ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

--------------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์

การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑"

 

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 

                        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยาม คำว่า "เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น" ในข้อ ๔ แห่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้รวมถึงนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเทศมนตรี เทศมนตรี ประธาน

กรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล ลูกจ้างของท้องถิ่นซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณราย

จ่ายของท้องถิ่น หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ท้องถิ่น และได้กำหนดให้เบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากท้องถิ่น

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                                        พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

                                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

[รก.๒๕๔๑/พ๘ง/๒๕/๒๓ มกราคม ๒๕๔๑]

 

                                                                                                ธิดาวรรณ / แก้ไข

                                                                                                ๒๖  ก.ค.  ๒๕๔๕

                                                                                                A+B(C)