ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

------------------------

 

                        โดยที่มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดา

งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การ

บริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลดังต่อไปนี้จัดตั้งเป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบล โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ คือ

                        ๑.  สภาตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร

                        ๒.  สภาตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองไผ่

                        ๓.  สภาตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปิล๊อก

                        ๔.  สภาตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลลำคลอง

                        ๕.  สภาตำบลสะอาดไชยศรี กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

                        ๖.  สภาตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลนามน

                        ๗.  สภาตำบลฆ้องชัยพัฒนา กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลฆ้องชัยพัฒนา

                        ๘.  สภาตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

                        ๙.  สภาตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลคุ้มเก่า

                        ๑๐.  สภาตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสระพังทอง

                        ๑๑.  สภาตำบลนาคู กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาคู

                        ๑๒.  สภาตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทรายทอง

                        ๑๓.  สภาตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโนนน้ำเกลี้ยง

                        ๑๔.  สภาตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลภูสิงห์

                        ๑๕.  สภาตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลนิคม

                        ๑๖.  สภาตำบลคำสร้างเที่ยง กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง

                        ๑๗.  สภาตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น

                        ๑๘.  สภาตำบลเทพนิมิตร กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตร

                        ๑๙.  สภาตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

                        ๒๐.  สภาตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลภูผาม่าน

                        ๒๑.  สภาตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโนนคอม

                        ๒๒.  สภาตำบลหนองปลาหมอ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์

การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

                        ๒๓.  สภาตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังใหม่

                        ๒๔.  สภาตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาดิน

                        ๒๕.  สภาตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลดงกลาง

                        ๒๖.  สภาตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าสุด

                        ๒๗.  สภาตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

                        ๒๘.  สภาตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน

                        ๒๙.  สภาตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

                        ๓๐.  สภาตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ

                        ๓๑.  สภาตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแจ่มหลวง

                        ๓๒.  สภาตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่แดด

                        ๓๓.  สภาตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกองแขก

                        ๓๔.  สภาตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองแหง

                        ๓๕.  สภาตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแสนไห

                        ๓๖.  สภาตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลเปียงหลวง

                        ๓๗.  สภาตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน

                        ๓๘.  สภาตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสะเมิงเหนือ

                        ๓๙.  สภาตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่สาบ

                        ๔๐.  สภาตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่อาย

                        ๔๑.  สภาตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

                        ๔๒.  สภาตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลออนเหนือ

                        ๔๓.  สภาตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลออนกลาง

                        ๔๔.  สภาตำบลทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทาเหนือ

                        ๔๕.  สภาตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่ทา

                        ๔๖.  สภาตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

                        ๔๗.  สภาตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

                        ๔๘.  สภาตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลเกาะสุกร

                        ๔๙.  สภาตำบลบ้าหวี กิ่งอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้าหวี

                        ๕๐.  สภาตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

                        ๕๑.  สภาตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังมะปราง

                        ๕๒.  สภาตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลตะกาง

                        ๕๓.  สภาตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำเชี่ยว

                        ๕๔.  สภาตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่ระมาด

                        ๕๕.  สภาตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลพระธาตุ

                        ๕๖.  สภาตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่วะหลวง

                        ๕๗.  สภาตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่อุสุ

                        ๕๘.  สภาตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าสองยาง

                        ๕๙.  สภาตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

                        ๖๐.  สภาตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลคีรีราษฎร์

                        ๖๑.  สภาตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลพบพระ

                        ๖๒.  สภาตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลวาเล่ย์

                        ๖๓.  สภาตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่จัน

                        ๖๔.  สภาตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่กลอง

                        ๖๕.  สภาตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ละมุ้ง

                        ๖๖.  สภาตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

                        ๖๗.  สภาตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังตามัว

                        ๖๘.  สภาตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปลาปาก

                        ๖๙.  สภาตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุตาไก้

                        ๗๐.  สภาตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองฮี

                        ๗๑.  สภาตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนามะเขือ

                        ๗๒.  สภาตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกสูง

                        ๗๓.  สภาตำบลโคกสว่าง อำเภอปากปลา จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกสว่าง

                        ๗๔.  สภาตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลมหาชัย

                        ๗๕.  สภาตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

                        ๗๖.  สภาตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองเทา

                        ๗๗.  สภาตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาเข

                        ๗๘.  สภาตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุดฉิม

                        ๗๙.  สภาตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น

                        ๘๐.  สภาตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าลาด

                        ๘๑.  สภาตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเรณูใต้

                        ๘๒.  สภาตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

                        ๘๓.  สภาตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

                        ๘๔.  สภาตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์

                        ๘๕.  สภาตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

                        ๘๖.  สภาตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

                        ๘๗.  สภาตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

                        ๘๘.  สภาตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

                        ๘๙.  สภาตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

                        ๙๐.  สภาตำบลมาบกราด กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

                        ๙๑.  สภาตำบลวังยายทอง กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง

                        ๙๒.  สภาตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนหวาย

                        ๙๓.  สภาตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

                        ๙๔.  สภาตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ่อปลาทอง

                        ๙๕.  สภาตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก

                        ๙๖.  สภาตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโค้งยาง

                        ๙๗.  สภาตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโนนค่า

                        ๙๘.  สภาตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

                        ๙๙.  สภาตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุดจิก

                        ๑๐๐.  สภาตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคราช

                        ๑๐๑.  สภาตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโนนยอ

                        ๑๐๒.  สภาตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุ่งใส

                        ๑๐๓.  สภาตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่

                        ๑๐๔.  สภาตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลถืมตอง

                        ๑๐๕.  สภาตำบลน้ำเกี๋ยน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

                        ๑๐๖.  สภาตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านพี้

                        ๑๐๗.  สภาตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านฟ้า

                        ๑๐๘.  สภาตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแดง

                        ๑๐๙.  สภาตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลหมอเมือง

                        ๑๑๐.  สภาตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำพาง

                        ๑๑๑.  สภาตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่จริม

                        ๑๑๒.  สภาตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลเชียงของ

                        ๑๑๓.  สภาตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองลี

                        ๑๑๔.  สภาตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลวรนคร

                        ๑๑๕.  สภาตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลดงพญา

                        ๑๑๖.  สภาตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำมวบ

                        ๑๑๗.  สภาตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่สา

                        ๑๑๘.  สภาตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่สาคร

                        ๑๑๙.  สภาตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุ่งศรีทอง

                        ๑๒๐.  สภาตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลยาบหัวนา

                        ๑๒๑.  สภาตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ขะนิง

                        ๑๒๒.  สภาตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลปอน

                        ๑๒๓.  สภาตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลเปือ

                        ๑๒๔.  สภาตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเชียงกลาง

                        ๑๒๕.  สภาตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลชนแดน

                        ๑๒๖.  สภาตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลยอด

                        ๑๒๗.  สภาตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านตะโก

                        ๑๒๘.  สภาตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองโพธิ์

                        ๑๒๙.  สภาตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลทุ่งแสงทอง

                        ๑๓๐.  สภาตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองกี่

                        ๑๓๑.  สภาตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

                        ๑๓๒.  สภาตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

                        ๑๓๓.  สภาตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาโพธิ์

                        ๑๓๔.  สภาตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านกรวด

                        ๑๓๕.  สภาตำบลหัวฝาย กิ่งอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวฝาย

                        ๑๓๖.  สภาตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย

                        ๑๓๗.  สภาตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบึงนคร

                        ๑๓๘.  สภาตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบาราโหม

                        ๑๓๙.  สภาตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลคลองมานิง

                        ๑๔๐.  สภาตำบลเกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

                        ๑๔๑.  สภาตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

                        ๑๔๒.  สภาตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพ่อมิ่ง

                        ๑๔๓.  สภาตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าข้าม

                        ๑๔๔.  สภาตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลดอน

                        ๑๔๕.  สภาตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางเก่า

                        ๑๔๖.  สภาตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนทราย

                        ๑๔๗.  สภาตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

                        ๑๔๘.  สภาตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลบาโลย

                        ๑๔๙.  สภาตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลตอหลัง

                        ๑๕๐.  สภาตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

                        ๑๕๑.  สภาตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลลาดชิด

                        ๑๕๒.  สภาตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

                        ๑๕๓.  สภาตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

                        ๑๕๔.  สภาตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลสมหวัง

                        ๑๕๕.  สภาตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไผ่หลวง

                        ๑๕๖.  สภาตำบลวังงิ้วใต้ กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังงิ้วใต้

                        ๑๕๗.  สภาตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

                        ๑๕๘.  สภาตำบลหนองหญ้าไทร กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร

                        ๑๕๙.  สภาตำบลวังทับไทร กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังทับไทร

                        ๑๖๐.  สภาตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

                        ๑๖๑.  สภาตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลสำมะโรง

                        ๑๖๒.  สภาตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโพพระ

                        ๑๖๓.  สภาตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบางจาก

                        ๑๖๔.  สภาตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

                        ๑๖๕.  สภาตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าเสน

                        ๑๖๖.  สภาตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลถ้ำรงค์

                        ๑๖๗.  สภาตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

                        ๑๖๘.  สภาตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลตำหรุ

                        ๑๖๙.  สภาตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยลึก

                        ๑๗๐.  สภาตำบลไร่มะขาม  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

                        ๑๗๑.  สภาตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านหาด

                        ๑๗๒.  สภาตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าช้าง

                        ๑๗๓.  สภาตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไร่โคก

                        ๑๗๔.  สภาตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านทาน

                        ๑๗๕.  สภาตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลปากทะเล

                        ๑๗๖.  สภาตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

                        ๑๗๗.  สภาตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลป่าแดง

                        ๑๗๘.  สภาตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังธง

                        ๑๗๙.  สภาตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำชำ

                        ๑๘๐.  สภาตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ยม

                        ๑๘๑.  สภาตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าข้าม

                        ๑๘๒.  สภาตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ปาน

                        ๑๘๓.  สภาตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลสูงเม่น

                        ๑๘๔.  สภาตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลพระหลวง

                        ๑๘๕.  สภาตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลเด่นชัย

                        ๑๘๖.  สภาตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแดนชุมพล

                        ๑๘๗.  สภาตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่เกิ๋ง

                        ๑๘๘.  สภาตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลดงเจน

                        ๑๘๙.  สภาตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพระธาติขิงแกง

                        ๑๙๐.  สภาตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลหย่วน

                        ๑๙๑.  สภาตำบลป่าสัก กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลป่าสัก

                        ๑๙๒.  สภาตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

                        ๑๙๓.  สภาตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาปรัง

                        ๑๙๔.  สภาตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

                        ๑๙๕.  สภาตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนงัว

                        ๑๙๖.  สภาตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น

                        ๑๙๗.  สภาตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลพระธาตุ

                        ๑๙๘.  สภาตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน

                        ๑๙๙.  สภาตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลกุดแข้

                        ๒๐๐.  สภาตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลชะโนด

                        ๒๐๑.  สภาตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลร่มเกล้า

                        ๒๐๒.  สภาตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโชคชัย

                        ๒๐๓.  สภาตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

                        ๒๐๔.  สภาตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

                        ๒๐๕.  สภาตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลภูวง

                        ๒๐๖.  สภาตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ

                        ๒๐๗.  สภาตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม

                        ๒๐๘.  สภาตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

                        ๒๐๙.  สภาตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่เงา

                        ๒๑๐. สภาตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่อูคอ

                        ๒๑๑.  สภาตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโป่งสา

                        ๒๑๒.  สภาตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ฮี้

                        ๒๑๓.  สภาตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองแปง

                        ๒๑๔.  สภาตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

                        ๒๑๕.  สภาตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลเสาหิน

                        ๒๑๖.  สภาตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่นาจาง

                        ๒๑๗.  สภาตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลสันติคีรี

                        ๒๑๘.  สภาตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่โถ

                        ๒๑๙.  สภาตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

                        ๒๒๐.  สภาตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

                        ๒๒๑.  สภาตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาเวียง

                        ๒๒๒.  สภาตำบลห้วยกระทิง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

                        ๒๒๓.  สภาตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบาเจาะ

                        ๒๒๔.  สภาตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแสนชาติ

                        ๒๒๕.  สภาตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขี้เหล็ก

                        ๒๒๖.  สภาตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบัวแดง

                        ๒๒๗.  สภาตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองพอก

                        ๒๒๘.  สภาตำบลพระธาตุ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลพระธาตุ

                        ๒๒๙.  สภาตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลค้อใหญ่

                        ๒๓๐.  สภาตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

                        ๒๓๑.  สภาตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกสูง

                        ๒๓๒.  สภาตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลจำปาขัน

                        ๒๓๓. สภาตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่ามะนาว

                        ๒๓๔.  สภาตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาแหลม

                        ๒๓๕.  สภาตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลเขารวก

                        ๒๓๖. สภาตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลเขาน้อย

                        ๒๓๗.  สภาตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกสลุด

                        ๒๓๘.  สภาตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลมุจลินท์

                        ๒๓๙.  สภาตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังทรายคำ

                        ๒๔๐.  สภาตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านแป้น

                        ๒๔๑.  สภาตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทาแม่ลอบ

                        ๒๔๒.  สภาตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทาสบเส้า

                        ๒๔๓.  สภาตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ลาน

                        ๒๔๔.  สภาตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก้อ

                        ๒๔๕.  สภาตำบลหนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง

                        ๒๔๖.  สภาตำบลหนองยวง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยวง

                        ๒๔๗.  สภาตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลกกทอง

                        ๒๔๘.  สภาตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าสวรรค์

                        ๒๔๙.  สภาตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว

                        ๒๕๐.  สภาตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลชมเจริญ

                        ๒๕๑.  สภาตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลอิปุ่ม

                        ๒๕๒.  สภาตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาหอ

                        ๒๕๓.  สภาตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากหมัน

                        ๒๕๔.  สภาตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเหล่ากอหก

                        ๒๕๕.  สภาตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาพึง

                        ๒๕๖.  สภาตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลนามาลา

                        ๒๕๗.  สภาตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลปลาบ่า

                        ๒๕๘.  สภาตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าศาลา

                        ๒๕๙.  สภาตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกใหญ่

                        ๒๖๐.  สภาตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลภูกระดึง

                        ๒๖๑.  สภาตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโพนยาง

                        ๒๖๒.  สภาตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม

                        ๒๖๓.  สภาตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่

                        ๒๖๔.  สภาตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลคูบ

                        ๒๖๕.  สภาตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

                        ๒๖๖.  สภาตำบลศรีตะกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลศรีตระกูล

                        ๒๖๗.  สภาตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลศรีสะอาด

                        ๒๖๘.  สภาตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด

                        ๒๖๙.  สภาตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

                        ๒๗๐.  สภาตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

                        ๒๗๑.  สภาตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลดงรัก

                        ๒๗๒.  สภาตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ

                        ๒๗๓.  สภาตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสร้างปี่

                        ๒๗๔.  สภาตำบลโจดม่วง กิ่งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโจดม่วง

                        ๒๗๕.  สภาตำบลหนองบัวดง กิ่งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

                        ๒๗๖.  สภาตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกหล่าม

                        ๒๗๗.  สภาตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแต้

                        ๒๗๘.  สภาตำบลอีเซ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลอีเซ

                        ๒๗๙.  สภาตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเป๊าะ

                        ๒๘๐.  สภาตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลธาตุนาเวง

                        ๒๘๑.  สภาตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกก่อง

                        ๒๘๒.  สภาตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกกปลาซิว

                        ๒๘๓.  สภาตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

                        ๒๘๔.  สภาตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลกระแสสินธุ์

                        ๒๘๕.  สภาตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลตันหยงโป

                        ๒๘๖.  สภาตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลปูยู

                        ๒๘๗.  สภาตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลย่านซื่อ

                        ๒๘๘.  สภาตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลทุ่งบุหลัง

                        ๒๘๙.  สภาตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขอนคลาน

                        ๒๙๐.  สภาตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

                        ๒๙๑.  สภาตำบลวังทอง กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังทอง

                        ๒๙๒.  สภาตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลสิงห์

                        ๒๙๓.  สภาตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลกาเกาะ

                        ๒๙๔.  สภาตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลทุ่งกุลา

                        ๒๙๕.  สภาตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลประทัดบุ

                        ๒๙๖.  สภาตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง

                        ๒๙๗.  สภาตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทับใหญ่

                        ๒๙๘. สภาตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลยางสว่าง

                        ๒๙๙.  สภาตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลรัตนบุรี

                        ๓๐๐.  สภาตำบลหนองหลวง กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

                        ๓๐๑.  สภาตำบลคำผง กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลคำผง

                        ๓๐๒.  สภาตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลบัวเชด

                        ๓๐๓.  สภาตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาข่า

                        ๓๐๔.  สภาตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโพนสา

                        ๓๐๕.  สภาตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าบ่อ

                        ๓๐๖.  สภาตำบลโป่งเปือย อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโป่งเปือย

                        ๓๐๗.  สภาตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น

                        ๓๐๘.  สภาตำบลนาดี กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาดี

                        ๓๐๙.  สภาตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท

                        ๓๑๐.  สภาตำบลด่านศรีสุข กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

                        ๓๑๑.  สภาตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าสะอาด

                        ๓๑๒.  สภาตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง

                        ๓๑๓.  สภาตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

                        ๓๑๔.  สภาตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

                        ๓๑๕.  สภาตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลดงบัง

                        ๓๑๖.  สภาตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง

                        ๓๑๗.   สภาตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

                        ๓๑๘.  สภาตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

                        ๓๑๙.  สภาตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การบริหารส่วน

ตำบลเทวราช

                        ๓๒๐.  สภาตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลราชสถิตย์

                        ๓๒๑.  สภาตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลอินทประมูล

                        ๓๒๒.  สภาตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางพลับ

                        ๓๒๓.  สภาตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางระกำ

                        ๓๒๔.  สภาตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

                        ๓๒๕.  สภาตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

                        ๓๒๖.  สภาตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแวง

                        ๓๒๗.   สภาตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ่อเบี้ย

                        ๓๒๘.  สภาตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

                        ๓๒๙.  สภาตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแก

                        ๓๓๐.  สภาตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองสระ

                        ๓๓๑.  สภาตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกหม้อ

                        ๓๓๒.  สภาตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างอารมณ์

                        ๓๓๓.  สภาตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงสองนาง

                        ๓๓๔.  สภาตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

                        ๓๓๕.  สภาตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองไผ่

                        ๓๓๖.  สภาตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าโพ

                        ๓๓๗.  สภาตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหลุมเข้า

                        ๓๓๘.  สภาตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลดงขวาง

                        ๓๓๙.  สภาตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุ่งนางาม

                        ๓๔๐.  สภาตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

                        ๓๔๑.  สภาตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่

                        ๓๔๒.  สภาตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

                        ๓๔๓.  สภาตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

                        ๓๔๔.  สภาตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบอน

                        ๓๔๕.  สภาตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม

                        ๓๔๖.  สภาตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

                        ๓๔๗.  สภาตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลนายม

                        ๓๔๘.  สภาตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

                        ๓๔๙.  สภาตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกกลาง

                        ๓๕๐.  สภาตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

                        ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว มีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วย

ลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และกรณีที่มีพื้นที่ตำบล

ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณีที่มี

ปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

                        ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                             ชำนิ  ศักดิเศรษฐ์

                                                               รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

                                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

[รก.๒๕๔๒/พ๘๒ง/๓/๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๒]

 

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕

                                                                                    (A+B)