คำสั่งกรมการประกันภัย

ที่ ๕๐/๒๕๓๘

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

--------------

                        ตามที่กรมการประกันภัยได้มีคำสั่ง ที่ ๗๕/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๖

มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.

๒๕๓๕ นั้น

                        เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและถูกต้องเป็นธรรม จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมการ

ประกันภัย ที่ ๗๕/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๖ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็น

นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และอาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดี

กรมการประกันภัย มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียน ดังต่อไปนี้

                        ๑. รองอธิบดีกรมการประกันภัย

                        ๒. นักวิชาการประกันภัย ๙

                        ๓. นิติกร ๙

                        ๔. ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

                        ๕. พาณิชย์จังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                        ๖. หัวหน้าสำนักงานคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้รักษาการแทนในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ

                        ๗. หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทนในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                                                                                    สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

                                                                                                ประชา  จารุตระกูลชัย

                                                                                                อธิบดีกรมการประกันภัย

 

[รก.๒๕๓๘/๓๐ง/๑๐๘/๑๓ เมษายน ๒๕๓๘]

 

                                                                                                             พรพิมล/พิมพ์

                                                                                                            ๒๔ ก.ค ๒๕๔๔