ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)

-----------

 

                        อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกข้อกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำ

หน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ดังนี้

                        ข้อ ๑  ข้อกำหนดนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)"

                        ข้อ ๒  ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ตาม

แบบ ส.ส. ๗ แล้วให้ปิดประกาศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งนั้น

และปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็ว

ตามแบบ ส.ส. ๙

                        คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้ส่งมอบหีบบัตร

เลือกตั้งแก่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ

นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว"

                        ข้อ ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ ของข้อกำหนดคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        "ข้อ ๓/๑  ในกรณีที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเห็นว่ามีการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด ให้คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งนั้นเป็น

ผู้ทำการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้เสียหาย โดยมีอำนาจร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดี

แก่ผู้กระทำความผิด"

                        ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๕  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรือที่ส่ง

สมัครแบบบัญชีรายชื่อมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้แทนของพรรคการเมืองนั้น ตามแบบ ส.ส. ๘

พรรคการเมืองละหนึ่งคนต่อหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ถ้าผู้แทนของ

พรรคการเมืองซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ใดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ในขณะใด มิให้นับผู้แทนพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ในขณะนั้น

                        กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองมิให้ได้รับ

ค่าตอบแทนของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

                        เมื่อพ้นกำหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว ยังมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่ถึง

เจ็ดคน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้ได้จำนวนครบเจ็ดคน"

                        ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๗  ในวันเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลาเปิดให้มีการลงคะแนนมีกรรมการประจำ

หน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในขณะนั้น

แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเจ็ดคน"

                        ข้อ ๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งในการจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ให้เข้าใจถึงหน้าที่ของตนตามกฎหมายประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน"

                        ข้อ ๘  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ ข้อ ๑๐/๒ ข้อ ๑๐/๓ และข้อ ๑๐/๔

ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        "ข้อ ๑๐/๑  ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ

จัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการ

เลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้งอื่น ๆ ซึ่งจะใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง มอบให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเพื่อดำเนินการตามข้อ ๑๐/๒

                        ข้อ ๑๐/๒  ก่อนวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจำเป็น เพื่อดำเนินการมอบหีบบัตร

เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๑) ป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง

(ส.ส. ๒๕) แบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗) รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง

(ส.ส. ๓๕) ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๖) ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้ว (ส.ส. ๒๘) ประกาศงดการลงคะแนนระหว่างการลงคะแนน

เลือกตั้ง (ส.ส. ๔๓) และอุปกรณ์การเลือกตั้งอื่น ๆ แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของ

หน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดการลงคะแนน โดยให้มีเวลา

เพียงพอที่จะตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการ

เลือกตั้ง

                        จำนวนบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง ต้องพิจารณา

และคำนวณด้วยความรอบคอบให้มีจำนวนเพียงพอที่จะใช้ในการลงคะแนนด้วย

                        การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานของรัฐ คณะบุคคล บุคคลเป็น

ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้

                        ข้อ ๑๐/๓  ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นผู้รับ

หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือคณะทำงานตามข้อ ๑๐/๒

                        คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะต้องตรวจสอบและนับจำนวน

บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

                        ข้อ ๑๐/๔  เมื่อได้ตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

นำบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งและให้กรรมการการเลือกตั้งประจำเขต

เลือกตั้งหรือคณะทำงานไม่น้อยกว่าสามคนและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามข้อ ๑๐/๓

ลงลายมือชื่อของแต่ละคนภายในหีบบัตรเลือกตั้งที่ใดที่หนึ่ง แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจ

ประจำครั่งทับรูกุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ และมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกผูกปมเชือก

ไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้งแล้วประจำครั่งทับปมเชือกและปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง ใส่กุญแจ

ประจำครั่งทับรูกุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจด้วย

                        ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย"

                        ข้อ ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๒  เมื่อถึงเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด และปิดประกาศตามแบบ

ส.ส. ๒๖ ไว้ ณ ที่เลือกตั้ง"

                        ข้อ ๑๐  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ (๓) ของข้อกำหนดคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "(๓) ฝ่ายส่งบัตรเลือกตั้ง ให้มีหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

บันทึกชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลงลายมือชื่อตนเองไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง เสร็จแล้วจึงฉีก

บัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง และพับบัตรเลือกตั้งก่อนส่งมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น

ไปลงคะแนน กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้พิมพ์ลายนิ้วมือในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง หากประสงค์จะเขียน

ชื่อตัวบรรจงของตนใต้ช่องพิมพ์ลายนิ้วมือก็ให้กระทำได้"

                        ข้อ ๑๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ ของข้อกำหนดคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        "ข้อ ๑๓/๑  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอาจแบ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุ

การลงคะแนนและบัตรเลือกตั้งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้การตรวจสอบรายชื่อและส่งบัตรเลือกตั้ง

รวดเร็วขึ้น"

                        ข้อ ๑๒  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๔  เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

นำหีบบัตรเลือกตั้งแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเห็นว่าเป็นหีบเปล่าเสร็จแล้วให้ปิด

เทปกาวผนึกรอยต่อภายในหีบบัตรเลือกตั้ง และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกับปิดเทปกาวผนึก

รอยต่อภายนอกหีบบัตรเลือกตั้ง และใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจเสร็จแล้ว เปิดช่อง

ใส่บัตรเลือกตั้งและบันทึกการดำเนินการดังกล่าว ในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗)

โดยให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน

ซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในรายงาน เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในขณะนั้น

                        เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

กล่าวเปิดการลงคะแนน เช่น กล่าวว่า "บัดนี้ ถึงเวลาการลงคะแนนแล้ว ขอเปิดการลงคะแนน"

แล้วจึงเริ่มดำเนินการลงคะแนนต่อไป"

                        ข้อ ๑๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๕/๑ และข้อ ๑๕/๒ ของข้อกำหนด

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำ

หน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        "ข้อ ๑๕/๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ

หน่วยเลือกตั้งใดให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น และให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้

เฉพาะแห่งเดียว

                        ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือเกี่ยวข้องกับ

การเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องประจำปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ต้อง

มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ถ้าหน่วยเลือกตั้งที่ตนประจำปฏิบัติหน้าที่นั้นอยู่ในเขต

เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

                        ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคสอง ซึ่งประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย

เลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ แสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ก่อนทำการลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งต่างหาก

                        ข้อ ๑๕/๒  ในกรณีที่เจ้าบ้านนำหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงว่ามีบุคคลอื่น

ที่มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๑)

ในทะเบียนบ้านของตนให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบจากหลักฐานและ

ให้มีคำสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๑) และบันทึกคำวินิจฉัย

ลงในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗) ด้วย"

                        ข้อ ๑๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ วรรคสอง ของข้อกำหนดคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนได้ เช่น อ้างว่าได้ยื่นคำร้องต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือศาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

เขตเลือกตั้ง หรือศาลได้สั่งให้ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งยังมิได้ลงชื่อให้ก็ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบ

หลักฐานและบันทึกถ้อยคำ ตามแบบ ส.ส. ๒๗ แล้ววินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นลงคะแนนเลือกตั้ง

หรือไม่และหมายเหตุบันทึกคำวินิจฉัยลงในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง"

                        ข้อ ๑๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๙/๑ ของข้อกำหนดคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        "ข้อ ๑๙/๑  ในระหว่างการเปิดการลงคะแนน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

จะออกไปจากที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคน"

                        ข้อ ๑๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ วรรคสอง ของข้อกำหนดคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการการเลือกตั้ง

ประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งในเขตรับผิดชอบเพื่อ

ทำการสอดส่องดูแลหรือแนะนำให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม"

                        ข้อ ๑๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ วรรคสอง ของข้อกำหนดคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        ข้อ ๑๘  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๒๔  ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนับจำนวนผู้มาแสดงตนและ

รับบัตรเลือกตั้ง จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วจัดทำประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวน

บัตรเลือกตั้งทั้งหมด จำนวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ

ตามแบบ ส.ส. ๒๘ จำนวนสองชุดแล้วให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนลงลายมือชื่อ

และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง อีกชุดหนึ่ง ส่งให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพร้อมกับ

รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗)"

                        ข้อ ๑๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๒๖  นอกจากหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๒๕ แล้วให้คณะกรรมการประจำ

หน่วยเลือกตั้งรวบรวมสิ่งต่าง ๆ นำส่งให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งด้วย คือ

                        (๑) บัตรเลือกตั้งที่เหลือ

                        (๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๑) ชุดที่ใช้หมายเหตุในการลงคะแนน

เลือกตั้งชุดที่ปิดหน้าที่เลือกตั้ง และชุดสำรองรวมสามชุด

                        (๓) ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๖)

                        (๔) รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗) จำนวนหนึ่งชุด

                        (๕) ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๘) จำนวนหนึ่งชุด

                        (๖) รายงานการนำส่งหีบบัตร (ส.ส. ๓๕) จำนวนหนึ่งชุด"

                        ข้อ ๒๐  ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ท้ายข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๒/๑

                        "ข้อ ๓๒/๑  แบบพิมพ์ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรมีดังต่อไปนี้

                        ส.ส. ๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๘ หนังสือของพรรคการเมืองเสนอชื่อผู้แทนพรรคเป็นกรรมการประจำ

หน่วยเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๙ หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๒๖ ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๒๗ รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๒๘ ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน

                        ส.ส. ๓๕ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๔๓ ประกาศคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งงดการลงคะแนนเลือกตั้ง"

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                   ธีรศักดิ์ กรรณสูต

                                                            ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

[รก. ๒๕๔๓/๑๐๖ก/๑๓๗/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓]