ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๐

-----------

 

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็น

ไปอย่างสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมแก่กาลเทศะ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๕๒ วรรค ๒ และ

มาตรา ๕๓ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมติ

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๐

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

 

                                                                หมวดที่ ๑

                                                                 บททั่วไป

                                                                -----------

                        ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเครื่อง

แต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐"

                        ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้

                        "มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                        "อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                        "นักศึกษา" หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                        "เครื่องแต่งกายนักศึกษา" หมายถึง เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

                        ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ

ข้อกำหนดซึ่งไม่ขัดหรือแย้งและให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัย

ชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

 

                                                                 หมวดที่ ๒

                                            ประเภทเครื่องแต่งกายของนักศึกษา

                                                                 -----------

 

                        ข้อ ๕  ให้เครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มี ๓ ประเภท

สำหรับใช้แต่งในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

                        (๑) เครื่องแต่งกายปกติ ให้สำหรับแต่งในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบและติดต่อ

หรือใช้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

                        (๒) เครื่องแต่งกายชุดพิธีการ ใช้สำหรับแต่งในงานราชพิธี รัฐพิธี หรืองานอื่นใด

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                        (๓) เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการใช้สำหรับแต่งในห้องทดลอง โรงฝึกเครื่องมือ

ฟาร์ม และสถานฝึกหรือปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และอื่น ๆ

 

                                                                หมวดที่ ๓

                                                         เครื่องแต่งกายปกติ

                                                                -----------

                        ข้อ ๖  เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาชาย มีลักษณะดังต่อไปนี้

                        (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ความยาวของตัวเสื้อยาวพอเพื่อให้

กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย

                        (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีดำ น้ำตาลเข้ม เทาเข้ม หรือน้ำเงินเข้ม

                        (๓) เข็มขัดสีดำ น้ำตาล หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด

                        (๔) ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า

                        (๕) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีดำ หรือน้ำตาล

                        ข้อ ๗  เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังต่อไปนี้

                        (๑) เสื้อเชิ้ตขาว หรือสีอ่อน แบบสุภาพ เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มีลวดลาย

ความยาวของตัวเสื้อยาวพอเพื่อให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย

                        (๒) กระโปรงทรงสุภาพ สีดำ น้ำตาลเข้ม เทาเข้ม หรือน้ำเงินเข้ม เนื้อผ้าหนา

พอควร ไม่มีลวดลาย ความยาวเสมอเข่าหรือต่ำกว่าเข่า

                        (๓) เข็มขัดสีดำ น้ำตาล หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด

                        (๔) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีขาว ดำ น้ำตาล หรือน้ำเงินเข้ม

                        ข้อ ๘  มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบการ

แต่งกายของกรมการรักษาดินแดนในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร

                        ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานซึ่งใช้แต่งใน

โรงฝึกเครื่องมือ ฟาร์ม และสถานฝึกหรือปฏิบัติงานทางวิชาชีพและอื่น ๆ ในเวลาเรียนปกติและ

ใช้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในวันที่มีการปฏิบัติงานได้

           

                                                                หมวดที่ ๔

                                                     เครื่องแต่งกายชุดพิธีการ

                                                                -----------

                        ข้อ ๑๐  เครื่องแต่งกายชุดพิธีการสำหรับนักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้

                        (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด

ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่ด้านซ้ายเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

                        (๒) เนคไทพื้นสีแสด พิมพ์ตรามหาวิทยาลัย

                        (๓) กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีน้ำเงินเข้ม

                        (๔) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย

                        (๕) ถุงเท้าสีน้ำเงินเข้ม

                        (๖) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้น สีดำ

                        เครื่องแต่งกายชุดพิธีการ สำหรับนักศึกษาชายให้เป็นไปตามแนบท้ายข้อบังคับนี้

                        ข้อ ๑๑  เครื่องแต่งกายชุดพิธีการสำหรับนักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้

                        (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลมผ่าอกตรงโดยตลอด

ติดกระดุมโลหะสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื้อผ้าหนาพอควรเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้

ในกระโปรง

                        (๒) กลัดเข็มกลัดเสื้อเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเหนืออกด้านซ้าย

                        (๓) กระโปรงทรงสุภาพ สีน้ำเงินเข้ม เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มีลวดลาย ความยาว

ปิดเข่า

                        (๔) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

                        (๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีดำ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว

                        เครื่องแต่งกายชุดพิธีการสำหรับนักศึกษาหญิงให้เป็นไปตามแนบท้ายข้อบังคับนี้

 

                                                                หมวดที่ ๕

                                                 ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท

                                         และเข็มขัดสำหรับเครื่องแต่งกายชุดพิธีการ

                                                                ------------

                        ข้อ ๑๒  ให้ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัด สำหรับเครื่องแต่งกาย

ในชุดพิธีการมีลักษณะดังต่อไปนี้

                        (๑) เข็มกลัด สำหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้

                              ตัวเข็มกลัดทำด้วยโลหะสีเงิน กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร สูง ๓.๒ เซนติเมตร

มีตรามหาวิทยาลัยตามแบบที่กำหนดและมีเข็มสำหรับกลัดยึดติดกับตัวเสื้อซ่อนอยู่ด้านหลัง

                        (๒) กระดุม สำหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิงมีลักษณะดังนี้

                              ตัวกระดุมมีลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๖ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสี

เงินมีตรามหาวิทยาลัยตามแบบที่กำหนด

                        (๓) เนคไท สำหรับนักศึกษาชายมีลักษณะดังนี้

                              เนคไททำด้วยผ้าสีแสดขนาดกว้าง ๖ เซนติเมตร พิมพ์ตรามหาวิทยาลัย

โดยให้ตรามหาวิทยาลัย อยู่ในตำแหน่งสูงจากปลายเนคไท ๒๐ เซนติเมตร

                        (๔) เข็มขัด สำหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีลักษณะเหมือนกัน ดังนี้

                              สายเข็มขัด ทำด้วยหนังสีดำ กว้าง ๔ เซนติเมตร

                              หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะสีเงินขัดเงา มีตรามหาวิทยาลัยตามแบบที่กำหนด

 

                                                                หมวดที่ ๖

                                                   เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ

                                                                -----------

                        ข้อ ๑๓  เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานที่ใช้ในห้องทดลอง ในโรงฝึกเครื่องมือ

ฟาร์ม และสถานฝึกหรือปฏิบัติงานทางวิชาชีพและอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง

โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

                                                                หมวดที่ ๗

                                                             บทกำหนดโทษ

                                                                 -----------

                        ข้อ ๑๔  ผู้ใดใช้เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยไม่มีสิทธิ

ที่จะใช้ ถ้ากระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิใช้ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๕๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕

                        ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ

และข้อกำหนดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

                                                                           เกษม  สุวรรณกุล

                                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๒/พ๔๗ง/๑๑๕/๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

                                                                                                              อัมพิกา/แก้ไข

                                                                                                            ๑๕ ส.ค ๒๕๔๔