรจังหวัด

ลพบุรี สำนักงานสรรพากรจังหวัดสระบุรี สำนักงานสรรพากรจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสรรพากร

จังหวัดอ่างทอง และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุทัยธานี

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรภาค ๕ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี 

สำนักงานสรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี สำนักงานสรรพากร

จังหวัดชลบุรี (สาขา)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดตราด สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครนายก 

สำนักงานสรรพากรจังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานสรรพากรจังหวัดระยอง  สำนักงานสรรพากร

จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ (สาขา)  และสำนักงานสรรพากร

จังหวัดสระแก้ว

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรภาค ๖ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัด

กาญจนบุรี สำนักงานสรรพกรจังหวัดนครปฐม สำนักงานสรรพากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนัก

งานสรรพากรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสรรพากรจังหวัดราชบุรี สำนักงานสรรพากรจังหวัด

สมุทรสงคราม สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรภาค ๗ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัด

กำแพงเพชร สำนักงานสรรพากรจังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดพิจิตร สำนักงานสรรพากรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานสรรพกรจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรภาค ๘ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย 

สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ (สาขา) สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดน่าน สำนักงานสรรพากรจังหวัดพะเยา สำนักงานสรรพากรจังหวัดแพร่ สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำปาง และสำนักงานสรรพากรจังหวัด

ลำพูน

                        (๙)  สำนักงานสรรพากรภาค ๙  รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสรรพากร

จังหวัดยโสธร สำนักงานสรรพากรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัด

กาฬสินธุ์ สำนักงานสรรพากรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครพนม สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสรรพากรจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสรรพากรจังหวัด

ร้อยเอ็ด สำนักงานสรรพากรจังหวัดเลย สำนักงานสรรพากรจังหวัดสกลนคร สำนักงานสรรพากร

จังหวัดหนองคาย สำนักงานสรรพากรจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุดรธานี

                        (๑๑)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดกระบี่ 

สำนักงานสรรพากรจังหวัดชุมพร สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสรรพากร

จังหวัดพังงา สำนักงานสรรพากรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสรรพากรจังหวัดระนอง และสำนักงาน

สรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        (๑๒)  สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรจังหวัดตรัง

สำนักงานสรรพากรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสรรพากรจังหวัดปัตตานี สำนักงานสรรพากร

จังหวัดพัทลุง สำนักงานสรรพากรจังหวัดยะลา สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา สำนักงาน

สรรพากรจังหวัดสงขลา (สาขา) และสำนักงานสรรพากรจังหวัดสตูล

                        ๒.  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑ - ๑๖ ได้แก่

                        (๑)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑

                        (๒)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๒

                        (๓)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๓

                        (๔)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๔

                        (๕)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๕

                        (๖)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๖

                        (๗)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๗

                        (๘)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๘

                        (๙)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๙

                        (๑๐)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๐

                        (๑๑)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๑

                        (๑๒)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๒

                        (๑๓)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๓

                        (๑๔)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๔

                        (๑๕)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๕

                        (๑๖)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๖

                        ทั้งนี้ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขต หรือ

สำนักงานสรรพากรเขต (สาขา) ดังต่อไปนี้

                        (๑)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตป้อม

ปราบศัตรูพ่าย สำนักงานสรรพากรเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (สาขา) สำนักงานสรรพากรเขตพระนคร

สำนักงานสรรพากรเขตพระนคร (สาขา) และสำนักงานสรรพากรเขตสัมพันธวงศ์

                        (๒)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๒  รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตปทุม

วันและสำนักงานสรรพากรเขตปทุมวัน (สาขา)

                        (๓)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๓ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตพญาไท

                        (๔)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๔ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตราชเทวี

และสำนักงานสรรพากรเขตราชเทวี (สาขา)

                        (๕)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๕ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตจตุจักร

สำนักงานสรรพากรเขตดุสิต และสำนักงานสรรพากรเขตบางซื่อ

                        (๖)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๖ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบางเขน

สำนักงานสรรพากรเขตลาดพร้าว และสำนักงานสรรพากรเขตหลักสี่

                      (๗)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๗ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตดินแดง

สำนักงานสรรพากรเขตสวนหลวง สำนักงานสรรพากรเขตห้วยขวาง และสำนักงานสรรพากรเขต

ห้วยขวาง (สาขา)

                        (๘)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๘ รับผิดชอบสำนักงานเขตคลองเตย สำนัก

งานสรรพากรเขตคลองเตย (สาขา) และสำนักงานสรรพากรเขตวัฒนา

                        (๙)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๙ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบางนา

สำนักงานสรรพากรเขตประเวศ และสำนักงานสรรพากรเขตพระโขนง

                        (๑๐)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๐ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบาง

กะปิ สำนักงานสรรพากรเขตบึงกุ่ม และสำนักงานสรรพากรเขตวังทองหลาง

                        (๑๑)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๑ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตมีน

บุรี สำนักงานสรรพากรเขตลาดกระบัง และสำนักงานสรรพากรเขตหนองจอก

                        (๑๒)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๒ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบาง

รัก สำนักงานสรรพากรเขตบางรัก (สาขา ๑ ) และสำนักงานสรรพากรเขตบางรัก (สาขา ๒ )

                        (๑๓)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๓ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตบาง

คอแหลม สำนักงานสรรพากรเขตยานาวา และสำนักงานสรรพากรเขตสาธร

                        (๑๔)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๔ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขตตลิ่ง

ชัน สำนักงานสรรพากรเขตบางแค สำนักงานสรรพากรเขตบางพลัด สำนักงานสรรพากรเขตภาษี

เจริญ  และสำนักงานสรรพากรเขตหนองแขม

                        (๑๕)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๕ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขต

จอมทอง สำนักงานสรรพากรเขตบางขุนเทียน และสำนักงานสรรพากรเขตราษฎร์บูรณะ

                        (๑๖)  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ ๑๖ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรเขต

คลองสาน สำนักงานสรรพากรเขตธนบุรี สำนักงานสรรพากรเขตธนบุรี (สาขา) สำนักงานสรรพากร

เขตบางกอกน้อย และสำนักงานสรรพากรเขตบางกอกใหญ่

                        ๓.  สำนักงานสรรพากรจังหวัด ได้แก่

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดกระบี่

                        (๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดกาญจนบุรี

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดกาฬสินธุ์

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดกำแพงเพชร

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดขอนแก่น

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี

                        (๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี (สาขา)

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชัยนาท

                        (๑๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชัยภูมิ

                        (๑๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชุมพร

                        (๑๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย

                        (๑๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่

                        (๑๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ (สาขา)

                        (๑๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดตรัง

                        (๑๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดตราด

                        (๑๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดตาก

                        (๑๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครนายก

                        (๒๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครปฐม

                        (๒๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครพนม

                        (๒๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา

                        (๒๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช

                        (๒๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์

                        (๒๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนนทบุรี

                        (๒๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดนราธิวาส

                        (๒๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดน่าน

                        (๒๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์

                        (๒๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี

                        (๓๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี (สาขา)

                        (๓๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                        (๓๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปราจีนบุรี

                        (๓๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปัตตานี

                        (๓๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        (๓๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพะเยา

                        (๓๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพังงา

                        (๓๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพัทลุง

                        (๓๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพิจิตร

                        (๓๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดพิษณุโลก

                        (๔๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเพชรบุรี

                        (๔๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์

                        (๔๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดแพร่

                        (๔๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดภูเก็ต

                        (๔๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดมหาสารคาม

                        (๔๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดมุกดาหาร

                        (๔๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                        (๔๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดยโสธร

                        (๔๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดยะลา

                        (๔๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ด

                        (๕๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดระนอง

                        (๕๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดระยอง

                        (๕๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดราชบุรี

                        (๕๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดลพบุรี

                        (๕๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำปาง

                        (๕๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำพูน

                        (๕๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเลย

                        (๕๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดศรีสะเกษ

                        (๕๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสกลนคร

                        (๕๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา

                        (๖๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา (สาขา)

                        (๖๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสตูล

                        (๖๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ

                        (๖๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ (สาขา)

                        (๖๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรสงคราม

                        (๖๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร

                        (๖๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสระแก้ว

                        (๖๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสระบุรี

                        (๖๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสิงห์บุรี

                        (๖๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุโขทัย

                        (๗๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี

                        (๗๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        (๗๒)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุรินทร์

                        (๗๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดหนองคาย

                        (๗๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดหนองบัวลำภู

                        (๗๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอ่างทอง

                        (๗๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอำนาจเจริญ

                        (๗๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอุดรธานี

                        (๗๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์

                        (๗๙)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอุทัยธานี

                        (๘๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี

                        ทั้งนี้  สำนักงานสรรพากรจังหวัด รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ สำนัก

งานสรรพากรอำเภอ (สาขา) หรือสำนักงานสรรพากรกิ่งอำเภอ ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นเว้นแต่กรณี

ดังต่อไปนี้

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ

เมืองชลบุรี สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองชลบุรี (สาขา) สำนักงานสรรพากรอำเภอบ่อทอง สำนัก

งานสรรพากรอำเภอบ้านบึง สำนักงานสรรพากรอำเภอพนัสนิคม สำนักงานสรรพากรอำเภอพาน

ทอง และสำนักงานสรรพากรอำเภอหนองใหญ่

                        (๒)  สำนักงานสรรพากาจังหวัดชลบุรี (สาขา) รับผิดชอบสำนักงานสรรพากร

อำเภอเกาะสีชัง สำนักงานสรรพากรอำเภอบางละมุง  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางละมุง (สาขา) 

สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีราชา สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีราชา (สาขา) และสำนักงาน

สรรพากรอำเภอสัตหีบ

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ

เมืองเชียงใหม่ สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองเชียงใหม่ (สาขา) สำนักงานสรรพากรอำเภอ

จอมทอง สำนักงานสรรพากรอำเภอดอยเต่า สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่แจ่ม สำนักงาน

สรรพากรอำเภอแม่วาง สำนักงานสรรพากรอำเภอสะเมิง สำนักงานสรรพากรอำเภอสันป่าตอง

สำนักงานสรรพากรอำเภอสารภี สำนักงานสรรพากรอำเภอหางดง สำนักงานสรรพากรอำเภอ

อมก๋อย สำนักงานสรรพากรอำเภอฮอด และสำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอดอยหล่อ

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ (สาขา) รับผิดชอบสำนักงาน

สรรพากรอำเภอเชียงดาว สำนักงานสรรพากรอำเภอไชยปราการ สำนักงานสรรพากรอำเภอดอย

สะเก็ด สำนักงานสรรพากรอำเภอฝาง สำนักงานสรรพากรอำเภอพร้าว สำนักงานสรรพากรอำเภอ

แม่แตง สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่ริม สำนักงานสรรพากรอำเภอแม่อาย สำนักงานสรรพากร

อำเภอเวียงแหง สำนักงานสรรพากรอำเภอสันกำแพง สำนักงานสรรพากรอำเภอสันทราย และ

สำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอแม่ออน

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ

เมืองปทุมธานี สำนักงานสรรพากรอำเภอลาดหลุมแก้ว และสำนักงานสรรพากรอำเภอสามโคก

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี (สาขา) รับผิดชอบสำนักงาน

สรรพากรอำเภอคลองหลวง สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองหลวง (สาขา) สำนักงานสรรพากร

อำเภอธัญบุรี สำนักงานสรรพากรอำเภอลำลูกกา และสำนักงานสรรพากรอำเภอหนองเสือ

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรอำเภอ

เมืองสงขลา สำนักงานสรรพากรอำเภอกระแสสินธุ์ สำนักงานสรรพากรอำเภอจะนะ สำนักงาน

สรรพากรอำเภอเทพา สำนักงานสรรพากรอำเภอนาทวี สำนักงานสรรพากรอำเภอระโนด สำนัก

งานสรรพากรอำเภอสทิงพระ สำนักงานสรรพากรอำเภอสะเดา สำนักงานสรรพากรอำเภอสะบ้า

ย้อย และสำนักงานสรรพากรอำเภอสิงหนคร

                        (๘)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสงขลา (สาขา) รับผิดชอบสำนักงานสรรพากร

อำเภอคลองหอยโข่ง สำนักงานสรรพากรอำเภอควนเนียง สำนักงานสรรพากรอำเภอนาหม่อม

สำนักงานสรรพากรอำเภอบางกล่ำ สำนักงานสรรพากรอำเภอรัตภูมิ สำนักงานสรรพากรอำเภอ

หาดใหญ่ และสำนักงานสรรพากรอำเภอหาดใหญ่ (สาขา)

                        (๙)  สำนักงานสรรพการจังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบสำนักงานสรรพากร

อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองสมุทรปราการ (สาขา) สำนักงาน

สรรพากรอำเภอบางบ่อ สำนักงานสรรพากรอำเภอบางพลี และสำนักงานสรรพากรอำเภอกิ่งอำเภอ

บางเสาธง

                        (๑๐)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรปราการ (สาขา) รับผิดชอบสำนักงาน

สรรพากรอำเภอพระประแดง สำนักงานสรรพากรอำเภอพระประแดง (สาขา) และสำนักงาน

สรรพากรอำเภอพระสมุทรเจดีย์

                        ๔.  สำนักงานสรรพากรอำเภอ ได้แก่

                        (๑)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองกระบี่

                        (๒)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเกาะลันตา

                        (๓)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเขาพนม

                        (๔)  สำนักงานสรรพากรอำเภอคลองท่อม

                        (๕)  สำนักงานสรรพากรอำเภอปลายพระยา

                        (๖)  สำนักงานสรรพากรอำเภอลำทับ

                        (๗)  สำนักงานสรรพากรอำเภอเหนื