ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๕)

พ.ศ. ๒๕๔๑

------------------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

                        อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา    และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราช

บัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล  พ.ศ. ๒๔๙๕  และ

มาตรา    และมาตรา  ๙๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. ๒๕๒๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๑"

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในบทนิยาม  คำว่า  "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"  ในข้อ ๔ 

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๒๘  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พนักงานเทศบาล  พนักงานสุขาภิบาล  และพนักงานเมืองพัทยา

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                                          พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

[รก. ๒๕๔๑/พ ๘ง/๒๗/๒๓ มกราคม ๒๕๔๑]

 

                                                                                                ธิดาวรรณ / แก้ไข

                                                                                                ส.ค.  ๒๕๔๕

                                                                                                A+B (C)