ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

พ.ศ. ๒๕๒๔

--------------------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลให้มีขอบเขตชัดเจนและกว้างขวางขึ้น

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๘)  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ 

ลงวันที่  ๒๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๒๓ 

นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการสงเคราะห์

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ. ๒๕๒๔"

 

                        ข้อ    ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่    ตุลาคม  ๒๕๒๓  เป็นต้นไป

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการสงเคราะห์ประชาชน

ผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ. ๒๕๒๒

 

                        ข้อ    ในระเบียบนี้

                        "บัตรสงเคราะห์การรักษาพยาบาล"  หมายความว่าบัตรสงเคราะห์ประชาชนผู้มี

รายได้น้อยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้

                        "สถานพยาบาล"  หมายความว่า  สถานพยาบาลของทางราชการ สถาน

พยาบาลของสภากาชาดไทย สถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร และเทศบาล

                        "คนโสด"  หมายความว่า  บุคคลที่มิได้มีภริยาหรือสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย

และมิใช่เป็นบุคคลในครอบครัวหนึ่งครอบครัวใด

                        "คู่สมรส"  หมายความว่า  สามีและภริยาที่ทำการสมรสโดยถูกต้องตาม

กฎหมาย

                        "บุคคลในครอบครัว"  หมายความว่า  คู่สมรส และบุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของคู่สมรส และหมายความรวมถึงบิดามารดาของคู่สมรส

                        "ค่ารักษาพยาบาล"  หมายความว่า  เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษา

พยาบาลเป็นค่าตรวจโรคธรรมดา ค่าตรวจโรคที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ค่าชันสูตรโรค ค่ายา

ค่าเลือด ค่าน้ำเกลือ ค่าออกซิเจน ค่าตรวจทางห้องทดลอง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่าทำคลอด ค่าทำ

หมัน ค่าบริการในการวางแผนครอบครัว ค่าอุดฟันธรรมดา ค่าถอนฟัน ค่าทำฟันปลอมที่ใช้อะไคร

ลิค (Acrylic)  เป็นฐาน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้ป่วยภายใน ยกเว้นค่าห้องพิเศษ ค่าพยาบาล

พิเศษ ค่าแว่นตา ค่าธรรมเนียม  และค่าบริการอื่น ๆ

                        "ข้าราชการ"  หมายความว่า  ข้าราชการและลูกจ้างของรัฐที่ได้รับเงินเดือน

ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนจากทางราชการ

                        "พนักงานรัฐวิสาหกิจ"  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน

ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนจากรัฐวิสาหกิจ

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่บุคคลดังต่อไปนี้

                        (๑)  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการ

สงเคราะห์หรือสวัสดิการการรักษาพยาบาลอย่างอื่นแล้ว

                        (๒)  บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

 

                        ข้อ    บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลโดย

ไม่เสียค่ารักษาพยาบาล

                        (๑)  คนโสด  ซึ่งมีรายได้ไม่เกินเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

                        (๒)  คู่สมรสซึ่งมีรายได้รวมกับบุคคลในครอบครัวแล้วไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐

บาท

                        หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าคนโสดหรือคู่สมรสกับบุคคลในครอบครัวใดมีรายได้

ตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

                        ข้อ    บุคคลตามข้อ ๖  จะใช้สิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับบัตรสงเคราะห์การ

รักษาพยาบาลจากทางราชการตามระเบียบนี้แล้ว และจะต้องแสดงบัตรสงเคราะห์การรักษา

พยาบาลของตนหรือที่มีชื่อตนต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลทุกครั้งที่ขอรับบริการพร้อมด้วยบัตร

ประจำตัวหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

 

                        ข้อ    ในการออกบัตรสงเคราะห์การรักษาพยาบาลให้แก่บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับ

การรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ สำหรับในท้องที่นอกเขตเทศบาล และนอกเขตเมืองพัทยา ให้

ดำเนินการดังต่อไปนี้

                        (๑)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีประกาศเพื่อสำรวจหาบุคคลที่จะมีสิทธิได้รับ

การสงเคราะห์รักษาพยาบาล โดยอาศัยท้องที่ของแต่ละหมู่บ้านเป็นหลัก  ทั้งนี้ โดยการให้ผู้ที่

ประสงค์จะขอรับสิทธินี้แจ้งความจำนงต่อผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ พร้อมกับ

แสดงสำเนาทะเบียนบ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านบันทึกสอบถามไว้ในแบบบันทึกการสำรวจและ

ทะเบียนบัตรตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

                        (๒) ให้ผู้ใหญ่บ้านส่งบันทึกการสำรวจ และทะเบียนบัตรตาม (๑) ไปยังคณะ

กรรมการพัฒนาหมู่บ้าน (กพม.) หรือคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

เพื่อพิจารณาว่าบุคคลที่แจ้งความจำนงเป็นผู้สมควรมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์การรักษาพยาบาล

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามข้อ ๖ หรือไม่

                        ในกรณีที่หมู่บ้านใดไม่มีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านหรือคณะกรรมการกลาง

หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ให้นายอำเภอจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้านนั้นขึ้น

คณะหนึ่ง จำนวนไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัคร

สาธารณสุข หรือแพทย์ประจำตำบล และผู้นำในหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการดังกล่าว

                        (๓)  ให้ผู้ใหญ่บ้านเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน คณะ

กรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือคณะกรรมการที่นายอำเภอตั้งขึ้นตาม

(๒)  แล้วแต่กรณี  พิจารณาเห็นสมควรเป็นผู้มีสิทธิให้รับการสงเคราะห์การรักษาพยาบาลต่อคณะ

กรรมการสภาตำบล พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

                        (๔)  เมื่อคณะกรรมการสภาตำบลให้ความเห็นชอบแล้วให้นายอำเภอออกบัตร

สงเคราะห์การรักษาพยาบาลให้แก่บุคคลผู้มีสิทธิต่อไป

                        ในการออกบัตรสงเคราะห์การรักษาพยาบาลดังกล่าวให้นายอำเภอหรือผู้ที่นาย

อำเภอมอบหมายลงนามและประทับตราไว้เป็นสำคัญ

                        (๕)  ให้สาธารณสุขอำเภอรับผิดชอบในการเก็บรักษาแบบบันทึกการสำรวจและ

ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับบัตรสงเคราะห์การรักษาพยาบาลไว้เป็นหลักฐาน

 

                        ข้อ    ในการออกบัตรสงเคราะห์การรักษาพยาบาล สำหรับในท้องที่เขตเทศ

บาล และในเขตเมืองพัทยา ให้ผู้ประสงค์จะขอรับสิทธิแจ้งความจำนงต่อนายกเทศมนตรี หรือ

นายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี  และนายเทศมนตรีหรือนายกเมืองพัทยาบันทึกสอบถามตามแบบ

บันทึกการสำรวจและทะเบียนบัตร เสนอให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหรือ

นายกเมืองพัทยา ประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเมืองพัทยา นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

                        ให้นำข้อ ๘ (๔) และ (๕)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

                        ข้อ  ๑๐  ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการกลาง

หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือคณะกรรมการที่นายอำเภอตั้งขึ้น เห็นว่าบุคคลที่แจ้ง

ความจำนงขอรับสิทธิสงเคราะห์การรักษาพยาบาลตามข้อ ๘ (๑)  เป็นผู้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบัตร

สงเคราะห์การรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ความเห็นของคณะกรรมการ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาตำบลได้

                        คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาตำบลให้เป็นที่สุด

 

                        ข้อ  ๑๑  บัตรสงเคราะห์การรักษาพยาบาลให้มีอายุคราวละ ๓ ปี

                        ให้นำข้อ ๘  และข้อ ๙  มาใช้บังคับแก่การดำเนินการขอรับบัตรสงเคราะห์การ

รักษาพยาบาลใหม่โดยอนุโลม

 

                        ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่ภายหลังปรากฏว่าผู้ได้รับบัตรสงเคราะห์การรักษาพยาบาล

ไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามข้อ ๖  หรือในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับ

บัตรสงเคราะห์การรักษาพยาบาลปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้นายอำเภอแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา

มีอำนาจออกคำสั่งยกเลิกบัตรสงเคราะห์การรักษาพยาบาลนั้นเสียก่อนที่บัตรนั้นสิ้นอายุตามวรรค

หนึ่ง

 

                        ข้อ  ๑๓  ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์รักษาพยาบาลต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ของสถานพยาบาลนั้น และจะต้องขอรับการรักษาพยาบาลภายในเวลาทำการของสถานพยาบาล

นั้น เว้นแต่กรณีที่เป็นการป่วยฉุกเฉิน

 

                        ข้อ  ๑๔  ในกรณีจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาทำการรักษาพยาบาลออกไปจาก

เวลาทำการตามปกติให้หัวหน้าสถานพยาบาลขออนุมัติกระทรวงสาธารณสุขก่อน เมื่อได้รับอนุมัติ

แล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนทราบ

 

                        ข้อ  ๑๕  ในกรณีที่จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนอกเวลาราช

การปกติ การจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือตามที่

ได้รับการตกลงจากกระทรวงการคลัง

 

                        ข้อ  ๑๖  ให้สถานพยาบาลรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่กระทรวง

สาธารณสุขกำหนด ให้กระทรวงสาธารณสุขทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยให้ส่งรายงานอย่างช้า

ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

 

                        ข้อ  ๑๗  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ให้เป็นที่สุด

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๔

                                                                           พลเอก ป.  ติณสูลานนท์

                                                                                  นายกรัฐมนตรี

 

[รก.๒๕๒๔/๑๑/๖พ/๒๓ มกราคม ๒๕๒๔]

 

 

                                                                                    ธิดาวรรณ / แก้ไข

                                                                                    ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๕

                                                                                                B+A (C)