ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ภายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2543

--------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ในสังกัดงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2543"

                        ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ 3  ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติออกเป็น 11 สำนักงาน 4 กอง ดังนี้

                        (1) สำนักป้องกันการทุจริต 1

                        (2) สำนักป้องกันการทุจริต 2

                        (3) สำนักปราบปรามการทุจริต 1

                        (4) สำนักปราบปรามการทุจริต 2

                        (5) สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน 1

                        (6) สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน 2

                        (7) สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน 3

                        (8) สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน 4

                        (9) สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน 5

                        (10) สำนักคดี

                        (11) สำนักนโยบายและแผน

                        (12) กองรับเรื่องร้องเรียน

                        (13) กองการเจ้าหน้าที่

                        (14) กองคลัง

                        (15) กองงานคณะกรรมการ

                        ข้อ 4  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีดังนี้

                        (1) สำนักป้องกันการทุจริต 1-2 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อ

คณะรัฐมนตรีรัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ

ราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือ

ปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิด

ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

                        (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีระบบบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่ง

หน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

                        (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคดติและค่านิยม

เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

                        (ง) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (2) สำนักปราบปราบการทุจริต 1-2 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และใช้การไต่สวนและ

วินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

                        (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนงานไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ป.ป.ช.หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน ตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการไต่สวนวินิจฉัยกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ

ความผิดตามบทบัญญัติในมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

                        (ง) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (3) สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน 1-5 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการไต่สวนและ

วินิจฉัยการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ

หนี้สิน

                        (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ

คณะอนุกรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน

และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของ

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามบทบัญญัติในหมวด 3 การตรวจสอบ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2542

                        (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็น

เสนอต่อวุฒิสภา ตามหมวด 5 การถอดถอนจากตำแหน่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542      

                        (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทำความเห็น

ในคดีที่มีผู้เสียหายกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำความผิดตามบทบัญญัติในมาตรา 66

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

เพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

                        (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ

                        (ช) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (4) สำนักคดี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (ก) ดำเนินการทางคดีอาญาและทางวินัยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งได้

วินิจฉัยและมีมติในเรื่องซึ่งสำนักปราบปรามการทุจริต และสำนักตรวจสอบทรัพย์สินดำเนินการ

เสร็จสิ้นแล้วให้เป็นไปตามที่กำหดนไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ตามแต่กรณี

                        (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

                        (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกับระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวม

                        (ง) ดำเนินการตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ป.ป.ช.

                        (จ) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (5) สำนักนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

และแผนปฏิบัติการ

                        (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่

พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผุ้แทนราษฎร และวุฒิสภาทุกปี และนำรายงานนั้นพิมพ์เผยแพร่

ต่อไป

                        (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดของแผนงานและโครงการ เพื่อขอรับเงิน

อุดหนุนการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา

                        (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการวินิจฉัยและส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาแบบและวิธีการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการและการเมือง  

                        (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งที่ต้องแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

การพัฒนาระบบรูปแบบ และวิธีการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน

                        (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกฎหมาย ข้อปฏิบัติในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในวงราชการและการเมือง

                        (ช) ดำเนินการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และพัฒนาเอกสารและ

ข้อมูลทางวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการและการเมือง

                        (ซ) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งในด้านวิชาการและ

การสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการและการเมือง 

                        (ฌ) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดวางระบบแลพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และ

โปรแกรม

                        (ญ) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดวางระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวม

                        (ฎ) ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

โปรแกรมและวิทยุสื่อสาร

                        (ฏ) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (6) กองรับเรื่องร้องเรียน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (ก) ดำเนินการจัดวางและพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

และแบบบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

                        (ข) ดำเนินการรับเรื่องกล่าวหาและดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

                        (ค) ดำเนินการรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และดำเนินการตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                        (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสำนักงาน ป.ป.ช.

                        (จ) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (7) กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (ก) ดำเนินการจัดวางระบบและบริหารงานบุคคล

                        (ข) ดำเนินการจัดวางระบบและพัฒนาศักยภาพบุคคล

                        (ค) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

                        (8) กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (ก) ดำเนินการบริหารการเงิน การบัญชี ทั้งในและนอกงบประมาณ และเงินกองทุน

ต่างๆ

                        (ข) ดำเนินการบริหารการพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ

                        (ค) ดำเนินการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่  

                        (ง) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (9) กองงานคณะกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                        (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.

                        (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม ประมวลมติ และติดตามการดำเนินการตามมติ

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

                        (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  และการประชาสัมพันธ์

ทั่วไป

                        (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ประสานงานในเรื่องที่คระกรรมการ ป.ป.ช.

ให้ความสนใจและสั่งการ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช.

                        (จ) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2543

                                                                                            โอกาส   อรุณินท์

                                                                         ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม

                                                                                              ทุจริตแห่งชาติ