ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

พ.ศ. ๒๕๔๔

-----------

 

                        เนื่องจากได้มีการออกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตร์และล้อเลื่อน จำนวน ๓ ฉบับ

และได้ใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ นั้น โดยที่ประสงค์ที่จะให้มีการจัดสรรเงินภาษีและ

ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ภาระหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ดำเนินการอยู่ก่อนเกินควร เนื่องจากต้องเฉลี่ยเงินภาษีและค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยจะพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์

การจัดสรรนี้เป็นรายปีตามความเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุความเท่าเทียมกัน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๗) มาตรา ๒๔ (๕) มาตรา ๒๕ (๑๐)

และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีมติ

ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียม

รถยนต์และล้อเลื่อนไว้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ เงินภาษีและค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ ที่จัดเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครหรือ

ในจังหวัดใด ให้กรมการขนส่งทางบกนำส่งให้กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนั้น

                         (๑) เงินภาษีประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ

รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

                         (๒) เงินภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

                         (๓) เงินค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายสำหรับล้อเลื่อนซึ่งจดทะเบียน

                        ข้อ ๒ เงินภาษีและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑ ที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด นอกจาก

กรุงเทพมหานคร ให้นำมารวมกันและดำเนินการจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทในสัดส่วนของยอดเงินในจังหวัดนั้น ดังนี้

                        (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละยี่สิบ

                        (๒) เทศบาลร้อยละเจ็ดสิบ และให้ถือว่าเมืองพัทยาเป็นเทศบาลหนึ่ง

ในจังหวัดชลบุรี

                        (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละสิบ

                        ข้อ ๓ ในการจัดสรรให้แก่เทศบาล เมื่อได้ยอดเงินตามสัดส่วนของเทศบาลตาม

ข้อ ๒ (๒) แล้ว ให้จังหวัดคำนวณจัดสรรเงินให้แก่เทศบาลทุกแห่งในเขตจังหวัดโดยคำนวณตาม

สัดส่วนของจำนวนราษฎรในแต่ละเทศบาลตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรเมื่อสิ้นปี ๒๕๔๓ เป็น

ฐานรายได้ แล้วให้นำมาเปรียบเทียบกับเงินที่เทศบาลควรได้รับในงวดเดียวกันของปีที่ล่วงมาแล้ว

และให้ดำเนินการดังนี้

                        (๑) กรณีเทศบาลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติ

เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคำนวณแล้วได้รับเงินเพิ่มขึ้น

มากกว่าปีที่ล่วงมา ให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของปีที่ล่วงมาแต่ถ้าคำนวณแล้วได้รับเงิน

ลดลงจากที่เคยได้รับในปีที่ล่วงมาให้ได้รับเท่ากับปีที่ล่วงมา

                        (๒) กรณีเทศบาลอื่นนอกจาก (๑) เมื่อคำนวณแล้วได้รับเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า

ปีที่ล่วงมา ให้ได้รับเงินเท่ากับปีที่ล่วงมา แต่ถ้าคำนวณแล้วได้รับเงินลดลงจากที่เคยได้รับใน

ปีที่ล่วงมา ให้ได้รับเงินลดลงไม่เกินร้อยละสิบของปีที่ล่วงมา

                        เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมีเงินคงเหลือจากการจัดสรร

ให้นำเงินที่เหลือทั้งหมดมาคำนวณจัดสรรเพิ่มให้แก่เทศบาลตาม (๒) ที่ได้รับเงินลดลงทุกแห่ง

ตามสัดส่วนของเงินที่ลดลงนั้น แต่ถ้าคำนวณแล้วปรากฏว่ายังขาดเงินอยู่จำนวนเท่าใดให้ปรับ

ลดเงินตาม (๒) ของเทศบาลที่ได้รับเงินเท่ากับปีที่ล่วงมาลงเท่า ๆ กัน ให้เท่ากับจำนวนเงินที่

ขาดอยู่นั้น

                        ข้อ ๔ ในการจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อได้ยอดเงินตามสัดส่วนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ ๒ (๓) แล้ว ให้จังหวัดคำนวณจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลในเขตจังหวัดตามสัดส่วนของจำนวนราษฎรในแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักฐาน

การทะเบียนราษฎรเมื่อสิ้นปี ๒๕๔๓

                        ข้อ ๕ การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้จัดสรร

เป็นสามงวด ดังนี้

                        งวดที่หนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                        งวดที่สอง ภายในเดือนกรกฎาคม

                        งวดที่สาม ภายในเดือนกันยายน

                        เพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอาจดำเนินการให้มี

การจัดสรรเร็วกว่ากำหนดหรือเพิ่มงวดการจัดสรรได้

                        ส่วนแบ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับในแต่ละงวดที่เป็นเศษ

ของบาทให้ปัดออกแล้วนำไปรวมกับรายได้ที่จะจัดสรรในงวดถัดไป

                        ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่

๓๐ กันยายน ๒๕๔๔

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                    สุวิทย์ คุณกิตติ

                                                                 รองนายกรัฐมนตรี

                                                    ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

                                                      ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

[รก.๒๕๔๔/พ๔๑ง/๓๐/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔]

 

                                                                                                            ละออง/พิมพ์/19/07/44

                                                                                                            สุรินทร์/ แก้ไข ๒๗/๐๙/๒๕๔๔