ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง

เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการตรวจดู  การคัดสำเนา

และการรับรองสำเนาเอกสารในสำนวนคดี

------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๓  อธิบดีศาลปกครองกลางออก

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการตรวจดู  การคัดสำเนา  และการรับรอง

สำเนาเอกสารในสำนวนคดีของศาลปกครองกลางไว้  ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  คู่กรณี  พยานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำของตน  หรือ

บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประสงค์จะขอตรวจดู  ขอคัดสำเนา  หรือขอสำเนาอันรับรองถูก

ต้องของเอกสารในสำนวนคดีของศาลปกครองกลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๗ หรือข้อ

๑๘  แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๓  ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อศาล  โดยจะยื่นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นคำ

ขอแทน  หรือจะกระทำโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้  เว้นแต่ในระหว่างการไต่สวน  การ

นั่งพิจารณาคดี  หรือการไปตรวจดู  สถานที่  บุคคล  หรือสิ่งอื่นใดของศาล  คู่กรณี  พยานหรือ

บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียอาจทำคำขอด้วยวาจาต่อศาล  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ศาลบันทึกไว้ใน

รายงานกระบวนพิจารณา

                        ข้อ ๒  คำขอที่ยื่นตามข้อ ๑  ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนพิจารณาและมีคำสั่ง

อนุญาตหรือไม่อนุญาต

                        ในกรณีที่ตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีที่มีคำขอไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองกลางเสนอคำขอต่อตุลาการหัวหน้าคณะขององค์คณะดัง

กล่าวเพื่อมอบหมายให้ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะคนหนึ่งพิจารณาและมีคำสั่ง  ในกรณีที่

ตุลาการหัวหน้าคณะไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อธิบดีศาลปกครองกลางมอบหมายให้

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นคนหนึ่งพิจารณาและมีคำสั่ง

                        ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาลแล้ว 

ให้ตุลาการหัวหน้าคณะขององค์คณะที่คดีดังกล่าวเคยอยู่ในความรับผิดชอบมอบหมายให้ตุลาการ

ศาลปกครองในองค์คณะคนหนึ่งพิจารณาและมีคำสั่ง  ในกรณีที่ไม่มีองค์คณะดังกล่าวในศาลปก

ครองกลาง  ให้ถือว่าคดีดังกล่าวเคยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์คณะลำดับสุดท้ายในศาลปกครอง

กลาง

                        ข้อ ๓  ในการพิจารณาคำขอตามข้อ ๒ ให้ตุลาการศาลปกครองพิจารณาตาม

เงื่อนไขที่กำหนดไว้  ในข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุด  ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๓

                        ข้อ ๔  ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ  ให้ผู้ขอหรือ

บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอเป็นผู้ตรวจดู  คัดสำเนา  หรือคัดสำเนาอันรับรองถูกต้องของ

เอกสารในสำนวนคดีโดยศาลจะกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีการในการตรวจดูหรือคัดสำเนาเอกสารก็

ได้และการตรวจดูหรือคัดสำเนาเอกสารให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ

ศาลปกครองกลาง

                        ข้อ ๕  การรับรองสำเนาเอกสารในสำนวนคดี  ให้พนักงานคดีปกครองหรือข้า

ราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งได้รับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครองผู้มีอำนาจพิจารณาและมี

คำสั่งตามข้อ ๒ เป็นผู้รับรอง

                        ข้อ ๖  ให้อธิบดีศาลปกครองกลางมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามประกาศนี้

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                             วรพจน์  วิศรุตพิชญ์

                                                                           อธิบดีศาลปกครองกลาง

 

[รก.๒๕๔๔/๕๔ก/๑๗/๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔]

 

                                                                        อัมพิกา/แก้ไข

                                                                        ๑๒/๑๑/๔๔