ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490

ว่าด้วยการปกครอง

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2506

----------

     โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ออกตามความใน

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490 ว่าด้วยการปกครอง ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2491 เสียใหม่

     สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่ง

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490 จึงประกาศใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า `ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง แก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2506'

     ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

     ข้อ 3 ให้ยกเลิกคำปฏิญาณตัวเข้าเป็นลูกเสือ ตามความในข้อ 61 (3) แห่งข้อบังคับคณะลูก

เสือแห่งชาติ ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490 ว่าด้วยการปกครองฉบับลงวันที่ 20

ธันวาคม พ.ศ.2491 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                           คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

                           --------------------

     ข้าสัญญาว่า

          ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

                     คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                    -----------------------------------

                               และลูกเสือวิสามัญ

                               -------------

     ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

          ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

          ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

     ข้อ 4 ให้ยกเลิกกฎของลูกเสือ ตามความในข้อ 64 แห่งข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490 ว่าด้วยการปกครอง ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.

2491และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                              `กฎของลูกเสือสำรอง

                              ---------------

     ข้อ 1 ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่

     ข้อ 2 ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

                       กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                       -----------------------------

                               และลูกเสือวิสามัญ

                               -------------

     ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

     ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

     ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

     ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

     ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

     ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

     ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

     ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

     ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

     ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

                             คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป

                             -----------------

                              `เสียชีพอย่าเสียสัตย์'

                            คติพจน์ของลูกเสือสำรอง

                            ------------------

                                 `ทำดีที่สุด'

                             คติพจน์ของลูกเสือสามัญ

                            -----------------

                               `จงเตรียมพร้อม'

                          คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                         ----------------------

                                 `มองไกล'

                            คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ

                            ------------------

                                  `บริการ' '

                    ข้อบังคับนี้ตราขึ้นไว้แต่ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2506

                             พลเอก เจ้าพระยารามราฆพ

                                    สภานายก

                         สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ