ข้อบังคับสภาทนายความ

ว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ

พ.ศ.2535

---------

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  27 (3) (จ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ แห่ง

สภาทนายความตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 คณะกรรมการสภา ทนายความออก

ข้อบังคับว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ ไว้ต่อไปนี้

     ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า `ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภา

ทนาย ความ พ.ศ.2535'

     ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

     ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ พ.ศ.

     ข้อ 4  ให้สภาทนายความออกบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความให้แก่สมาชิกสภาทนาย ความ

พร้อมกับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ โดยไม่ต้องยื่นคำขอ

     ในกรณีใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภท 2 ปี  ให้ใช้บัตรประจำตัวสีน้ำเงินอ่อน ให้

บัตร ประจำตัวดังกล่าวสิ้นอายุพร้อมกับใบอนุญาตให้เป็นทนายความและให้ออกบัตรประจำตัว

ใหม่พร้อมกับ การต่อใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

     ในกรณีใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภทตลอดชีพ ให้ใช้บัตรประจำตัวมีสีแดง ให้บัตร

ประจำตัวดังกล่าวสิ้นอายุและให้ออกบัตรใหม่ทุกครั้งเมื่อครบกำหนด 6 ปี นับตั้งแต่วัน

ออกบัตร

     ข้อ 5 บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ เป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ถือบัตรเป็นทนายความ และ

เป็นสมาชิกสภาทนายความ

     กรณีบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความสูญหายหรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญให้ผู้ถือ

บัตร ขอออกบัตรใหม่ได้

     ข้อ 6  บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ ให้มีขนาด 9 * 6 เซนติเมตร มีรูปตราสภา ทนายความ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร สีขาวเป็นลายพื้นของบัตรทั้งด้านหน้า และด้าน หลังและ

มีตราสภาทนายความขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร สีแสดอยู่กลางบัตรด้านหลัง

     ข้อ 7  บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ ต้องมีรายการ ดังนี้

          (1) ด้านหน้าบัตร

              ก. ชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้ถือบัตร

              ข. เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

              ค. รูปถ่ายของผู้ถือบัตรประจำตัวขนาด 2.5 * 2 เซนติเมตร

              ง. วัน เดือน ปีเกิด ของผู้ถือบัตร

              จ. ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของผู้ถือบัตร

              ฉ. ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

              ช. ลายมือชื่อนายกสภาทนายความ

          (2) ด้านหลังบัตร

              ก. มีคำว่า `บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ'

              ข. ประเภทสมาชิกสภาทนายความ

              ค. ชื่อและที่อยู่ของสำนักงาน

              ง. วันออกบัตร

              จ. วันบัตรหมดอายุ

              ฉ. ลายมือชื่อนายทะเบียนสภาทนายความ

     ข้อ 8  ให้ผู้ถือบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความประเภท 2 ปี ซึ่งออกตามข้อบังคับสภา

ทนายความว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ พ.ศ.2529 และบัตรประจำตัวยังไม่สิ้น

อายุให้มีผลใช้ได้จนกว่าบัตรประจำตัวจะสิ้นอายุ และให้นายทะเบียนสภาทนายความออกบัตร

ประจำ ตัวใหม่พร้อมกับการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามความในมาตรา 39 แห่ง

พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ.2528

     ในกรณีผู้ถือบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความประเภทตลอดชีพ ซึ่งออกตามข้อบังคับสภา

ทนายความว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ พ.ศ.2529 ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนบัตรประจำ

ตัวต่อนายทะเบียนสภาทนายความ ภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้

บังคับ

 

                          ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2535

                                   สัก  กอแสงเรือง

                                  นายกสภาทนายความ

------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับสภาทนายความฉบับนี้ คือ เนื่องจากบัตรประจำตัว

สมาชิกสภาทนายความที่ออกตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนาย

ความ พ.ศ.2529 เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสภาทนายความในการใช้เป็นหลักฐานแสดงตนว่าเป็น

สมาชิก สภาทนายความในการติดต่อกับสภาทนายความ หน่วยราชการในกระบวนการยุติธรรม หน่วย

ราชการ และสถาบันอื่น ๆ แต่ปรากฏว่าสาระสำคัญในรายละเอียดของบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนาย

ความ ดังกล่าว ยังไม่เพียงพอและเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยงานราชการหรือสถาบันบาง

แห่ง  ดังนั้น สภาทนายความจึงได้พิจารณาและออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยบัตรประจำตัว

สมาชิกสภา ทนายความ พ.ศ.2535  โดยกำหนดให้บัตรต้องระบุรายละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปี

เกิด และภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ตลอดจนชื่อ สำนักงานและที่อยู่สำนักงาน ของผู้ถือบัตร ไว้

ด้วย