คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ ๑๕๓/๒๕๓๘

เรื่อง มอบอำนาจให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด

-----------

 

                        เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและไม่เป็นที่เสียหายแก่งานราชการ อธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน จึงมอบอำนาจในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและดำเนินการต่าง ๆ ในกรณีที่มีการ

กระทำความผิดอาญาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.

๒๕๓๔ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ข้าราชการดังต่อไปนี้

                        ๑.  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านแรงงานสัมพันธ์

                        ๒.  ผู้อำนวยการกองนิติการ หรือผู้รักษาราชการแทนและนิติกร ซึ่งปฏิบัติงาน ณ

กองนิติการ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองนิติการ หรือผู้รักษาราชการแทน

                        ๓.  เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

ผู้อำนวยการกองตรวจความปลอดภัย ผู้อำนวยการกองแรงงานสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองแรงงานหญิง

และเด็ก ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการกอง

ฝึกอบรมแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน และผู้อำนวยการกองรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์หรือผู้รักษาราชการแทน

                        ๔.  ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายใน

สำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคุ้มครองแรงงาน กองตรวจความปลอดภัย กองแรง

งานสัมพันธ์ กองแรงงานหญิงและเด็ก กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการแรงงาน กองฝึกอบรม

แรงงาน สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน และกองรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

                        ทั้งนี้ เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น หรือผู้กระทำผิดมีที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

                        ๕.  ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

แรงงานกรุงเทพมหานครเขตทุกเขต เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น หรือผู้กระทำผิดมีที่อยู่ในเขตพื้นที่

ของตน

                        ๖.    ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น หรือผู้กระทำผิดมีที่อยู่ในเขตพื้นที่

จังหวัดของตน

                        ๗.  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทนและข้าราชการ

พลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ที่ได้รับมอบหมายจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือ

ผู้รักษาราชการแทน เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นหรือผู้กระทำผิดมีที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดของตน

                        ให้ผู้รับมอบอำนาจและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการ

แทนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้รายงานผลการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้อธิบดีทราบด้วย

                        ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๓๓/๒๕๓๖ ลงวันที่

๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                        สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

                                                                                    รังสฤษฏ์  จันทรัตน์

                                                                   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

[รก.๒๕๓๘/๓๔ง/๑๒๓/๒๗ เมษายน ๒๕๓๘]

 

                                                                                                            อัมพิกา/แก้ไข ๓๑/๗/๒๕๔๔