ระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนตร์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๕

--------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

และมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการ

ในการรับจดทะเบียนรถยนตร์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการรับจดทะเบียน

รถยนตร์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕"

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่มีไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                        ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ "รถยนตร์รับจ้าง" หมายความว่า รถยนตร์รับจ้างบรรทุก

คนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร

                        ข้อ ๕ ให้รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) กรมการขนส่งทางบก รักษาการตามระเบียบนี้

                        ข้อ ๖ ภายใต้บังคับระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ

ทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน

และภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ใดประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียน

รถยนตร์รับจ้าง ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน

ประกอบคำขอ ดังนี้

                        (๑) บุคคลธรรมดา

                              (ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน

                              (ข) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

                              (ค) ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถยนตร์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ

 

                        (๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญ

                              (ก) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำ

ตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

                              (ค) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

                              (ง) ตัวอย่างรอยประทับตราของผู้ยื่นคำขอ ๒ ตรา ถ้ามี

                              (จ) รูปถ่ายสำนักงาน ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ ซม. จำนวน ๒ รูป

                        (๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็น

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ

                              (ค) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ ๒ ตรา ถ้ามี

                              (จ) รูปถ่ายสำนักงาน ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ ซม. จำนวน ๒ รูป

                        (๔) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็น

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตร

ประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

                              (ค) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ

                              (ง) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ

                              (จ) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์

                              (ฉ) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ ๒ ตรา ถ้ามี

                              (ช) รูปถ่ายสำนักงาน ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ ซม. จำนวน ๒ รูป

                        (๕) สหกรณ์

                              (ก) ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์

                              (ข) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง

                              (ค) สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ ๒ ตรา ถ้ามี

                              (จ) รูปถ่ายสำนักงาน ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ ซม. จำนวน ๒ รูป

 

                        (๖) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ

                              (ก) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ ๒ ตรา ถ้ามี

                              (ข) รูปถ่ายสำนักงาน ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ ซม. จำนวน ๒ รูป

                        ผู้ยื่นคำขอที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์การของรัฐต้องแสดงแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมี

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรถที่ประสงค์จะใช้เพื่อประกอบการ รวมทั้งกำหนดการและระยะเวลา

ที่จะนำรถเข้ารับจดทะเบียนจนครบจำนวนตามข้อ ๘ สถานที่เก็บและบำรุงรักษารถ สถานที่รอรับ

ผู้โดยสาร ตลอดจนข่ายการสื่อสารถ้าหากมี เพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน

                        ข้อ ๗ รถยนตร์รับจ้าง ต้องเป็นรถใหม่หรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่

จดทะเบียนครั้งแรก และใช้งานมาแล้วเป็นระยะทางไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร และลักษณะขนาด

หรือกำลังของเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ที่จำเป็น สี และเครื่องหมาย ให้เป็นไปตามรายละเอียดใน

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

                        ข้อ ๘ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ประกอบคำขอตามข้อ ๖ แล้ว เห็นว่าผู้ขอ

จดทะเบียนมีคุณสมบัติ และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้นำเสนอนายทะเบียนผู้มีอำนาจพิจารณา

ให้ความเห็นชอบการจดทะเบียน จำนวนรถ และสีรถ แล้วแต่กรณีต่อไป

                        กรณีที่นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรค ๑ ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่น

คำขอทราบและให้ผู้นั้นนำรถมาดำเนินการจดทะเบียนภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน สำหรับบุคคล

ธรรมดาและภายในกำหนดเวลา ๑๘๐ วัน สำหรับนิติบุคคล ทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก

นายทะเบียน

                        หากผู้ยื่นคำขอไม่นำรถมาจดทะเบียนตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์

จะขอจดทะเบียนรถอีกต่อไป ส่วนกรณีนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจำนวนรถ และสีรถแล้ว ไม่นำ

รถมาจดทะเบียนให้ครบตามจำนวนที่ได้รับความเห็นชอบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า

ได้รับความเห็นชอบจำนวนรถเพียงเท่าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะยื่นคำขอ

จดทะเบียนใหม่

                        ข้อ ๙ รถยนตร์รับจ้างของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลต้องมีเครื่องหมายดังนี้

                        (ก) รถยนตร์รับจ้างของบุคคลธรรมดา ต้องมีเครื่องหมายเป็นอักษรว่า "แท็กซี่

บุคคล" อักษรย่อ "กทม." และหมายเลขทะเบียนรถตามแบบ ลักษณะ และขนาดแนบท้ายระเบียบนี้

โดยให้ใช้สีขาวเป็นสีของเครื่องหมายดังกล่าว และต้องให้ปรากฏอยู่ที่ประตูด้านนอกทั้งสองข้าง

                        (ข) รถยนตร์รับจ้างของนิติบุคคล ต้องมีเครื่องหมายเป็นชื่อของนิติบุคคลนั้น

อักษรย่อ "กทม." และหมายเลขทะเบียนรถ โดยให้ปรากฏอยู่ที่ประตูหน้าด้านนอกทั้งสองข้าง

ส่วนหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขกำกับตัวรถ ให้ปรากฏที่ท้ายรถด้านนอกทั้งสองข้าง ตามแบบ

ลักษณะ และขนาดแนบท้ายระเบียบนี้ โดยให้ใช้สีที่ตัดกับสีของตัวรถซึ่งเห็นได้ชัดเจน

                        (ค) รถยนตร์รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องหมายซึ่งแสดงข้อความว่า "ว่าง" เมื่อไม่มี

ผู้โดยสาร ติดตั้งไว้ด้านซ้ายของคนขับซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกทั้งเวลากลางวันและ

กลางคืน

                        ข้อ ๑๐ การขอแก้ไขทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภท จากรถยนตร์รับจ้างเป็นรถยนตร์

ส่วนบุคคล หรือเป็นรถประเภทอื่น ต้องลบเครื่องหมายตามข้อ ๙ ออก

                        ข้อ ๑๑ เจ้าของรถยนตร์รับจ้าง ต้องเอาประกันภัยความเสียหายแก่บุคคลที่สาม

อันเกิดจากการใช้รถยนตร์รับจ้าง สำหรับรถยนตร์รับจ้างแต่ละคันดังนี้

                        (ก) ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท สำหรับ

การชดใช้ค่าเสียหายต่อหนึ่งคนในแต่ละครั้ง และ

                        (ข) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการชดใช้

ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง

                        ข้อ ๑๒ กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขอจดทะเบียน ได้เพียงคนละ ๑ คัน และเมื่อ

ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้นั้น จำหน่าย จ่าย โอน แก่บุคคลอื่น เว้นแต่การโอนให้แก่ทายาท

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนี้

 

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

                                                                 ประดัง ปรีชญางกูร

                                                           รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

                                                                  รักษาราชการแทน

                                                            อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๕/๑๑๔/๑๕/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕]

                                                                                                                        อัมพิกา/แก้ไข

                                                                                                                        ๒๔/๘/๔๔