ระเบียบสำนักงานประกันสังคม

ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

พ.ศ. 2542

--------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไป

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2542"

                        ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป

                        ข้อ 3  ให้ยกเลิก

                                    3.1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2539

                                    3.2 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

                        ข้อ 4  ในระเบียบนี้

                        "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการการแพทย์

                        "แพทย์" หมายถึง แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ซึ่งมีใบอนุญาตให้ประกอบ

โรคศิลปะ

                        "ธนาคาร" หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ตกลงรับ

เป็นธนาคารเพื่อดำเนินการรับและจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน

                        "สำนักงาน" หมายถึง สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนเงินทดแทน

หรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ แล้วแต่กรณี

                        "สำนักงานประกันสังคมจังหวัด" หมายถึง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี

                        ข้อ 5  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ

สำนักงาน หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

                                    5.1 การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

                                    5.2 การรับชำระเงินสมทบ

                                         (1) กองทุนประกันสังคม

                                                (ก) กรณีชำระ ณ สำนักงาน หรือสำนักงานประกันสังคม

จังหวัด ดำเนินการออกเอกสารหลักฐานการรับชำระเงินแล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

                                                (ข) กรณีชำระผ่านธนาคารหรือทางไปรษณีย์ดำเนินการ

ออกเอกสารหลักฐานรับชำระเงินแล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร

ชำระเงินจากธนาคารหรือไปรษณีย์

                                         (2) กองทุนเงินทดแทน

                                                (ก) กรณีชำระ ณ สำนักงาน หรือสำนักงานประกันสังคม

จังหวัด ดำเนินการออกเอกสารหลักฐานการรับชำระเงินแล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

                                                (ข) กรณีชำระผ่านธนาคารหรือทางไปรษณีย์ดำเนินการออก

เอกสารหลักฐานการรับชำระเงินแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารชำระเงิน

จากธนาคารหรือไปรษณีย์

                                    5.3 การคืนเงินสมทบที่ชำระไว้เกิน

                                         (1) กองทุนประกันสังคม กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ

                                         (2) กองทุนเงินทดแทน กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

                                    5.4 การออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

                                         (1) กรณีไม่เคยมีบัตร ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                         (2) กรณีขอเปลี่ยนแปลงบัตร ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน

ทำการ

                                         (3) กรณีขอบัตรใหม่แทนฉบับเดิม ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน

1 วันทำการ

                                         (4) กรณีขอบัตรเมื่อสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตามมาตรา 38

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                    5.5 การออกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน หรือใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุน

เงินทดแทน ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารขึ้นทะเบียน

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน หรือเอกสารขอรับใบแทน แล้วแต่กรณี

                                    5.6 การออกบัตรประกันสังคม หรือใบแทนบัตรประกันสังคม

                                         (1) กรณีไม่ได้รับบัตรประกันสังคม ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 5 วันทำการ

                                         (2) กรณีบัตรชำรุด ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ

                                         (3) กรณีบัตรสูญหาย ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ

                                         (4) กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ

                                    5.7 การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ

                                    5.8 การพิจารณาคำขอรับประโยชน์ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกัน

สังคม พ.ศ. 2533

                                         (1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

                                                (ก) เงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน

กรณีอุบัติเหตุ และกรณีไม่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล กรณีทันตกรรมดำเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                                (ข) เงินทดแทนการขาดรายได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 1 วันทำการ

                                                (ค) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                         (2) กรณีคลอดบุตร

                                                (ก) เงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ ดำเนินการ

แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                                (ข) เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรดำเนินการ

แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                         (3) กรณีทุพพลภาพ

                                                (ก) เงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 1 วันทำการ

                                                (ข) เงินทดแทนการขาดรายได้ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน

3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

ประกันสังคมจังหวัด

                                         (4) กรณีตาย

                                                (ก) เงินค่าทำศพ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                                (ข) เงินสงเคราะห์กรณีตาย ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน

1 วันทำการ

                                         (5) กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 1 วันทำการ

                        5.9 การพิจารณาคำขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

                            (1) การพิจารณาคำขอรับเงินทดแทน กรณีนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ

กองทุนเงินทดแทน

                                    (ก) การขอรับค่ารักษาพยาบาล ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                    (ข) การขอรับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 1 วันทำการ

                                    (ค) การขอรับค่าทำศพ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                    (ง) การขอรับค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกินสามวัน

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

                                    (จ) การขอรับค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 1 วันทำการ

                                    (ฉ) การขอรับค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน

1 วันทำการ

                                    (ช) การขอรับค่าทดแทนกรณีตาย ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน

1 วันทำการ

                            (2) การพิจารณาคำขอรับเงินทดแทน กรณีนายจ้างไม่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ

กองทุนเงินทดแทน

                                    (ก) ออกติดตามนายจ้างและบันทึกข้อเท็จจริง ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 15 วันทำการ โดยไม่รวมระยะเวลาการแจ้งให้นายจ้างมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่

                                    (ข) ดำเนินการเพื่อออกคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 7 วันทำการ

                        5.10 การพิจารณาคำขอสมัครเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

                        5.11 การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

                        5.12 ระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการใช้บริการทางการแพทย์

                             (1) กรณีถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน

2 วันทำการ

                               (2) กรณีร้องเรียนเรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ดำเนินการ

แล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ

                        5.13 ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีนายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน

พ.ศ. 2537 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ กรณีหลักฐานและเอกสารครบถ้วน

                        ข้อ 6  ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 5 ไม่รวมระยะเวลาการแจ้งหรือ

การนำส่งทางไปรษณีย์

                        ข้อ 7  ในการให้บริการประชาชนตามระเบียบนี้ กรณีไม่สามารถจะดำเนินการได้

เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานหรือสำนักงานประกันสังคม

จังหวัด แจ้งเหตุขัดข้องและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการในการจัดเตรียมพยานหลักฐาน

พร้อมทั้งกำหนดวันและเวลาในการติดต่อครั้งต่อไป

                        ข้อ 8  การให้บริการใดที่มิได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาไว้ในระเบียบนี้

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2542

                                                            จำลอง ศรีประสาธน์

                                                    เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

[116/35 ง/1 : 04/05/2542]