ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รถราชการ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๘

---------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยรถ

ราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของสภา

กรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘"

 

                        ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 

                        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามของคำว่า "รถประจำตำแหน่ง" ในข้อ ๖ แห่งข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        " "รถประจำตำแหน่ง" หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ผู้ดำรง

ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้"

 

                        ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ

พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๗ ให้กรุงเทพมหานครจัดรถประจำตำแหน่งแก่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองประธาน

สภากรุงเทพมหานคร และข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งที่ ก.ก. กำหนด ให้เป็นตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙

ขึ้นไป ทั้งนี้ เฉพาะตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก

ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

นายช่างใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรง

พยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร"

 

                        ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘ ทวิ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙

                        "ข้อ ๘ ทวิ ให้หน่วยงานเจ้าของรถจัดทำบัญชีรถราชการแยกประเภทเป็นรถ

ประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายโอนรถ

ราชการ ตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด การเปลี่ยนแปลงประเภทรถราชการจะ

กระทำมิได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นให้เปลี่ยนแปลงได้โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอปลัด

กรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ"

 

                        ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ

พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๙ รถประจำตำแหน่งให้มีได้ไม่เกินตำแหน่งละ ๑ คัน ผู้ใดดำรงตำแหน่ง

หลายตำแหน่ง ให้เลือกใช้รถประจำตำแหน่งได้เพียงตำแหน่งเดียว

                        ผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง และไปดำรงตำแหน่งในการพาณิชย์ของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วยให้เลือก

ใช้รถประจำตำแหน่งทางใดทางหนึ่งเพียงตำแหน่งเดียว

                        ในกรณีที่เลือกใช้รถประจำตำแหน่งดังกล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วให้ใช้

รถในตำแหน่งนั้นไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง

                        รถประจำตำแหน่งซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และรถส่วนกลาง

ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทน

คันเก่าได้ ถ้าเป็นรถที่จัดหาจากส่วนราชการโดยตรง ให้คิดลดอายุการใช้งานลง ๑ ปี แล้วแต่กรณี

                        สำหรับรถประจำตำแหน่งหรือรถส่วนกลางที่ได้รับความเสียหายต้องเสียค่าซ่อม

สูง หรือประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มกับค่าซ่อม หรือเมื่อซ่อมแล้วไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดย

ปลอดภัยไม่อยู่ในบังคับของระยะเวลาดังกล่าว

                        ความในวรรคสี่และวรรคห้าไม่ใช้บังคับกับรถรับรอง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ

ปลัดกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนเวลาสามปีครึ่ง

นับแต่วันได้มา รถคันใดที่ได้มาโดยรับโอนมาจากส่วนราชการอื่นให้ถือวันจดทะเบียนเป็นเกณฑ์

คำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้"

 

                        ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๐ การจัดหารถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง หรือรถรับรอง ให้จัดหาโดย

ใช้ขนาดและราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ โดยอนุโลม"

 

                        ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๑ รถรประจำตำแหน่งให้ใช้ในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่หรือ

ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ดำรง

ตำแหน่งนั้น รวมตลอดถึงการใช้เพื่อเดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักและสำนักงานและหรือการอื่นที่

จำเป็นและเหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งหน้าที่ในหมู่ข้าราชการและสังคม

                        รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานสังกัด

กรุงเทพมหานคร หรือเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครกำหนด

                        ห้ามผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง ซึ่งได้รับรถประจำตำแหน่งแล้วนำรถส่วน

กลางไปใช้อีก เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะคราว ทั้งนี้ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้รถ

ส่วนกลางไว้ด้วย

                        การนำรถส่วนกลางออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานขออนุมัติปลัดกรุงเทพมหานครก่อน"

 

                        ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๒ ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งต้องคืนรถให้แก่หน่วยงานภายในกำหนด

สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้พ้นจากตำแหน่งหรือส่งมอบงาน แล้วแต่กรณี

                        กรณีที่ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหรือถึงแก่กรรม ให้ปลัด

กรุงเทพมหานครเรียกรถประจำตำแหน่งคืน หากปลัดกรุงเทพมหานครเห็นว่ามีเหตุผลสมควร

จะผ่อนผันให้ส่งคืนรถประจำตำแหน่ง ก็ให้กระทำได้ตามควรแก่พฤติการณ์แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน

นับจากวันพ้นจากตำแหน่งหรือถึงแก่กรรม"

 

                        ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๔ การเก็บรักษารถประจำตำแหน่ง ให้อยู่ในความควบคุมและความ

รับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง

                        การเก็บรักษารถส่วนกลาง รถรับรอง ให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของ

หน่วยงาน โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือในบริเวณของหน่วยงาน การจะนำรถไปเก็บที่อื่นได้ต้อง

ได้รับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร

                        สำหรับรถส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานจะเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่

ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุญาตให้นำรถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้

ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ

                                  (๑) หน่วยงานไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ

                                  (๒) มีราชการจำเป็นและเร่งด่วน"

 

                        ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๔ ทวิ และข้อ ๑๔ ตรี แห่งข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙

                        "ข้อ ๑๔ ทวิ การอนุญาตให้นำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว

อันเนื่องมาจากหน่วยงานไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ

เก็บรักษารถส่วนกลางจัดทำรายงานขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดของ

สถานที่ที่จะนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ

เสนอประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุญาตด้วยทุกครั้ง

                        ข้อ ๑๔ ตรี ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่าง

การเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว ตามข้อ ๑๔ ทวิ ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้

แก่ กรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึง

สงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้ว และการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนำไป

ใช้ในการอื่นให้ผู้อื่นใช้ หรือนำไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี

แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่

รถส่วนกลางคันนั้น"

 

                        ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๗ เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นแก่รถประจำตำแหน่ง ผู้ใช้รถ

ประจำตำแหน่งต้องรีบรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบทันที กรณีที่มิได้เป็นผู้ใช้รถเองหรือไม่

สามารถที่จะรายงานเองได้ ให้พนักงานผู้ขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงปลัด

กรุงเทพมหานครทราบทันที

                        กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นแก่รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้พนักงานขับรถ

รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงหัวหน้าหน่วยงานทราบทันที

                        ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งต้องรับผิดในกรณีที่รถประจำตำแหน่งสูญหาย เพราะ

ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง แต่ถ้าผู้ใช้รถประจำตำแหน่งอนุญาตให้บุคคลอื่น

นำรถประจำตำแหน่งไปใช้นอกเหนือหน้าที่ปกติ ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนความสูญหาย แม้ด้วยเหตุสุดวิสัย

                        ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแก่รถประจำตำแหน่งเพราะความผิดของบุคคล

ภายนอกให้ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของ

กรุงเทพมหานคร แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่พนักงานขับรถหรือ

ผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง หรือมิใช่อยู่ในระหว่างการควบคุมการใช้รถของผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง ผู้ใช้

รถประจำตำแหน่งต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คงสภาพดีตามเดิม

                        ในระหว่างที่ดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถประจำ

ตำแหน่ง รถส่วนกลางและรถรับรอง หากหน่วยงานเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้รถคันนั้นให้หัวหน้า

หน่วยงานขออนุมัติปลัดกรุงเทพมหานครซ่อมรถคันนั้นโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได้

                        ในกรณีที่ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วให้นำกฎหมายและ

ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

มาใช้บังคับตามข้อบัญญัตินี้ด้วย"

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘

                                                                      ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

                                                                          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากสำนักนายก

รัฐมนตรีได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ สมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ การเงิน

การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

 

[รก.๒๕๓๘/พ๔๕ง/๙/๑ ธันวาคม ๒๕๓๘]

 

                                                                                    จารุวรรณ/แก้ไข

                                                                                    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

                                                                                    B+A (C)