ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)

------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๐ (๒) (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖

มาตรา ๒๗ ประกอบมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการ

เลือกตั้งจึงออกข้อกำหนดเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนว

ทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑

ดังนี้

                        ข้อ ๑  ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแนว

ทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)"

                        ข้อ ๒  ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

แนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๕  เมื่อได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

โดยให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่จัดทำบัญชีราย

ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๑) ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

                        บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำเป็นรายหน่วยเลือกตั้งโดย

เรียงตามลำดับเลขหมายประจำบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้งซึ่งอยู่ในเขต

เทศบาล ในเขตกรุงเทพมหานครหรือชุมชนหนาแน่น อาจแยกออกตามชื่อถนน ตรอก ซอย โดย

เรียงตามลำดับตัวอักษรและตามลำดับเลขหมายประจำบ้าน"

                        ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

แนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๖  ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

ทะเบียนกลางจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๑) ตามข้อ ๕ จำนวนแปดชุดให้แล้ว

เสร็จก่อนวันเลือกตั้งยี่สิบห้าวัน โดยให้พิมพ์ชื่อผู้พิมพ์หรือผู้คัดไว้ด้วย และมอบให้ปลัดกรุงเทพ

มหานคร นายอำเภอ ปลัดเทศบาล ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้

ถูกต้องตามความเป็นจริง และให้ลงลายมือชื่อผู้ทานไว้ด้วย

                        ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร นายอำเภอ ปลัดเทศบาล แจ้งคณะกรรมการการเลือก

ตั้งประจำเขตเลือกตั้งเพื่อพิจารณาลงนามในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประกาศให้แล้วเสร็จ

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน"

                        ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

แนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๗  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายลงลายมือชื่อแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งในประกาศบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง"

                        ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ วรรคสอง ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือก

ตั้งว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความ

ต่อไปนี้แทน

                        "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ใช้ตามแบบ ส.ส. ๑๑"

                        ข้อ ๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

แนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        ข้อ ๘  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ของข้อกำหนดคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ

ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละชุด ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร นายอำเภอ และ

ปลัดเทศบาล ดำเนินการ ดังนี้

                        (๑)  ชุดที่ ๑ มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด

                        (๒)  ชุดที่ ๒ มอบให้นายอำเภอปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ เฉพาะหน่วย

เลือกตั้งที่อยู่ในเขตอำเภอนั้น

                        (๓)  ชุดที่ ๓ มอบให้ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปิด

ประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาล และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่

อยู่ในเขตท้องที่นั้น

                        (๔)  ชุดที่ ๔ มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานครหรือ

ปลัดเทศบาลปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน หรือ

ปิดประกาศไว้ ณ เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น

                        (๕)  ชุดที่ ๕ มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานครหรือ

ปลัดเทศบาลปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแต่ละหน่วย

เลือกตั้ง

                        (๖)  ชุดที่ ๖ สำหรับนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับ

ปรุงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อหรือย้ายที่อยู่

                        (๗)  ชุดที่ ๗ - ๘ มอบให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นปรับปรุง

ให้ตรงกับชุดที่ ๖ และส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ

เพื่อมอบให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้

สำหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนหนึ่งชุด และสำรองในวันเลือกตั้งอีกหนึ่งชุด"

                        ข้อ ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความ

ต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๑ กรณีมีพรรคการเมืองใดหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดต้องการบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศไว้ ให้พรรคการ

เมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นขอคัดสำเนาจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดย

เสียค่าใช้จ่ายเอง"

                        ข้อ ๑๐  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า

ด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้

แทน

                        "ข้อ ๑๒  ให้นายอำเภอหรือปลัดเทศบาลทำการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำเขตเลือกตั้ง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านก่อน

วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ตามแบบ ส.ส. ๑๒"

                        ข้อ ๑๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า

ด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๓  การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วย

เลือกตั้งใดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านที่เห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มี

รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

บัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มายื่นคำร้องตามแบบ ส.ส. ๑๓ ต่อนายทะเบียนอำเภอ

หรือนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งทำการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่หน่วยเลือก

ตั้งนั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน

                        เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคำร้องและหลักฐานแล้ว

หากพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้เพิ่มชื่อ

ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพิ่ม

เติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของ

การเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับไว้

                        ในกรณีนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำร้อง

หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งยกคำร้องเป็นลายลักษณ์

อักษรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง"

                        ข้อ ๑๒  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๔  ในกรณีผู้ยื่นคำร้องที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอำเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถิ่นตามข้อ ๑๓ วรรคสามแล้ว ไม่เห็นชอบด้วย ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาล

จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือต่อศาลแพ่งสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวัน

เลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณา"

                        ข้อ ๑๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความ

ต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๕  ในกรณีที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับคำสั่ง

ของศาลให้เพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นด้วย

วิธีพิมพ์ชื่อเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๓ วรรคสอง"

                        ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความ

ต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๖  ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ

หน่วยเลือกตั้งมีผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นยื่นคำร้องขอถอนชื่อ

ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือ

นายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งทำการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง

นั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน

                        นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาคำร้องแล้ว เห็นว่ามี

หลักฐานพอเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีราย

ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมบันทึก

สาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับไว้ แล้วให้แจ้งคำสั่งให้

ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้านทราบ

                        ในกรณีนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่

ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งยกคำร้องพร้อมทั้ง

แสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับ

แต่วันที่ได้รับคำร้อง"

                        ข้อ ๑๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความ

ต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๗  ในกรณีผู้ยื่นคำร้องหรือเจ้าบ้านที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอำเภอ

หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตามข้อ ๑๖ แล้วไม่เห็นชอบด้วย ผู้ยื่นคำร้องหรือเจ้าบ้านมีสิทธิยื่นคำ

ร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือต่อศาลแพ่งสำหรับผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวันโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณา"

                        ข้อ ๑๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไป

นี้แทน

                        "ข้อ ๑๘  กรณีที่เจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคล

อื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้เจ้าบ้าน

นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปแสดงเป็นหลักฐานต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันหรือนำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อคณะกรรมการ

ประจำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง

                        เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการประจำ

หน่วยเลือกตั้งแล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง

ให้มีคำสั่งถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                        ในการถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีขีดฆ่าชื่อออกพร้อม

บันทึกสาเหตุของการถอนไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับไว้

                        ในกรณีที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีคำสั่งถอนชื่อบุคคลใดออกจาก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้บันทึกการถอนชื่อไว้ในรายงานการใช้สิทธิ

เลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗) ด้วย"

                        ข้อ ๑๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไป

นี้แทน

                        "ข้อ ๑๙  ในกรณีที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคำสั่งศาล

ให้ถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามนั้นด้วยวิธีขีดฆ่าชื่อ

ออกเช่นเดียวกับข้อ ๑๖ วรรคสอง"

                        ข้อ ๑๘  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของข้อกำหนดคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ

ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของบุคคลใดแล้ว ให้จัดให้มีการบันทึกลงในทะเบียนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามแบบ

ส.ส. ๑๔"

                        ข้อ ๑๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไป

นี้แทน

                        "ข้อ ๒๒  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้รับแจ้งรายชื่อ

บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจัดทำประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม

คำพิพากษาตามแบบ ส.ส. ๑๕ และจัดส่งให้นายอำเภอและปลัดเทศบาลปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่า

การอำเภอหรือสำนักงานเทศบาลโดยเร็ว"

                        ข้อ ๒๐  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไป

นี้แทน

                        ข้อ ๒๓  กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้ประกาศบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๑๐ แล้วให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบ

ว่ามีชื่อของบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากมีก็ให้ใช้วิธีขีดฆ่าชื่อออกโดยให้บันทึก

สาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับไว้"

                        ข้อ ๒๑  ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ท้ายข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

แนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้เพิ่มความต่อไปนี้

เป็นข้อ ๒๔

                        "ข้อ ๒๔  แบบพิมพ์ท้ายข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแนวทาง

การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย

                        ส.ส. ๑๑  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        ส.ส. ๑๒  หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

                        ส.ส. ๑๓  แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๑๔  ทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๑๕  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคำพิพากษา"

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                             ธีรศักดิ์  กรรณสูต

                                                                    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๓/๘๙ก/๘/๒๘ กันยายน ๒๕๔๓]

 

                                                                                                                                    สุรินทร์ / แก้ไข ๑๗/๗/๒๕๔๔