ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง

----------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓  มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๖๙

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง

 คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง"

                        ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ในประกาศนี้

                        "การเลือกตั้ง" หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        "เขตเลือกตั้ง" หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

                        "คณะอนุกรรมการสรรหา" หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการนับ

คะแนนเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการ

 

                                                             หมวด ๑

                                                             บททั่วไป

                                                              --------

 

                        ข้อ ๔ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้มีคณะกรรมการนับ

คะแนนเลือกตั้งคณะหนึ่งในทุกเขตเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่ง

ตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

                        ข้อ ๕ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งประกอบด้วยคณะกรรมการนับคะแนน

เลือกตั้งฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

                        (๑) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการ

                        (๒) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร

                        (๓) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง

                        (๔) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง

                        (๕) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง

                        (๖) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน

                        (๗) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายรวมคะแนน

                        ข้อ ๖ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่างๆ มีจำนวนดังต่อไปนี้

                        (๑) ฝ่ายอำนวยการประกอบด้วย ประธานกรรมการนับคะแนนการเลือกตั้งคน

หนึ่งเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายอื่นๆ อีกสามสิบเจ็ดคน

เป็นกรรมการ

                        (๒) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร จำนวนสองชุด แต่ละชุดมี

กรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน

                        (๓) ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง จำนวนหกชุด แต่ละชุดมีกรรมการไม่น้อยกว่า

ห้าคน

                        (๔) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวนหนึ่งชุด ซึ่งมีกรรมการไม่น้อยกว่าสิบห้าคน

                        (๕) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง จำนวนหกชุด แต่ละชุดมีกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน

                        (๖) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน จำนวนยี่สิบชุด แบ่งเป็นแบบแบ่งเขตเลือก

ตั้งสิบชุดและแบบบัญชีรายชื่อสิบชุด แต่ละชุดมีกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน

                        (๗) ฝ่ายรวมคะแนน จำนวนสองชุด แบ่งเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหนึ่งชุด และ

แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งชุด แต่ละชุดมีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน

                        ข้อ ๗ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง พ้นจากตำแหน่งเมื่อครบเจ็ดวัน นับแต่วัน

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

                        ในกรณีที่ต้องมีการนับคะแนนใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

อาจแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งชุดเดิม หรือแต่งตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

บางส่วน โดยนำ ข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ และให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งชุดใหม่

พ้นจากตำแหน่งเมื่อครบเจ็ดวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

                        ในกรณีที่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งมีไม่ครบจำนวนตามข้อ ๖ ทั้งนี้ ด้วย

เหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ หาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเห็นสมควรแต่งตั้งเพิ่มเติมก็ให้กระทำได้ โดยนำ

ข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

                        ข้อ ๘ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพ้นจาก

ตำแหน่ง เมื่อ

                        (๑) ตาย

                        (๒) ลาออก

                        (๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

                        (๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดย

เห็นว่ามีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ละเลยต่อหน้าที่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

 

                        การพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่กระทบการใดที่กรรมการนับคะแนน

เลือกตั้งผู้นั้นได้กระทำไปในหน้าที่ รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือก

ตั้งประจำเขตเลือกตั้งมีมติ

 

                                                            หมวด ๒

                                                 หน้าที่และการปฏิบัติงาน

                                                       -------------

 

                        ข้อ ๙ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        (๑) ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการนับคะแนนเลือกตั้ง ประสานงานระหว่าง

คณะกรรมการนับคะแนนฝ่ายต่างๆ แก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้ง

และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคำสั่ง

                        (๒) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร มีหน้าที่รับและตรวจสอบความ

เรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้งและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่

เหลือจากการลงคะแนน และตรวจสอบให้ตรงกับจำนวนที่เขียนในรายงานการส่งหีบบัตรของคณะ

กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย

                        (๓) ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่เปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่เปิดช่องใส่

บัตรและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายที่เขียนไว้ด้านในหีบบัตร แยกประเภทบัตรเลือก

ตั้ง นับจำนวนบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทโดยไม่ดูผลการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง และตรวจสอบ

ให้ตรงกับจำนวนที่เขียนในรายงานการส่งหีบบัตรของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละ

หน่วย

                        (๔) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง

และเอกสารที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้ง และรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง บัตร

เลือกตั้ง และเอกสารที่เกี่ยวข้องภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำจังหวัด

                        (๕) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่นำบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแต่ละประเภท

ทั้งหมดมารวมและคละกัน แจกบัตรเลือกตั้งให้ฝ่ายนับคะแนน และรวบรวมบัตรเลือกตั้งที่ได้ใช้

ในการนับคะแนนแล้วบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งแล้วนำส่งให้ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง

                        (๖) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียในเบื้องต้น

และนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนเลือกตั้ง

                        (๗) ฝ่ายรวมคะแนน มีหน้าที่รวมคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้รับ และรวมคะแนนที่พรรคการเมืองได้รับในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

                         ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายต่างๆ ต้องมีกรรมการ

ฝ่ายนั้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฝ่ายนั้นทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

                        ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

                        มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออก

เสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น

เสียงชี้ขาด

 

                                                            หมวด ๓

                                                การสรรหาและการแต่งตั้ง

                                                          -----------

 

                        ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการ

สรรหากรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการ" ขึ้นคณะหนึ่งในแต่ละเขตเลือกตั้ง เพื่อทำ

หน้าที่สรรหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการนับคะแนน

เลือกตั้งฝ่ายอำนวยการเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นประธาน และบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จำนวนสี่คนเป็นกรรมการ

                        ข้อ ๑๒ ให้นำความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา

ด้วยโดยอนุโลม

                        ข้อ ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหากรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง

ฝ่ายอำนวยการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของอาชีพและการมีส่วนร่วมของสตรี และเสนอราย

ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นจำนวนเจ็ดสิบหกคน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

เขตเลือกตั้งพิจารณาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

                        ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาไม่สามารถดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จตาม

กำหนดเวลาของวรรคหนึ่งได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทาบทามผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นแล้วพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่าย

อำนวยการต่อไป

                        ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ

นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการจำนวนสามสิบแปดคนโดยพิจารณาจากรายชื่อตามข้อ ๑๓

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน และประกาศให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ

                        ข้อ ๑๕ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเชิญประชุมคณะกรรมการ

นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการเป็นครั้งแรกภายในสามวันนับแต่วันที่แต่งตั้งตามข้อ ๑๔ เพื่อ

ดำเนินการดังต่อไปนี้

                        (๑) ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น

ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง

                        (๒) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการทำความเข้าใจในหลัก

เกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนนับคะแนนเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามประกาศนี้และตาม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง

                        (๓) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการแบ่งหน้าที่ให้กรรมการแต่

ละคนเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายและชุดต่างๆ ตามข้อ ๕ และ

ข้อ ๖ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายอำนวยการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการได้หนึ่งคณะ

                        ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งรายงานผลการประชุมตามวรรค

หนึ่งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และประกาศให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น

ทราบภายในสองวันนับแต่วันประชุมตามวรรคหนึ่ง

                        ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการในคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายและชุด

ต่างๆ ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ยกเว้นฝ่ายอำนวยการ แต่ละคนทำหน้าที่สรรหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งนั้นให้มากกว่าจำนวนของกรรมการนับคะแนนที่พึงมีในฝ่ายและชุดของตนอย่างน้อยสาม

คน เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

                        ข้อ ๑๗ ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือที่ส่งผู้

สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เสนอรายชื่อผู้แทนของพรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

เขตเลือกตั้งนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

โดยแต่ละพรรคการเมืองเสนอชื่อได้ไม่เกินสิบชื่อ และให้ระบุด้วยว่าประสงค์ให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อ

ผู้ใดอยู่ในคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายใดยกเว้นฝ่ายอำนวยการ

                        ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ

นับคะแนนเลือกตั้งฝ่ายและชุดต่างๆ ยกเว้นฝ่ายอำนวยการ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน

โดยพิจารณาจากชื่อที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนับคะแนนฝ่ายและชุดต่างๆ เสนอตาม

ข้อ ๑๖ และชื่อที่พรรคการเมืองเสนอตามข้อ ๑๗ โดยแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อคนใดให้อยู่ใน

ฝ่ายและชุดใดได้ตามความเหมาะสม

                        ในการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ แต่ละชุด จะแต่งตั้งผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดย

ประธานกรรมการของชุดนั้น เป็นกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนรวมของประธานกรรมการ

และกรรมการของชุดนั้นไม่ได้ และจะต้องมีผู้ที่พรรคการเมืองเสนอชื่ออย่างน้อยหนึ่งคนในแต่ละ

ชุด เว้นแต่ว่าจำนวนผู้ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อจะมีไม่เพียงพอ

 

 

                                                ประกาศ  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                               ธีรศักดิ์   กรรณสูต

                                                            ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

[รก.๒๕๔๒/๖๐ ก/๕/๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒

 

                                                                                                            อัมพิกา/แก้ไข