ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๒๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๔

เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑๙๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

--------------

                        ด้วยปรากฏว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรควัวบ้าเพิ่มขึ้นอีกในหลายประเทศ

ดังนั้น  เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง  กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร

พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙๒

(พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ    ให้เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโคที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่มีความ

เสี่ยงจากการเกิดโรควัวบ้า (BSE)  ได้แก่ สหราชอาณาจักร โปรตุเกส ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก อิตาลี ลิกเตนสไตน์

ลักเซมเบิร์ก และสเปน เป็นอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย ยกเว้น

                                    (๑)  นมและผลิตภัณฑ์นม

                                    (๒)  เจลาตินที่มีหนังสือรับรองว่าปลอดจากโรควัวบ้า (BSE) จากหน่วย

งานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด หรือสถาบันเอกชนที่รับรองโดยหน่วยงานของ

รัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดแล้วแต่กรณี โดยมีสาระสำคัญตามที่สำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด"

                        ข้อ    ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคา พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                                 กร  ทัพพะรังสี

                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

[รก.๒๕๔๔/พ๗ง/๗/๒๙ มกราคม ๒๕๔๔]

 

                                                                                    อาภรณ์/แก้ไข

                                                                                    ๑๑/๑๒/๒๕๔๔