ข้อกำหนดกรมตำรวจ

เรื่อง  การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ แบบใบสั่ง และกำหนดจำนวนค่าปรับ

ตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๐

-----------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ อธิบดีกรมตำรวจในฐานะเจ้าพนักงานจราจร

ทั่วราชอาณาจักรออกข้อกำหนดกรมตำรวจไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งข้อกำหนดกรมตำรวจ เรื่อง การชำระ

ค่าปรับทางไปรษณีย์แบบใบสั่ง และกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิด

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

และข้อ ๒ แห่งข้อกำหนดกรมตำรวจ เรื่อง การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ แบบใบสั่ง และกำหนด

จำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๓  กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถชำระค่าปรับโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ในอัตราตามบัญชีดังนี้

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

                        ข้อ ๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔ แห่งข้อกำหนดกรมตำรวจ เรื่อง การชำระ

ค่าปรับทางไปรษณีย์ แบบใบสั่ง และกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

                        "ข้อ ๔  กำหนดจำนวนเงินค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบให้ใช้อัตราตามบัญชีในข้อ ๓"

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                            กำหนด ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

                                                                 พลตำรวจเอก ประชา  พรหมนอก

                                                                             อธิบดีกรมตำรวจ

                                                                เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

 

[รก.๒๕๔๐/พ๖๑ง/๒๔/๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐]

 

                                                                                                             พรพิมล/พิมพ์

                                                                                                            ๒๔ ก.ค ๒๕๔๔