ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 216

ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงาน

------------

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (8) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 คณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับ

ไว้ ดังต่อไปนี้

 

                               หมวด 1

                           ข้อกำหนดทั่วไป

                           --------------

     ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  `ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 216 ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงาน'

     ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

     ข้อ 3  ให้ยกเลิก

            (1) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 178 ว่า

ด้วย เครื่องแบบพนักงาน

            (2) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 194 ว่า

ด้วย เครื่องแบบพนักงาน

     ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้

            (1) `ตราหน้าหมวก กฟผ.' หมายความว่า ตราหน้าหมวกรูปทรงใบ

โพธิ์ ตรงกลางมีเครื่องหมายรูปแผนที่ประเทศไทยปักดิ้นสีทอง มีสายฟ้าพาด

ภายในมีอักษรย่อ กฟผ. ปักดิ้นสีเลือดนก เดินเส้นเกลียวเชือกรูปวงรีรอบ

แผนที่ด้วยดิ้นสีทอง ส่วนล่างเป็นช่อชัยพฤกษ์ปักดิ้นสีทอง เหนือเครื่องหมาย

รูปแผนที่เป็นลายไทยปักดิ้นสีทอง

            (2) `เครื่องหมายแสดงสังกัด' หมายความว่า เครื่องหมายแสดง

สังกัด กฟผ. เป็นรูปแผนที่ประเทศไทย มีสายฟ้าพาดภายในมีอักษรย่อ กฟผ. ล้อม

ด้วยช่อชัยพฤกษ์ฉลุลอยตัวทำด้วยโลหะสีทอง

            (3) `ดุมโลหะสีทองตรา กฟผ.' หมายความว่า ดุมโลหะสีทองตรงกลาง

ดุมมีรูปแผนที่ประเทศไทยนูน มีสายฟ้าพาดภายในมีอักษรย่อ กฟผ. พื้นรองรับ

แผนที่โค้งนูนและมีเส้นเป็นพื้นรอบ ๆ เม็ด ดุมมีลักษณะเหมือนเกลียวเชือก

     ข้อ 5  เครื่องแบบพนักงาน ให้มี 2 ชนิด คือ

        (1) เครื่องแบบปฏิบัติงานมี 2 ประเภท

            (ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ

            (ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ

        (2) เครื่องแบบพิธีการมี 5 ประเภท

            (ก) เครื่องแบบปกติขาว

            (ข) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

            (ค) เครื่องแบบครึ่งยศ

            (ง) เครื่องแบบเต็มยศ

            (จ) เครื่องแบบสโมสร

     ข้อ 6  เครื่องแบบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

            (1) หมวก

                พนักงานชาย ให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ

                แบบที่ 1 หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือ

วัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ มีดุมโลหะสีทอง

ตรา กฟผ. ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีกากีติดตราหน้า

หมวก กฟผ. สูง 6.5 เซนติเมตร บนหมอนสีกากี

                แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี ติดตราหน้าหมวก กฟผ. สูง

4.5 เซนติเมตร บนหมอนสีกากี

                พนักงานหญิง ให้ใช้หมวกได้ 3 แบบ

                แบบที่ 1 หมวกทรงหม้อตาลสีกากี อนุโลมตามแบบหมวกของ

พนักงานชายแต่เป็นทรงอ่อน

                แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี สายรัดคาง สีทอง

กว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตรา กฟผ. ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้าง

ละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีกากี ติดตราหน้าหมวก กฟผ. สูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอน

สีกากี

                แบบที่ 3 หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทอง ตรา กฟผ.

ขนาดเล็ก 2 ดุม ติดซ้อนกัน มีตราหน้าหมวก กฟผ. สูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอน

สีกากี ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ 4

เซนติเมตร

                การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร

            (2) เสื้อ

                พนักงานชาย ให้ใช้เสื้อได้ 2 แบบ

            แบบที่ 1 เสื้อคอพับสีประเภทสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่

ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้น มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ 1

กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง 3.5 เซนติเมตร

มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมหรือเป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลาง

กระเป๋า และใบปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋า

เป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมข้างละหนึ่งดุมสำหรับขัด

ใบปกกระเป๋า ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอก

เสื้อ 5 ดุม ระยะห่างกันพอสมควร ที่ไหล่เสื้อมีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ

ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมน

ด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติด

กับตัวเสื้อ

            ในโอกาสไปงานพิธีให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกผ้าพันคอสีดำ

เงื่อนกะลาสีสอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อภายใต้ดุมเม็ดที่สอง

            แบบที่ 2 เสื้อคอแบะปล่อยเอว แบบคอตื้นสีประเภทสีกากีแขนสั้น

ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีดุมที่อกเสื้อ 4 ดุม มีกระเป๋าเย็บติดภายนอกเป็น

กระเป๋าบนและล่างอย่างละสองกระเป๋า กระเป๋าบนมีใบปกมนชายกลางแหลม มีแถบกว้าง

3.5 เซนติเมตร ตรงกึ่งกลางกระเป๋าทางดิ่ง กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่ามมีใบ

ปกรูปตัดที่ปากกระเป๋าทั้งสองกระเป๋าติดดุมข้างละ 1 ดุม สำหรับขัดกับใบปก

กระเป๋า ที่เอวด้านหลังคาดด้วยผ้าสีเดียวกับเสื้อขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร

ชายเสื้อที่ตะเข็บกลางหลังเปิดไว้ถึงผ้าคาดเอว

            ให้ใช้เสื้อแบบที่ 2 แทนเสื้อแบบที่ 1 ในโอกาสอันควร

            ดุมที่ใช้กับเสื้อทั้งสองแบบมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทำด้วย

วัตถุสีเดียวกับเสื้อ

            ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพร

แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย

            พนักงานหญิง ให้ใช้เสื้อได้ 4 แบบ

            แบบที่ 1 อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานชาย

            แบบที่ 2 เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี สีอ่อนกว่ากระโปรง หรือสี

เดียวกับกระโปรง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ มีสาบกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร แขน

ยาวรัดข้อมือ ขอบปลายแขนกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร หรือแขนสั้น เหนือข้อศอก

เล็กน้อยตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้น

บ่า มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวทั้งสองด้าน มีดุม 5 ดุม ด้านหลังจาก

เส้นต่อบ่าหลัง มีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้านเช่นเดียวกับด้านหน้า

ที่ไหล่เสื้อมีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับ

เสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร

ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ การสวมสอดชายเสื้อ

ไว้ในขอบกระโปรง

           แบบที่ 3 เสื้อคอพับปล่อยเอว สีประเภทสีกากีสีเดียวกับ

กระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบ ด้านหน้ามีคิ้วตามสาบ มีดุม 4

ดุม แขนยาวหรือแขนสั้น ตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร มีคิ้วหน้าหลังเช่น

เดียวกับแบบที่ 2 และมีเส้นแนวตะเข็บเช่นเดียวกับแบบที่ 2 ทั้งหน้าหลัง

ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม ที่ไหล่มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาว

ตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อ เหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน

ด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับ

ตัวเสื้อ

            แบบที่ 4 เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีกากีสีเดียวกับกระโปรง

หรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบ แขนยาวจรดข้อมือ หรือแขนสั้นเหนือ

ศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นคิ้วตามสาบ ดุม 3

ดุมต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว และมีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า

เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า

            ดุมที่ใช้กับเสื้อแบบที่ 2,3 และ 4 เป็นดุม สีน้ำตาล สีเดียว

กับเสื้อ

            การสวมเสื้อแบบที่ 3 และแบบที่ 4 ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรง

หรือกางเกง และคาดเข็มขัดตาม (5) แบบที่ 2 ทับเอวเสื้อ

            ในโอกาสในงานพิธี ให้ใช้เสื้อแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 โดยใช้

เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายใน

เสื้อใต้ดุมเม็ดสีทอง

            ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย

            (3) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อนมีเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู

ดังต่อไปนี้

            พนักงานระดับ 10 ขึ้นไปมีแถบกว้าง 3 เซนติเมตรติดทางต้นอินทรธนู

1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเป็น

วงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร และติดเครื่องหมายแสดงสังกัด

สูง 1.5 เซนติเมตร ระหว่างแถบบนกับแถบล่าง

            พนักงานระดับ 8 และระดับ 9 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ

แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร และติด

เครื่องหมายแสดงสังกัด สูง 1.5 เซนติเมตร ระหว่างแถบบนกับแถบกลาง

            พนักงานระดับ 5 ถึงระดับ 7 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ

แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร และติดเครื่อง

หมายแสดงสังกัด สูง 1.5 เซนติเมตร ระหว่างแถบบนกับแถบล่าง

           พนักงานระดับ 3 และระดับ 4 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ ขมวด

เป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร และติดเครื่องหมาย

แสดงสังกัด สูง 1.5 เซนติเมตร ระหว่างแถบกับต้นอินทรธนู

            พนักงานระดับ 1 และระดับ 2 มีแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 2 แถบ

แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 5 มิลลิเมตร และติดเครื่อง

หมายแสดงสังกัด สูง 1.5 เซนติเมตร ระหว่างแถบบนกับแถบล่าง

            แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวาง

ที่ต้นอินทรธนู แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตรและแถบต่อไปเว้นระยะ

ห่างกัน 5 มิลลิเมตร

            การใช้เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูให้ใช้กับเสื้อแบบที่ 1

สำหรับพนักงานชาย และแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 สำหรับพนักงานหญิง

            (4) กางเกง กระโปรง

            พนักงานชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีไม่พับปลายขา

            พนักงานหญิง ให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได้ 5 แบบ

            แบบที่ 1 กางเกง อนุโลมตามแบบของพนักงานชาย

            แบบที่ 2 กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลายขอบกางเกงกว้างประมาณ

 1 นิ้ว มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ มีซิปด้านหน้าหรือด้านหลัง ไม่พับปลายขา

            แบบที่ 3 กระโปรงยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย

            แบบที่ 4 กระโปรงมีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ

ยาวครึ่งเข่า ปลายบานเล็กน้อย

            แบบที่ 5 กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเข่ามีตะเข็บหน้า 2

ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง

        (5) เข็มขัด

            พนักงานชาย ให้ใช้เข็มขัดทำด้วยถักสีกากีกว้าง 3 เซนติเมตร

หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมนกว้าง 3.5

เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ตรงกลางมีเครื่องหมายรูปแผนที่ประเทศไทย มีสาย

ฟ้าพาดภายในมีอักษรย่อ กฟผ. ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัดไม่มีตะเข็บสำหรับ

สอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร

            พนักงานหญิง ให้ใช้เข็มขัด 2 แบบ

            แบบที่ 1 ให้คาดทับขอบกระโปรง โดยใช้เข็มขัดอนุโลมตามแบบ

พนักงานชาย

            แบบที่ 2 ใช้คาดทับเสื้อ โดยใช้เข็มขัดผ้าสีประเภทสีกากีสี

เดียวกับเสื้อกว้าง 2.5 เซนติเมตร หัวสีเหลี่ยมหุ้มผ้า

        (6) รองเท้า ถุงเท้า

            พนักงานชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุ

เทียมหนังสีดำ หรือสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า

            พนักงานหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนังหรือวัตถุ

เทียมหนังสีดำหรือสีน้ำตาลแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10

เซนติเมตร

        (7) เครื่องหมายแสดงสังกัด

            ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัด สูง 2 เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อ

ด้านหน้าทั้งสองข้างหรือที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์

        (8) ป้ายชื่อ

            ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ ขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาว

ไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ประดับที่อกเสื้อเหนือ

กระเป๋าบนขวา

     ข้อ 7 เครื่องแบบพิธีกร

        (1) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย

            (ก) หมวก

                พนักงานชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาวกะบังหน้าทำด้วย

หนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสี

ทองตรา กฟผ. ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ติดตรา

หน้าหมวก กฟผ. สูง 55 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว

                พนักงานชาย ให้ใช้หมวกได้ 2 แบบ

                แบบที่ 1 หมวกทรงหม้อตาลสีขาว อนุโลมตามแบบหมวกของ

พนักงานชายแต่เป็นทรงอ่อน

                แบบที่ 2 หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาวสายรัดคางสีทอง มี

ดุมโลหะสีทองตรา กฟผ. ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสี

ขาว ติดตราหน้าหมวก กฟผ. สูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว

                การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร

            (ข) เสื้อ

                พนักงานชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาวใช้ดุมโลหะสีทอง

ตรา กฟผ. ขนาดใหญ่ 5 ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้

ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย

                พนักงานหญิง ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวคอแหลมหรือคอป้าน

แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตรา กฟผ.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร 3 ดุมสำหรับเสื้อคอแหลม และ 5 ดุม

สำหรับแบบเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่าง ข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียง

เล็กน้อยไม่มีใบปกกระเป๋าและให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าพันคอสีดำ

เงื่อนกะลาสี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย

            (ค) อินทรธนู ให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความ

ยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีดำ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ

ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตรงกลางดุมมีรูปแผนที่ประเทศไทยนูนมี

สายฟ้าพาด ภายในมีอักษรย่อ กฟผ. พื้นรองรับแผนที่โค้งนูน และมีเส้นเป็น

พื้น รอบ ๆ เม็ดดุมล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์ อินทรธนูมีลายดังนี้

                พนักงานระดับ 10 ขึ้นไป มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตรเป็น

ขอบ และปักดิ้นสีทองลายกระหนกยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู

                พนักงานระดับ 8 และระดับ 9 มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร

เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายกระหนก มีดอก 3 ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู

ไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู

                พนักงานระดับ 5 ถึงระดับ 7 มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร

เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายกระหนก มีดอก 2 ดอกเรียงตามส่วนของอินทรธนูไม่

เกินครึ่งหนึ่งของอินทรธนู

                พนักงานระดับ 3 และระดับ 4 มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร

และปักดิ้นสีทองลายกระหนก มีดอก 1 ดอก ไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู

                พนักงานระดับ 1 และระดับ 2 มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร

เป็นขอบ

            (ง) กางเกง กระโปรง

                พนักงานชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับ

ปลายขา

                พนักงานหญิง ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า 2 เกล็ด

และด้านหลัง 2 เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม

หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอป้าน

            (จ) รองเท้า ถุงเท้า

                พนักงานชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนัง หรือวัตถุเทียมหนัง

สีดำชนิดผูก ถุงเท้าสีดำ

                พนักงานหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนัง หรือวัตถุเทียม

หนังสีดำแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้า

ยาวสีเนื้อ

            (ฉ) เครื่องหมายแสดงสังกัด

                ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัด สูง 2 เซนติเมตร  ติดที่คอ

เสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง หรือที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

        (2) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ

เครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่สีของหมวก ผ้าพันหมวก หมอนสักหลาดสำหรับปักตรา

หน้าหมวก กฟผ. เสื้อและกางเกงหรือกระโปรงเป็นสีประเภทสีกากี

        (3) เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่อง

แบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดำ

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

        (4) เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ

ครึ่งยศสวมสายสะพาย

        (5) เครื่องแบบสโมสร

            เครื่องแบบสโมสรสำหรับพนักงานชาย มี 3 แบบ คือ

            (ก) เครื่องแบบสโมสร ก. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ

เครื่องแบบเต็มยศ

            (ข) เครื่องแบบสโมสร ข. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ

เครื่องแบบสโมสร ก. เว้นแต่

                เสื้อ ให้ใช้เสื้อสโมสรสีขาว ทำด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จ

เปิดอก ปาดเอว มีดุมโลหะสีทองตรา กฟผ. ขนาดเล็ก ติดที่ข้อมือข้างละ 3 ดุม

ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ 3 ดุม และที่บรรจบเสื้อมีดุมโลหะสีทองตรา กฟผ.

ขนาดใหญ่ข้างละ 1 ดุม ดุมคู่นี้มีสายสร้อยสีทองร้อยติดกันประกอบด้วยเสื้อ

กั๊กสีขาว ดุมโลหะสีทองตรา กฟผ. 3 ดุมและเสื้อเชิ้ตสีขาวอกแข็งข้อมือแข็ง

คอเชิ้ตชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อ ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่าย

                เครื่องหมายแสดงสังกัด สูง 2 เซนติเมตร ให้ติดที่คอแบะ

ของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                ในฤดูร้อน ให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดำได้

            (ค) เครื่องแบบสโมสร ค. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ

เครื่องแบบสโมสร ข. เว้นแต่เสื้อเชิ้ตอกแข็งให้ใช้เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว

และเสื้อกั๊กให้ใช้แพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทนแพรแถบนี้ส่วนกลางด้าน

หน้ากว้าง 12 เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างเรียว กว้าง 11 เซนติเมตร ที่ปลาย

มีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทางด้านหลัง

            สำหรับพนักงานหญิง ให้แต่งตามสมัยนิยม

        ข้อ 8 ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยมีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ให้ใช้เครื่องแบบตามข้อบังคับฉบับนี้ได้เว้นแต่

เครื่องหมายแสดงสังกัดให้ติดที่อกเสื้อเบื้องขวา

        ข้อ 9 การแต่งเครื่องแบบในงานพิธีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ

ทางราชการ หรือแต่งตามที่ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนด

        ข้อ 10 หากสิทธิการใช้เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูก่อนวันที่ 1

มีนาคม 2530 ของพนักงานใดสูงกว่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายตำแหน่งบน

อินทรธนูตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้พนักงานนั้นมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายได้ตาม

สิทธิที่มีอยู่ก่อนนั้น

 

                ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533

                         เชาว์ ณ ศีลวันต์

            ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย