ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2528

----------

     โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

พ.ศ. 2524 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457

กระทรวงมหาดไทยจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า `ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2528'

     ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

     ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

พ.ศ. 2524 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `ข้อ 6 ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอประกาศกำหนด วัน เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดการลง

คะแนน และสถานที่เลือกผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผ.ญ. 1 ท้ายข้อบังคับนี้ ให้ราษฎรในหมู่บ้านที่จะทำการเลือก

ผู้ใหญ่บ้านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันทำการเลือก'

     ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.

2524 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `ข้อ 8 ในวันเลือก ก่อนทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน

พร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นคณะกรรมการเลือก จัดให้มีการประชุม

ราษฎรในหมู่บ้านนั้น เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับ

เลือก ตลอดจนวิธีการเลือกให้ราษฎรทุกคนทราบ และประกาศให้ราษฎรที่มาประชุมช่วยกันตรวจสอบว่า

มีบุคคลผู้ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านอยู่ในที่นั้นหรือไม่

ถ้ามีให้คัดค้านขึ้นในขณะนั้น แล้วให้คณะกรรมการเลือกตรวจสอบหากได้ความว่าผู้นั้นไม่มี

ชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ให้สั่งผู้นั้นออกจากที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน

     ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเลือกบันทึกเหตุการณ์และกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการเลือก

ไว้เป็นหลักฐานทุกระยะด้วย'

     ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 และข้อ 13 ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้

ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2524 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     `ข้อ 12 วิธีเลือกผู้ใหญ่บ้านจะกระทำโดยลับ หรือโดยเปิดเผยก็ได้ ตามมติของผู้มีสิทธิเลือกที่มา

ประชุมฝ่ายข้างมาก

     ข้อ 13 การออกเสียงเลือกโดยวิธีเปิดเผย ให้คณะกรรมการเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามความเหมาะ

สม เช่น

           (1) จัดแบ่งสถานที่ประชุมออกเป็นส่วน ๆ ให้มีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับเสนอชื่อแต่ละ

ส่วนให้มีระยะห่างกันพอสมควรไม่ปะปนหรือยากแก่การตรวจนับ และให้กำหนดว่าส่วนใดเป็นของผู้ได้รับ

เสนอชื่อคนใด กับจัดให้มีป้ายเขียนชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อแต่ละคนไว้ประจำทุกส่วนที่เห็นได้ชัด แล้ว

ให้ประธานประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้มีสิทธิเลือกคนใดประสงค์จะเลือกผู้ได้รับเสนอชื่อคนใดก็ให้

ไปประจำอยู่ในส่วนที่มีชื่อของผู้ที่ตนประสงค์จะเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อผู้มีสิทธิเลือกได้

แยกย้ายกันไปประจำอยู่ในส่วนของผู้ที่ตนประสงค์จะเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว ให้ประธาน

ประกาศให้ที่ประชุมในแต่ละส่วนทราบอีกครั้งหนึ่งว่า ส่วนไหนเป็นของผู้ได้รับเสนอชื่อคนใดเพื่อ

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตรวจสอบว่าได้เข้าไปอยู่ในส่วนของผู้ที่ตนประสงค์จะเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ถูกต้องหรือไม่ แล้วให้เริ่มนับคะแนน

           (2) เรียกชื่อผู้มีสิทธิตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผ.ญ. 2 ชุดที่มอบ

ให้คณะกรรมการเลือกนำไปใช้ในวันเลือกเมื่อคณะกรรมการเลือกเรียกชื่อผู้ใดแล้ว ให้ผู้นั้นยืนขึ้นบอกคณะ

กรรมการเลือกว่า ประสงค์จะเลือกผู้ได้รับเสนอชื่อหมายเลขประจำตัวใดเป็นผู้ใหญ่บ้าน แล้วให้คณะกรรม

การเลือกนับคะแนน และบันทึกไว้บนกระดานดำ

           (3) ยกมือขึ้นพ้นศรีษะหรือยืนขึ้น เมื่อประธานประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้มีสิทธิเลือก

ประสงค์จะเลือกผู้ได้รับเสนอชื่อหมายเลขประจำตัวใดเป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้ยกมือหรือยืนขึ้น โดยประกาศตาม

ลำดับหมายเลขประจำตัวของผู้ได้รับเสนอชื่อทุกคน ให้คณะกรรมการเลือกนับคะแนนจากจำนวนผู้ที่ยกมือขึ้น

ในแต่ละครั้งที่ประกาศ แล้วให้คัดหรือแยกผู้มีสิทธิที่ออกเสียงแล้วออก มิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิที่ยัง

ไม่พร้อมออกเสียงทุกครั้งที่นับ

     ให้นับผู้มีสิทธิเลือกคนหนึ่งเป็นหนึ่งคะแนน'

     ข้อ 6 ให้ยกเลิกแบบ ผ.ญ. 4 ท้ายข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.

2524 และให้ใช้แบบ ผ.ญ. 4 ท้ายข้อบังคับนี้แทน

                      ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2528

                             พลเอก สิทธิ จิรโรจน์

                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย