ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ( ฉบับที่ 5 )

ว่าด้วยการปกครองลูกเสือในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

พ.ศ. 2515

---------------

     เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะปฏิวัติ ( ฉบับที่ 24 ) ซึ่งให้รวม

จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี อาศัยอำนาจตาม

ความในมาตรา 18 ( 7 ) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 คณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ

ลูกเสือ พ.ศ. 2509 ดังต่อไปนี้

     ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ` ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย

การปกครองลูกเสือในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2515 '

     ข้อ 2 ให้แก้ไขข้อความทุกแห่ง ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.

2509 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ที่มีคำว่า

           ( 1 ) ` จังหวัดพระนคร ' เป็น ` นครหลวงกรุงเทพธนบุรี '

           ( 2 ) ` จังหวัดธนบุรี ' เป็น ` นครหลวงกรุงเทพธนบุรี '

           ( 3 ) ` สำนักงานเทศบาลนครกรุงเทพ ' เป็น ` เทศบาลนครหลวง '

           ( 4 ) ` สำนักงานเทศบาลนครธนบุรี ' เป็น ` เทศบาลนครหลวง '

           ( 5 ) ` สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพระนคร ' เป็น

` สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือนครหลวงกรุงเทพธนบุรี '

           ( 6 ) ` สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดธนบุรี ' เป็น

` สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือนครหลวงกรุงเทพธนบุรี '

           ( 7 ) ` คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพระนคร ' เป็น ` คณะกรรมการ

ลูกเสือนครหลวงกรุงเทพธนบุรี '

           ( 8 ) ` คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดธนบุรี '  เป็น ` คณะกรรมการ

ลูกเสือนครหลวงกรุงเทพธนบุรี '

           ( 9 ) ` นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ ' เป็น ` นายกเทศมนตรีนครหลวง '

          ( 10 ) ` นายกเทศมนตรีนครธนบุรี ' เป็น ` นายกเทศมนตรีนครหลวง '

     ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                  สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2515

                        บุญถิ่น อัตถากร

               ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ใช้อำนาจของ

                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

               ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ