ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ

เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา

----------------------------

 

                        เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรื่อง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)

เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล

ข่าวสาร จึงสมควรประกอบโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของหน่วยราชการ และ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

                        ราชการส่วนภูมิภาค

                        ๑. สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการ

วางแผนพัฒนาจังหวัด

                            (๒) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. การแบ่งงานภายใน แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

                            (๑) ฝ่ายอำนวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการทั่วไปของผู้ว่าราชการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ งานเกี่ยวกับการตรวจสอบให้คำปรึกษา เสนอแนะความเห็นแก่ผู้ว่า

ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา การประสานราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ การกำกับดูแลเกี่ยวกับการ

ติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารทั่วไปของจังหวัด ได้

แก่ งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา งาน อ.ก.พ.

จังหวัด งานศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการ งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินและบัญชีของสำนักงาน

จังหวัดฉะเชิงเทราและของหน่วยงานอื่นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง งานอาคาร สถานที่ งาน

สถานีสื่อสาร งานผู้อพยพและชนกลุ่มน้อย งานการข่าว งานอื่น ๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ

โดยตรง และรวมทั้งงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้ปฏิบัติเฉพาะเรื่อง โดยแบ่ง

งานภายในออกเป็นงานอำนวยการและประสานราชการ และงานสถานีสื่อสาร

                            (๒) ฝ่ายนโยบายและแผน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนพัฒนาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา กำหนดนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทรา แนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนด

แผนงาน โครงการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา งานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการเฉพาะ

กิจและโครงการตามนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งการเป็นหน่วยงานสนับสนุนเชิงวิชาการ

ด้านนโยบายและแผนให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

                            (๓) ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำระบบ

ข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลเพื่อการบริหารและข้อมูลเพื่อการวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การติดตาม

และประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วน การดำเนินการตาม

แผนงานและโครงการของจังหวัดฉะเชิงเทรา การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ รวมทั้งการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในออกเป็น งานข้อมูลและงานติดตาม

ประเมินผล

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๔๖๙๐ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๒๕๒๐

                        ๒. ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมการปกครอง

ในเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีภารกิจหลัก ประกอบด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ภายใน การป้องกันและการบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน การทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน การ

ส่งเสริมการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การพัฒนาอุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                            (๒) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่ง

อำเภอ

                            (๓) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                        ข. การแบ่งหน่วยงานภายใน แบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

                            (๑) ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานและปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานด้านการปกครองในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคและหน่วยงานระดับอำเภอ และกิ่งอำเภอ

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรมการปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนิน

งานด้านระเบียบประเภทต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นในเขต

ท้องที่รับผิดชอบ อำนวยงานเกี่ยวกับการปกครองพื้นที่ เช่น งานพิจารณาอนุญาตการพนัน งาน

เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เป็นต้น ตลอดจนร่วมดำเนินการ

จัดงานรับรอง งานรัฐพิธี งานศาสนาพิธี และงานสาธารณกุศลอื่น ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับงาน

ธุรการ งานสารบรรณของที่ทำการปกครองจังหวัด และการดำเนินการอื่นที่ได้รับมอบหมาย

                            (๒) ฝ่ายท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนส่งเสริม กำกับ ดูแล และ

ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ให้ดำเนินการไปตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย ระเบียบแบบแผน และนโยบายของทางราชการ รวมทั้งงานช่วยอำนวยการผู้ว่าราชการ

จังหวัด ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                            (๓) ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการเงิน

และบัญชี การงบประมาณ การพัสดุของที่ทำการปกครองจังหวัดที่ทำการปกครองอำเภอและกิ่ง

อำเภอ ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนา

ตำบล โครงการพัฒนาชุมชนและชนบทตามข้อเสนอของ ส.ส. เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินงานการ

เงินและบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณของจังหวัด การเบิกจ่ายและการรายงานการใช้จ่ายเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบการเงินและบัญชีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

                            (๔) ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม การป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายในฤดูแล้ง การป้องกัน

และปราบปรามยาเสพย์ติด กิจการอาสารักษาดินแดน การรักษาความมั่นคงภายใน การดำเนิน

ตามโครงการหมู่บ้านอาสาและพัฒนาตนเอง การปฏิบัติงานด้านการข่าว ระบบวิทยุสื่อสาร งาน

รักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน การสนับสนุนด้านการข่าว ตลอดจนงานสนับสนุนและ

ส่งเสริมกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๐๓๔

                        ๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด

                            (๒) กำกับ ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชน

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

                            (๓) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมาย

                        ข. การแบ่งหน่วยงานภายใน แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย คือ

                            (๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัด ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล

งานพัสดุและครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                            (๒) ฝ่ายแผนงานและโครงการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ

งานข้อมูล การติดตามประเมินผล งานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานโครงการพัฒนาตำบล

งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

                            (๓) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนา

ชุมชนโดยการสนับสนุน ส่งเสริมการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา

ชุมชน และส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ขององค์กรประชาชน

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๒๓๙,

๘๑๔๔๔๓

                        ๔. สำนักงานโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            ๑ ปฏิบัติการและประสานงานเกี่ยวกับงานในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

กรมโยธาธิการในเขตพื้นที่จังหวัด ได้แก่

                                (๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย

การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง กฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว กฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันภยันอันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง

                                (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่

ถนน สะพาน อาคาร เขื่อนป้องกันตลิ่ง ท่าเทียบเรือ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล

ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท้วม ระบบกำจัดขยะมูลฝอย การจัดหา

น้ำสะอาด การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค และอื่น ๆ รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษาทาง

                                (๓) ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่

อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมแก่หน่วยงานอื่น

                                (๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม

หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

                            ๒. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. การจัดองค์กรภายใน แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ๑ งาน ดังนี้

                            ๑. งานธุรการ รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

                            ๒. ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจออกแบบ และประมาณราคา

การรวบรวมและรายงานข้อมูลราคาวัสดุในท้องถิ่น การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล ราคาวัสดุ ก่อสร้าง

ในส่วนกลาง งานจัดทำแผนงานโครงการต่าง ๆ งานทดสอบวิเคราะห์ วิจัยวัสดุก่อสร้าง งานให้

คำปรึกษา และบริการด้านช่าง งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม งานตรวจสอบและรับรองแบบ

แปลนสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

                            ๓.ฝ่ายปฏิบัติการ รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้าง งานบูรณะและบำรุง

รักษา งานควบคุมตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติโรงมหรสพ การขึ้นทะเบียนทางหลวงชนบทและงานอำนวยการ

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๘๑๔๒๖๙

                        ๕. สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนในเขตจังหวัด

                            (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์

ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ การรังวัด สอบเขต และการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข้า

เป็นแปลงเดียวกัน การทำแผนที่สำหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่า

ภาษีอากรเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือทำธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

                            (๓) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินสาขา สำนัก

งานที่ดินอำเภอและกิ่งอำเภอ

                            (๔) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. การแบ่งงานภายใน แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการบริหารราชการของสำนักงานที่ดิน

จังหวัดและสาขาในด้านงานธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานอาคารสถานที่ การจัดทำงบประมาณ

งานการเงิน งานพัสดุครุภัณฑ์ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ รวมรวมและตรวจสอบการรายงาน

สถิติปริมาณงานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานวางแผน

และติดตามประเมินผลการตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในการดำเนินการตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ การควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ การขออนุญาตสัมปทานในที่ดิน

ของรัฐ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน การกำหนดสิทธิในที่ดิน

เพื่อการศาสนา คนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท การเพิกถอน แก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ใบแทน การจดทะเบียน หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

                            ๒. ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ

ในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและใบแทน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนในเขตจังหวัดควบคุม จัดเก็บ และ

รักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดินทุกประเภท

                            ๓. ฝ่ายรังวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาและดำเนินการรังวัดที่ดิน

และการพิสูจน์สืบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินตามคำขอทุกประเภท เช่น การออกหนังสือแสดง

สิทธิในที่ดิน การรังวัดแบ่งแยกการรังวัดสอบเขตที่ดิน การตรวจสอบเนื้อที่รูปแผนที่และหนังสือ

กรรมสิทธิห้องชุด การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การรังวัดที่ดินเพื่อทำแผนที่อื่น ๆ เช่น

การรังวัดที่ดินตามคำขอของส่วนราชการอื่น การรังวัดที่ดินเพื่อแผนที่ตามหนังสือศาล ดำเนินการ

รังวัดตามโครงการต่าง ๆ ของกรมที่ดิน ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนควบคุม ดูแล รักษา ซ่อมแซมระหว่างแผนที่หมุดหลักฐานแผนที่และ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทำแผนที่ทุกประเภท

                            ๔. ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ

เกี่ยวกับการกำกับ ดูแล การจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน หลักฐานแผนที่ และ

เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา การนำรูป

แผนที่รังวัดใหม่ลงระหว่างการตรวจสอบหลักฐานแผนที่ระหว่าง น.ส. ๓ ก. การลงที่หมายระหว่าง

น.ส. ๓ ก

                        ค. สถนที่ติดต่อ

                        สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๒๕๔๔ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๐๖๔

                        ๖. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                        สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติ

งานเร่งรัดพัฒนาชนบทในจังหวัด ในด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและด้านพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ (ทางโครงสร้างแหล่งน้ำ)

                        ข. การแบ่งส่วนราชการ แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑. ฝ่ายบริหารและพัฒนา มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล

งานธุรการทั่วไป งานบริหารบุคคลเบื้องต้น งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การรักษา

ความปลอดภัย อาคารสถานที่ การจัดทำแผน ประสานงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น ๔ งาน คือ

                                ๑.๑ งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป งานรักษาความ

ปลอดภัย งานอาคารสถานที่ การบริหารบุคคลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอมหมาย เช่น การสอง แต่งตั้ง

เลื่อนขั้นเงินเดือน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                ๑.๒ งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบการรับ - จ่าย เก็บรักษาเงินและ

เอกสารแทนการเงินทุกประเภท จัดทำบัญชี ทำทะเบียนการเงินต่าง ๆ ตรวจสอบหลักฐานและ

ใบสำคัญการเบิกจ่าย จัดทำงบเดือน จัดทำงบประมาณ จัดทำงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน

รพช. จังหวัด ขอกันเงินเหลื่อมปี แลขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ ติดตาม และทำรายงาน

การเงินประจำเดือน

                                ๑.๓ งานจัดซื้อและพัสดุ รับผิดชองดำเนินการจดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์

และการจัดจ้างของสำนักงาน รพช. จังหวัด วิเคราะห์และวางแผนการบริหารงานพัสดุ ดูแล เก็บ

ซ่อมแซมบำรุงและแทงจำหน่ายพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบและวิธีการนั้น ๆ

                                ๑.๔ งานประสานแผนและพัฒนา รับผิดชอบในการจัดทำแผนของสำนัก

งาน รพช. จังหวัด ดำเนินงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประสานแผนโครงการฝึกอบรม และ

งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม

                            ๒. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจ ออกแบบ

เขียนแบบ จัดทำประะมาณการโครงการก่อสร้างและซ่อมบำรุงที่อยู่ในอำนาจของสำนักงาน รพช.

จังหวัด ตลอดจนดำเนินวิเคราะห์ ทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์ขอวัสดุก่อสร้าง สำรวจความ

เหมาะสมของโครงการ สำรวจเพื่อการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงรักษา หาแหล่งวัสดุก่อสร้าง และทำ

การทดสอบวิเคราะห์เพื่อหาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุก่อสร้าง แบ่งออกเป็น ๓ งาน คือ

                                ๒.๑ งานสำรวจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจความเหมาะสมของ

โครงการ สำรวจเพื่อการออกแบบ และสำรวจเพื่อการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างและซ่อมบำรุง

                                ๒.๒ งานวิเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบสำรวจหาแหล่งน้ำ วัสดุ

ก่อสร้าง ทำการทดสอบ วิเคราะห์เพื่อหาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุก่อสร้าง

                                ๒.๓ งานออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบออกแบบ เขียนแบบ และ

ประมาณการโครงการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ติดตามและรายงานผลงานทางด้านพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ

                            ๓. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนิน

การซ่อมบำรุงทาง สะพาน โครงสร้าง แหล่งน้ำ และควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง แบ่งออกเป็น

๓ งาน คือ

                                ๓.๑ งานซ่อมบำรุงทาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบซ่อมและบำรุงรักษาทาง

                                ๓.๒ งานซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบซ่อมและบำรุงรักษา

แหล่งน้ำ

                                ๓.๓ งานควบคุมการจ้างเหมา มีหน้าที่รับผิดชอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง

ทางและแหล่งน้ำ

                            ๔. ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนควบคุม

การใช้ การซ่อม การบำรุงรักษา งานพัสดุเครื่องกล จัดทำทะเบียนประวัติ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน แบ่งออกเป็น ๒ งาน คือ

                                - งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ตามแผนการซ่อมตามกำหนดเวลา

ทั้งในโรงงานซ่อมและโครงการต่าง ๆ ในสนาม ตลอดจนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างกลโรงงานและ

ไฟฟ้า

                                - งานวางแผนและพัสดุเครื่องกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำ

แผนงานวิศวกรรมเครื่องกล วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล จัดทำสถิติ

ทะเบียนประวัติและรายงาน และงานพัสดุเกี่ยวกับการเบิก - รับ - จ่าย ควบคุมดูแลรักษาพัสดุ

เครื่องกล รวมทั้งอุปกรณ์จัดทำสถิติและรายงานพัสดุ

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา หมู่ ๔ ตำบลวังเย็น

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. ๐๓๘ - ๘๕๑๒๘๒ โทรสาร ๐๓๘ - ๘๕๑๒๘๑

                        ๗. สำนักงานผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

                            (๑) บริหารราชการทั่วไปของสำนักงานผังเมืองจังหวัด และเป็นตัวแทน

กรมการผังเมืองในส่วนภูมิภาค

                            (๒) วางและจัดทำผังเมืองตามที่จังหวัดหรือท้องถิ่นร้องขอหรือที่ได้รับ

มอบหมายจากกรมการผังเมือง

                            (๓) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างสำนึก

ด้านผังเมืองแก่ประชาชน เอกชน และส่วนราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดและท้องถิ่นมีส่วนรวม

และพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามผังเมือง

                            (๔) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านผังเมือง และสนับสนุนการทำแผนที่เพื่อการวางผัง

เมืองในภูมิภาค รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการด้านผังเมืองแก่ส่วนราชการ และ

ภาคเอกชน

                            (๕) กำกับดูแล ติดตามสถานภาพ ระบบบริการพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผังเมืองรวมที่วางไว้ และรายงานผลการวิเคราะห์และผลกระทบด้านผังเมือง

                            (๖) สำรวจ วิเคราะห์ และศึกษาข้อมูล และประเมินการเปลี่ยนแปลงของ

เมืองที่ดินและรายงานผลการวิเคราะห์และผลกระทบด้านผังเมือง

                            (๗) ดำเนินการเรื่องการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง

                            (๘) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับผังเมืองตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด

                        ข. การแบ่งงาน แบ่งเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ

                            ๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                            มีหน้าทีรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของสำนักงาน ได้แก่ งานธุรการ

และสารบรรณ งานการเงินและบัญชี  งานงบประมาณ งานแผนงานและโครงการ งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุและยานพาหนะ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น

                            ๒. กลุ่มงานด้านการวางผังเมือง แบ่งงานออกเป็น ๓ งาน คือ

                                ๒.๑ งานวางผังเมือง มีหน้าที่วางและจัดทำผังเมืองรวมทุกระดับพร้อม

สนับสนุนการทำแผนที่เพื่อการวางผังในภูมิภาคตามข้อบังคับของกฎหมายผังเมือง ตลอดจนกำกับ

และติดตามสถานภาพ ระบบบริการพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน

                                ๒.๒ งานด้านวิเคราะห์ผังเมือง มีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษา

วิเคราะห์เพื่อการวางและจัดทำผังเมือง และประเมินการเปลี่ยนแปลงของเมืองรวมทั้งรายงานผล

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านผังเมือง ตลอดจนงานด้านประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจใน

งานผังเมืองให้แก่ประชาชน เอกชน และส่วนรายการ

                                ๒.๓ งานสำรวจและจัดทำแผนที่ มีหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ เก็บ

รวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ในทุกระดับของการวางผังเมือง เช่น ผังเมืองรวม ผัง

สุขาภิบาล ผังองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์

๐๓๘ - ๘๑๔๓๔๗ โทรสาร ๐๓๘ - ๘๑๔๓๔๘

                        ๘. ตำรวนภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                        ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญาภายในเขต

พื้นที่การปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหารงานการกำหนดนโยบาย

และวางแผนและการอำนวยการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

ฉะเชิงเทราด้วย ตลอดจนการปกครองบังคับบัญชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่อยู่ในความปกครอง ได้แก่ ตำรวจภูธรอำเภอ ตำรวจภูธรกิ่งอำเภอและตำรวจภูธรตำบล

                        ข. การแบ่งความรับผิดชอบ แบ่งเป็น ๖ งาน ๑ หน่วย ดังนี้

                            ๑. งานธุรการและกำลังพล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบรรจุ แต่งตั้ง

บำเหน็จความชอบ การลา การออกจากราชการ การวางแผนกำลังพล คดีวินัย การสวัสดิการ

ตลอดจนงานสารบรรณ การติดต่อประสานงาน และการจัดการประชุม

                            ๒. งานสืบสวน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวน หาข่าว และปฏิบัติการอื่น

ใด เพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด หรือทำการสืบสวนเรื่องอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดย

นำความรู้ด้านวิทยาการมาใช้

                            ๓. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมสถิติและ

ข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำมาประมวลและวิเคราะห์หาแนวทางในการกำหนด

นโยบายการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ศึกษานโยบายจาหน่วยเหนือนำมาปรับปรุงและจัด

ทำแผนงานด้านต่าง ๆ ติดตามการปฏิบัติตามแผนประเมินผลและสรุปผลว่างแผนพัฒนาบุคคล

และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ทำการจัดฝึกอบรมดำเนินการวิจัย ประชาสัมพันธ์

และดำเนินการอื่น ๆ ให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนดไว้

                            ๔. งานส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้การสนับสนุนตำรวจภูธร

จังหวัดฉะเชิงเทราในด้านสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและให้

ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของทั้งในการป้องกันปราบปรามและ

การปฏิบัติการสนับสนุนอื่น ๆ  ตลอดจนการดูแลอาคารที่พักอาศัยและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาวุธ

เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ เครื่องใช้สำนักงาน อาคาร บ้านพัก โดยการจัดหา แจกจ่ายอุปกรณ์

ต่าง ๆ รวมทั้งการดูแลรักษา แนะนำ ควบคุมการใช้งาน และจำหน่ายเมื่อหมดสภาพ

                            ๕. งานสอบสวน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐาน และ

ความสมบูรณ์ของสำนวนคดีและหลักฐานต่าง ๆ ของคดีที่อยู่ในอำนาจของตำรวจภูธรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ที่จะดำเนินการ รวมทั้งการดำเนินการจัดเก็บรักษาหลักฐานต่าง ๆ ที่ประกอบสำนวน

คดี ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

                            ๖. งานงบประมาณและการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ

ด้านงบประมาณและการเงิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้

ลุล่วงไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบไปด้วยการสำรวจความต้องการ

งบประมาณการจัดทำงบประมาณการงบประมาณ ควบคุมการใช้เงินงบประมาณ ตลอดจนงาน

การเงินและบัญชี นอกจากนี้ให้รวมถึงการจัดการด้านสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

                            ๗. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการสืบสวนหาข่าวและ

ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและในด้านที่เกี่ยวกับความ

มั่นคงของชาติ อันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนชุมพล อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๙๙๒, ๕๑๑๑๘๗ โทรสาร ๐๓๘ - ๘๑๘/๐๒๖

                        ๙. สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่

ของสำนักงานอัยการจังหวัด ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสำนักงานอัยการ

สูงสุดและสำนักงานอัยการเขต

                            (๒) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            โดยมีภารกิจตามกฎหมายในการดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญาทั้งปวง ให้

คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ และตามกฎหมายที่กำหนดไว้ รวมตลอด

ถึงกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการคือ

                            ๑) การอำนวยความยุติธรรม

                            ๒) การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

                            ๓) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

                        ข. โครงสร้าง แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                            (๑) ข้าราชการฝ่ายอัยการ มีหัวหน้าพนักงานอัยการเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการฝ่ายอัยการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่กำหนดใน

กฎหมายและคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่อำนวยการ ประสานการปฏิบัติราชการ

ควบคุมตรวจสอบการดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และคำสั่งของสำนักงาน

อัยการสูงสุด อธิบดี อัยการฝ่ายหรืออธิบดีอัยการเขต และอัยการพิเศษฝ่าย แล้วแต่กรณี

                        ในการดำเนินคดีอาญา หากจำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น ๆ ให้

หัวหน้าพนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและ

ไม่ให้เสียหายแก่ราชการของกรมอัยการ

                            (๒) ข้าราชการธุรการ มีหัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการ

                                ก. ฝ่ายกิจการทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี

งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน

เกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๐๑๒, ๕๑๔๙๑๒, ๕๑๒๕๖๒

โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๒๕๖๒

                        ๑๐. สัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                        แผนกสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นส่วนราชการสังกัดกองทัพบก อยู่ในความ

ปกครองบังคับบัญชาของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ แต่กระทรวงกลาโหมได้มอบอำนาจ

การปกครองบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

                            (๑) ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตท้องที่จังหวัด

                            (๒) ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล  และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง

ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

ในเขตท้องที่จังหวัด

                            (๓) ดำเนินการควบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุนในเขตท้องที่จังหวัด

                            (๔) ดำเนินการ และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ

เตรียมพลกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดทหารบก หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

                            (๕) บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาในกิจการสัสดี รวม

ทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชการทหารตามที่ได้รับมอบหมาย

                            (๖) รวงรวมข้อมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต

ท้องที่จังหวัด เพื่อนำมาใช้ในการเข้ารับราชการแทนและการเตรียมพล

                            (๗) รวงรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังด้านการส่งกำลังบำรุง

ในเขตท้องที่จังหวัด

                            (๘) หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานสัสดี และตามที่กำหนดไว้ในอัตรา

การจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกำลังพล ในเขตท้องที่จังหวัด ตามที่

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้บังคับบัญชา จะได้มอบหมายให้

                        ข. การแบ่งส่วนราชการภายใน

                        แผนกสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอัตรากำลังพลรวม ๕๗ อัตรา โดยแบ่งเป็น

ข้าราชการจำนวน ๕๕ อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ อัตรา ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

                            ๑) ภาค ๑ งานเกี่ยวกับการเรียกและการตรวจเลือก ฯ และการเตรียมพล

                            ๒) ภาค ๒ - ๓ งานเกี่ยวกับทะเบียนและบัญชีทหาร

                            ๓) ภาค ๔ งานเกี่ยวกับธุรการ การเงิน และงานตามโครงการ กนช.

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        ที่ทำการสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๒๙๖

                        ๑๑. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการ

ประชาสัมพันธ์ของรัฐ และแผนพัฒนาจังหวัด

                            (๒) ประสานให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่

หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนในจังหวัด

                            (๓) ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ แผนงาน โครงการของจังหวัด

                            (๔) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. อัตรากำลัง

                        มีจำนวนข้าราชการทั้งสิ้น ๔ อัตรา ระดับ ๘ จำนวน ๑ อัตรา ระดับ ๗ จำวน

๑ อัตรา ระดับ ๕ และ ๔ จำนวนอย่างละ ๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ๑ ลูกจ้างประจำ ๑

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์, โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๔๗๙๔

                        ๑๒. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติตามโครงการของสำนักงาน

และของจังหวัด

                            (๒) ประสานการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด

                            (๓) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ จัดทำรายงานสถิติและจัดทำ

ข้อสนเทศในระดับจังหวัด

                            (๔) เป็นศูนย์ข้อมูลสถิติของจังหวัด

                            (๕) ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการสถิติ และการพัฒนาระบบข้อมูล

ของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด

                            (๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารสถิติ

                            (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. โครงสร้าง แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                            ๑. ฝ่ายวิชาการและวางแผน มีหน้าที่และความรับผิอชอบ ดังนี้

                                ๑.๑ จัดทำโครงการสำรวจสถิติตามความต้องการของจังหวัด

                                ๑.๒ ประสานงานจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดกับหน่วยงานอื่น

                                ๑.๓ จัดทำสมุดรายงานสถิติจังหวัด และจัดทำรายงานสถิติและข้อสนเทศ

ในระดับจังหวัด

                                ๑.๔ ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลจังหวัด และพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัด โดย

ประสานงานด้านสถิติกับหน่วยงานอื่น

                            ๒. ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

                                 ๒.๑ จัดเก็บข้อมูลสถิติโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ

ของจังหวัด

                                 ๒.๒ เตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ .๐๘ - ๕๑๑๐๐๙ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๖๑๐๔

                        ๑๓. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมบัญชี

กลางกระทรวงการคลัง มีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการบริหาร

เงินคงคลัง

                            (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ และอนุมัติการขอเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การนำเงินส่งคลังและการถอนคืนเงินรายได้ของส่วนราชการ

                            (๓) จัดทำบัญชีและรายงานการเงินของแผ่นดิน

                            (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. โครงสร้าง แบ่งเป็น ๑ งาน ๔ ฝ่าย คือ

                            ๑. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                 ๑.๑ รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปภายในสำนักงานคลังจังหวัด

                                 ๑.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และงบประมาณของสำนัก

งานคลัง

                                 ๑.๓ จัดหาเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ให้กับ

ส่วนราชการต่าง ๆ

                            ๒. ฝ่ายบริหารการรับและเบิกจ่าย ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                 ๒.๑ ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

และการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวของส่วนราชการในจังหวัด

                                 ๒.๒ ตรวจสอบและรับรองหนังสือสำคัญต่าง ๆ

                                 ๒.๓ ควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการ ลูกจ้างและครบกำหนด

จ่ายเบี้ยหวัด บำนาญ

                                 ๒.๔ งานด้านวิชาการคลัง เช่น ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน

การคลัง

                                 ๒.๕ งานการคลังอื่น ๆ เช่น การถอนคืนฎีกา การระงับฎีกา

                                 ๒.๖ รับฝากทรัพย์สินของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ

                                 ๒.๗ ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีแยกประเภทและสถิติ

                                 ๒.๘ ควบคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัดและทะเบียนจ่ายเงิน

                                 ๒.๙ ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ และบัญชี

ถือจ่ายเงินเดือน

                               ๒.๑๐ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินฝาก เงินขายบิล เงินทุนหมุนเวียน

เงินทดรองราชการ เงินย้ายตัวเงิน

                               ๒.๑๑ จำทำหนังสือแจ้งโอนเงินขายบิลไปยังส่วนกลาง

                               ๒.๑๒ จัดทำใบโอนเพื่อโอนขายบิลจ่ายเข้าบัญชีของส่วนราชการผู้รับ

                               ๒.๑๓ ดำเนินการเกี่ยวกับเช็คฝากธนาคารรอการเรียกเก็บและบัตรภาษี

                               ๒.๑๔ จัดทำรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

                               ๒.๑๕ ดำเนินการเกี่ยวกับงานผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

                            ๓. ฝ่ายบริหารการรับและเบิกจ่าย ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                 ๓.๑ ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

และการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวของส่วนราชการในจังหวัด

                                 ๓.๒ ตรวจสอบและรับรองหนังสือสำคัญต่าง ๆ

                                 ๓.๓ ควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการ ลูกจ้างและครบกำหนดจ่าย

เบี้ยหวัด บำนาญ

                                 ๓.๔ งานด้านวิชาการคลัง เช่น ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน

การคลัง

                                 ๓.๕ งานการคลังอื่น ๆ เช่น การถอนคืนฎีกา การระงับฎีกา

                                 ๓.๖ รับฝากทรัพย์สินของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ

                                 ๓.๗ ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีแยกประเภทและสถิติ

                                 ๓.๘ ดำเนินการเกี่ยวกับงานเงินรายได้แผ่นดิน

                                 ๓.๙ ควบคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัดและทะเบียนจ่ายเงิน

                               ๓.๑๐ ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ และบัญชี

ถือจ่ายเงินเดือน

                               ๓.๑๑ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินฝาก เงินขายบิล เงินทุนหมุนเวียน

เงินทดรองราชการ เงินย้ายตัวเงิน

                               ๓.๑๒ จำทำหนังสือแจ้งโอนเงินขายบิลไปยังส่วนกลาง

                               ๓.๑๓ จัดทำใบโอนเพื่อโอนขายบิลจ่ายเข้าบัญชีของส่วนราชการผู้รับ

                               ๓.๑๔ ดำเนินการเกี่ยวกับเช็คฝากธนาคารรอการเรียกเก็บและบัตรภาษี

                               ๓.๑๕ จัดทำรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

                               ๓.๑๖ ดำเนินการเกี่ยวกับงานผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

                            ๔. ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                                 ๔.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับจ่ายเงินกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

                                 ๔.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับจ่ายเงินในหน้าที่ของผู้แทนธนาคาร

แห่งประเทศไทย

                                 ๔.๓ ดำเนินการเบิกเงินและนำส่งเงิน

                                 ๔.๔ ดำเนินการจัดทำทะเบียนคลังนอก - คลังใน

                                 ๔.๕ ตรวจและพิสูจน์ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ปลอมแปลง

                                 ๔.๖ ตรวจคัดธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ชำรุด

                                 ๔.๗ จ่ายแลกธนบัตรและเหรียญกษาปณ์

                                 ๔.๘ งานจัดทำพยากรณ์ฐานะเงินคงคลังของจังหวัด

                                 ๔.๙ ดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายเงินคงคลัง

                               ๔.๑๐ ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดบัญชีรับ - จ่ายประจำวัน

                               ๔.๑๑ จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานตรวจนับตัวเงิน รายงานการนำส่ง

ธนบัตรของธนาคารพาณิชย์

                               ๔.๑๒ ตอบรับเงินคงคลัง

                        ค. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล

                        สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทร. ๐๓๘ - ๕๑๑๐๙๔, โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๒๕๑๐

                        ๑๔. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นส่วนราชการบริหารในส่วนภูมิภาค

ของกรมสรรพสามิต ที่มีการจัดแบ่งโดยพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต ซึ่งมี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

                        ก. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

                            (๑) ดำเนินการตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙

พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ร.บ. ๒๕๒๗ พ.ร.บ. จัดสรรเงิน ภาษีสรรพ

สามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าสรรพสามิตซึ่งจัดเก็บใน

จังหวัด

                            (๒) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิต

อำเภอ

                            (๓) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

                        ข. การจัดแบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                            ๑. ฝ่ายบริหารและจัดเก็บภาษี มีหน้าที่

                                ๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และจัดทำงบเดือน

รายงานสถิติ และข้อมูลต่าง ๆ งานพัสดุครุภัณฑ์ การเงินและบัญชี และงานบริหารงานบุคคล

                                ๑.๒ งานจัดเก็บภาษีตามกฎหมายสรรพสามิต

                                     ๑.๒.๑ พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓

                                                - พิจารณาใบอนุญาต

                                                - จัดเก็บภาษีสุรา

                                                - การขอลดหย่อนภาษีสุราสามทับที่นำมาใช้ในกรณีต่าง ๆ

                                                - การแปลงสภาพแอลกอฮอล์

                                                - การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ว่าด้วยการขายสุรา

                                     ๑.๒.๒ พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๐๙

                                                - พิจารณาใบอนุญาต

                                                - การจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ

                                                - การจำหน่ายแสตมป์ยาสูบ

                                     ๑.๒.๓ พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๒๗

                                                - การจดทะเบียนสรรพสามิต

                                                - การขออนุญาตมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย

                                                - การรับแบบรายการภาษีและการชำระภาษีสรรพสามิต

                                                - งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อการส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน

                                                - งานภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย

                                                - การชดเชยการส่งสินค้าออกกรมศุลกากร

                                                - งานภาษีมูลค่าเพิ่ม

                                                - การตรวจและการวิเคราะห์แบบรายการภาษี

                                                - การยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่

ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิรับคืนหรือ

ยกเว้นภาษี

                                ๑.๓ การรับ - จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมาย

แสดงการเสียภาษี

                                ๑.๔ การควบคุมโรงงาน

                                     - การควบคุมโรงงานสุรา

                                ๑.๕ งานตรวจสอบ

                                     - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสรรพสามิตอำเภอ

                                     - การตรวจสอบและประเมินภาษี

                                     - การตรวจตัดปี

                                     - การตรวจงานเปรียบเทียบคดี

                                     - การตรวจโรงงาน ร้านค้า โรงอุตสาหกรรม และคลังสินค้าทัณฑ์บน

                                ๑.๖ งานอื่น ๆ

                            ๒. ฝ่ายป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่ในการวางแผน สืบสวนประชา

สัมพันธ์ เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วย สุรา ยาสูบ ไพ่ และภาษีสรรพ

สามิตในเขตท้องที่จังหวัด วางแผนการตรวจให้คำแนะนำแก่ร้านค้า โรงงาน โรงอุตสาหกรรม คลัง

สินค้าทัณฑ์บน ในความควบคุมของกรมสรรพสามิตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

เงื่อนไข ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานให้คำแนะนำคำปรึกษา พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อ.เมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๑๔๙

                        ๑๕. สำนักงานสรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                        ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร  การสำรวจ การเร่งรัดภาษีอากร

ค้าง การตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม การตรวจปฏิบัติการการจัดสินคืนภาษี

ดำเนินคดีภาษีอากร รับเรื่องการอุทธรณ์ภาษีอากร งานกรรมวิธีข้อมูลภาษี การออกเลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีการออกใบผ่านภาษี รับแจ้งและควบคุมการใช้เครื่องจักรเพื่อการาวิจัยและพัฒนารวมทั้ง

การให้บริการจด เลิกเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กำกับดูแล

การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรอำเภอในท้องที่

                        ข. แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น ๖ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                            มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรการและสารบรรณทั่วไป การ

บริหารงานบุคคล งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ ให้บริการ จด เลิก เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เก็บรักษาแลให้บริการคัด ค้น ยืมแบบแสดงรายการภาษี

ดำเนินการยกเลิกการประเมินกรณีประเมินภาษีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการควบคุมการออก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

                            ๒) ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

                            มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการตอบข้อหารือทางกฎหมายแก่ผู้เสียภาษีเฉพาะ

ปัญหาที่สรรพากรวินิจฉัย ตีความไว้ชัดเจนแล้ว ดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีที่กระทำผิดกฎหมายภาษี

อากร พิจารณาเปรียบเทียบปรับคดีอาญา ดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง รับเรื่องการพิจารณา

อุทธรณ์ภาษีอากร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

                            ๓) ฝ่ายตรวจและประเมินผล

                            มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานภาษี การประมาณการจัดเก็บภาษี

ของอำเภอในท้องที่ การจัดทำแผนงานการตรวจสอบภาษี การตรวจปฏิบัติการการเร่งรัดภาษีอากร

ค้าง และการคืนภาษีของสำนักงาน การติดตามและประเมินผลการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี

การตรวจปฏิบัติการ การเร่งรัดภาษีอากรค้าง และการคืนภาษีเปรียบเทียบกับเป้าหมายวิเคราะห์

และนำเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษี การ

ตรวจปฏิบัติการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และการคืนภาษีของสำนักงาน และสำนักงานสรรพากรอำเภอ

ในท้องที่แก่สรรพากรจังหวัด ตรวจตัดเดือน ตัดปีและตรวจราชการหน่วยงานในท้องที่ จัดทำสถิติ

รายงานผลการปฏิบัติ

                            ๔) ฝ่ายสืบสวนและตรวจสอบภาษีอากร

                            มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบ ไต่สวน และประเมินเรียก

เก็บภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้เสียภาษีในท้องที่รับผิดชอบ พิจารณาการงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม

ชี้แจงประเด็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็น

พยานในศาลคดีภาษีอากร สืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีของผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุน

การตรวจสอบภาษีและตรวจสอบก่อนคืนภาษีเงินได้

                            ๕) ฝ่ายตรวจปฏิบัติการ

                            มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการแนะนำ การตรวจปฏิบัติการทั่วไป การตรวจ

ปฏิบัติการเฉพาะประเด็น การตรวจความถูกต้องของระบบบัญชีก่อนคืนภาษีแก่ผู้เสียภาษีมูลค่า

เพิ่มที่มีภูมิลำเนาในท้องที่ รวมทั้งการสอบยันความถูกต้องในการออกใบกำกับภาษี

                            ๖) ฝ่ายกรรมวิธี

                            มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะภาษี

หัก ณ ที่จ่าย ตรวจความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล จัดหมวดหมู่ของการประมวลผลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาพิจารณาคืนภาษีและส่งผลให้ฝ่ายตรวจปฏิบัติการกำกับดูแลและการจำส่ง

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย พิจารณาคืนภาษีทุกประเภทให้แก่ผู้เสียภาษีที่มี

ภูมิลำเนาในท้องที่พจิารณายกเลิกการประเมินภาษีเงินได้ที่ประเมินเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการ

ภาษี

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานสรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา ๔๓/๔ ถนนมหาจักรพรรดิ์ อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๒๓๔๓, ๕๑๒๙๕๗ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๒๓๖

                        ๑๖. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                        ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุในจังหวัด ดำเนินการและ

ประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลัง และเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมในจังหวัดปฏิบัติงานร่วม

กับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. การแบ่งงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๑ งาน ดังนี้

                        ฝ่ายสำรวจที่ราชพัสดุ รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่

เพื่อการปกครอง ดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ

ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดินอันเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การสำรวจ รังวัด

จัดทำแผนที่ ควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อการประกอบพิจารณาอนุญาตให้ส่วน

ราชการใช้ที่ราชพัสดุ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์และการรับคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการที่

เลิกใช้แล้ว การสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่ ควบคุมการจัดทำประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อประกอบ

ท้ายสัญญาเช่า การตรวจสภาพที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง กรณีโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุ

สัญญาเช่า การรังวัดตรวจสอบตามคำร้องของผู้เช่าเพื่อการอื่น ๆ การตรวจสภาพทำเลที่ตั้งและ

ราคาประเมินที่ดินและอาคารราชพัสดุ ตลอดจนการสำรวจ รังวัด วางผังเพื่อการก่อสร้างอาคารใน

ที่ราชพัสดุ การจัดทำแผนที่บริเวณเพลิงไหม้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                        ฝ่ายจัดประโยชน์ รับผิดชอบในการรวบรวม จัดทำ และรับรายการขึ้นทะเบียนที่

ราชพัสดุ จำหน่ายรายการออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ พิจารณาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

รวบรวม เก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การ

จัดให้เช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงการคลัง การประกันอัคคีภัย การนำสิทธิการเช่าอาคารไปผูกพันการกู้เงินหรือเบิกเงินเกิน

บัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน คำเนินการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าและเงินอื่นใดเกี่ยวกับที่ราช

พัสดุตรวจสอบติดตามให้ผู้เช่าปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเช่าการจัดทำแผนงานโครงการที่ราช

พัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของกรมธนารักษ์

ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์หรือโต้แย้งกรณีอื่น ๆ การดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

ดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

                        งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้จากการจัด

ประโยชน์ในที่ราชพัสดุพร้อมทั้งนำส่งหรือฝากคลัง จัดทำระเบียบรายตัวผู้เช่าจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่จากผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประสานงานด้าน เหรียญกษาปณ์เกี่ยวกับปริมาณ

การหมุนเวียนของเหรียญกษาปณ์ สอดส่องดูแลเรื่องการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ ดำเนินการ

รับจองและจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก งานการเงินพัสดุและงานการเจ้าหน้าที่

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถนนเรืองวุฒ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๓๐๐

โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๓๐๐

                        ๑๗. สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                        สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

ควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยรับผิดชอบงานด้านการประกอบการขนส่ง

การรับ จัดการขนส่ง การสำรวจรวบรวมจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง

การตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง วางแผนการขนส่งและส่งเสริม

สวัสดิภาพการขนส่งภายในจังหวัด กำกับดูแลและสนับสนุนงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

และสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบโรงเรียนสอนขับรถ และสถานีขนส่งของเอกชน

ควบคุม ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน รับผิดชอบงานให้บริการประชาชนเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้

ประจำรถ การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถทั้งตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติรถยนต์

พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. โครงสร้างและการจัดองค์กร

                        สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนิน

งาน ดังนี้

                            ๑) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี

งานการเจ้าหน้าที่ การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ งานพิมพ์ การธุรการทั่วไปของสำนักงานขนส่ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

                            ๒) ฝ่ายวิชาการขนส่ง มีหน้าที่รับผิดชอบ สำรวจและรวบรวมจัดทำสถิติและ

วิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งเพื่อวางแผน การจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด กำหนดปรับปรุง

ยกเลิกเส้นทางการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ขนส่งไม่ประจำ

ทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคล การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบ

การขนส่งทุกประเภท การวางแผนและตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ การดำเนินงานด้านส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์

และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานขนส่ง ฯ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งงานด้านการบันทึกข้อมูล และประมวลผลเบื้องต้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

                            ๓) ฝ่ายทะเบียนรถ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านทะเบียนและจัด

เก็บภาษีรถ การตรวจสอบรถ การตรวจสภาพรถ การเปลี่ยนประเภทรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การ

ย้ายรถเข้า - ออก ตามกฎหมายที่ว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่า

ด้วยล้อเลื่อน งานด้านรับส่งวิทยุสื่อสารของสำนักงานขนส่ง ฯ

                            ๔) ฝ่ายใบอนุญาตรับรถ มีหน้าที่รับผิดชอบ การดำเนินการด้านใบอนุญาต

เป็นผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง

บก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ได้แก่ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบ

อนุญาต การยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต

                            ๕) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจ

ตรา ปราบปรามและจัดระเบียบการใช้สถานีขนส่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการควบคุมดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง

ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และผู้ประจำรถให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบ

อนุญาตประกอบการขนส่ง รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้โดยสารให้ได้รับความ

สะดวก และปลอดภัยในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง

                             ๖) สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาอำเภอพนมสารคาม มีหน้าที่

ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล การตรวจปราบ

ปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการ

ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ (ยกเว้นการจดทะเบียนรถและการย้ายรถเข้า) การดำเนินการ

เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ งานด้านใบอนุญาติผู้ประจำรถ งานด้านใบอนุญาตขับรถและใบ

อนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และล้อเลื่อน

ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                            ๗) สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพนมสารคาม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่น

เดียวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                            (๑) ฝ่ายวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๒๔/๓

หมู่ที่ ๓ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทร.

(๐๓๘) - ๕๑๔๘๐๒

                            (๒) สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาอำเภอพนมสารคาม เลขที่ ๑๗๖

หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ โทร. ๐๓๘ - ๕๕๑๑๓๓

                        ๑๘. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก.อำนาจหน้าที่

                            (๑) ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนาและการ

วัฒนธรรมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ การ

ตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอด

จนกำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ของหน่วยงานสังกัด

กระทรวงภายในจังหวัดและเป็นหน่วยข้อมูลทางการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมใน

จังหวัด

                            (๒) ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านศึกษา การศาสนาและการ

วัฒนธรรมทั้งส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด

กระทรวงภายในจังหวัด ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา

การศาสนาและการวัฒนธรรมของจังหวัด

                            (๓) ปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาการศาสนา

และการวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหัดหรือศึกษาธิการจังหวัดหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย

                            (๔) ปฏิบัติราชการของกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วย

งานใดในจังหวัดโดยเฉพาะ

                            (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. การแบ่งงานภายใน แบ่งเป็น ๖ ฝ่าย คือ

                            ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ

งานธุรการทั่วไป และงานธุรการของกรมที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการศึกษาการศาสนาและการ

วัฒนธรรม รับผิดชอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ และงานประชาสัมพันธ์

                            ๒. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ

การพัสดุ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบและแนะนำเกี่ยวกับการเงินและบัญชีแก่หน่วยงานต่าง ๆ

                            ๓. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

ข้อมูล และสารสนเทศ งานแผนงาน/โครงการ และงานงบประมาณ รวมทั้งการติดตามประเมินผล

การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม และการดำเนินงานเกี่ยวกับการ

พัฒนาชนบท

                            ๔. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและส่งเสริมการ

ศึกษาในระบบโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน งานควบคุมและส่งเสริมคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

                            ๕. ฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและ

ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานด้านการศาสนาและการวัฒนธรรม ประสานการใช้ทรัพยากรร่วม

กันระหว่างหน่วยงานการศึกษา องค์กรของรัฐและท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมการ

ศาสนาและการวัฒนธรรม

                            ๖. ฝ่ายส่งเสริมพลานามัยและกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านพลานามัยแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน การดำเนินงานเกี่ยว

กับการกีฬา ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้าน รวมทั้งทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานกิจการพิเศษ

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๔๑๐/๑ ถนนมรุพงษ์

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๑๐๘, ๕๑๒๕๖๑

โทรสาร ๐๓๘ - ๘๑๐๓๕๕

                        ๑๙. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน

ควบคุมและประสานกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวกับสุขภาพของกายและจิต ตลอดจนความเป็นอยู่

ของประชาชน และการจัดให้มีบริการสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

๔ ประการ คือ

                            ๑. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและจิต ตลอดจนอยู่ในสังคมได้

ด้วยความสุข

                            ๒. เพื่อให้ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อันอาจทำให้ทุกข์ยากและ

ทำให้เกิดการสูญเสียแรงงานหรือความพิการแก่ร่างกายด้วยการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค ตั้งแต่

แรกเป็นการรักษาพยาบาลให้หายป่วยทันที การกำจัดความพิการและการปรับฟื้นคืนสภาพ

                            ๓. เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีอายุยืนยาว ไม่เสียชีวิตก่อนวันอันสมควร

                            ๔. เพื่ออารักขาสวัสดิภาพของประชาชนให้พ้นจากอุปัทวันตรายต่าง ๆ

(ภัยจากสิ่งแวดล้อม จากอาหารหรือสารเป็นพิษ ฯลฯ)

                        ข. โครงสร้างและการจัดองค์กร

                        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

                            ๑. กลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร ประกอบด้วย

                                ๑.๑ งานบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนงานบริหารด้าน

งบประมาณ งานบุคคล พัสดุ งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน - บัญชี

                                ๑.๒ งานแผนงาน มีหน้าที่จัดทำแผนงาน กำกับดูแลประเมินผลการปฏิบัติ

งานของหน่วยงานในสังกัด ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ บริหารวิชาการด้านสาธารณสุข

                            ๒. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและบริหารสาธารณสุข ประกอบด้วย

                                 ๒.๑ งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่ดำเนินงานควบคุม ดูแล และประเมิน

ผลดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนในจังหวัด

                                 ๒.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล มีหน้าที่ดำเนินการควบคุม

ดูแล และประเมินผลดำเนินการในการส่งเสริมสุขภาพ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพและ

สุขภาพจิตของประชาชน

                                 ๒.๓ งานควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่ดำเนินงานและควบคุม ดูแลและ

ประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา ตลอดจนการพัฒนา

รูปแบบวิธีการในการควบคุมโรค และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

                                 ๒.๔ งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแล

ประเมินผลการพัฒนารูปแบบในการควบคุมโรคเอดส์ และโรคกามโรคอื่น ๆ ในจังหวัด

                            ๓. กลุ่มสนับสนุนงานสาธารณสุข ประกอบด้วย

                                 ๓.๑ งานพัฒนาบุคลากรและการสาธารณสุขมูลฐาน มีหน้าที่สนับสนุน

ดำเนินการประเมินผลและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการ

สาธารณสุขมูลฐานของประชากรภายในจังหวัด และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข

ภายในจังหวัด

                                 ๓.๒ งานสุขศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนควบคุม กำกับและพัฒนา

กระบวนการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพอนามัย เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชนในจังหวัด

                            ๔. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย มีหน้าที่ดำเนินการควบคุม

ดูแลพัฒนา และการประเมินผลการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมอนามัยสุขาภิบาล

การชีวอนามัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัด

                            ๕. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข มีหน้าที่ในการควบคุม

คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต การจำหน่ายอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่ออก

ฤทธิ์ต่อประสาท ยาเสพย์ติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ และสารระเหย ตลอดจนการควบคุมการ

ประกอบการสถานพยาบาลต่าง ๆ ภายในจังหวัด

                            ๖. โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน มีหน้าที่ดูแลรักษา และฟื้นฟู

สุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัด โดยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

                            ๗. สาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขกิ่งอำเภอ มีหน้าที่ด้านการบริหาร

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผลปฏิบัติงายของสถานีอนามัยเป็นหน่วยงานที่

ขึ้นตรงต่อนายอำเภอ โดยได้รับการประสานและนิเทศงานสนับสนุนทางราชการจากสาธารณสุข

จังหวัด

                            ๘. สถานีอนามัย มีหน้าที่เป็นหน่วยงานบริการด้านสานธารณสุขระดับตำบล

หรือหมู่บ้าน โดยจัดบริการในรูปผสมผสาน

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๑๘๖/๑ ถนนยุทธดำเนิน ตำบล

หน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๑๘๙, ๘๑๔๓๓๗ ต่อ

๑๑๑, ๑๒๗ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๒๔๐๐

                        ๒๐. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            ๑. กำกับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๓๔

                            ๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ

วิธีการขออนุญาตประกอบการประเภทต่าง ๆ การรับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการต่ออายุ

ใบอนุญาต ประกอบกิจการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในเรื่อง

ต่าง ๆ

                            ๓. การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ความปลอดภัย อันตรายอันอาจจะเกิดจากการประกอบการในบางประเภท

                            ๔. ควบคุม ดูแล มิให้เกิดปัญหาที่อาจจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

                        ข. การแบ่งงานภายใน แบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑) ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้ารับผิดชอบงานอำนวยการและบริหารงาน

ทั่วไป ได้แก่ งานแผนงานโครงการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบัญชีและการเงิน

งานธุรการ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ ติดตามประเมินผลรายละเอียด

การปฏิบัติงานของฝ่ายนโยบายและแผน

                            ๒) ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบงานการส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน การจดทะเบียนเครื่องจักร วัตถุอันตราย และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบงานการส่งเสริมและการตรวจสอบการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

                            ๓) ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบงานการส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมในครอบครัว และอุตสาหกรรมในชนบททั้งในด้านการจัด

เทคโนโลยีการผลิต การตลาด การเงิน ข้อมูลอุตสาหกรรม การจัดนิทรรศการ

                            ๔) ฝ่ายทรัพยากรธรณี มีหน้าที่รับผิดชอบงานดำเนินการตามกฎหมายว่า

ด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมาย

โรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานโม่บด และย่อยหิน กฎหมายน้ำบาดาลตามขอบเขต อำนาจ

หน้าที่ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้านอื่นที่อธิบดีกรม

ทรัพยากรธรณีมอบหมาย

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๔๑/๒๒ ถนนมหาจักรพรรดิ์

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๒๕๒๖ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๔๘๓๓

                        ๒๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค ประสาน

งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่เป็นอำนาจ

หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ

                            (๒) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง

กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                            (๓) ให้การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรม

ต่าง ๆ ในจังหวัด และร่วมมือในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๔) บริหารงานหรือปฏิบัติงานของกรม กรณีที่กรมยังไม่ได้ส่งข้าราชการหรือ

ลูกจ้างไปประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้น

                            (๕) ติดตามและสอดส่องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะใน

ด้านการผลิต การตลาด และพาณิชย์กรรม รวมถึงการนำเข้า - ส่งออกสินค้า และการค้าบริการ

                            (๖) ประสานกับจังหวัด หน่วยรายการอื่น และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่น ๆ ในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติการเฉพาะเรื่อง ตามที่จังหวัดหรือหน่วยงานของกรม

ต่าง ๆ ในจังหวัดนั้นร้องขอ

                            (๗) ประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่น ๆ เพื่อจัดทำรายงานและเสนอ

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต การค้าพืชผลสำคัญ ซึ่งมีการผลิตและการค้าในกลุ่มจังหวัดนั้น ๆ

                            (๘) วางแผนการพัฒนา และส่งเสริมการพาณิชยกรรมของจังหวัดนั้น ๆ โดย

ประสานกับจังหวัดและภาคเอชน

                            (๙) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและ

ประชาชนทั่วไป โดยใช้สื่อของภาครัฐบาลและภาคเอกชน เช่น ผู้สื่อข่าวพาณิชย์ชนบท หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สถานีวิทยุท้องถิ่น หอการค้า สมาคมการค้า หรือสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ

เป็นต้น

                            (๑๐) ให้พาณิชย์จังหวัดประสานการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ

ด้านพาณิชย์ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณ

ประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

                        ข. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๔๐๐, ๘๑๔๒๓๘ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๓๘๖๘

                        ๒๒. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                            (๑) จัดทำและประสานแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและ

สหกรณ์ภายในจังหวัด

                            (๒) กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ที่มีหลายส่วนราชการร่วมกัน

                            (๓) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด

                            (๔) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. การแบ่งโครงสร้าง แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                            ๑. ฝ่ายประสานราชการและบริหารงานทั่วไป

                                 ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

                                       - บริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานบริหารบุคคล งานบัญชีและการเงิน

                                       - ติดตามและรายงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด

                                       - ติดตามและรายงานภัยธรรมชาติ และประสานการแก้ปัญหาของ

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                       - ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลงานของงานและ

โครงการปัญหาทุกโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่

                                       - ประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

                                 ๑.๒ งานประสานราชการ

                                       - ประสานแผนปฏิบัติงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน

                                       - ประสานการปฏิบัติงานการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่

เฉพาะของส่วนราชการต่าง ๆ

                                       - ประสานการปฏิบัติงานพัฒนาของโครงการ นโยบายเฉพาะของ

กระทรวงและรัฐบาล

                                       - ประสานการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลภาคเกษตรของ

จังหวัด

                            ๒. ฝ่ายแผนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

                                 ๒.๑ งานแผนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

                                       - ประสานและจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

                                       - ประสานงานด้านการวิจัยกับด้านการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทรัพยากรของจังหวัด

                                       - ประสานและจัดทำโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เป็นราย

สินค้าและพื้นที่เฉพาะเสนอจังหวัด

                                       - ประสานและจัดทำคำของบประมาณประจำปีด้านพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ์

                                 ๒.๒ งานศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์

                                       - รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และ

ประชากรเกษตร

                                       - รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ผลผลิตของพืชไม้ยืนต้น ป่าเศรษฐกิจ

จำนวนปศุสัตว์ ประมง และสถาบันเกษตรกร

                                       - รวมรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร เช่น ราคาผลิตผลการ

เกษตร การใช้แรงงาน โรงงานแปรรูป ต้นทุนการผลิต รวยได้รายจ่าย ฯลฯ

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชั้น ๒ (หลังเดิม) ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์

๐๓๘ - ๘๑๔๕๑๐ - ๑๑ โทรสาร ๐๓๘ - ๘๑๔๕๑๑

                        ๒๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการส่งเสริมการผลิตพืช ธุรกิจเกษตรและสถาบันเกษตรกร

                            (๒) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง

ที่เกี่ยวข้อง

                            (๓) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

                            (๔) ประสานงานการพัฒนาการเกษตรในจังหวัด

                            (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                        ข. การจัดองค์กรในการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย คือ

                            ๑. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการ

เจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร งานวิชาการเคหกิจเกษตรและ

งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

                            ๒. ฝ่ายแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและ

แผนงานประจำปีของสำนักงานเกษตรจังหวัด การปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมพิเศษ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการและระบบส่งเสริมการเกษตร เก็บรวมรวมสถิติ

ข้อมูลด้านการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ผลิตเอกสารคำแนะนำทาง

วิชาการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด

                            ๓. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตาม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ในจังหวัด โดยใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการ

ผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต การบริการให้คำปรึกษา แนะนำทาง

วิชาการในด้านการผลิตพืชและดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

                            ๔. ฝ่ายป้องกันและกำจัดศัตรูพืช มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและ

ปฏิบัติงานด้านป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การสำรวจ ตรวจสอบและวางแผนการป้องกันและกำจัด

ศัตรูพืช การพยากรณ์เตือนการระบาดของศัตรูพืช ให้คำปรึกษาแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ในด้านการ

ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแก้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๑๘๖/๗ ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๖๓๕, ๕๑๓๑๙๗ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๘๖๒

                        ๒๕. สำนักงานป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต การตรวจสอบการทำไม้ และของป่า

เคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วย

ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสงวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                            (๒) ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ทุกฉบับ

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

                            (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการทั่วไป จัดทำและบริหาร

แผนงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผล จัดทำและบริหารงบประมาณ และงานบริหารบุคคล

                            ๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตด้าน

ป่าไม้และของป่า ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ดำเนินการเกี่ยวกับการ

อนุญาตสวนป่า และสัตว์ป่า ดำเนินการอนุญาตด้านต่าง ๆ ตามที่กรมป่าไม้มอบหมาย ดำเนินการ

ด้านการส่งเสริมการปลูกไม้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                            ๓. ฝ่ายป้องกันรักษาป่า รับผิดชอบป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด

กฎหมาย จัดการของกลางคดีป่าไม้ ติดตามการดำเนินคดี การบังคับคดี งานด้านนิติกรรม และ

สัญญา ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดของข้าราชการในทางแพ่ง งานเลขานุการ คณะอนุกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัด การป้องกันและควบคุม

ไฟป่าและตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้และของป่าเคลื่อนที่

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๐๕๓ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๐๕๓

                        ๒๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                            (๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน

เพื่อการครอบชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดฉะเชิงเทรา

                            (๒) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

                            (๓) กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์อำเภอ

                            (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. การแบ่งงาน แบ่งเป็น ๑ งาน ๒ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน

การบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ งานบุคคล งานพิมพ์ การติดต่อประสานงานและงานธุรการทั่วไป

                            ๒. ฝ่ายส่งเสริมงานสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม

และพัฒนางานสหกรณ์ โดยดำเนินการในเรื่องการขอจัดตั้งสหกรณ์ส่งเสริมแนะนำการบริหารการ

เงินและการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ส่งเสริมแนะนำการดำเนินธรุกิจการตลาดของสหกรณ์

ส่งเสริมแนะนำการพัฒนาระบบการจัดการสหกรณ์ กำกับ แนะนำ การขอแก้ไขระเบียบข้อบังคับ

ของสหกรณ์ การขอกำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ การรวบรวมและรายงานในเรื่องของสหกรณ์ต่อ

ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ต่อกรมหรือนายทะเบียนสหรกรณ์

                           ๓. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนงานโครงการ

และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ วิเคราะห์โครงการการดำเนินธุรกิจของ

สหกรณ์วิเคราะห์รายงานงบการเงิน วิเคราะห์การดำเนินงานและการบริหารงานของสหกรณ์ รวม

ถึงการศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรค จัดทำสถิติสหกรณ์ แผนพัฒนาจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานสหกรณ์ รวมถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๑๐ ถนนมหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๒๔๓, ๕๑๔๐๑๕ โทรสาร ๐๓๘ - ๘๑๗๓๗๗

                        ๒๖. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายกว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

                            (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับคุณภาพสัตว์ การผสมเทียม และการพัฒนาด้าน

ปศุสัตว์ภายในจังหวัด

                            (๓) กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภาย

ในจังหวัด

                            (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. การแบ่งส่วนราชการ แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ๑ งาน ดังนี้

                            ๑. ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำโครงการและ

ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ งานด้านสุขภาพสัตว์ การตรวจและชันสูตร

โรคสัตว์ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

                            ๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำโครง

การและดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร

และผู้นำอาชีพเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            ๓. งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักปศุสัตว์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๗๐๐,๕๑๑๐๗๑,๘๑๔๒๒๖

                        ๒๗. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

                            (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        ข. การบริหารราชการ แบ่งออกเป็น ๑ งาน ๔ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑. งานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ

ทั่วไป งานประชุม งานบุคคลเบื้องต้น งานยานพาหนะและสถานที่ จัดเก็บรักษาควบคุมรับ - จ่าย

จัดทำทะเบียนรับ - จ่าย  และทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ของ ส.ป.ก. จังหวัด และงานอื่นที่ได้รับ

มอบหมาย

                            ๒. ฝ่ายบริหารงานการปฏิรูปที่ดิน

                                 ๒.๑ สายที่ ๑ มีหน้าที่ความรับผอดชอบศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน

โครงการและงบประมาณ จัดหาที่ดินของรัฐและเอกชน ดำเนินการในขั้นเตรียมการเพื่อประกาศเขต

วางแผน กำหนดสภาพการใช้และกำหนดขนาดถือครองที่ดิน จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตร ประกาศผล

การคัดเลือก จัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ตรวจสอบและติดตามการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เตือน

ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข จัดทำทะเบียนคุมผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ของรัฐ ทะเบียนผู้เช่า - ผู้เช่าซื้อ

ทะเบียนที่ดินที่จัดซื้อได้และทะเบียนที่ดินของรัฐ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                 ๒.๒ สายที่ ๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการประสานงานการ

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพทั้งใน - นอกการเกษตรให้แก่เกษตรกรและครอบครัว

ในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดตั้งสถานบันเกษตรกรและกลุ่มอาชีพเขตปฏิรูปที่ดิน จัดหาสินเชื่อและบริการ

ด้านการตลาดจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร บำรุงรักษา และพัฒนาโครง

การพัฒนาการเกษตรที่ดำเนินการไปแล้ว ดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างในเขตปฏิรูป ตลอดจนประสานงาน

กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                            ๓. ฝ่ายการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยน

แปลงและลงทะเบียนคุมเงินประจำงวด จัดทำฎีกา ขออนุมัติเบิก - จ่าย รับ - จ่าย และทำรายงาน

การเงินประเภทต่าง ๆ จัดซื้อ จัดจ้าง จ้างเหมา วัสดุครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง จำทำบัญชีประเภทต่าง ๆ  ทั้งเงินใน - นอกงบประมาณ และเงินกองทุน ฯ ตรวจสอบในสำคัญ เก็บรักษาเอกสารการเงินทุก

ประเภท จัดทำประมาณการรายรับ จัดเก็บค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนเงิน

อื่น ๆ ที่ต้องเรียกเก็บคืนกองทุน ฯ ติดตามและเร่งรัดหนี้สินที่ค้างชำระจากเกษตรกร จัดทำ ปรับปรุง

แก้ไขทะเบียนผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ตลอดจนทะเบียนเพื่อการจัดเก็บผลประโยชน์อื่น ๆ รับและพิจารณา

คำร้องขอผ่อนผัน ขอลด ของดเว้นการเก็บค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ ตลอดจนจัดทำสถิติการจัดเก็บเงินผล

ประโยชน์ต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                            ๔. ฝ่ายนิติการ

                                 ๔.๑ สายที่ ๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องทุกข์และสอบสวน

ได้แก่ การสอบสวนสิทธิ์ เจรจากระจายสิทธิ์ ไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทเบื้องต้น สอบสวนการเปลี่ยน

แปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สอบสวนการขออนุญาตทำนิติกรรม จำหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระติดพัน

ในที่ดินในเขต ฯ เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการส่วนตัว พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองที่ดินสิทธิการเช่า พิจารณาคำร้องขอที่ดินทำกินคำขอใช้ที่ดินเกินกว่ากฎหมายกำหนด สอบ

สวนและพิจารณาอุทธรณ์ร่วมพิจารณาคำร้องขอลดหย่อน ยกเว้น หรือขยายเวลาค่าเช่า - เช่าซื้อ

ร่วมตรวจสอบพิสูจน์สิทธิตามมติ ครม. ดำเนินคดีแพ่ง, อาญา แก่ผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ปฏิรูปที่

ดิน ตลอดจนประสานงานคดีต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                 ๔.๒ สายที่ ๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทางด้านนิติกรรมและ

สัญญา ได้แก่ การจดทะเบียนนิติกรรม การจัดทำสัญญาประเภทต่าง ๆ การควบคุมตรวจสอบและ

เก็บรักษาสัญญาทุกประเภท พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายอันเกิดจากสัญญา จัดทำระเบียบ

จัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและระเบียบแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง

คณะกรรมการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                            ๕. ฝ่ายสำรวจรังวัดและทำแผนที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ

รังวัดสอบเขตเพื่อการจัดซื้อ เช่าซื้อ เวนคืน การสำรวจรังวัดแบ่งแปลง รังวัดสอบเขตกรณีพิพาทแบ่ง

เขตรังวัดปักหมุดหลักเขต รังวัดกระจายสิทธิ์ที่ดินร่วมนำชี้แปลงที่ดินประสานงานสำรวจวางโครง

หมุดหลักฐานแผนที่ทำวงรอบปักเขตประสานงานสำรสขกันเขตหมู่บ้าน เขตป่าชุมชน ที่ดิน

สาธารณะ และที่ดินอื่น ๆ จัดเก็บข้อมูลสารบบแผนที่และจำลองแผนทีเพื่อไว้ใช้เป็นประโยชน์ต่าง ๆ

และสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบก่อสร้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๒๐๖/๒ ถนนยุทธดำเนิน อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๖๑๑๖, ๕๑๑๕๐๐

                        ๒๘. สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑). ให้บริการสงเคราะห์ฟื้นฟู ปรับสภาพ คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา

ประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือนร้อนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

                            (๒) เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวและสังคม

                            (๓) แก้ไข และป้องกันปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชน

โดยส่วนรวม

                            (๔) สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ของภาคเอกชน

                            (๕) บริหารศูนย์ประสานงานและศูนย์ข้อมูลสวัสดิการสังคมของจังหวัด

                            (๖) ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานกรมประชาสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ข. การแบ่งงาน แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานการเงิน งาน

พัสดุ บุคลากร การจัดทำแผน ติดตามประเมินผล และงานธุรการทั่วไป

                            ๒. ฝ่ายสวัสดิการสังคม ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการสงเคราะห์ฟื้นฟู

คุ้มครองสวัสดิการและพัฒนาประชาชนที่อยู่ในขอบข่ายงานของกรมประชาสงเคราะห์ รวมทั้งการ

ดำเนินการด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

                            ๓. ฝ่ายกิจการภาคเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริมและพัฒนา

กิจการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคม

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

(อาคารใหม่) ถนนเรืองวุฒิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๖๓๔,

๕๑๖๑๑๗

                        ๒๙. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                        สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ของกรมการจัดหางาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ

และประสานงานในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัดเกี่ยวกับการจัดหางานให้แก่

ประชาชนในวัยทำงาน ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อสงวนอาชีพและตำแหน่งงานให้คน

ไทย ควบคุมตรวจสอบการดำเนินการ จัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ ให้คำปรึกษาส่งเสริม ให้

บริการแนะนำการประกอบอาชีพให้ประชาชนในวัยทำงาน รวมทั้งประสานงานและให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับการจัดหางาน

                        ข. การแบ่งส่วนราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของสำนัก

งาน ได้แก่ งานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานแผนงานและโครง

การ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุและยานพาหนะ และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น

                            ๒. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ รับผิดชอบงานบริการจัดหางานและส่งเสริมการ

มีงานทำ ได้แก่ การบริการจัดหางานในประเทศ การบริการจัดหางานต่างประเทศ การควบคุมการ

ทำงานของคนต่างด้าว การจัดระบบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (ลาว พม่า กัมพูชา) และงาน

คุ้มครองคนหางาน

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

(อาคารหลังใหม่) ถนนเรืองวุฒิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร

๐๓๘ - ๕๑๔๘๔๒, ๕๑๔๘๔๓

                        ๓๐. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) ดำเนินการคุ้มครองแรงงานทั่วไปในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ค่าจ้าง สวัสดิการ

ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย เวลาทำงาน เวลาหยุดพัก การลาป่วย และการ

ลาคลอด

                            (๒) ดูแลรับผิดชอบในการคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก

                            (๓) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายพนักงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และงาน

ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ติดเอดส์

                        ข. การแบ่งงาน แบ่งงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

                        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ การเงินและบัญชี งานบริหารงานบุคคล

การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ

และจัดทำโครงการ รวบรวมจัดทำปรับปรุงทะเบียนสถานประกอบการ และข้อมูลด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตจังหวัด

                        ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจแรงงาน การอนุญาตการใช้

แรงงาน รวมทั้งการใช้แรงงานเด็ก ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ประมวล

สรุปภาพการทำงาน สภาพการใช้แรงงานภายในจังหวัด เพื่อประกอบการพัฒนามาตรฐานการ

คุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็ก

พิจารณาวินิจฉัย และยุติข้อร้องทุกข์ของคนงาน ควบคุมดูแลให้คนงานได้รับสิทธิประโยชน์ตาม

กฎหมาย รวมทั้งช่วยทางด้านวรรณคดีแรงงานแก่คนงาน ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน

                        ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน

ประมวล สรุปสภาพการทำงานที่อาจมีผลต่อสุขภาพคนงานเพื่อประกอบการพิจารณา พัฒนา

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน ควบคุมดูแล

ให้นายจ้าง คนงาน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน เผยแพร่ความรู้ ส่ง

เสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

                        ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัด

สวัสดิการแรงงานของนายจ้างและองค์กรด้านแรงงาน ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ใช้แรง

งาน ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงที่จดทะเบียน ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบด้านแรงงาน ส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเป็นองค์กร รวมทั้งการจัดทำระเบียบและ

พัฒนาองค์กรนายจ้าง อบรม ประชุม สัมมนา ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแรงงาน

สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

                        ค.สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางหลังใหม่

(ส่วนต่อเติม) ชั้นล่าง ถนนเรืองวุฒิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร

๐๓๘ - ๕๑๑๓๐๐, ๕๑๔๗๖๐

                        ๓๑. สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑) กำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบาย และประสานงานแผนปฏิบัติงานโครงการ

ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

                            (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว

ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            (๓) ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมใน

ระดับจังหวัด ดังนี้

                                  ๓.๑ ประสานการจัดทำแผนงานโครงการให้ตอบสนองหรือสอดคล้องกับ

นโยบายของกระทรวงและทัศนภาพหรือวิสัยทัศน์ที่กำหนด รวมทั้งแผนงานโครงการอื่นที่กระทรวง

สั่งการให้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะเรื่อง

                                  ๓.๒ ประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง

พัฒนาชนบทของกระทรวงและแนวทางการพัฒนาจังหวัด

                                  ๓.๓ รับเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแรงงานและสวัสดิ

การสังคมและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคมในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหา

                                  ๓.๔ กำกับดูแลและให้การช่วยเหลือการปฏิบิงานตามแผนโครงการของ

หน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการร้อง

เรียนให้ได้ผลเป็นที่ยุติแล้วรายงานให้กระทรวงทราบ

                            (๔) บริหารข้อมูล โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

จัดทำข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมที่จำเป็นต่อการวางแผน การปฏิบัติตามแผน

และจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่จำเป็น

                            (๕) บริหารงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงาน

บุคคล ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมให้ประชาชนทราบและ

เข้าใจถูกต้อง

                            (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือจังหวัด

มอบหมาย

                        ข.สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา (อาคารส่วนต่อเติม) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร

๐๓๘  - ๘๑๔๔๔๑,๘๑๔๔๑๖

                        ๓๒. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. อำนาจหน้าที่

                        ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยมีกองทุน ๒ กองทุน เพื่อคุ้มครองแก่

ลูกจ้างและผู้ประกันตามในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและควบคุมดูแล

นายจ้างให้แฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

                        ข. การแบ่งการบริหารราชการ แบ่งออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้

                            ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ พิมพ์ดีด พัสดุ

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ งานด้านการเงินและบัญชี การจัดทำแผนงานโครงการ และ

งบประมาณรวมทั้งสถิติข้อมูล และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ งาน

ประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ และงานอื่น ๆ ที่

ได้รับมอบหมาย

                            ๒. ฝ่ายเงินสมทบและการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม

ให้มีการลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบทั้ง ๒ กองทุน การคำนวณเงินสมทบ และการคำนวณอัตราเงิน

สมทบตามค่าประสบการณ์ การกำหนดรหัสประเภทกิจการ การออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินสมทบ

การตรวจรายงานค่าจ้าง การเรียกเก็บเงินเพิ่ม เงินค่าปรับ และการติดตามเร่งรัดหนี้สิน การนำส่ง

เงินสมทบเป็นรายเดือน ตลอดจนการตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย

                            ๓. ฝ่ายประโยชน์ทดแทน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งการประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพหรือตาย เนื่องจากการทำงานและรับแจ้งการประสบอันตราย

หรือเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน หรือคลอดบุตร การวินิจฉัยสั่ง

จ่ายเงินทดแทนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายคุ้มครองของกฎหมายกองทุนเงินทดแทน และสั่งให้นายจ้างจ่าย

เงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่อยู่นอกข่ายคุ้มครองของกฎหมายกองทุนเงินทดแทน และการวินิจฉัยสั่ง

จ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

คำสั่งหรือคำวินิจฉัย การปิดเรื่อง หรือการื้อฟื้นเรื่องทั้ง ๒  กองทุน และดำเนินการเกี่ยวกับการ

อุทธรณ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนประกันสังคม รวมทั้งการรับสมัครส่งตัวลูกจ้างและผู้ประกัน

ตนที่พิการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประสานงานให้ลูกจ้างที่ฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วได้มีงานทำ

                            ๔. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน กองทุนประกันสังคม รวมทั้งเงินเพิ่มค่าปรับ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การจ่ายเงิน

ทดแทน ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างผู้มีสิทธิและสถานพยาบาล การจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่

ผู้ประกันตน ผู้มิสิทธิ รวมทั้งการเก็บรักษาเงิน จัดทำงบการเงิน จัดทำบัญชี การรายงานการเงิน

ต่าง ๆ ของกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม

                            ๕. ฝ่ายทะเบียนและประสานการแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตร

ประกันสังคม ซึ่งจะต้องรับแบบทะเบียนผู้ประกันตนแบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน แบบ

แจ้งการลาออกของผู้ประกันตน ตรวจสอบแบบพร้อมลงรหัสทำใบกำกับงานและจัดส่งบัตรประกัน

สังคมให้นายจ้าง หรือผู้ประกันตน การแก้ไขบัตรประกันสังคม การติดตามบัตรประกันสังคม การ

ออกใบแทนบัตรประกันสังคม งานบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งจะต้องรับแบบเลือกสถาน

พยาบาล รับคำขอบัตรเพิ่ม จะต้องตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเงินสมทบ แก้ไขบัตรกรณีพิมพ์ผิด

เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนสถานพยาบาล รวมทั้งกรณีบัตรหาย เปลี่ยนบัตรเป็น

บัตรตามมาตรา ๓๘ การส่งบัตรรับรองสิทธิ ฯ ให้แก่นายจ้าง นอกจากนั้นยังรับผิดชอบงานประสาน

การแพทย์ โดยการประสานกับโรงพยาบาลในโครงการทั้งกรณีปกติและมีปัญหาด้านการใช้บริการ

และด้านบัตรรับรองสิทธิ ฯ การตรวจสอบสิทธิของผู้ประกันตน

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                        สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่ ๓ ต.บางตีนเป็ด

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๘๒๓๒๙๘ - ๙, ๘๒๓๓๐๙, ๘๒๓๓๒๐,

๕๑๔๒๙๓

                        อำเภอ

                        อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคครองจากจังหวัด แต่มิได้มีฐานะ

เป็นนิติบุคคล อำนาจหน้าที่ของอำเภอจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ตามมาตรา ๖๕ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้

                        ๑. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้า

กฎหมายใดมิได้บัญญัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอ

ที่จะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย

                        ๒. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

                        ๓. บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มี

หน้าที่ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมายในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ

คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

                        ๔. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอตามกฎหมาย โดยมี

โครงสร้างการแบ่งงานของอำเภอ ดังนี้

                        สำนักงานอำเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอนั้น ๆ มีนายอำเภอ

เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น

ในอำเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการกระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำ

อำเภอนั้นเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา และรับผิดชอบ

                        สถานที่ติดต่อ

                        ๑.  อำเภอเมือง

                        ที่ว่าการอำเภอเมือง ถนนเรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๑๑๘๕ - ๖, ๘๑๔๔๔๔,๕๑๑๐๒๙

                        ๒.  อำเภอบางคล้า

                        ที่ว่าการอำเภอบางคล้า ถนนเทศบาลพัฒนา ๑ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๔๑๑๓๑,๕๔๑๕๕๘,๕๘๑๒๕๑,๕๔๑๑๒๔

                        ๓.  อำเภอราชสาส์น

                        ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น ถนนราชสาส์น - ดงน้อย จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๙๑๐๙๑, ๕๙๑๑๒๖, ๕๙๑๐๗๗

                        ๔.  อำเภอท่าตะเกียบ

                        ที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐ โทรศัพท์/

โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๘/๒๔๕

                        ๕.  อำเภอบางปะกง

                        ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ต.ท่าสะอ้าน จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ โทรศัพท์/

โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๒๔๐๐, ๕๓๑๒๓๐, ๕๓๑๒๙๔, ๕๓๒๐๘๓, ๕๓๑๐๐๘

                        ๖.  อำเภอบ้านโพธิ์

                        ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ ถนนดอนสีนนท์ - บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๘๗๐๕๙, ๕๘๗๒๔๖, ๕๘๗๑๕๕

                        ๗.  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

                        ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ถนนบางน้ำเปรี้ยว - ตลาด ๑๖ จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๕๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๘๑๑๐๖, ๕๘๑๓๖๖, ๕๘๑๒๕๑

                        ๘.  อำเภอแปลงยาว

                        ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ถนนฉะเชิงเทรา - สัตหีบ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๘๙๑๓๑, ๕๘๙๒๔๑

                        ๙.  อำเภอสนามชัยเขต

                        ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต หมู่ที่ ๔ ต.คู้ยายหมี จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๙๗๐๒๑, ๕๙๗๐๐๘

                        ๑๐.อำเภอพนมสารคาม

                        ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ถนนฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๒๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๘๓๖๙๒๘, ๕๕๒๓๓๓, ๕๕๒๒๖๙, ๕๕๒๑๙๒

                        ๑๑.กิ่งอำเภอคลองเขื่อน

                        ที่ว่าการกิ่งอำเภอคลองเขื่อน หมู่ที่ ๒ ต.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๐๙๒๒๒

                        ราชการส่วนท้องถิ่น

                        ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ก. โครงสร้างประกอบด้วย

                            ๑) ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจาก

การเลือกตั้ง ทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม เสนอข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและ

พิจารณาตราข้อบัญญัติจังหวัด

                            ๒) ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างซึ่ง

ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วยจังหวัด หัวหน้าส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้

                                 ๑. ส่วนอำนวยการ ให้มีหัวหน้าส่วนอำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชาและ

แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                                    ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ สารบรรณ

งานการเจ้าหน้าที่ งานสิทธิสวัสดิการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งาน

สังคมสงเคราะห์และสาธารณูปโภค งานป้องกันโรค งานเลขานุการ ผู้บริการ งานรักษาความ

สะอาด และงานประสานงานอื่น ๆ

                                    ๑.๒ ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนิติการ งานตราข้อ

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานดำเนินกิจการพาณิชย์ งานการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์

และร้องเรียน

                                 ๒. ส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีหัวหน้าส่วนกิจการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วน

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                                    ๒.๑ ฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่รับผิด

ชอบงานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการ

ต่าง ๆ งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาหรือกรรมการต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม

ข้อซักถาม งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการประชุม

                                    ๒.๒ ฝ่ายสิทธิสวัสดิการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้า

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ การทะเบียนประวัติของสมาชิกสภา อบจ. งานสิทธิสวัสดิการของ

สมาชิกสภา อบจ. งานเลขานุการประธาน รองประธานสภา อบจ.

                                 ๓. ส่วนแผนและงบประมาณ ให้มีหัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ เป็นผู้

บังคับบัญชา แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                                    ๓.๑ ฝ่ายงบประมาณและโครงการา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีชั่วคราว งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ งาน

โอนเงินงบประมาณ งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ งานคุ้ม

ครองดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

                                    ๓.๒ ฝ่ายแผนงานและข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์

นโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนา งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. งานตรวจติดตามและ

ประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดระบบข้อมูล งานเกี่ยวกับแผนงานด้านสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานผังเมือง งานเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม และงานรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                 ๔. ส่วนการคลัง ให้มีหัวหน้าส่วนการคลัง เป็นผู้บังคับบัญชาและแบ่งส่วน

ราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ

                                    ๔.๑ ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

รับนำส่งเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยว

กับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การขอรับบำเหน็จบำนาญ งานจัดทำงบประมาณฐานะทาง

การเงิน

                                    ๔.๒ ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินต่าง ๆ งาน

จัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท งานควบคุมการเบิกจ่าย

งบประมาณ งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี

                                    ๔.๓ ฝ่ายตรวจสอบพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดหาวัสดุ งาซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน งานจำหน่ายพัสดุ

ครุภัณฑ์ การตรวจสอบบัญชี งานควบคุมตรวจสอบการับจ่ายพัสดุ งานวิชาการด้านการเงิน การ

บัญชี การพัสดุ และงานช่วยเหลือแนะนำแก่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ร้องขอ

                                 ๕. ส่วนช่าง ให้มีหัวหน้าส่วนช่าง เป็นผู้บังคับบัญชาและแบ่งส่วนราชการ

ภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ

                                    ๕.๑ ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจออกแบบ จัดทำข้อมูล

ทางด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี งานออก

แบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

และสิ่งแวดล้อม

                                    ๕.๒ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบงานแผนการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ทาง อาคาร

สะพาน แหล่งน้ำ งานรวบรวมเก็บประวัติโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                    ๕.๓. ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบงานแผนงานด้าน

วิศวกรรม เครื่องจักรกล งานรวมรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานแผน

งานและการควบคุมการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ งานช่วยเหลือด้านวิชาการ

ด้านเทคนิค และเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่นที่ร้องขอ

                        ข. อำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

                        ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้องค์

การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ดังต่อไปนี้

                            ๑. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

                            ๒. จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทำแผน

พัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

                            ๓. สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นอื่น

ในการพัฒนาท้องถิ่น

                            ๔. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราช

การส่วนท้องถิ่นอื่น

                            ๕. แบ่งสรรเงินซึ่งกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้อง

ถิ่นอื่น

                            ๖. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                            ๗. จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์

การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ

หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                            ๘. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น

กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                        ค. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๘) ๕๑๑๙๒๐, ๕๑๒๕๒๑, ๕๑๓๒๕๓ ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๓

โทรสาร (๐๓๘) ๘๑๔๒๓๗

                        ๒. เทศบาล

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            (๑)   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                            (๒)   ให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน

และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล บำรุงทางระบายน้ำ

                            (๓)   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                            (๔)   ให้ราษฎรได้รับการอบรม

                            (๕)   ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีตลาด

                            (๖)   ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                            (๗)   บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                            (๘)   ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนไข้

                            (๙)   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

                            (๑๐) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสิบเชื่อท้องถิ่น

                            (๑๑) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

                            (๑๒) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                            (๑๓) เทศพาณิชย์

                            (๑๔) หน้าที่อื่นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็น

หน้าที่ของเทศบาล

                            (๑๕) ดำเนินการเกี่ยวกับราชการของเทศบาลและประสานราชการกับ

กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ

                        ข. โครงสร้างและการจัดหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย

                            ๑. คณะเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และ

เทศมนตรี

                            ๒.สภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล

                            ๓. การจัดองค์กรการบริหารงายของเทศบาล  แบ่งเป็นส่วนราชการ ดังนี้

                                 ๑. สำนักปลัดเทศบาล แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                                    ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติ

งานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์

                                    ๑.๒ ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                 ๒. กองการศึกษา แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                                    ๒.๑ ฝ่ายบริหารกรศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานการเงิน งานการพัสดุและ

งานโรงเรียน

                                    ๒.๒ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานเผยแพร่และแนะแนวการ

ศึกษา และงานการศึกษานอกโรงเรียน

                                 ๓. กองคลัง แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย คือ

                                    ๓.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

พัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และงานเร่งรัดรายได้

                                    ๓.๒ ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน และงานสถิติการคลัง

                                    ๓.๓ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิด

ชอบการปฏิบัติและประสานงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษี งานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการ

ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                                 ๔. กองช่าง แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                                    ๔.๑ ฝ่ายแบบแผนและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ

การกปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และการควบคุมอาคารให้เป็นไป

ตามกฎหมาย

                                    ๔.๒ ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่ไฟฟ้า

สาธารณะ

                                 ๕. กองช่างสุขาภิบาล แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                                    ๕.๑ ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว มีหน้าที่ควบคุมและ

รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานเครื่องจักรกล และ

ซ่อมบำรุง และงานโรงงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                                    ๕.๒ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งาน

บำรุงรักษาและซ่อมแซม งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

                                 ๖. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งายวิจัยและประเมิน งานนิติการ งาน

ประชาสัมพันธ์ และงานจัดทำงบประมาณ แบ่งเป็นวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งาน

ประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ

                                 ๗. กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ

                                    ๗.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควยคุมดูแลและรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ของแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษา

ความสะอาด

                                    ๗.๒ ฝ่ายบริหารและส่งเสริมการอนามัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงาน

สัตวแพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุข

                                 ๘. กองสวัสดิการและสังคม รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ การ

สำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ การจัดระเบียบชุมชน การ

ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

                        ค. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

                            ๑.  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

                             สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ถนนจุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๑๑๐๒๗ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๑๔๖๙๘

                             ๒.  เทศบาลตำบลบางคล้า

                             สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า ถนนฤทธิประศาสน์ อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๔๑๐๒๗, ๕๔๑๑๘๙, ๕๔๑๕๘๔๖๙ โทรสาร

๐๓๘ - ๕๘๔๑๖๘๘

                             ๓.  เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต

                             สำนักงานเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต ต.นครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๘๑๑๔๔๔

                             ๔.  เทศบาลตำบลปากน้ำ

                             สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๔๒๖๒๘

                             ๕.  เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว

                             สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๘๑๓๖๖

                             ๖.  เทศบาลตำบลศาลาแดง

                             สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘๕ - ๕๘๑๕๗๒

                             ๗.  เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

                             สำนักงานเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๘๔๔๑๖๐

                             ๘.  เทศบาลตำบลบางขนาก

                             สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๒๔๒๐๑ - ๒ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๒๔๒๐๑

                             ๙.  เทศบาลตำบลบางปะกง

                             สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๓๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๑๓๕๒

                             ๑๐ เทศบาลตำบลบางเกลือ

                             สำนักงานเทศบาลตำบลบางเกลือ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๘๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๑๗๘๐

                             ๑๑. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

                             สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๓๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๑๒๓๐

                             ๑๒. เทศบาลตำบลท่าข้าม

                             สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๓๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๑๒๓๐

                             ๑๓. เทศบาลตำบลบางวัว

                             สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว ต.บางวัว อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๘๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๘๒๔๐

                             ๑๔. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

                             สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๔๐ โทรศัพท์ ๓๐๘/ - ๕๘๗๓๐๘ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๘๗๐๕๙

                             ๑๕. เทศบาลตำบลเทพราช

                             สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๘๗๐๕๙

                             ๑๖. เทศบาลตำบลพนมสารคาม

                             สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๕๑๘๘๑

                             ๑๗. เทศบาลตำบลเกาะขนุน

                             สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๕๒๕๓๒

                             ๑๘. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

                             สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘ - ๕๕๒๑๙๒

                             ๑๙. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต

                             สำนักงานเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ต.สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘๕ อ- ๕๙๗๐๐๘

                             ๒๐. เทศบาลตำบลแปลงยาว

                             สำนักงานเทศบาลตำบลแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๘๙๑๓๑ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๘๙๒๔๑

                             ๒๑. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา

                             สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ต.ทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๓๘๕ - ๕๘๙๑๓๑ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๘๙๒๔๑

                             ๒๒. เทศบาลตำบลหัวสำโรง

                             สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๘๙๐๐๑ โทรสาร ๐๓๘ - ๕๘๙๒๔๗๑

                        ๓. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

                        ก. อำนาจหน้าที่

                            ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ ดังนี้

                                 (๑)   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                                 (๒)   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ

รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                                 (๓)   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                                 (๔)   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                 (๕    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                 (๖)   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                                 (๗)   คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                 (๘)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

                            ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ที่อาจทำกิจการในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ดังนี้

                                 (๑)   ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

                                 (๒)   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                                 (๓)   ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                                 (๔)   ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และ

สวนสาธารณะ

                                 (๕)   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                                 (๖)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                                 (๗)   บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                                 (๘)   การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน

                                 (๙)   หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                 (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม

                                 (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                        องค์การบริหารส่วนตำบล อาจออกข้อบังคับตำบลเพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่

ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีนี้จะกำหนดค่าธรรม

เนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิได้กำหนดโทษปรับเกิน ๕๐๐ บาท

                        องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ

ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราช

การส่วนท้องถิ่น เพื่อกระทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การ

บริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ

ตน มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้

กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๓ ส่วน โดยมีปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ - ๗) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนของพนักงาน

ส่วนตำบล

                        ข. โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

                            ๑. คณะกรรมการบริหาร จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ

บริหาร จำนวน ๑ คน รองประธานกรรมการบริหาร จำนวน ๑ คน เลขานุการ จำนวน ๑ คน และ

กรรมการบริหาร จำนวน ๔ คน

                            ๒. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ประธานสภา อบต. จำนวน

๑ คน รองประธานสภา อบต. จำนวน ๑ คน เลขานุการสภา จำนวน ๑ คน และสมาชิกสภา อบต.

                            ๓. การจัดองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง แบ่งเป็นส่วน

ราชการ ดังนี้

                                 ๓.๑ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานการประชุม 

งานเกี่ยวกับการตราข้อบังคับตำบล งานนิติกร งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งาน

จัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตาม

ข้อบังคับ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                                 ๓.๒ ส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย

เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานหักภาษีเงินได้ และการนำส่งภาษี งานเกี่ยวกับ

การตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปี และขอขยายเวลา

เบิกจ่าย งานการจัดทำงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน งบโครงการเงิน

สะสม งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                                 ๓.๓ ส่วนโยธา ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน

อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานควบคุมอาคารตามพระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งาน

ควบคุมการก่อสร้างงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                        ค. สถานที่ติดต่อ

                            ๑. อำเภอเมือง

                                 ๑.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๒   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ ต.คลองจุกกระเฌอ

อ .เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๓   องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห ต.บางกะไห อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๔   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๕   องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ ต.บางขวัญ อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๖   องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๐๐๐

                                 ๑.๗   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๐๐๐

                                 ๑.๘   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๐๐๐

                                 ๑.๙   องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็น ต.บางตีนเป็น อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔๐๐๐

                                 ๑.๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ต.หนามแดง อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ต.คลองนครเนื่องเขต

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา ต.คลองนา อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๑๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๑๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ต.คลองเปรง อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๑๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ต.คลองอุดมชลจร

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑.๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ต.คลองหลวงแพ่ง

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                            ๒. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

                                 ๒.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ต.บางน้ำเปรี้ยว

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

                                 ๒.๒   องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๒.๓   องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

                                 ๒.๔   องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ต.โพรงอากาศ

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

                                 ๒.๕   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๗๐

                                 ๒.๖   องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

                                 ๒.๗   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

                                 ๒.๘   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ต.ดอนฉิมพลี

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

                                 ๒.๙   องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

                                 ๒.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

                            ๓. อำเภอราชสาส์น

                                 ๓.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                                 ๓.๒   องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ต.บางคา อ.ราชสาส์น

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                                 ๓.๓   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                            ๔. อำเภอบ้านโพธิ์

                                 ๔.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๒   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ ต.คลองบ้านโพธิ์

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๓   องค์การบริหารส่วนตำบลแสนภูดาษ ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๔   องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๔.๕   องค์การบริหารส่วนตำบลลาดขวาง ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๔.๖   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๗   องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๘   องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๔.๙   องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ต.คลองประเวศ

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๑๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลับ ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๑๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ ต.แหลมประดู่

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                                 ๔.๑๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ่อน ต.บางซ่อน อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

                            ๕. อำเภอบางปะกง

                                 ๕.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

                                 ๕.๒   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

                                 ๕.๓   องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัว ต.บางวัว อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐

                                 ๕.๔   องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐

                                 ๕.๕   องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐

                                 ๕.๖   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ต.หนองจอก อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐

                                 ๕.๗   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

                                 ๕.๘   องค์การบริหารส่วนตำบลบางผึ้ง ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

                                 ๕.๙   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

                                 ๕.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล ต.หอมศีล อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐

                                 ๕.๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมพา ต.พิมพา อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๘๐

                            ๖. อำเภอท่าตะเกียบ

                                 ๖.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ

จ.ฉะเชิงเทรา

                                 ๖.๒   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา ต.คลองตะเกรา

อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

                            ๗. อำเภอสนามชัยเขต

                                 ๗.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

                                 ๗.๒   องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

                                 ๗.๓   องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน

อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

                                 ๗.๔   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

                            ๘. อำเภอพนมสารคาม

                                 ๘.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ต.พนมสารคาม

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                                 ๘.๒   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                                 ๘.๓   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                                 ๘.๔   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                                 ๘.๕   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                                 ๘.๖   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าถ่าน ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                                 ๘.๗   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                                 ๘.๘   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

                            ๙. อำเภอบางคล้า

                                 ๙.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

                                 ๙.๒   องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

                                 ๙.๓   องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

                                 ๙.๔   องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

                                 ๙.๕   องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน ต.บางสวน อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

                                 ๙.๖   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ต.หัวไทร อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

                                 ๙.๗   องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด ต.บาวกระเจ็ด อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

                                 ๙.๘   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

                          ๑๐. อำเภอแปลงยาว

                                 ๑๐.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐

                                 ๑๐.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐

                                 ๑๐.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐

                                 ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ต.หนองไม้แก่น

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐

                          ๑๑. กิ่งอำเภอคลองเขื่อน

                                 ๑๑.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน ต.คลองเขื่อน

กิ่ง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑๑.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า ต.บางเล่า กิ่ง อ.คลองเขื่อน

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑๑.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ต.ก้อนแก้ว กิ่ง อ.คลองเขื่อน

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

                                 ๑๑.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ต.บางตลาด กิ่ง อ.บางเขื่อน

จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                              ฐิระวัตร  กุลละวณิชย์

                                                           ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

[รก.๒๕๔๒/พ๕๘ง/๒๗/๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๒]

 

                                                                                                ภคินี/พิมพ์

                                                                                                ๔/๑/๒๕๔๕