ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2517

----------

     เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 335) ซึ่งให้รวมนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและ

เทศบาลนครหลวงเป็นกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติลูก

เสือ พ.ศ. 2507 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจึงออกข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า `ข้อบังคับลูกเสือแห่งชาติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2517 ว่าด้วยการปกครอง

ลูกเสือในกรุงเทพมหานคร'

     ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูก

เสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) ว่าด้วยการปกครองลูกเสือ

ในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี พ.ศ. 2515

     ข้อ 3 ให้ยกเลิกลักษณะ 1 ภาค 8 ข้อ 136 ถึง ข้อ 140 แห่งข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย

การปกครองหลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                                  `ภาค 8

                       การปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานคร

     ข้อ 136 กองลูกเสือโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนราษฎร์ที่สังกัดส่วนกลาง ให้ขึ้นต่อสำนักงาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

     เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หัวหน้ากองการลูกเสือทำหน้าที่เสมือนผู้อำนวยการ

ลูกเสือจังหวัดและรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตามลำดับ

     ข้อ 137 กองลูกเสือในกรุงเทพมหานครที่มิได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ให้ขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร

     ข้อ 138 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ทำหน้า

ที่เสมือนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด และรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตามลำดับและให้หัวหน้าเขตและ

ศึกษาธิการเขต ทำหน้าที่เสมือนผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอและรองผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ ตามลำดับ

     ข้อ 139 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือ

เขต เป็นศูนย์กลางในการบังคับบัญชาลูกเสือโดยมีผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และศึกษาธิการ

เขต เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบตามลำดับ การบริหารในกรุงเทพมหานครและเขตให้อนุโลมตามข้อ

บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตร และวิชาชีพลูกเสือ พ.ศ. 2509 ข้อ 49 และ 50

     ข้อ 140 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานครประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น

ประธาน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน รองปลัด ฯ สั่งงานการ

ศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้ากองเจ้าสังกัด หัวหน้าเขต เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีก

ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินสามสิบคน ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้ง

     ให้คณะกรรมการลูกเสือเขต ประกอบด้วยหัวหน้าเขตเป็นประธาน ศึกษาธิการเขต เป็นรองประธาน

และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยว่าสิบคน แต่ไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

แต่งตั้ง

     การแต่งตั้ง การพ้นตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร และคณะ

กรรมการลูกเสือเขตให้อนุโลมตามกฎหมาย และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติที่ว่าด้วยคณะกรรมการลูกเสือ

จังหวัด และคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ'

     ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                    ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2517

                            เกรียง กีรติกร

                   ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ