ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๑

------------------

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้าง

ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑"

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

.                       ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า "หน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น" และ "หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" ในข้อ ๖

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

                        "หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" หมาย

ความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล

ปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าผู้บริหารของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น

                        ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อ

ไปนี้แทน

                        " ข้อ ๒๖ ลูกจ้างผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล

ปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการบริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดสุขาภิบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีระดับ

ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๗ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรสอบสวน ให้ผู้

บังคับบัญชาดังกล่าวแล้วแต่กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนทางวินัย

โดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน

ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาส

ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย

                        หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อให้ได้ความ

จริงและยุติธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม"

                        ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ข้อความ

ต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๓๘ ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้นั้น

มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดังนี้

                        ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานเทียบได้

กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ ๔ หรือระดับ ๕ เป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อหัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบได้กับ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ ๖ ขึ้นไป แล้วแต่กรณี

                        ในกรณีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากอง ผู้อำนวย

การกอง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารโรงเรียน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบได้กับข้าราช

การส่วนท้องถิ่น ระดับ ๖ ขึ้นไปเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดสุขาภิบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดเมืองพัทยา

แล้วแต่กรณี

                        ในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดสุขาภิบาล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนตำบล แล้วแต่กรณี

                        ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธาน

กรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

หรือหัวหน้าผู้บริหารหน่วยการปกครองท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้คำสั่งลงโทษนั้น

เป็นที่สุด

                        ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้าง

ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๔๗ ลูกจ้างประจำมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวัน

หยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน ลูกจ้างประจำรายวัน

และรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์

                        ลูกจ้างประจำที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรกแล้ว หากประสงค์จะลาเพื่อ

เลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการคลอดบุตร โดย

ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันทำการ และให้นับรวมอยู่ในวันลากิจส่วนตัว

สี่สิบห้าวันทำการด้วย

                        ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจาก

การคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการ

ไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่าย

ได้รับสิทธิดังกล่าว

                        อำนาจการอนุญาตให้ลาให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้"

                        ข้อ ๗ ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข ๑ บัญชีกรอบอัตราตำแหน่งลูกจ้างที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจ้างเป็นลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว บัญชีหมายเลข ๔

บัญชีอัตราการลงโทษ และบัญชีหมายเลข ๕ บัญชีกำหนดอำนาจการอนุญาตให้ลาท้าย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้บัญชีท้ายระเบียบนี้แทน

 

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                            พลตรี สนั่น     ขจรประศาสน์

                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๑/ ๒๑ง / ๒๘/๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑]

 

                                                                                                                         พรพิมล/แก้ไข

                                                                                                                        ๑๑ ก.ค ๒๕๔๔