ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

พ.ศ. 2542

------------

 

            โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยบัตรประจำตัว

กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2542"

            ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

            ข้อ 3  ในระเบียบนี้

            "กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด" หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและ

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2541

            "บัตร" หมายความว่า บัตรประจำตัวกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

            ข้อ 4  กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจมีบัตรได้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

            ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนวันบัตรหมดอายุ

ให้ถือว่าบัตรนั้นหมดอายุก่อนวันหมดอายุที่กำหนดในบัตรนั้น และให้เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีหน้าที่เรียกบัตรดังกล่าวคืน

            ข้อ 5  ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่งรูปถ่ายสองรูป มีขนาด 2.5 X 3 เซนติเมตร

ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกายสุภาพ ที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนพร้อมกับแจ้งหมู่โลหิตและ

เลขประจำตัวประชาชน ไปให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดำเนินการออกบัตร

ต่อไป

            ข้อ 6  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีสำเนาข้อความและรายการบัตรนั้น

พร้อมรูปถ่ายเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

            ข้อ 7  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

                                                              ธีรศักดิ์ กรรณสูต

                                                        ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.2542/50ก/67 - 21:06:2542]