ระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์

(ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541

---------

 

          ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการ

เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. 2531 ลงวันที่

7 มิถุนายน 2531 ไว้แล้วนั้น

          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติในการดำเนินการ

เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 17

แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

รถยนตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1  ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการ

เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541

          ข้อ 2  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 8 ทวิ ของระเบียบกรมการ

ขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. 2531

          ข้อ 8 ทวิ  รถที่จดทะเบียนแล้วตามข้อ 11 (3) หากมีการขอ

ดำเนินการใด ๆ ทางทะเบียนต่อมา จะต้องได้รับแจ้งผลตรวจสอบยืนยันความ

ถูกต้องของหลักฐานการนำเข้าจากกรมศุลกากรแล้ว จึงจะดำเนินการต่อไปได้

          ข้อ 3  ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 11 แห่งระเบียบกรมการ

ขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. 2531 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          (3) รถที่นำเข้าในราชอาณาจักรในลักษณะ รถใหม่ หรือ

รถใช้แล้ว ที่มิใช่เพื่อการจำหน่าย

               (ก) ใบรับรองการนำเข้าจากกรมศุลกากร (แบบ 32) และ

ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า

               (ข) สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าฯ บัญชีแสดงรายการสินค้า

(INVOICE)

               (ค) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตร

ประจำตัวและสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล

          ข้อ 4  ให้ยกเลิกความใน (จ) ของข้อ 13 (3) แห่งระเบียบ

กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตาม

กฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. 2531 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          (จ) จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี

และใบคู่มือจดทะเบียนรถ เว้นแต่รถตามข้อ 11 (3) ให้จ่ายเฉพาะแผ่นป้าย

ทะเบียนรถกับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีให้ไปก่อน แล้วให้ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานการนำเข้าไปยังกรมศุลกากรภายในวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นเป็น

อย่างช้า และเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบหลักฐานการนำเข้าจากกรมศุลกากร

ว่าถูกต้องจึงจ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ต่อไป พร้อมจัดส่งทะเบียนรถให้สำนักงาน

ขนส่งเขตพื้นที่ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่เจ้าของรถมีภูมิลำเนาในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า

          ข้อ 5  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                         ให้ไว้ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2541

                                 พงศกร เลาหวิเชียร

                               อธิบดีกรมการขนส่งทางบก