ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในคดีจับกุม

ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2542

--------------

 

            โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย

ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 (2) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยภาษี

สรรพสามิต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (2) แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495 กระทรวงการคลังจึงออก

ระเบียบไว้ ดังนี้

            ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงิน

รางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2542"

            ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

            ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับกากรระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

พ.ศ. 2527 สำหรับสินค้า ดังต่อไปนี้

            (1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

            (2) สินค้าอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด

            ข้อ 4  ให้อธิบดีกรมสรรพาสามิตเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                                หมวด 1

                                                            ข้อความทั่วไป

                                                              ---------------

 

            ข้อ 5  ในระเบียบนี้

            "ภาษีสรรพสามิต" หมายความว่า  ภาษีสรรพาสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

พ.ศ. 2527

            "เจ้าพนักงาน" หมายความว่า  เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต และให้หมายความรวมถึง พนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือตรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเมื่อทำการเกี่ยวกับการจับกุม

ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม

            "ผู้จับ" หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งทำการจับกุม ร่วมทำการจับกุม ผู้สั่งการให้จับกุม ผู้ช่วยเหลือ

เจ้าพนักงาน และให้หมายความรวมถึงผู้ทำการสืบสวนอันเป็นประโยชน์โดยตรงเกี่ยวกับการจับกุมด้วย

            "ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน" หมายความว่า  เจ้าพนักงานเปรียบเทียบคดี ผู้พิสูจน์ นักวิทยาศาสตร์

ผู้ตรวจสอบเอกสาร ผู้ตรวจพบผู้กระทำผิด หรือผู้ดำเนินการด้านกฎหมายซึ่งได้ทำการตรวจสอบพยาน

หลักฐานและทำการใด ๆ อันเกี่ยวกับคดีนั้น

            "ผู้แจ้งความนำจับ" หมายความว่า  บุคคลซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานตามระเบียบนี้ ได้นำความ

มาแจ้งแก่ผู้รับแจ้งความนำจับกถึงเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทำความผิด และเป็นผลให้

้ทำการจับกุมได้สำเร็จเนื่องจากการแจ้งความนั้น

            "เงินสินบน" หมายความว่า  เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับเกี่ยวกับความผิดในคดี

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. 2527

            "เงินรางวัล" หมายความว่า  เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้จับกุมผู้กระทำความผิดในคดีตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

 

                                                                 หมวด 2

                                                         การแจ้งความนำจับ

                                                              ---------------

 

            ข้อ 6  ผู้รับแจ้งความนำจับตามระเบียบ ได้แก่

            (1) ปลัดกระทรวงการคลัง  หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังมอบหมาย

            (2) อธิบดีกรมสรรพาสามิต รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ผู้อำนวยการส่วนคดี สำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนและประมวลหลักฐาน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม

เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต นายตรวจสรรพสามิต สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาค เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต

นายตรวจสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาค ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป สรรพสามิตจังหวัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7 เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต นายตรวจสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป สรรพสามิตอำเภอ

            (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ

และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ

            (4) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ

แห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวน

กลาง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้บัญชาการ

ตำรวจภูธรภาค รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ผู้บังคับการ

ตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจ รองผู้กำกับการ

หัวหน้าสถานีตำรวจ สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจ

            ข้อ 7  การแจ้งความนำจับ ผู้แจ้งความนำจับต้องแจ้งต่อผู้รับแจ้งความดังกล่าวในข้อ 6 เว้นแต่

กรณีที่ต้องจับกุมผู้กระทำความผิดโดยด่วน ซึ่งถ้ารั้งรอไว้ผู้กระทำความผิดอาจหลบหนีไปได้ และ

ประสงค์จะแจ้งความนำจับแต่มิอาจแจ้งความต่อผู้จับแจ้งความตามข้อ 6 ได้ทันท่วงที ให้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาก็ได้ แล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้เข้าจับกุมนั้น รายงานผลการ

จับกุมและส่งรายละเอียดหลักฐานการรับแจ้งความนำจับให้ผู้มีอำนาจรับแจ้งความตามที่ระบุไว้ใน

ข้อ 6 ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่มีการจับกุม

            ข้อ 8  เมื่อได้รับแจ้งความนำจับ ให้ผู้รับแจ้งนำจับ จัดทำหลักฐานการรับแจ้งความเป็นหนังสือ

โดยระบุการกระทำผิด รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตำแหน่งของผู้รับแจ้งความ ถ้าผู้แจ้งความนำจับประสงค์

จะไม่เปิดเผยชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานแต่ถ้าไม่ประสงค์จะผิดเป็นความลับ ให้เขียนชื่อที่อยู่

ของผู้แจ้งความนำจับและให้ผู้แจ้งความนำจับลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน

ในหนังสือแจ้งความแล้วทำสำเนา 1 ชุด มอบให้ผู้แจ้งความนำจับไว้เป็นหลักฐาน

            ข้อ 9  เมื่อได้มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางซึ่งเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 แล้ว ให้ผู้จับกุมดำเนินการส่งของกลางดังกล่าวให้กรมสรรพสามิตตรวจ

พิสูจน์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยให้ผู้มีอำนาจทำการตรวจพิสูจน์รับรองว่า เป็นสินค้าที่ยัง

ไม่ได้เสียภาษี หรือเสียภาษีโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน

 

                                                                 หมวด 3

                                     หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

                                                              ---------------

 

            ข้อ 10  ให้จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในคดีกระทำความผิดพระราชบัญยัติภาษีสรรพสามิต

พ.ศ. 2527 ทุกฐานความผิด เว้นแต่ความผิดตามบทกำหนดโทษในมาตรา 145, 146, 150, 165

และ 166 ตามอัตรา ดังต่อไปนี้

            (1) ในกรณีที่มีผู้แจ้งความนำจับให้จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ร้อยละ 55 ของเงินค่าปรับ

โดยให้แบ่งจ่ายเป็นเงินสินลนร้อยละ 30 และจ่ายเป็นเงินรางวัล ร้อยละ 25

            (2) ในกรณีที่ไม่มีผู้แจ้งความนำจับให้จ่ายเป็นเงินรางวัลแก่ผู้จับ ร้อยละ 55 ของเงินค่าปรับ

            ข้อ 11  ให้จ่ายเงินรางวัลเพิ่มเติมตามที่กำหนดในข้อ 10 เพื่อประโยชน์แก่ราชการได้อีก เฉพาะ

ในกรณีที่จับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้พร้อมทั้งของกลาง

หรือได้แต่เฉพาะของกลาง และของกลางนั้นตกเป็นของกรมสรรพสามิต ให้จ่ายเป็นเงินรางวัลเพิ่มเติม

จากเงินค่าขายของกลางได้อีกไม่เกินร้อยละ 55 ของค่าภาษีที่ได้จากค่าขายของกลางแต่ละรายที่ขายได้

            ข้อ 12  การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 10 ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ

ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้นำมาชำระแล้ว

            ในกรณีจำเป็นได้ชำระเงินค่าปรับต่อศาล เงินสินบนและเงินรางวัลให้จ่ายจากเงินงบประมาณ

            ข้อ 13  การแบ่งเงินรางวัลตามข้อ 10 และข้อ 11 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัล

ที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนด

 

                                                                 หมวด 4

                                              การขอรับเงินสินบน เงินรางวัล

                                                              ---------------

 

            ข้อ 14  การขอรับเงินสินบน เงินรางวัล ให้ผู้แจ้งความนำจับหรือผู้จับกุมยื่นคำขอต่อบุคคลดังต่อไปนี้

ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีได้เปรียบเทียบคดีได้เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา หรือวันที่

จำเลยได้ชำระค่าปรับต่อศาล หรือวันที่ศาลได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยโดยคดีนั้นถึงที่สุดแล้ว แล้วแต่กรณี

ดังนี้

            (1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และให้มีอำนาจ

พิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

            (2) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และให้มี

อำนาจพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

            ข้อ 15  คำขอรับเงินสินบน เงินรางวัล ให้จัดทำตามแบบที่กรมสรรพสามิตกำหนด และแนบเอกสาร

ต่าง ๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา คือ

            (1) สำเนาบันทึกการจับกุมของผู้จับ

            (2) ข้อตกลงในการแบ่งเงินสินบน (ถ้ามี)

            (3) สำเนาใบรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง

            (4) ใบรับแจ้งความนำจับ (เฉพาะในกรณีขอรับเงินสินบน)

            (5) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้จับกุมคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล

            (6) สำเนาคำพิพากษาคดีถึงที่สุด หรือหนังสือแจ้งผลคดีของพนักงานอัยการว่าคดีถึงที่สุด

 แล้วแต่กรณี

            เอกสารดังกล่าวให้ใช้ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมกับสำเนาอีก 1 ชุด ในกรณีที่เอกสารฉบับใดไม่อาจส่ง

ต้นฉบับได้ให้ใช้สำเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองแทน

            ข้อ 16  ในกรณีที่ผ็มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลถึงแก่ความตายหรือมีความจำเป็นอื่นใด

ไม่สามารถขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลได้ ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน

แล้วแต่กรณี

            ข้อ 17  การจ่ายสินบนให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ ในกรณีผู้แจ้งความนำจับไปเปิดเผยชื่อ ให้ผู้แจ้งความนำจับพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ที่แบบคำขอรับเงิน โดยไม่ต้องระบุชื่อ แล้วให้ผู้รับแจ้งความ

ลงลายมือไว้ที่แบบคำขอรับเงิน โดยไม่ต้องระบุชื่อ แล้วใหผู้รับแจ้งความลงลายมือชื่อรับรองใบแบบ

คำขอรับเงินนั้นด้วยแบบคำขอรับเงิยดังกล่าว ให้ถือเป็นใบสำคัญคู่จ่ายเงิน

            ข้อ 18  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลจะต้องขอรับเงินจากกรมสรรพสามิตภายใน

กำหนด 180 วัน นับแต่วันที่สั่งจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัล

            ข้อ 19  การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้ หาได้ถือเป็นข้อผูกพันกระทรวง

การคลัง หรือกรมสรรพสามิต หรือผู้รับแจ้งความ หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายเงินสินบนและ

เงินรางวัล ว่าจะต้องมีการจ่ายให้ตามที่ระบุไว้ในระเบียบนี้เสนอไปไม่

            ในการพิจารณานี้ให้ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ใดนำไปอุทธรณ์หรือฟ้องร้องแต่อย่างใดหาได้ไม่

            ข้อ 20  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็น

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2542

                                                                        ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

                                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

[รก.2542/พ.85ง/14/22 ตุลาคม 2542]