ระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑

-------------------------

 

                        ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและ

ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ไว้แล้ว นั้น

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและ

ภาษีรถให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ.

๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบดีกรมการ

ขนส่งทางบกวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยว

กับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑"

 

                        ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๐ ทวิ และข้อ ๔๑ ทวิ ของระเบียบกรมการ

ขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์

พ.ศ. ๒๕๓๑

                        "ข้อ ๔๐ ทวิ การแจ้งไม่ใช้รถในกรณีเลิกสัญญาเช่าซื้อ แต่ไม่สามารถนำแผ่นป้าย

ทะเบียนรถมาคืนได้เนื่องจากยังติดตามยึดรถคืนไม่ได้ ให้เจ้าของรถแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปเท่านั้น พร้อม

กับขอแก้ไขรายการผู้ครอบครองรถในทะเบียนรถโดยให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบก

กำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

                        (๑) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

                        (๒) หลักฐานการแจ้งความระบุสาเหตุที่ไม่สามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืนได้

                        (๓) สำเนาหนังสือการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ

                        (๔) หนังสือยืนยันความถูกต้องในการเลิกสัญญาเช่าซื้อ โดยอาศัยสิทธิตาม

กฎหมายหรือสัญญาข้อใด เลิกสัญญาตั้งแต่เมื่อใด และระบุด้วยว่าหากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ

ในรถคันดังกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมรับผิดชอบทุกประการและหากผู้ให้เช่าซื้อติดตามรถคืนมาจากผู้

เช่าซื้อได้จะนำแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งคืนแก่นายทะเบียนทันที

                        (๕) หลักฐานการเช่าซื้อ ได้แก่ สำเนาสัญญาเช่าซื้อใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ

ภาษีเฉพาะงวดสุดท้ายก่อนมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ กรณีมีการชำระค่าเช่าซื้อบางงวดแล้ว

                        ข้อ ๔๑ ทวิ เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๔๐ ทวิ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ

ถูกต้องแล้ว ให้เนินการ ดังนี้

                        (๑) ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมการแจ้งไม่ใช้รถ ค่าธรรมเนียม

แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ และจัดเก็บภาษีรถสำหรับกรณีที่ต้องเสียเพิ่มในกรณีรถยนตร์ที่ให้

เช่าซื้อเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของรถให้บุคคล

ธรรมดาเช่าซื้อ ซึ่งจะมีการจัดเก็บภาษีในอัตรา ๑ เท่า แต่เมื่อมีการเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้ว รถนั้นจะต้อง

เสียภาษีในอัตรา ๒ เท่า จึงให้เรียกเก็บภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนวันที่เหลือตั้งแต่วันเลิกสัญญาจน

ถึงวันสิ้นอายุภาษี โดยคำนวณเป็นรายวัน

                        (๒) ลงบัญชีคุมการแจ้งไม่ใช้รถ

                        (๓) บันทึกชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในต้นทะเบียนรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถในหน้าราย

การจดทะเบียนรถหน้าถัดไป

                        (๔) ให้บันทึกรายการในต้นทะเบียนรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถในหน้ารายการ

บันทึกของเจ้าหน้าที่ว่า "เลิกสัญญาเช่าซื้อและแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป ยังไม่คืนแผ่นป้ายเนื่องจากตามยึด

รถไม่ได้ และได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจ................................ ประจำวันข้อ........................

วันที่......................."

                        (๕) ในกรณีนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืนภายหลัง ให้บันทึกรายการในต้นทะเบียน

รถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถในหน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมว่า "ส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียน

รถ จำนวน...................แผ่น เมื่อวันที่..............................แล้ว"

                        (๖) ในกรณีมีการแจ้งใช้รถคันดังกล่าวใหม่ และไม่มีหลักฐานการส่งคืนแผ่นป้าย

ทะเบียนรถ ให้เรียกคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วย หากสูญหายให้นำหลักฐานการแจ้งความแผ่นป้าย

สูญหายจากสถานีตำรวจมาแสดง"

 

                        ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ เป็นต้นไป

 

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                                                  พงศกร  เลาหวิเชียร

                                                                              อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

[รก.๒๕๔๑/๘๐ง/๗๒/๖ ตุลาคม ๒๕๔๑]

                                                                                                พรพิมล/แก้ไข

                                                                                                ๐๒/๐๗/๔๕

                                                                                                            B+A (C)