ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน

และการตรวจเงิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ.๒๕๓๘

-----------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๖ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนด

ประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๓

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ และข้อ ๑๘ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย

เงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย

เงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๘"

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน

                        "ข้อ  ๑๐  การเบิกเงินกับหน่วยการคลังใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในวงเงิน

ประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

ประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดสาธารณูปโภค และกรณีการเบิกเงินที่ไม่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ

รายจ่าย

                        สำหรับการเบิกเงินที่จะต้องโอนไปให้หน่วยการคลังใดเบิกจ่ายเอง ให้เป็นไปตามที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด"

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน

                        "ข้อ  ๑๗  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ ให้นำความในข้อ ๔๑ มา

ใช้บังคับโดยอนุโลมและอยู่ภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                        (๑)  เป็นใบสำคัญค้างเบิกไม่เกินสามปี

                        (๒)  การก่อหนี้ผูกพันต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ

อนุมัติในปีนั้น

                        (๓)  การนับวัน เดือน ปีในใบสำคัญค้างเบิกนั้น ให้ถือวัน เดือน ปีที่ส่งมอบวัตถุแห่ง

หนี้เป็นสำคัญ

                        (๔)  ให้ทำการเบิกจ่ายได้เฉพาะหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่ว

คราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค"

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๓๐ และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ  ๒๓  ในการเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัสดุหรือจ้างทำของ ให้แสดงรายการ

พัสดุและจำนวนเงินเป็นรายประเภทในฎีกาขอเบิกเงิน และให้ผู้เบิกรับรองด้านหลังฎีกาว่า การเบิกเงิน

ตามฎีกาได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุถูกต้องแล้ว และมีหนี้สินผูกพันที่ถึง

กำหนดหรือใกล้จะถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงิน โดยให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย"

                        "ข้อ  ๒๔  การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

                        (๑)  เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการให้เบิกในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และให้มี

รายละเอียดแสดงรายชื่อข้าราชการ อัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ขอเบิกแต่ละคนแนบไป

พร้อมฎีกา

                        (๒)  การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการครั้งแรก หรือในกรณีที่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าบ้านที่ได้รับอนุมัติแล้วให้มีคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านแนบฎีกาด้วยหนึ่งฉบับ

                        (๓)  ให้ส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านแนบฎีกาเบิกเงิน เพื่อประกอบการตรวจสอบ

                        (๔)  ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งอยู่ในข่ายที่จะเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้อยู่แล้วได้รับการแต่ง

ตั้งไปสังกัดหน่วยงานอื่น แต่มีความจำเป็นต้องเช่าบ้านเดิมอยู่ต่อไปอีก และได้รับอนุมัติจาก

ปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว ให้เบิกและจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้โดยถือปฏิบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) แต่

ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันทราบคำสั่ง"

                        "ข้อ  ๒๕  การเบิกเงินในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และในลักษณะค่า

ตอบแทน ให้มีหลักฐานแสดงว่าเงินจำนวนที่ขอเบิกนี้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร"

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน

                        "ข้อ  ๓๓  การตรวจฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ให้ตรวจสอบในสาระสำคัญดังต่อไปนี้

แล้วจึงเสนอขออนุมัติฎีกา

                        (๑)  มีลายมือชื่อพร้อมวงเล็บชื่อของผู้เบิกเงินครบถ้วนถูกต้อง

                        (๒)  มีหนี้สินผูกพันหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินและถึงกำหนดหรือใกล้ถึง

กำหนดที่จะต้องจ่ายเงินและการก่อหนี้ได้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของผู้

มีอำนาจ หรือมีคำรับรองของผู้เบิกตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๓ แล้วแต่กรณี

                        (๓)  มีเงินประจำงวดเพียงพอ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดสาธารณูปโภค มีรายการถูกต้องตรงกับงบประมาณและมีคำสั่งของผู้มี

อำนาจอนุมัติโดยชอบแล้ว

                        (๔)  มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

                        การตรวจและขออนุมัติฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดย

อนุโลม"

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๘ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน

                        "ข้อ  ๔๘  การเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในลักษณะค่าใช้

สอยให้ทำการเบิกจ่ายได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่การเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อม

แซมถนน สะพาน หรือพัสดุ แม้จะได้มีงบประมาณที่ได้รับอนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แต่มิได้จำแนกรายละเอียดไว้ หากวงเงินเกิน

๕,๐๐๐ บาท ต้องทำประมาณการรายละเอียด เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยการพัสดุอนุมัติเสียก่อน"

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน

                        "ข้อ  ๕๐  การเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายอื่น

ใด ที่ถือจ่ายในลักษณะเดียวกันจะจ่ายได้เมื่อถึงกำหนดจ่าย ถ้ามีสัญญาระบุการปฏิบัติไว้ต้องมี

ใบรับรองแสดงว่าผู้ขอรับเงินได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้วด้วย"

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๘

                                                                 ร้อยเอก กฤษฎา  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

                                                                     ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

[รก.๒๕๓๘/พ๓๙ง/๑๐/๖ ตุลาคม ๒๕๓๘]

 

                                                                                                เพ็ญพร/แก้ไข

                                                                                                  ๒๗/๐๘/๔๕

                                                                                                     B+A(C)