ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง กำหนดสถานที่ที่ให้นายจ้างแจ้งการดำเนินการ

ต่อพนักงานตรวจแรงงาน

-----------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง กำหนดสถานที่ที่ให้นายจ้างแจ้งการดำเนินการต่อพนักงานตรวจแรงงาน"

                        ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ในกรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้นาย

จ้างต้องแจ้งการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพนักงานตรวจแรงงานให้นายจ้างแจ้ง ณ สถานที่

ดังต่อไปนี้

                        ก.  ในเขตกรุงเทพมหานคร

                        (๑)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและ

เขตดุสิต ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๑

                        (๒)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตสัมพันธวงศ์และ

เขตพระนคร ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๒

                        (๓)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตจตุจักรและเขตบางซื่อ

ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๓

                        (๔)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตพญาไทและเขตราชเทวี

ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๔

                        (๕)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตห้วยขวางและเขตดิน

แดง ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๕

                        (๖)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตปทุมวันและเขตบางรัก

ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๖

                        (๗)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตคลองเตย

เขตสวนหลวง และเขตวัฒนา ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๗

                        (๘)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตประเวศ เขตพระโขนง

และเขตบางนา ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๘

                        (๙)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตลาดกระบัง และ

เขตหนองจอก ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๙

                        (๑๐)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตมีนบุรี เขตบึงกุ่ม

เขตคันนายาว เขตสะพานสูง และเขตคลองสามวา ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานเขตพื้นที่ ๑๐

                        (๑๑)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตลาดพร้าว

เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขต

พื้นที่ ๑๑

                        (๑๒)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตบางเขน เขต

ดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตสายไหม ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เขตพื้นที่ ๑๒

                        (๑๓)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตสาธรและเขต

ยานนาวา ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๑๓

                        (๑๔)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตบางคอแหลม

เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขต

พื้นที่ ๑๔

                        (๑๕)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขต

จอมทอง และเขตบางบอน ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๑๕

                        (๑๖)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตหนองแขม เขต

ภาษีเจริญ และเขตบางแค ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๑๖

                        (๑๗)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตธนบุรีและเขต

คลองสาน ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๑๗

                        (๑๘)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตบางกอกใหญ่และ

เขตบางกอกน้อย ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๑๘

                        (๑๙)  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด

และเขตทวีวัฒนา ให้แจ้ง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๑๙

                        ข.  นายจ้างที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้แจ้ง ณ สำนักงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนั้น

 

 

                                                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                                                       ศักดิ์ชัย  ศักดิ์กุลวงศ์

                                                                        อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๑/พ๗๑ง/๑๘/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑]