ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข

เรื่อง  การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่น

ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นในรถยนต์

-----------

 

                        ด้วยคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติได้วาง

ระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น  พ.ศ. ๒๕๓๐  ข้อ ๑๖  กำหนดการตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น

ประเภทประจำที่หรือเคลื่อนที่จะอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นในสถานที่หรือในยานพาหนะ 

ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิอยู่อาศัยหรือมีสิทธิครอบครอง

นั้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.

๒๔๙๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๕  และ

มาตรา ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  ประกอบคำสั่งกระทรวงคมนาคม 

ที่ ๑๑๐/๒๕๒๓  ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓  เพื่อให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นตั้งสถานีวิทยุ

สมัครเล่นประเภทเคลื่อนที่ในรถยนต์เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  อธิบดีกรมไปรษณีย์โทร

เลขจึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นตั้งสถานีวิทยุ

คมนาคมประเภทเคลื่อนที่ในรถยนต์  ดังต่อไปนี้

                        ๑.  พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ในรถยนต์จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

                             ๑.๑  ต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์ที่ประสงค์จะขอใบ

อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมภายใต้เงื่อนไขตามประกาศนี้

                             ๑.๒  ไม่เคยกระทำความผิดและถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษในความผิดตาม

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘  หรือไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุ

สมัครเล่น

                            ๑.๓  ไม่อยู่ในระหว่างถูกเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพิกถอนหรือพักใช้ใบ

อนุญาตวิทยุคมนาคม

                        ๒.  กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตให้

ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

                             ๒.๑  ต้องแนบหลักฐานทางทะเบียนที่แสดงความเป็นเจ้าของรถยนต์คันนั้น

ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

                             ๒.๒  การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานนีวิทยุคมนาคมในรถยนต์รับจ้างสำหรับ

การขนส่ง  สิ่งของ  หรือคนและสิ่งของรวมกันต้องให้คำรับรองว่าจะขับขี่รถยนต์คันนั้นด้วยตนเอง

และไม่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ในรถยนต์คันนั้นเพื่อธุรกิจในการรับจ้างขนส่งคน  สิ่งของ  หรือคนและสิ่งของรวมกัน  โดยต้อง

แนบหลักฐานทางทะเบีบนแสดงความเป็นเจ้าของพร้อมหนังสือรับรองใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของ

สถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์รับจ้างสำหรับการขนส่งคน  สิ่งของ  หรือคนและสิ่งของรวมกันตาม

แบบที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดแนบท้ายประกาศนี้

                        ๓.  กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์ที่ประสงค์จะขอ

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

                             ๓.๑  "สิทธิครอบครอง"  หมายความว่า  สิทธิครอบครองรถยนต์ที่ขอตั้ง

สถานีวิทยุคนมาคมโดยมีเจตนาถือเอาเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิดูแลรักษาและใช้รถยนต์คันนั้น

เสมือนเป็นเจ้าของและจะต้องมีการใช้รถยนต์ที่ครอบครองในลักษณะเป็นประจำ

                             ๓.๒  กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์โดย

ปรากฎหลักฐานการมีสิทธิครอบครองทางทะเบีบนในรถยนต์ที่ประสงค์ขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุ

คมนาคม

                                    ๓.๒.๑  ต้องแนบหลักฐานการมีสิทธครอบครองทางทะเบียนประกอบ

การยื่นคำขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

                                    ๓.๒.๒  การขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์รับจ้างสำหรับการขนส่ง

คน  สิ่งของ  หรือคนและสิ่งของรวมกันต้องให้คำรับรองว่าจะขับขี่รถยนต์คันนั้นด้วยตนเองและ

ไม่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถ

ยนต์คันนั้นเพื่อธุรกิจในการรับจ้างขนส่งคน  สิ่งของ  หรือคนและสิ่งของรวมกัน  โดยต้องแนบ

หลักฐานการมีสิทธิครอบครองทางทะเบียนพร้อมหนังสือรับรองการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของ

สถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์รับจ้างสำหรับการขนส่งคน  สิ่งของ  หรือคนและสิ่งของรวมกัน 

ตามแบบที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดท้ายประกาศนี้

                             ๓.๓  กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์ที่มิใช่รถ

ยนต์รับจ้างสำหรับการขนส่งคน  สิ่งของ  หรือคนและสิ่งของรวมกัน  โดยไม่ปรากฎหลักฐานการ

มีสิทธิครอบครองทะเบียนในรถยนต์ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  เจ้า

พนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะพิจารณษอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์  ดังนี้

                                    ๓.๓.๑  พนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ยื่นคำต้องแสดงหนังสือรับรองว่า

รถยตต์ดังกล่าวพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คันนั้นจริงจาก

เจ้าของรถยนต์  หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์ที่ปรากฎหลักฐานการมีสิทธิครอบครองทาง

ทะเบียน

                                                ทั้งนี้  ต้องแนบหนังสืบรับรองการมีสิทธิครอบครองดังกล่าว

ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  ตามแบบที่กรมไปรษณีย์โทรเลข

กำหนดแนบท้ายประกาศนี้

                                    ๓.๓.๒  พนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ยื่นคำขอต้องแสดงหนังสือยินยอมให้

พนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ยื่นคำขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์คันนั้นจากเจ้าของรถยนต์หรือ

ผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์ที่ปรากฎหลักฐานการมีสิทธิครอบครองทางทะเบียน

                                                ทั้งนี้  ต้องแนบหนังสือยินยอมดังกล่าวประกอบการยื่นคำขอใบ

อนุญาตใหัตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามแบบที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดแนบท้ายประกาศนี้

                        ๔.  กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล่นประสงค์จะขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุ

คมนาคมในรถยนต์ที่มีนิติบุคคลเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยปรากฎหลักฐานการ

มีสิทธิครอบครองทางทะเบียน  การพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของเจ้าพนักงานผู้

ออกใบอนุญาต  นอกจากต้องเป็นไปตาม ๓.๓.๑  และ ๓.๓.๒  แล้ว  จะพิจารณาอนุญาตเฉพาะ

พนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้ยื่นคำขอเป็นพนักงานของนิติบุคคลนั้น  ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ได้รับสิทธิใน

การใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งนั้น

                                    ทั้งนี้  ต้องแนบหลักฐานแสดงความเป็นพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับ

สิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งของนิติบุคคลนั้นเป็นการเพิ่มเติมด้วย

                        ๕.  หากบุคคลใดใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบ

อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นหรือฝ่าฝืน

ข้อห้ามสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัด

และบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น  พ.ศ. ๒๕๓๐  กระทำผิดกฎหมายว่า

ด้วยวิทยุคมนาคม  หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต  เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะ

สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนั้น  และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

                        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                                    เศรษฐพร  คูศรีพิทักษ์

                                                                               อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

 

[รก.๒๕๔๓/พ๙๓ง/๑๑/๑๓ กันยายน ๒๕๔๓]                                

 

                                                                                                            ปรียนันท์/พิมพ์