ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม

การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ

และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล

สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

พ.ศ. ๒๕๔๕

-----------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง

ประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕

มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัย

อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อ

ไปนี้

 

                        ข้อ ๑ ในประกาศนี้

                                 "โรงงาน" หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

                                 "มลพิษ" หมายความว่า ของเสียหรือสิ่งใด ๆ เช่น น้ำเสีย อากาศเสียและ

กากอุตสาหกรรมที่ถูกปล่อยทิ้งจากโรงงาน ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

                                 "น้ำเสีย" หมายความว่า น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานน้ำ

เสียจากการใช้น้ำของคนงาน และให้หมายรวมถึงน้ำเสียจากกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงงาน

                                 "อากาศเสีย" หมายความว่า อากาศที่มีสิ่งเจือปน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของสิ่งมีชีวิตและต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

                                 "กากอุตสาหกรรม" หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

                                 "ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ" หมายความว่า กระบวนการป้องกัน

ไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดการที่แหล่ง

กำเนิด การบำบัดให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพิษหรือเป็นพิษน้อยที่สุดและการทิ้งหรือการทำลายไม่ให้มี

การแพร่กระจายของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับระบบบำบัด

มลพิษในโรงงาน

                                 "ระบบบำบัดมลพิษ" หมายความว่า กระบวนการทำงานของเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการบำบัด ลดหรือทำลายมลพิษที่เกิดจากโรงงานได้แก่ ระบบบำบัด

มลพิษน้ำ อากาศหรือกากอุตสาหกรรม

                                 "บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน" หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาต

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโรงงาน

                                 "ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ" หมายความว่า ผู้ได้รับ

อนุญาตให้ทำการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษน้ำ

อากาศ  กากอุตสาหกรรมหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัด หรือ

กำจัดมลพิษอื่นใด ที่ติดตั้งสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภายในโรงงาน

                                 "บริษัทที่ปรึกษา" หมายความว่า ผู้รับจ้างให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้เป็น

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม

แล้วแต่กรณี

                                 "ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ" หมายความว่า ผู้

ได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล และบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ

อุปกรณ์ใด ๆ ที่ติดตั้งขึ้นเพื่อการบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย กากอุตสาหกรรมหรือกำจัดมลพิษอื่นใด

ซึ่งต้องอยู่ประจำเครื่องจักรตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ

                                 "วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม" หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมมลพิษ

ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นไปตามค่าที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

                                 "การสอบมาตรฐาน" หมายความว่า การสอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กำหนดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการ

มลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี

                                 "การฝึกอบรม" หมายความว่า การฝึกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กำหนด ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะตามประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

                                 "ใบทะเบียน" หมายความว่า หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมออกให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

แล้วแต่กรณี ตามชนิด และขนาดโรงงานที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

                                 "อนุญาต" หมายความว่า การอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบ

บำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี หรือ

การอนุญาตให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

                                 "ผู้อนุญาต" หมายความว่า อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ที่อธิบดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย

 

                                                                    หมวด ๑

                                      ประเภทของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

                                                              -------------------

 

                        ข้อ ๒ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หมายถึง

                                 ๒.๑ ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ประกอบด้วย

                                       ๒.๑.๑ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

                                       ๒.๑.๒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

                                       ๒.๑.๓ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

                                       ๒.๑.๔ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

                                 ๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

                                 ๒.๓ บริษัทที่ปรึกษา ที่ทำสัญญาตกลงรับจ้างให้บริการ เพื่อทำหน้าที่เป็น

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

แล้วแต่กรณี

 

                                                                      หมวด ๒

                                       คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

                                                               -------------------

 

                        ข้อ ๓ คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

 

                                                                     หมวด ๓

                                                 การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน

                                                               -----------------

 

                        ข้อ ๔ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

 

                                                                     หมวด ๔

                              การกำหนด ชนิดและขนาดโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

                                                              --------------------

 

                        ข้อ ๕ ให้โรงงานต่อไปนี้ ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

 

[ดุข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

 

 

                                                                    หมวด ๕

                                        การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

                                                   ด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

                                                              ------------------

 

                        ข้อ ๖ ให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามประกาศนี้ ต้องดำเนินการ

ดังต่อไปนี้

                                 ๖.๑ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่

                                       ๖.๑.๑ รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานรวม

ถึงจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานและพร้อมที่จะ

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบได้ตลอดเวลา

                                       ๖.๑.๒ รับรองรายงานตามที่ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำอากาศ

หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมเสนอ และดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษของโรงงาน

                                       ๖.๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่

กระจายสู่สิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบทันทีและรีบ

ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว นอกจากนี้ ต้องจัดทำรายงานระบุปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุของ

ปัญหา วิธีการแก้ไข และผลการดำเนินงานแล้วแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบโดยตรง

                                 ๖.๒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการ

จัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม มีหน้าที่

                                       ๖.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบชนิด ประเภทของเชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่

ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน

                                       ๖.๒.๒ ประเมินและตรวจสอบลักษณะของมลพิษ และประสิทธิ

ภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ

                                       ๖.๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล ปฏิบัติการตามแผนการปฏิบัติงานด้าน

สิ่งแวดล้อม คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน และแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้มีการระบายมลพิษผ่านทางลัด (By pass) หรือปล่อยให้มลพิษแพร่

กระจายสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

                                       ๖.๒.๔ จัดทำรายงานการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการ

ทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และส่งให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมรับรอง

                                      ๖.๒.๕ ต้องจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ต้องทำการวิเคราะห์โดยห้อง

ปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชนที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมเห็นชอบและส่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทราบและเก็บรักษาไว้ พร้อมที่จะให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

                                       ๖.๒.๖ ในกรณีที่ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศหรือผู้ควบ

คุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมไม่สามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามข้อ ๖.๒

ต้องระบุปัญหาและเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภาย

ใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ไม่สามารถดำเนินการได้

                                       ๖.๒.๗ เมื่อผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศหรือผู้ควบคุม

ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมไม่ประสงค์จะรับผิดชอบระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ของโรงงานแห่งนั้นอีกต่อไป ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อักษรไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันที่จะไม่ดำเนินการดังกล่าว

                                 ๖.๓ บริษัทที่ปรึกษาให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ควบคุม

ระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี

ตามข้อ ๖.๒ ทั้งนี้ การให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กำหนด

                                 ๖.๔ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ มีหน้าที่

                                       ๖.๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม

เป็นพิษ

                                       ๖.๔.๒ ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

                                       ๖.๔.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลการเดินระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น

พิษตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ

                                       ๖.๔.๔ พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

อากาศหรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณีเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษ

แพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม

                                       ๖.๔.๕ รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

อากาศหรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี ทราบทันทีในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น

                                       ๖.๔.๖ จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลการปฏิบัติการ

ปัญหา และอุปสรรคในการเดินระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการสั่ง

ปรับปรุงแก้ไข

 

                                                                        หมวด ๖

                                                   หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

                                                              ----------------------

 

                        ข้อ ๗ ให้โรงงานตามหมวด ๔ ข้อ ๕ ต้องมีวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย

มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ตามหมวด ๑ ข้อ ๒ ตามแต่กรณีของชนิดและขนาดโรงงานและดำเนินการ ดังนี้

                                 ๗.๑ ยื่นขออนุญาตให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

                                 ๗.๒ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติหน้าที่เสมือนผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ตามหมวด ๕ ข้อ ๖.๑ ในกรณีที่โรงงานยังไม่มีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

                                 ๗.๓ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดการสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการ

ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานเพื่อป้องกันมิให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม

                                 ๗.๔ การยื่นขออนุญาตให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตาม

ข้อ ๗.๑ ให้ถือว่าอนุญาตให้ดำเนินการได้จนกว่าผู้อนุญาตจะมีหนังสือตอบไม่อนุญาต

                                 ๗.๕ เมื่อผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศหรือผู้ควบคุมระบบการ

จัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมถูกเพิกถอนใบทะเบียนตามหมวด ๙ ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบกิจการ

โรงงานต้องดำเนินการจัดหาผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการ

มลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี มาแทนผู้ที่ถูกเพิกถอนใบทะเบียนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่

ถูกเพิกถอนใบทะเบียน โดยในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุม

ระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี

                                 ๗.๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ให้ดำเนินการตามข้อ ๗.๑

 

                                                                        หมวด ๗

                                         การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

                                 อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

                                                                 ---------------------

 

                        ข้อ ๘ ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ

หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี ให้ยื่นแบบคำขอตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

 

                        ข้อ ๙ เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัด

มลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณีจะออกใบ

ทะเบียนไว้เป็นหลักฐานและให้มีอายุ ๓ ปี นับจากวันที่ออกใบทะเบียน

 

                                                                       หมวด ๘

                                                             การต่ออายุใบทะเบียน

                                                                -------------------

 

                        ข้อ ๑๐ การต่ออายุใบทะเบียนให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรม

โรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

 

                        ข้อ ๑๑ ผู้อนุญาตสามารถที่จะพิจารณาไม่ต่ออายุใบทะเบียน ในกรณีที่พบว่า

การปฏิบัติงานตามหมวด ๕ ข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓ ไม่มีประสิทธิภาพ

 

                                                                      หมวด ๙

                                                           การเพิกถอนใบทะเบียน

                                                              ---------------------

 

                        ข้อ ๑๒ เมื่อปรากฏว่า ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุม

ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการตามหน้าที่ในหมวด ๕ ข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓

หรือเสนอรายงานอันเป็นเท็จหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้อาจถูกเพิกถอนใบทะเบียน และถูก

จำกัดสิทธิในการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอน

 

                                                                     หมวด ๑๐

                                                     ใบทะเบียนและแบบคำขอต่าง ๆ

                                                              ---------------------

 

                        ข้อ ๑๓ แบบใบทะเบียนและแบบคำขอต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ดำเนินการตาม

ประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

 

                                                                    หมวด ๑๑

                                                                  บทเฉพาะกาล

                                                               ---------------------

 

                        ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                            สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

[รก.๒๕๔๕/๓๗ง/๔/๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕]

 

                                                                                    พรพิมล/แก้ไข

                                                                                     ๑๑/๐๗/๔๕

                                                                                                B+A (C )