ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม

การเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑)

และมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๔๔

-----------------

 

                        อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเรียนและค่า

ธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

นโยบายให้โรงเรียนเอกชนตรึงค่าธรรมเนียมการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาเอกชน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม

การเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น สำหรับปีการศึกษา ๒๕๔๔ ไว้ดังต่อไปนี้

                        หลักเกณฑ์

                        ก.  การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ให้โรงเรียนเอกชนทั้งประเภทสามัญศึกษาและ

อาชีวศึกษาดำเนินการดังนี้

                        โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา

                        ๑.  โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนเป็นบัตรอุดหนุนค่าเล่าเรียนใน

อัตราไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่ายรายหัวภาครัฐ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ให้ขอเก็บค่าธรรมเนียมการ

เรียนได้ดังนี้

                             ๑.๑  โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนไม่เกินค่าใช้จ่าย

รายหัว ฯ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ให้ขอเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตามอัตราต่อไปนี้

                             ระดับประถมศึกษา                             ขอเก็บได้ไม่เกินปีละ  ๗,๒๐๐ บาท

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                               ขอเก็บได้ไม่เกินปีละ  ๗,๘๔๐ บาท

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               ขอเก็บได้ไม่เกินปีละ  ๘,๕๖๐ บาท

                             ๑.๒  โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเกินกว่าค่าใช้จ่าย

รายหัว ฯ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ (รวมโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน) ให้ปรับลดค่าธรรม

เนียมการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ ลงดังนี้

                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ให้ปรับลดลง ๑,๘๐๐ บาท

                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๕-๖ ให้ปรับลดลง ๒,๑๔๐ บาท

                        ๒.  โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ ๔๐ ของค่าใช้จ่ายรายหัว ฯ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ให้ขอเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตามอัตรา

ดังต่อไปนี้

                             ระดับก่อนประถมศึกษา                                  ขอเก็บได้ปีละ ๔,๖๖๘ บาท

                             ระดับประถมศึกษา                             ขอเก็บได้ปีละ ๔,๖๖๘ บาท

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                               ขอเก็บได้ปีละ ๕,๐๔๐ บาท

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               ขอเก็บได้ปีละ ๕,๔๑๘ บาท

                        ๓.  โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ ๖๐ ของค่าใช้จ่ายรายหัว ฯ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ให้ขอเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตามอัตรา

ดังต่อไปนี้

                             ระดับก่อนประถมศึกษา                                  ขอเก็บได้ปีละ ๓,๑๑๒ บาท

                             ระดับประถมศึกษา                             ขอเก็บได้ปีละ ๓,๑๑๒ บาท

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                               ขอเก็บได้ปีละ ๓,๓๖๐ บาท

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               ขอเก็บได้ปีละ ๓,๖๑๒ บาท

                        ยกเว้นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาสงเคราะห์หรือประเภทการศึกษา

พิเศษที่จัดตั้งใหม่หรือแปรสภาพมาหลังปีการศึกษา ๒๕๓๘ ไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน

                        ๔.  โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ ๔๐ หรือไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของค่าใช้จ่ายรายหัว ฯ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ให้ขอเก็บค่าธรรมเนียม

การเรียนเพิ่มขึ้นได้ โดยจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแสดงแผนการใช้เงิน และแผนการช่วย

เหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคผนวก ๑

                        ๕.  โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายหัว ฯ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน

                        ๖. โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับอนุบาลที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ให้ขอเก็บค่า

ธรรมเนียมการเรียนเพิ่มขึ้นได้ โดยจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น แสดงแผนการใช้เงิน และแผน

การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป

                        โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา

                        ๗.  โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาเฉพาะชั้นเรียนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน (ชั้น ปวช.

๓ และปวส./ปวท. ๑-๒) ขอให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเพิ่มขึ้นได้ โดยจะต้องชี้แจงเหตุผล

ความจำเป็นแสดงแผนการใช้เงิน และแผนการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดย

เสนอให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป

                        โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนชั้น ปวช. ๑-๒

ต่ำกว่าเพดานค่าธรรมเนียมการเรียน ให้ขอปรับเพิ่มได้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการเรียนปี ๒๕๔๔

                        ข.  การเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ให้โรงเรียนเอกชนทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีว

ศึกษาขอเก็บค่าธรรมเนียมอื่นได้ตามความจำเป็น แต่ถ้าโรงเรียนจะขอเก็บเกินอัตราที่กำหนดหรือ

นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ ให้โรงเรียนชี้แจงเหตุผลความจำเป็นประกอบคำขออนุญาตเป็น

รายๆ ไป

                        วิธีการ

                        ให้โรงเรียนยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น

พร้อมด้วยสำเนาใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตครั้งหลังสุดต่อเจ้าหน้าที่และ/หรือเอกสารอื่นตามแต่กรณี

ภายในเวลาที่กำหนด

                        เงื่อนไข

                        ๑.  โรงเรียนจะขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นได้

ปีละ ๑ ครั้ง

                        ๒.  โรงเรียนต้องแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นให้ผู้

ปกครองและ/หรือนักเรียนทราบเป็นหนังสือ อย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ และในกรณี

ที่จำเป็นผู้อนุญาตอาจขยายกำหนดเวลาดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

                        ๓.  กรณีที่โรงเรียนเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น

จากนักเรียนที่เรียนอยู่แล้วไว้ก่อนเปิดภาคเรียน หากผู้ปกครองและ/หรือนักเรียนประสงค์ลาออก

ก่อนวันที่ ๓๐ เมษายน สำหรับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา หรือก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕

วัน สำหรับโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา โรงเรียนต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและ/หรือค่าธรรม

เนียมอื่นที่เรียกเก็บไว้นั้นให้ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการเรียนให้ผู้ปกครอง

นักเรียนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ขอลาออก

                        ๔.  กรณีที่โรงเรียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นจาก

นักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ไว้ก่อนเปิดภาคเรียน หากผู้ปกครองและ/หรือนักเรียนประสงค์ลาออกภาย

ใน ๗ วันทำการหลังจากเปิดภาคเรียน โรงเรียนต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและ/หรือค่าธรรม

เนียมอื่นส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการให้ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งคืนหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ปกครองนัก

เรียนในวันที่ขอลาออก

                        ๕.  การใช้สิทธิเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนจากรัฐบาล จะเบิกได้เพียงใดให้เป็นไป

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                            จรวยพร  ธรณินทร์

                                                             เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 

[รก.๒๕๔๔/พ๔๒ง/๑๐/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔]

 

                                                                        อัมพิกา/แก้ไข

                                                                        ๑๒/๑๑/๔๔