ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง  การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางกล่ำ

จังหวัดสงขลา

-------------

 

                        ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การกำหนด

เขตตำบลในท้องที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ นั้น

                        ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงเขตการปกครอง

ตำบลในท้องที่อำเภอบางกล่ำ ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖

แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงกำหนดเขตการปกครอง

ตำบลในท้องที่อำเภอบางกล่ำ ดังต่อไปนี้

                                                อำเภอบางกล่ำ

                        ๑.  กำหนดเขตตำบลท่าช้าง ในท้องที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๑๘ หมู่บ้าน คือ

                        หมู่ที่     บ้านเลียบ

                        หมู่ที่     บ้านท่าช้าง

                        หมู่ที่     บ้านห้วยหลอ

                        หมู่ที่     บ้านหัวควน

                        หมู่ที่     บ้านหนองขวน

                        หมู่ที่     บ้านดินลาน

                        หมู่ที่     บ้านโคกเมา

                        หมู่ที่     บ้านท่าท้อน

                        หมู่ที่     บ้านป่ายาง

                        หมู่ที่ ๑๐  บ้านยางงาม

                        หมู่ที่ ๑๑  บ้านท่าไทร

                        หมู่ที่ ๑๒  บ้านบ่อแพ

                        หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองจูด

                        หมู่ที่ ๑๔  บ้านเนินพิชัย

                        หมู่ที่ ๑๕  บ้านดินลาน

                        หมู่ที่ ๑๖  บ้านดินลานเหนือ

                        หมู่ที่ ๑๗  บ้านควนเหนือ

                        หมู่ที่ ๑๘  บ้านป่ายางใน

และให้มีอาณาเขต ดังนี้

                        ทิศเหนือ                        ติดต่อตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ ตำบลบางเหรียง

                                                อำเภอควนเนียง ตำบลบางกล่ำ ตำบลแม่ทอม อำเภอบาง

                                                กล่ำ จังหวัดสงขลา         โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนลูกรังสาย

                                                บ้านควนหัวแหวน-บ้านควนนา บริเวณพิกัด P H ๔๖๒๘๒๗

                                                ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านควนหัว

                                                แหวน-บ้านยางขวางหวัน ถึงบริเวณพิกัด P H ๔๙๙๘๑๘

                                                ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเนินดิน ผ่านบริเวณพิกัด

                                                P H ๕๐๖๘๒๑ P H ๕๒๑๘๒๗ P H ๕๔๐๘๓๕ P H

                                                ๕๔๗๘๓๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนเข้า

                                                สถานีรถไฟบางกล่ำ ถึงบริเวณพิกัด P H ๕๖๓๘๓๓ ไปทาง

                                                ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนลูกรัง บริเวณ

                                                พิกัด P H ๕๖๖๘๒๗ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลาง

                                                ถนนระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตัดทางรถไฟสายใต้ ที่บริเวณ

                                                พิกัด P H ๕๖๘๘๒๗ ตัดสายน้ำต้นกำเนิดคลองบางกล่ำ

                                                บริเวณพิกัด P H ๕๗๔๘๒๘ P H ๕๗๘๘๒๖ ตัดถนนสาย

                                                บ้านท่าช้าง-วัดศาลาโพธิ์ และด้านทิศตะวันตกของวัดท่า

                                                ช้าง บริเวณพิกัด P H ๕๗๙๘๒๖ ถึงหนองบ่อรี บริเวณพิกัด

                                                P H ๕๘๒๘๒๗ ใช้กึ่งกลางหนองบ่อรีเป็นแนวเขตไปทางทิศ

                                                เหนือถึงบริเวณพิกัด P H ๕๘๓๘๓๕ ต่อไปทางทิศตะวัน

                                                ออกเฉียงเหนือตัดคลองยวนยาง (คลองหนองม่วง) บริเวณ

                                                พิกัด P H ๕๘๘๘๓๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงถนน

                                                สายบ้านหาร-บ้านเลียบ บริเวณพิกัด P H ๕๙๑๘๓๗ ใช้

                                                แนวกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง

                                                ๓๒๕ เมตร ถึงสะพานข้ามปลายคลองยวนยาง (สะพานจิก)

                                                บริเวณพิกัด P H ๕๙๓๘๓๕ รวมระยะทางด้านทิศเหนือ

                                                ประมาณ ๑๕.๑๕ กิโลเมตร

                        ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ ตำบลคลองอู่ตะเภา

                                                อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก

                                                ถนนสายบ้านหาร - บ้านเลียบ ที่สะพานข้ามคลองยวนยาง

                                                (สะพานจิก) บริเวณพิกัด P H ๕๙๓๘๓๕ ไปทางทิศใต้ตัด

                                                ถนนสายบ้านหาร-บ้านท่าช้าง บริเวณพิกัด P H ๕๙๐๘๒๑

                                                ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านบริเวณพิกัด P H ๕๘๘๘๒๑

                                                P H ๕๘๖๘๒๐ ตัดคลองขุด (ต้นสายคลองบางกล่ำ)

                                                บริเวณพิกัด P H ๕๘๔๘๑๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

                                                ผ่านบริเวณพิกัด P H ๕๘๔๘๑๗ P H ๕๘๗๘๑๑ ถึงที่ดิน

                                                ราษฎร บริเวณพิกัด P H ๕๙๐๘๐๔ ไปทางทิศตะวันออก

                                                เฉียงใต้ตามแนวที่ดินราษฎรผ่านถนนดินลาน-คดยาง ที่จุด

                                                ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสามแยกบ้านท่าแซ ๓๐๐

                                                เมตร ที่บริเวณพิกัด P H ๕๙๙๗๙๔ ไปทางทิศใต้ตามแนว

                                                กึ่งกลางคลองสายเมาถึงบริเวณพิกัด P H ๕๙๒๗๗๕ ไป

                                                ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางรถไฟสายใต้ถึงสะพาน

                                                รถไฟข้ามคลองอู่ตะเภา บริเวณพิกัด P H ๖๐๘๗๖๘ ไปทาง

                                                ทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองอู่ตะเภาถึงบริเวณคลองวาดมา

                                                บรรจบกับคลองอู่ตะเภา ที่บริเวณพิกัด P H ๖๐๗๗๕๙ รวม

                                                ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๑๐.๕๕ กิโลเมตร

                        ทิศใต้                ติดต่อตำบลควนลัง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

                                                สงขลา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณคลองวาดบรรจบกับ

                                                คลองอู่ตะเภา บริเวณพิกัด P H ๖๐๗๗๕๙ ใช้กึ่งกลางคลอง

                                                วาดเป็นแนวเขตถึงสะพานข้ามคลองวาดที่ถนนสายบ้าน

                                                ควนลัง-บ้านหนองขวน บริเวณพิกัด P H ๕๕๗๗๒๙ ไปทาง

                                                ทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองวาดถึงสายน้ำข้างมัสยิด

                                                หนองขวน บริเวณพิกัด P H ๕๕๑๗๔๗ ไปทางทิศตะวันตก

                                                ตามแนวกึ่งกลางถนนสายหนองขวน - สวนพลู ๔๐๐ เมตร

                                                ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตที่ดินราษฎรถึงถนน

                                                สายหนองขวน-สวนพลู บริเวณพิกัด P H ๕๔๖๗๔๕ ไปทาง

                                                ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ๑,๓๐๐

                                                เมตร บริเวณพิกัด P H ๕๓๔๗๔๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง

                                                เหนืออ้อมยอดควนขี้เหล็กถึงสามแยกเชื่อมถนนสายทางเข้า

                                                นิคมอุตสาหกรรม ๙๐๐ เมตร บริเวณพิกัด P H ๕๑๙๗๕๖

                                                ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนสายควนไฉน-นิคม

                                                อุตสาหกรรม บริเวณพิกัด P H ๕๑๙๗๖๔ ไปทางทิศตะวัน

                                                ตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนสายสะพานยาวศาลา

                                                ตาอิ่ม บริเวณพิกัด P H ๕๐๘๗๖๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง

                                                เหนือตามกึ่งกลางถนนซอย ๔๐ เมตร อ้อมขุมเหมืองแร่เก่า

                                                ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลาง

                                                สายน้ำเหมืองแร่ บริเวณพิกัด P H ๔๙๗๗๖๘ ไปทางทิศ

                                                ตะวันตกตามแนวเขตที่ดินราษฎรถึงถนนสายสะพานยาว -

                                                ป่ายาง ที่ท่อเหลี่ยมทางทิศตะวันออกของสามแยกเชื่อม

                                                ถนนสะพานยาว - ศาลาตาอิ่ม ๑๐๐ เมตร บริเวณพิกัด P H

                                                ๔๘๗๗๖๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตที่ดิน

                                                ราษฎรผ่านถนนบ้านป่ายาง-ทุ่งลื่น ที่จุดทางทิศใต้ของสาม

                                                แยกบ้านทุ่งลื่น ๗๐๐ เมตร ถึงถนนบ้านทุ่งลื่น -สะพานยาว

                                                ที่ทางโค้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสามแยกเชื่อม

                                                ถนนสะพานยาว-ป่ายาง ๒๕๐ เมตร บริเวณพิกัด P H

                                                ๔๗๙๗๖๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลาง

                                                คลองทุ่งลื่น บริเวณพิกัด P H ๔๖๗๗๗๖ ไปทางทิศตะวัน

                                                ตกผ่านยอดควนหยี บริเวณพิกัด P H ๔๖๕๗๗๖ ไปทางทิศ

                                                ตะวันตกตามสันปันน้ำ บริเวณพิกัด P H ๔๕๔๗๗๕ ไปทาง

                                                ทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงยอดควนเหรง บริเวณพิกัด P H

                                                ๔๔๒๗๘๐ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

                        ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี

                                                แนวเขตเริ่มต้นจากยอดควนเหรง (เนิน ๒๙๙) บริเวณพิกัด

                                                P H ๔๔๒๗๘๐ ไปทางทิศเหนือตามแนวสันปันน้ำถึงบริเวณ

                                                พิกัด P H ๔๔๖๗๙๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม

                                                แนวถนนคนเดิน ที่บริเวณพิกัด P H ๔๕๖๘๐๒ ไปทางทิศ

                                                ตะวันออกเฉียงเหนือถึงยอดควนนา (เนิน ๑๐๐) บริเวณ

                                                พิกัด P H ๔๕๘๘๐๗ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสายบ้าน

                                                ควนนา บริเวณพิกัด P H ๔๕๖๘๒๐ ไปทางทิศตะวันออก

                                                เฉียงเหนือตามแนวถนนสายบ้านควนนาตัดกับถนนสาย

                                                บ้านควนหัวแหวน บริเวณพิกัด P H ๔๖๒๘๒๗ รวมระยะ

                                                ทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๕.๔๒ กิโลเมตร

                        ๒.  กำหนดเขตตำบลบางกล่ำ ในท้องที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๗ หมู่บ้าน คือ

                        หมู่ที่    บ้านบางกล่ำ

                        หมู่ที่    บ้านบางกล่ำใต้

                        หมู่ที่    บ้านหลาทวด

                        หมู่ที่    บ้านบางหยี

                        หมู่ที่    บ้านท่าเมรุ

                        หมู่ที่    บ้านยวนยาง

                        หมู่ที่    บ้านหนองม่วง

และให้มีอาณาเขต ดังนี้

                        ทิศเหนือ                        ติดต่อตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง และตำบลคูเต่า

                                                อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก

                                                คลองบางกล่ำ บริเวณพิกัด P H ๕๘๑๘๘๖ ไปทางทิศตะวัน

                                                ออกตามแนวคลองบางกล่ำ ระยะทาง ๗๕๐ เมตร ถึงคลอง

                                                โพธิ์หลด บริเวณพิกัด P H  ๕๘๘๘๘๖ ใช้กึ่งกลางคลองเป็น

                                                แนวเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงปากคลองโพธิ์

                                                หลดบรรจบกับปากคลองท่าเมรุ ที่บริเวณพิกัด P H

                                                ๖๐๑๙๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวร่อง

                                                น้ำลึกทะเลสาบสงขลา ที่บริเวณพิกัด P H ๖๑๖๙๔๓ ไป

                                                ทางทิศใต้ตามร่องน้ำลึกทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณกึ่งกลาง

                                                ปากคลองอู่ตะเภา ที่บริเวณพิกัด P H ๖๐๗๙๑๐ ไปทางทิศ

                                                ใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองอู่ตะเภาถึงบริเวณปากคลองหนอง

                                                ม่วงบรรจบกับคลองอู่ตะเภา ที่บริเวณพิกัด P H ๖๐๘๘๘๑

                                                รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๓.๕ กิโลเมตร

                        ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี

                                                แนวเขตเริ่มต้นจากปากคลองหนองม่วงบรรจบกับคลองอู่

                                                ตะเภา ที่บริเวณพิกัด P H ๖๐๘๘๘๑ ไปทางทิศใต้ ใช้กึ่ง

                                                กลางคลองเป็นแนวเขตถึงคลองยวนยาง (คลองหนองม่วง)

                                                บริเวณพิกัด P H ๕๙๐๘๖๕ ไปทางทิศใต้ถึงบริเวณบ้าน

                                                เลียบบริเวณพิกัด P H ๕๘๘๘๓๘ รวมระยะทางด้านทิศ

                                                ตะวันออกประมาณ ๕.๐๐ กิโลเมตร

                        ทิศใต้                ติดต่อตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี

                                                แนวเขตเริ่มต้นจากบ้านเลียบ บริเวณพิกัด P H ๕๘๘๘๓๘

                                                ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหนองบ่อรี บริเวณพิกัด P H

                                                ๕๘๓๘๓๕ ใช้กึ่งกลางหนองน้ำเป็นแนวเขต ถึงบริเวณ

                                                พิกัด P H ๕๘๒๘๒๗ ไปทางทิศตะวันตกตัดถนนสายบ้าน

                                                ท่าช้าง-วัดศาลาโพธิ์ บริเวณพิกัด P H ๕๗๙๘๒๖ ตัดสาย

                                                น้ำต้นกำเนิดคลองบางกล่ำ บริเวณพิกัด P H ๕๗๘๘๒๖

                                                P H ๕๗๔๘๒๘ ตัดทางรถไฟสายใต้ บริเวณพิกัด P H

                                                ๕๖๘๘๒๗ ไปตามกึ่งกลางถนน ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ไป

                                                ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนสายไปที่

                                                ว่าการอำเภอบางกล่ำ ถึงถนนเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ

                                                บริเวณพิกัด P H ๕๖๓๘๓๓         ใช้กึ่งกลางถนนเป็นแนวเขตไป

                                                ทางทิศตะวันตก ถึงบริเวณพิกัด P H ๕๔๗๘๓๑ รวมระยะ

                                                ทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕.๓๗ กิโลเมตร

                        ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดย

                                                มีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ บริเวณ

                                                พิกัด P H ๕๔๗๘๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน

                                                บริเวณพิกัด P H ๕๕๑๘๓๒ ถึงปลายคลองน้ำเค็ม ที่บริเวณ

                                                พิกัด P H ๕๕๗๘๓๘ ใช้กึ่งกลางคลองน้ำเค็มเป็นแนวเขต

                                                ถึงจุดบรรจบกับคลองบางกล่ำ บริเวณพิกัด P H ๕๖๓๘๕๓

                                                ใช้กึ่งกลางคลอง เป็นแนวเขตถึงจุดคลองบางกล่ำแยกเป็น

                                                คลองโพธิ์หลด บริเวณพิกัด P H ๕๘๑๘๘๖ รวมระยะทาง

                                                ด้านทิศตะวันตกประมาณ ๗.๔๕ กิโลเมตร

                        ๓.  กำหนดเขตตำบลแม่ทอม ในท้องที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

                        หมู่ที่    บ้านหนองหิน

                        หมู่ที่    บ้านคูเต่า

                        หมู่ที่    บ้านหัวนอนวัด

                        หมู่ที่    บ้านแม่ทอมตก

                        หมู่ที่    บ้านนารังนก

                        หมู่ที่    บ้านนารังนก

และให้มีอาณาเขต ดังนี้

                        ทิศเหนือ                        ติดต่อตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี

                                                แนวเขตเริ่มต้นจากคลองหนองม่วง บริเวณพิกัด P H

                                                ๕๙๐๘๖๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช้กึ่งกลางคลอง

                                                หนองม่วงเป็นแนวเขต ผ่านบริเวณพิกัด P H ๕๙๗๘๗๒

                                                P H ๖๐๔๘๗๓ P H ๖๐๗๘๗๗ บรรจบกับคลองอู่ตะเภา

                                                ด้านทิศใต้ของหาดหอย บริเวณพิกัด P H ๖๐๘๘๘๑ รวม

                                                ระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๒.๙ กิโลเมตร

                        ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลคูเต่า ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

                                                สงขลา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองอู่ตะเภาด้านทิศใต้

                                                ของหาดหอย บริเวณพิกัด P H ๖๐๘๘๘๑ ไปทางทิศใต้ใช้

                                                กึ่งกลางคลองอู่ตะเภาเป็นแนวเขตถึงบ้านนารังนก บริเวณ

                                                พิกัด P H ๖๓๙๘๒๐ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก

                                                ประมาณ ๘.๑๘ กิโลเมตร

                        ทิศใต้                ติดต่อตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ และตำบลบ้านหาร

                                                อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก

                                                คลองอู่ตะเภาที่บ้านนารังนก บริเวณพิกัด P H ๖๓๙๘๒๐

                                                ไปทางทิศตะวันตกใช้กึ่งกลางคลองอู่ตะเภาเป็นแนวเขตถึง

                                                บริเวณพิกัด P H ๖๒๕๘๑๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

                                                ผ่านบริเวณพิกัด P H ๖๑๙๘๒๙ P H ๖๐๖๘๓๗ ไปทางทิศ

                                                ตะวันตกถึงถนนสายบ้านหาร-บ้านเลียบที่สะพานข้ามคลอง

                                                ยวนยาง (สะพานจิก) บริเวณพิกัด P H ๕๙๓๘๓๕ รวม

                                                ระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕.๘ กิโลเมตร

                        ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลท่าช้าง และตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ

                                                จังหวัดสงขลา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามคลอง

                                                ยวนยาง (สะพานจิก) ที่บ้านเลียบ บริเวณพิกัด P H

                                                ๕๙๓๘๓๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้าน

                                                หาร-บ้านเลียบ ระยะทาง ๓๒๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกถึง

                                                คลองยวนยาง (คลองหนองม่วง) บริเวณพิกัด  P H

                                                ๕๘๘๘๓๘ ไปทางทิศเหนือ ใช้กึ่งกลางคลองยวนยางเป็น

                                                แนวเขตไปถึงคลองหนองม่วง บริเวณพิกัด P H ๕๙๐๘๖๕

                                                รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๓.๓๕ กิโลเมตร

                        ๔.  กำหนดเขตตำบลบ้านหาร ในท้องที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

                        หมู่ที่    บ้านคู

                        หมู่ที่    บ้านท่าหาด

                        หมู่ที่    บ้านคดยาง

                        หมู่ที่    บ้านหาร

                        หมู่ที่    บ้านเกาะไหล

และให้มีอาณาเขต ดังนี้

                        ทิศเหนือ                        ติดต่อตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี

                                                แนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองยวนยาง (สะพานจิก)

                                                ที่บ้านเลียบ บริเวณพิกัด P H ๕๙๓๘๓๕ ไปทางทิศตะวัน

                                                ออกผ่านทุ่งนาระยะทางประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร ถึงบริเวณ

                                                พิกัด P H ๖๐๖๘๓๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงบริเวณ

                                                พิกัด P H ๖๑๙๘๒๙ รวมระยะด้านทิศเหนือประมาณ

                                                ๒.๘๕ กิโลเมตร

                        ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ และตำบลคลองแห

                                                อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำ

                                                เหมืองสาธารณะกลางนา บริเวณพิกัด P H ๖๑๙๘๒๙ ไป

                                                ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงคลองอู่ตะเภา บริเวณพิกัด P H

                                                ๖๒๕๘๑๘ ใช้กึ่งกลางคลองอู่ตะเภาเป็นแนวเขตไปทางทิศ

                                                ตะวันตกเฉียงใต้ถึงบ้านหาร บริเวณพิกัด P H ๖๑๔๘๐๙

                                                รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๒.๐๕ กิโลเมตร

                        ทิศใต้                ติดต่อตำบลคลองแห และตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาด

                                                ใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองอู่ตะเภา

                                                ที่บ้านหาร บริเวณพิกัด P H ๖๑๔๘๐๙ ไปทางทิศตะวันตก

                                                เฉียงใต้ใช้กึ่งกลางคลองอู่ตะเภาเป็นแนวเขตถึงบ้านคดยาง

                                                บริเวณพิกัด P H ๖๐๕๘๐๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

                                                ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านคดยาง-บ้านบ่อหมาเลีย ไป

                                                ทางทิศตะวันตกตามแนวเขตที่ดินราษฎร ที่บริเวณพิกัด P H

                                                ๕๙๐๘๐๔ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๓ กิโลเมตร

                        ทิศตะวันตก       ติดต่อตำบลท้าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี

                                                แนวเขตเริ่มต้นจากที่ดินราษฎร ที่บริเวณพิกัด P H

                                                ๕๙๐๘๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านบริเวณพิกัด

                                                P H ๕๘๗๘๑๑ P H ๕๘๔๘๑๗ ตัดคลองขุด บริเวณพิกัด

                                                P H ๕๘๔๘๑๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านบริเวณ

                                                พิกัด P H ๕๘๖๘๒๐ P H ๕๘๘๘๒๑ ตัดถนนสายบ้านท่า

                                                ช้าง-บ้านหาร บริเวณพิกัด P H ๕๙๐๘๒๑ ไปทางทิศเหนือ

                                                ถึงบ้านเลียบบรรจบคลองยวนยางที่สะพานจิก บริเวณพิกัด

                                                P H ๕๙๓๘๓๕ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ

                                                ๓.๕๐ กิโลเมตร

                        บรรดาประกาศกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางกล่ำฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือ

แย้งประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                           วรวิทย์  เลิศลักษณา

                                                                รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

                                                                       ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

[รก.๒๕๔๔/๗๐ง/๑๖/๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔]

 

 

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๘/๕/๒๕๔๕

                                                                                         A+B