ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑

-----------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑"

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๑๗ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตี

ความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดวิธีปฏิบัติ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

                        ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดได้"

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                                            ชำนิ   ศักดิเศรษฐ์

                                                               รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

                                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

[รก.๒๕๔๑/พ๖๑ง/๗๙/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑]