ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๖

---------------------

 

                        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการ

ควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

                        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแล

การใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖"

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้

หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                        ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

                        "โรงเรียน" หมายความว่า สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความควบคุมดูแล

ของกระทรวงศึกษาธิการ

                        "รถโรงเรียน" หมายความว่า รถที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน และให้หมายความ

รวมถึงรถที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนำไปใช้ในการรับส่งนักเรียน และรถที่โรงเรียนให้

บุคคลภายนอกมารับส่งนักเรียน เพื่อการศึกษาตามปกติ

                        "ผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียน" หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการรับ

ส่งนักเรียนโดยอยู่ในการกำกับดูแลของโรงเรียน

                        "นักเรียน" หมายความว่า นักเรียน หรือนักศึกษาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน

                        "ผู้โดยสาร" หมายความว่า นักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน

และหมายความรวมถึง ครู อาจารย์ของโรงเรียนนั้นๆ

                        ข้อ ๔ ผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียน มีหน้าที่ดังนี้

                        ๔.๑ ควบคุมดูแลและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน

                        ๔.๒ จัดให้มีเครื่องหมายเป็นแผ่นป้ายพื้นสีส้มสะท้อนแสง ขนาดกว้างอย่างน้อย

๓๕ เซนติเมตร และยาวอย่างน้อย ๘๕ เซนติเมตร มีข้อความว่า "รถโรงเรียน" เป็นตัวอักษรสีดำ

ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ ให้สามารถมองเห็น

ได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และมีชื่อโรงเรียนติดอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวรถ

พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)

                        ๔.๓ คัดเลือกพนักงานขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ไว้ในระเบียบนี้

                        ๔.๔ จัดให้มีไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันปิดเปิดเป็นระยะ (กระพริบ) ในขณะที่ใช้

รับส่งนักเรียน ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ เพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนทางมาหรือขับตามหลัง

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร

                        เมื่อมิได้ใช้รถนั้นเป็นรถโรงเรียนให้งดใช้สัญญาณไฟสีเหลืองอำพันดังกล่าว

                        ๔.๕ จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เมื่อมีอุบัติเหตุ

หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

                                ๔.๕.๑ เครื่องดับเพลิง

                                รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง ต้องมี

เครื่องดับเพลิงอย่างน้อย ๑ เครื่อง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนที่นั่งเกิน ๒๐ ที่นั่ง

ต้องมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย ๒ เครื่อง

                                เครื่องดับเพลิงต้องมีขนาดพอสมควร และติดตั้งไว้ภายในรถในที่

ที่เหมาะสมพร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะ

                                ๔.๕.๒  ฆ้อนทุบกระจก ๑ อัน

                                ๔.๕.๓  เหล็กชะแลง ๑ อัน

                                ฆ้อนทุบกระจก และเหล็กชะแลง ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถ

นำไปใช้งานได้โดยสะดวก

                        ๔.๖ จัดให้มีแผ่นป้ายแสดงข้อความเตือนเรื่องความปลอดภัยในการโดยสาร

ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ

ติดไว้ภายในตัวรถตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย

                        ๔.๗  จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลประจำรถโรงเรียนทุกคัน

                        ๔.๘  รายงานผลการจัดรถโรงเรียนให้โรงเรียนทราบทุกเดือน

                        ๔.๙  รายงานให้ทางโรงเรียนทราบโดยทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น

                        ๔.๑๐ แจ้งผลการตรวจสภาพรถประจำปีให้โรงเรียนทราบทุกปี

                        ข้อ ๕ โรงเรียนมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดรถโรงเรียน ดังนี้

                        ๕.๑  กำกับดูแลการจัดรถโรงเรียนของผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียน

                        ๕.๒  จัดให้มีทะเบียนรถโรงเรียน ทะเบียนประวัติของพนักงานขับรถ และผู้ควบ

คุมดูแลนักเรียนตามแบบที่กำหนด ท้ายระเบียบนี้

                        ๕.๓  รายงานผลการใช้รถโรงเรียนต่ออธิบดีกรมเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการที่

ควบคุมดูแลสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่

ควบคุมดูแลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำหรับจังหวัดอื่น ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ตามแบบที่กำหนด ท้าย

ระเบียบนี้

                        ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้รายงานให้ทราบเป็นการด่วน

                        ข้อ ๖ พนักงานขับรถโรงเรียนมีคุณสมบัติ ดังนี้

                        ๖.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี

                        ๖.๒ มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

                        ๖.๓ เป็นผู้มีสุขภาพดี แต่งกายสุภาพและมารยาทสุภาพเรียบร้อย

                        ๖.๔ มีประวัติความประพฤติดี มีความชำนาญ สุขุมรอบคอบ และรู้เส้นทางที่ใช้

รับส่งนักเรียนเป็นอย่างดี

                        ๖.๕ มีความสามารถตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสัญญาณ

ต่างๆ ภายในรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา

                        ๖.๖ ได้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกรมการขนส่ง

ทางบกหรือกรมตำรวจกำหนด

                        ข้อ ๗ พนักงานขับรถโรงเรียนต้องมีหน้าที่ ดังนี้

                        ๗.๑ ต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ ว่าด้วยการนั้น โดย

เคร่งครัด

                        ๗.๒ ตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมที่จะ

ใช้การได้ตลอดเวลา

                        ๗.๓ ไม่ขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาทระหว่างการขับรถโรงเรียน

                        ๗.๔ รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น

                        ข้อ ๘ ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน มีคุณสมบัติ ดังนี้

                        ๘.๑ เป็นครูหรือบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

                        ๘.๒ ได้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกรมการขน

ส่งทางบกหรือกรมตำรวจกำหนด

                        ๘.๓ เป็นผู้มีสุขภาพดี แต่งกายสุภาพ และมารยาทสุภาพเรียบร้อย

                        ข้อ ๙ ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้าที่ ดังนี้

                        ๙.๑ ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับส่ง แต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

รายชื่อนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการตามแบบที่กำหนด ท้ายระเบียบนี้

                        ๙.๒ ประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแล และ

ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

                        ๙.๓ รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น

                        ข้อ ๑๐ ให้รถโรงเรียนรับนักเรียนจากที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ที่นัดหมาย และส่ง

มอบให้กับโรงเรียนในบริเวณโรงเรียน หรือสถานที่ที่ตกลงกันไว้

                        ให้รถโรงเรียนส่งนักเรียนถึงที่อยู่อาศัย หรือส่งมอบแก่ผู้ปกครองโดยตรง หรือส่ง

ณ สถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้

                        ข้อ ๑๑ ให้ผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียนจัดให้มีการประกันรถยนต์ โดยให้มีความ

คุ้มครองผู้โดยสารและบุคคลที่ ๓

                        ข้อ ๑๒ สีของรถโรงเรียนเป็นสีเหลืองคาดดำ ตามแบบของกรมการขนส่งทางบก

                        สำหรับรถโรงเรียนที่มีสีเป็นอย่างอื่น แตกต่างจากที่กล่าวตามวรรคหนึ่ง ก่อนวัน

ที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ

นี้ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔ ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

                        ข้อ ๑๓ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ควรจัดให้มีเครื่องมือสื่อสารประจำ

รถที่สามารถติดต่อกับโรงเรียน หรือผู้ปกครองได้ในขณะที่ใช้รถโรงเรียน

                        ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี

อำนาจวินิจฉัยตีความ ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖

                                                                                        สัมพันธ์  ทองสมัคร

                                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๓๖/๑๘๖/๒ พ/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖]

                                                                                                            สุรินทร์/แก้ไข

                                                                                                            ๒๐/๐๙/๒๕๔