ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2535

-------------

          โดยที่พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2532) และ

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ.2522

          ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้

แทนราษฎร  พ.ศ.2522  จึงให้แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร พ.ศ.2522 ดังนี้

          ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า `ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535'

          ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็น

ต้นไป

          ข้อ 3  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ ข้อ  4 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522

          ******* พิมพ์ตก ******

          ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3  แห่งระเบียบ กระทรวง

มหาดไทย  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2526 และให้ใช้ความ

นี้แทน

          `ข้อ 7  ในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในจังหวัดใดตามมาตรา 28 แห่ง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย มาตรา

16 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 นั้น ให้ผู้

ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งภายในจังหวัด โดยใช้แบบ ส.ส. 7 และปิด ประกาศดัง

กล่าวไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอ  ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน สำนักงาน

เทศบาล และที่เลือกตั้ง แล้วส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย'

          ข้อ 5  ให้ยกเลิกความในข้อ 8  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 และให้ใช้ความนี้แทน

          `ข้อ 8  การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง  ให้ถือหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

               (1)  ตามปกติให้ใช้เขตหมู่บ้านหนึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งหน่วยหนึ่ง

               (2)  ถ้าหมู่บ้านใดมีผู้เลือกตั้งจำนวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้าน ตั้งแต่สอง

หมู่บ้าน เป็นหน่วยเลือกตั้งหนึ่งก็ได้  โดยถือเกณฑ์ผู้เลือกตั้งหน่วยละแปดร้อยคนเป็น

ประมาณ ในกรณีที่มี ผู้เลือกตั้งเกินหนึ่งพันสองร้อยคนให้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งอีก

               (3)  ถ้าหมู่บ้านใดการคมนาคมไม่สะดวก  แม้จำนวนผู้เลือกตั้งจะไม่ถึง แปด

ร้อยคน  จะกำหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร

               (4)  ในเขตเทศบาล  ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตสุขาภิบาล  หรือใน เขตชุมชนหนา

แน่น อาจกำหนดให้ใช้แนว หรือเขตถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแม่น้ำ แทนเขตหมู่ บ้าน เป็นเขตของ

หน่วยเลือกตั้งก็ได้'

          ข้อ 6  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 และให้ใช้ความนี้แทน

               `ถ้าหมู่บ้านใดมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วย  ให้กำหนดเป็นหน่วย

เลือก ตั้งที่ 1,2,3 ฯลฯ เรียงไปตามลำดับ'

          ข้อ 7  ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 และให้ใช้ความนี้แทน

          `ข้อ 14 ป้ายบอกที่เลือกตั้ง  ให้นายอำเภอปิดแสดงไว้ทางด้านหน้าของที่เลือก

ตั้ง โดยให้มีข้อความ ดังนี้

                    ที่เลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้ง............................

                    หมู่ที่ (ถนน ตรอก ซอย ฯลฯ) ...........................

                    ตำบล............อำเภอ............จังหวัด...........'

          ข้อ 8  ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า

ด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้

แทน

          `ข้อ 15  ก่อนวันเลือกตั้งให้นายอำเภอจัดลักษณะที่เลือกตั้ง  ตลอดจนการจัด

ภายใน บริเวณที่เลือกตั้ง ให้อนุโลมตามตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้งท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 6

(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522'

          ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          `ข้อ 23  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  ให้นายอำเภอแต่งตั้งบุคคลผู้มี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้ แทนราษฎร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535   ซึ่งพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือก

ตั้งในเขต นั้นเสนอชื่อต่อนายอำเภอ   พรรคละไม่เกินหน่วยละหนึ่งคน ก่อนวันเลือกตั้ง

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เป็นกรรมการตรวจคะแนนประจำทุกหน่วยเลือกตั้ง   หากปรากฏว่ามี

พรรคการเมืองเสนอชื่อ สำหรับหน่วยเลือกตั้งใดรวมกันแล้วมีจำนวนต่ำกว่าเจ็ดคน  ให้อำเภอ

แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 เป็น

กรรมการตรวจคะแนนเพิ่มให้ครบจำนวน เจ็ดคน '

          ข้อ 10  ให้ยกเลิกความในข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 แห่งระเบียบ กระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน

          `ข้อ 25  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คะแนน   ให้นายอำเภอพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่

เห็นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่เสื่อมเสียแก่ความยุติธรรม   และควรแต่งตั้งจากผู้

เลือกตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการเลือก

ตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2535    และควรแต่งตั้งจากบุคคล

ซึ่งมีภูมิลำเนา อยู่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น

          เจ้าหน้าที่คะแนนควรแต่งตั้งจากข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือครู แต่ ต้อง

พึงระวังในเรื่องความยุติธรรมเช่นเดียวกัน'

          ข้อ 11  ให้ยกเลิกความในข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบ กระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน

          `ข้อ 39  ในการสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบ  ส.ส. 1   ตาม

เวลาปฏิบัติราชการ  เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยจะสั่งการเป็นอย่างอื่น   พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม

การสมัคร  หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน  รูปถ่ายหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของ

ผู้ สมัครหนังสือของหัวหน้า พรรคการเมืองที่มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัด   โดยระบุชื่อหรือ

รายชื่อผู้ สมัครในนามของพรรคการเมือง และหนังสือของหัวหน้าพรรคการเมืองรับรองว่า

พรรคการเมือง นั้นส่งสมาชิก  เข้าสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย

ยี่สิบคน  รวมทั้งหลัก ฐานอื่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ.2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535  กำหนดไว้'

          ข้อ 12  ให้ยกเลิกความในข้อ 41 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  6     แห่งระเบียบ กระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน

          `ข้อ 41  ในกรณีที่ผู้มีผู้ใด หรือคณะใดประสงค์จะให้รับใบสมัครค่าธรรมเนียม

หลัก ฐานการสมัคร  และรูปถ่ายของตนก่อน ในกรณีเช่นนี้หากไม่อาจตกลงกันได้แล้วก็ให้

ใช้วิธีการ จับสลากตามความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.2522)    ออกตามความใน

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    พ.ศ.2522   และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2529)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ.2522

          ในกรณีจังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่เท่ากัน

หากผู้ สมัครที่มาพร้อมกันประสงค์จะกำหนดเครื่องหมายประจำตัวผู้สมัครตามที่ตนต้องการ

ให้ดำเนินการ ตามวรรคสองโดยอนุโลม

          เมื่อรับสมัครแล้วให้ออกใบรับให้ตามข้อ 40'

          ข้อ 13  ให้ยกเลิกความในข้อ 42 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบ กระทรวง

มหาดไทยว่าด้วย    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน

          `ข้อ  42  ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงาน

ชื่อผู้ สมัครและพรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด  พร้อมกับส่งหนังสือของหัวหน้าพรรคการเมือง

รับรองว่า พรรคการเมืองนั้นส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า

หนึ่งร้อยยี่สิบคน    ให้ กระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็วในวันปิดรับการสมัคร  และเมื่อได้

รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครทั้งหมด  รวมกันน้อยกว่าหนึ่ง

ร้อยยี่สิบคน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งการไม่รับสมัครให้ผู้สมัคร  และพรรคการเมือง

นั้นทราบโดยเร็ว  แต่ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร

          ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใดมีคุณสมบัติครบถ้วน  ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัด ประกาศตามแบบ ส.ส. 15 และให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด  แล้วทำหนังสือ

แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็วตามแบบ ส.ส.16 และ ส.ส.16/1'

          ข้อ 14  ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  13    แห่งระเบียบ กระทรวง

มหาดไทยว่าด้วย    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          `ข้อ  43  กรณีเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง   เมื่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับหลักฐานการสมัครแล้ว ให้ทำการสอบสวนคุณสมบัติของผู้สมัครโดย

เร็ว ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร   ถ้าปรากฏว่าผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ของพรรคการเมืองใดมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้   ให้

ประกาศรับสมัครตาม แบบ ส.ส. 15 และให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด แล้วทำหนังสือ

แจ้งให้ผู้สมัคร ทราบโดยเร็วตามแบบ ส.ส.16 และ ส.ส.16/1

          กรณีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้สั่ง

ไม่รับ สมัคร  และแจ้งการไม่รับสมัครนั้นทราบโดยเร็วตามแบบ ส.ส.17 และ ส.ส.17/1'

          ข้อ 15  ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของ ข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    พ.ศ.  2522   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  13 แห่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

               `ผู้เลือกตั้งซึ่งไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย    แต่ใช้หลักฐานดัง

ต่อไปนี้ได้

                    (1)  บัตรประจำตัวข้าราชการ  ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เลขานุการผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร  ผู้ช่วย

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เลขานุการประธานสภา กรุงเทพมหานคร  เลขานุการรองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร  ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร  ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร  ปลัดเมืองพัทยา  รองปลัดเมือง พัทยา  พนักงานเมืองพัทยา  พนักงานเทศบาล  หรือ

พนักงานสุขาภิบาล

                    (2)  บัตรประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ  สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร

 

                    (3)  บัตรประจำตัวทหารกองประจำการ

                    (4)  บัตรประจำตัวลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม

                    (5)  บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ

                    (6)  บัตรประจำตัวกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ ประจำ

ตำบล หรือสารวัตรกำนัน

                    (7)  บัตรประจำตัวกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย    หรือ กรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัด

                    (8)  หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งสามารถแสดงได้ว่า ผู้เลือก

ตั้งเป็นบุคคลที่มีชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในกรณีที่ผู้เลือกตั้งนั้น

ไม่ต้องมีบัตรประจำตัว ประชาชนตามกฎหมาย     และไม่อาจมีบัตรตาม    (1)   (2)   (3)

(4)  (5) (6) และ (7)'

          ข้อ 16  ให้ยกเลิกความในข้อ 64  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 และให้ใช้ความนี้แทน

          `ข้อ 64  เมื่อปรากฏว่าผู้เลือกตั้งคนใดได้รับบัตรแล้ว  ถ้าไม่ประสงค์จะลง

คะแนน ให้ผู้เลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง `ไม่ลงคะแนน'   ซึ่งอยู่ในบัตร

เลือกตั้งด้านใน ตอนบน  แล้วนำบัตรเลือกตั้งนั้นไปมอบแก่กรรมการตรวจคะแนน  เพื่อใส่ลง

ในหีบบัตรเลือกตั้งต่อ หน้าตน'

          ข้อ 17  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง และวรรคสามของข้อ 66 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    พ.ศ.  2522   ซึ่งแก้ไข เพิ่ม

เติมโดยข้อ  19     แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526

          `ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือนายอำเภอแห่งท้องที่นั้น  รวมถึงผู้ที่ได้รับ

มอบหมายเป็นหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอท้องที่นั้น มีสิทธิเข้าไปในที่

เลือกตั้ง  เพื่อทำการดูแลการเลือกตั้ง

          ให้คณะกรรมการตรวจคะแนนบันทึกเหตุการณ์ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เป็น

หนังสือ จากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอท้องที่เข้าไปในที่เลือกตั้งเพื่อดูแล หรือ

แนะนำตามวรรค สองลงไว้ในท้ายแบบรายงานแสดงผลการนับคะแนน'

          ข้อ 18  ให้ยกเลิกความในข้อ 74 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    พ.ศ.  2522   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  13     แห่ง ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วย    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529   และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน

          `ข้อ 74  การวินิจฉัยบัตรเสียต้องเป็นไปตามมาตรา 73 และมาตรา 73 ทวิ แห่ง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พ.ศ.2522   และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับ ที่ 3)

พ.ศ.2535'<

          ข้อ 19  ให้ยกเลิกความในข้อ 79  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ เลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    พ.ศ.  2522   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  14     แห่ง ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วย    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529   และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน

          `ข้อ 79  เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดแล้ว  คณะกรรมการตรวจคะแนนต้องเก็บ บัตรที่ใช้

นับคะแนนแล้ว  โดยปฏิบัติตามข้อ 20  แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522  ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (

พ.ศ.2529)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่  3) พ.ศ.

2535   สิ่งที่จะต้องบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง คือ

               (1)  บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว  บัตรที่มีการทำเครื่องหมายลงใน

ช่องไม่ลงคะแนน

               (2)   รายงานแสดงผลของการนับคะแนน (ส.ส. 4)   และประกาศของ การนับคะแนน

(ส.ส.5) อย่างละหนึ่งฉบับ

               (3)   แบบกรอกคะแนน (ส.ส. 21)

          ในการเก็บบัตรเลือกตั้งบรรจุลงในหีบบัตร  ให้กระทำด้วยความระมัดระวัง  อย่า ให้

บัตรเลือกตั้ง  ชำรุด หรือฉีกขาด  และควรจัดวางไว้ในหีบบัตรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้าม

มิให้ใช้วิธีเทบัตรลงไปหีบบัตรเป็นอันขาด  สำหรับบัตรที่ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่ลง

คะแนน บัตรเสียบางส่วน  และบัตรเสีย  ให้แยกไว้คนละส่วน'

          ข้อ 20  ให้ยกเลิกแบบพิมพ์  ส.ส. 7  ส.ส. 8  ส.ส. 9  ส.ส. 10   ส.ส. ส.ส. 11  ส.ส. 12

ส.ส. 12/1  ส.ส. 12/2   ส.ส. 13  ส.ส. 21  ส.ส. 22 ส.ส. ส.ส. 24  ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวง

มหาดไทย  ว่าด้วยการเลือกตั้ง   สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 และให้ใช้

แบบพิมพ์   ส.ส. 7  ส.ส. 8  ส.ส. 9 ส.ส. ส.ส. 10  ส.ส. 11  ส.ส. 12  ส.ส. 12/1  ส.ส. 12/2   ส.ส. 13

ส.ส. 21 ส.ส. 22  ส.ส. 24  ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้แทน

          ข้อ 21  ให้เพิ่มแบบพิมพ์เป็น ส.ส. 16/1  และ ส.ส. 17/1  ตามตัวอย่างท้าย ระเบียบนี้

 

                                  ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2535

                                         พลเอก อิสระพงศ์  หนุนภักดี

                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย