ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

พ.ศ. 2542

-------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 และมาตรา 90 ประกอบมาตรา 12

มาตรา 83 และมาตรา 85  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2542"

                        ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ 3  ในระเบียบนี้

                        "เลือกตั้ง" หมายความว่า เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

                        "วันเลือกตั้ง" หมายความว่า วันที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษีกาให้มี

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

                        "วันลงคะแนน" หมายความว่า วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือเอกอัครราชทูตกำหนด

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนเลือกผู้สมัคร

                        "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งความประสงค์ของทะเบียน

เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีของจัดทำทะเบียนรายาชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                        "บัตรประจำตัว" หมายความว่า บัตรประตำตัวผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียน

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                        "ผู้สมัคร" หมายาความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

                        "เขตเลือกตั้ง" หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

                        "ที่เลือกตั้งกลาง" หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งและ

นับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งกระทำนอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดขึ้น

โดยรอบที่เลือกตั้งกลางด้วย

                        "บัตรเลือกตั้ง" หมายความว่า บัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

                        "หีบบัตรเลือกตั้ง" หมายความรวมถึง สิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้ง

                        "เอกอัครราชทูต" หมายาความว่า เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ และ

หมายความรวมถึงกงสุลใหญ่ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

                        "สถานทูต" หมายความรวมถึง สถานกงสุล หรือที่ทำการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

 

                                                                    หมวด 1

                                                                  บททั่วไป

                                                            ---------------------                                             

 

                        ข้อ 4  การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามระเบียบนี้ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของ

รัฐบาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐบาลาต่างประเทศอาจกำหนดตาม

หลักอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐนั้น

                        ข้อ 5  ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่อำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (1) ควบคุมและดำเนินการให้การเลือกตั้งตามระเบียบนี้เป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม

                        (2) กำหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตามระเบียบนี้

                        (3) มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อื่นขาองรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นตามระเบียบนี้

                        (4) ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอำนาจหน้าที่ หรือให้หน่วยงานดังกล่าวมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน

หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐปฏิบัติการอันจำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระเบียบนี้

                        (5) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือตามที่ระเบียบนี้

กำหนด

                        ข้อ 6  นอกจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เอกอัครราชทูตมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม

                        ข้อ 7  ในกรณีที่ประเทศใดไม่มีสถานทูตหรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจัดให้มีการลง

คะแนนเลือกตั้งตามระเบียบนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใน

ประเทศนั้นก็ได้

                        ข้อ 8  การติดต่อระหว่างสถานทูต และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้กระทำ

ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

 

                                                                   หมวด 2

                                                 ที่เลือกตั้ง กลางนอกราชอาณาจักร

                                                                 -------------

                                                           

                        ข้อ 9  เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งใดแล้ว

ให้เอกอัครราชทุตประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลางที่จะพึงมีกอ่นวันลงคะแนนไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน

โดยใช้แบบ ส.ว. 2/1 จำนวน 5 ชุด พร้อมทั้งจัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของที่เลือกตั้งกลาง

                        การกำหนดที่เลือกตั้งกลางตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของเอกอัครราชทูตในการ

ดำเนินการ ดังนี้

                        (1) จัดให้มีที่เลือกตั้งกลาง ณ สถานทูต สถานทูตละไม่น้อยกว่าหนึ่งแห่ง

                        (2) จัดให้มีที่เลือกตั้งกลางนอกสถานทูต

                        การปิดประกาศตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการดังนี้

                        ชุดที่ 1  ปิดประกาศ ณ สถานทูต

                        ชุดที่ 2 ปิดประกาศบริเวณที่เลือกตั้งกลางหรือบริเวณใกล้เคียง

                        สำหรับดับชุดที่   3 ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 ให้ดำเนินการ ดังนี้

                        ชุดที่ 3 สำรองไว้ ณ สถานทูต

                        ชุดที่ 4 ส่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                        ชุดที่ 5 เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานทูต

                        ข้อ 10  ในการกำหนดที่เลือกตั้งกลาง ตามข้อ 9 วรรคสอง (2) ให้คำนึงถึงความสะดวก

ในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

                        หากมีความจำเป้นจำต้องเปลี่ยนแปลงการกำหนดที่เลือกตั้งกลางนอกสถานทูต  ก็ให้

กระทำได้โดยประกาศ ตามแบบ ส.ว. 3/1 ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวันพร้อมทั้งจัดทำแผนที่

สังเขปแสดงเขตของที่เลือกตั้งกลางด้วย เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งกลาง

ก่อนวันลงคะแนนน้อยกว่าสิบวันก็ได้ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ปิดประกาศและแผนที่ดังกล่าว

ไว้ ณ ที่เดียวกับประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลางตามข้อ 9 วรรคสาม แล้วส่งประกาศพร้อมแผนที่

ดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน

                        ข้อ 11  ที่เลือกตั้งกลางนอกสถานทูตต้องเป็นสถานที่ซึ่งเประชาชนเข้าออกได้ง่าย

มีความเหมาะสม และมีขนาดพอสมควรซึ่งจะทำการเลือกตั้งได้สะดวกและควรตั้งอยู่ในย่านกลางของ

ชุมชนที่ประกอบเข้ากันเป็นที่เลือกตั้งกลาง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งและ

ตรวจดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ง่าย

                        ข้อ 12  การกำหนดหมายเลขที่เลือกตั้งกลาง ให้เอกอัครราชทูตใช้หมายเลขเรียงตั้งแต่

หมายเลข 1 ตามลำดับจนครบทุกที่เลือกตั้งกลาง

                        ข้อ 13  ให้เอกอัครราชทูตมีดุลพินิจในการกำหนดเกี่ยวกับดูหาลงคะแนน และการจัด

แผนผังที่เลือกตั้งกลาง

                        ข้อ 14 ในวันลงคะแนนให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางจัดให้มีป้าย หรือ

เครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้งกลาง

                        ข้อ 15  ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางจัดทให้มีป้ายบอกสถานที่เลือกตั้งกลาง

ให้ชัดเจน

                        ข้อ 16  คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางอาจจัดทำป้ายบอกทางไปยังที่เลือกตั้ง

กลางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนก็ได้

 

                                                                   หมวด 3

                                                ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

                                                              -----------------

 

                        ข้อ 17  ภายใต้บังคับมาตรา 105 และมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยการใช้สิทธิลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้เป้นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

                        ข้อ 18 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักไว้ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำทะเบียน

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ภายในวันถัดจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาหนึ่งวันเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้ และให้ถือว่าเป็นการแจ้งความประสงค์

การใช้สิทธิลงคะแนน ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541

 

                                                                    หมวด 4

                                        บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                               -----------------

                                                                    ส่วนที่ 1

                     การจัดทำแลประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                               -------------------

 

                        ข้อ 19  ให้นายทะเบียนกลางตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อ

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตามประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร จำนวน 4 ชุด ตามแบบ ส.ว. 11/1 ส่งให้เอกอัครราชทูตก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน        

                        ข้อ 20  ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้เอกอัครราชทูตประกาศบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ได้รับมาจากนายทะเบียนกลาง ตามข้อ 19 และดำเนินการ ดังนี้

                        ชุดที่ 1  ปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งกลางหรือบริเวณใกล้เคียง

                        ชุดที่ 2  สำหรับกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ใช้ตรวจสอบการลงคะแนน

                        ชุดที่ 3  ปิดไว้หน้าที่เลือกตั้งกลาง ในวันลงคะแนน

                        ชุดที่ 4  เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

 

                                                                   ส่วนที่ 2

              การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                            --------------------

                                               

                        ข้อ 21  ภายใต้บังคับข้อ 19 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าตนเองไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มีสิทธิยื่นคำร้องขอเพิ่มเชื่อต่อเอกอัครราชทูตก่อนวันแรก

ของวันลงคะแนนเลือกตั้ง ตามข้อ 41 ไม่น้อยกว่าสิบวัน

                        เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เอกอัครราชทูตตรวจสอบหลักฐานและ

ถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ก็ให้สั่งเติมชื่อตาม

ที่ยื่นคำร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว ถ้าเอกอัครราชทูตตรวจสอบ

แล้วไม่พบชื่อผู้ยื่นคำร้องในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้สั่งยกคำร้อง และแจ้ง

ให้ผู้ยื่นคำร้องในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง โดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย

                        คำสั่งของเอกอัครราชทูตให้เป็นที่สุด

           

                                                                   ส่วนที่ 3

           การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                             -------------------

 

                        ข้อ 22  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งจากบัญาชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อเอกอัครราชทูตที่มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้น ก่อนวัน

แรกของวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน ตามแบบ ส.ว. 13/1

                        เมื่อเอกอัครราชทูตพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานพอเชื่อได้ว่าบุคคลที่ถูกขอให้

ถอนชื่อดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักรโดยให้ดำเนินขีดฆ่าชื่อออกจากบัญาชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลงลายมือชื่อ

วันเดือนปีกำกับไว้แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

                        ในกรณีเอกอัครราชทูตพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักรที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สั่งยกคำร้อง แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

                        คำสั่งของเอกอัครราชทูตให้เป็นที่สุด

           

                                                                   ส่วนที่ 4

                                                       การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

                                                              ------------------           

 

                        ข้อ 23  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ให้เลขาธิการ

คณะกรรมการเลือกตั้งแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธืเลือกตั้งให้เอกอัครราชทูตทราบทันที่

                        ข้อ 24  เมื่อเอกอัครราชทูตได้รับแจ้ง ตามข้อ 23 ให้จัดทำประกาศการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งตามแบบ ส.ว.15/1 แล้วปิดประกาศไว้ ณ สถานทูตโดยเร็ว

                        ข้อ 25  กรณีที่เอกอัครราชทูตได้ตรวจพบว่ามีชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้

เอกอัครราชทูตใช้วิธีขีดฆ่าชื่อออกโดยให้บันทึกสาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปี

กำกับไว้

 

                                                                   หมวด 5

                                 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง  

                                                              -----------------

 

                        ข้อ 26  ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่ายี่สิบวันให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ดังนี้

                        (1) แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางหนึ่งคน

กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางหกคน

                        (2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

                        ในกรณีจำเป็นเอกอัครราชทูตอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คะแนน และผู้อำนวยการประจำที่

เลือกตั้งกลางเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง

                        คำสั่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แบบ ส.ว. 7/1 แล้วปิดประกาศคำสั่งแต่งตั้ง

ดังกล่าว ณ สถานทูต และแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ ตามแบบ ส.ว. 9/1 โดยเร็ว

                        เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

                        ข้อ 27 ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางแบ่งหน้าที่ ดังนี้

                        (1) ฝ่ายดุแลความสงบเรียบร้อยในที่เลือกตั้ง มีหน้าที่คอยจัดระเบียบและควบคุมดูแล

ให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่มาแสดงคนใช้สิทธิลงคะแนน เพื่อให้

ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่มาแสดงตนใช้สิทธิลงคะแนน เพื่อให้การ

ดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ

                        (2) ฝ่ายตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร อ่านชื่อและที่อยู่ พร้อมหมายเหตุการลงคะแนนลงในบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                        (3) ฝ่ายส่งบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่ส่งบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน

เพื่อใช้สิทธิลงคะแนน เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากฝ่ายตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

แล้ว

                        (4) ฝ่ายควบคุมคูหาลงคะแนน มีหน้าที่จัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนในคูหา

ลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม

                        (5) ฝ่ายควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้งและอำนวย

ความสะดวกให้ผุ่มีสิทธิเลือกตั้งหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้ง

                        กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางที่เหลือให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลางที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

                        ข้อ 28  ในกรณีที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในที่เลือกตั้งกลางใด

ให้ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนั้น แจ้งต่อเอกอัครราชทูตเพื่อแจ้งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งดำเนินการตามกฎหมาย

                        ข้อ 29  เจ้าหน้าที่คะแนน มีหน้าที่ขีดคะแนนในการนับคะแนนและช่วยเหลือ

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

                        ข้อ 30  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ณ

ที่เลือกตั้งกลาง

                        ข้อ 31  ผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางมีหน้าที่ ดังนี้

                        (1) สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการการประจำที่เลือกตั้งกลาง

เพื่อดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                        (2) ปฏิบัติตามที่เอกอัครราชทูตมีคำสั่งหรือมอบหมาย

                        (3) แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้

                        ข้อ 32  ก่อนวันลงคะแนนให้เอกอัครราชทูตจัดการอบรมคณะกรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลางเจ้าหน้าที่คะแนน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลาง

ให้เข้าใจถึงหน้าที่ของตนตามกฎหมายและระเบียบอันพึงจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                        ข้อ 33  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ใด

ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่จะเสียหายหรือเสียหาย ให้เอกอัครราชทูตสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้ง

เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งแทนทันที

                        ข้อ 34  กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือ

มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำที่

เลือกตั้งกลางแทน

                        ข้อ 35  ในวันลงคะแนน ถ้าถึงเวลาลงคะแนนเลือกตั้งหรือระหว่างการลงคะแนน

เลือกตั้งถ้ามีกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางมาปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้กรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลางที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางเพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง

                        ข้อ 36  การประชุมของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางต้องมีกรรมการตั้งแต่

สี่คนขึ้นไปจึงจะเป็นองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางเป็นประธานที่ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางที่เหลืออยู่เลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

                        การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางให้ใช้คะแนนเสียง

ข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 

                                                                    หมวด 6

                                                         การดำเนินการเลือกตั้ง   

                                                             ------------------

                                                                   ส่วนที่ 1

                                                                บัตรเลือกตั้ง

                                                           -------------------

 

                        ข้อ 37  บัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามส่วนที่ 1 บัตรเลือกตั้ง ของหมวด 5

การดำเนินการเลือกตั้งของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. 2542

 

                                                                   ส่วนที่ 2

                                                               หีบบัตรเลือกตั้ง                                  

                                                         --------------------

 

                        ข้อ 38  ให้นำส่วนที่ 2 หีบบัตรเลือกตั้ง ของหมวด 5 การดำเนินการเลือกตั้งของ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 มาใช้กับหีบบัตร

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้โดยอนุโลม

 

                                                                     ส่วนที่ 3

                                                   การลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

                                                               --------------------

 

                        ข้อ 39  ให้นำความในส่วนที่ 5 การลงคะแนนเลือกตั้ง ของหมวด 5 การดำเนินการ

เลือกตั้ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 มาใช้

บังคับกับการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

โดยอนุโลม

                        ข้อ 40  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ให้เอกอัครราชทูตกำหนดวัน เวลา สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ณ ที่เลือกตั้งกลาง ตามข้อ 9 วรรคสอง (1) ให้เอกอัครราชทูตกำหนดให้มีการลงคะแนนอย่างน้อย

หนึ่งวัน โดยวันสุดท้ายของการลงคะแนนต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกวัน

ตามแบบ ส.ว.47           

                        ในการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกสถานทูต ตามข้อ 9 วรรคสอง (2) ให้ลง

คะแนนหนึ่งวัน ซึ่งต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกวัน ตามแบบ ส.ว.47

                        ในการจัดให้มีการลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เอกอัครราชทูตกำหนด

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

                        ข้อ 41  ก่อนวันลงคะแนนให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบโดยทั่วกันถึงวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง และวิธีการ

ลงคะแนนเลือกตั้งเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศนั้น

                        การประชาสัมพันธ์อาจจัดทำเป็น โปสเตอร์ แผ่นปลิว แผ่นพับ นำไปปิดหรือแจกจ่าย

ณ สถานทูตและชุมชนคนไทยตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจทำเป็นหนังสือถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ

ส.ว.12/1 ด้วย

                        ข้อ 42  ให้ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่ ประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง

สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ว.2/1) ประกาศวันและเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

(ส.ว.47) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ว.11/1) และบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง

ปิดไว้ ณ สถานทูต และอาจปิดไว้ ณ ที่เลือกตั้งกลางหรือบริเวณใกล้เคียงก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า

สิบห้าวัน

                        ข้อ 43  ให้เอกอัครราชทูตจัดเตรียมที่เลือกตั้งกลางสำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

หีบบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ว.11/1) บัญชีรายชื่อ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ว. 24/1) และอุปกรณีการเลือกตั้งอื่น ๆ

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันลงคะแนน เพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ในการนี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ว.11/1)

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักร (ส.ว.24/1)ไปให้เอกอัครราชทูต

                        ข้อ 44  ในวันลงคะแนนให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางไปถึงที่เลือกตั้งกลาง

ก่อนเวลาลงคะแนนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยตลอดจนประกาศต่าง ๆ ซึ่งปิดไว้

  ที่เลือกตั้งกลางว่ามีครบถ้วนหรือไม่ หากชำรุดหรือสูญหายให้ดำเนินการจัดให้มีให้ครบถ้วน และให้

คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางประชุมและจัดแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติ ตามข้อ 27

                        ข้อ 45  คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนับจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ได้รับ

มาแล้วปิดประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ว. 26/1 และอาจชี้แจงวิธีการลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งซึ่งมาใช้สิทธิลงคะแนนทราบ แต่ห้ามชี้แจงเป็นเชิงแนะนำ สนับสนุนไม่ว่าในทางที่เป็นคุณ

หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใด

                        ข้อ 46  เมื่อถึงเลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางเปิด

หีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่นั้นเห็นว่าเป็นหีบเปล่าแล้วปิดหีบบัตร

เลือกตั้งใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ พร้อมทั้งเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง และบันทึก

การดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ว.27/1 โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งกลางนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น

                        เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

กล่าวเปิดการลงคะแนน เช่น กล่าวว่า "บัดนี้  ถึงเวลาลงคะแนนแล้วขอเปิดการลงคะแนน" แล้วจึงเริ่ม

ดำเนินการลงคะแนน ในกรณีที่ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือแต่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางคนใดคนหนึ่งประกาศเปิดการลงคะแนน

แทน

                        ข้อ 47  เมื่อมีผู้มิสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางพร้อมทั้ง

หนึ่งสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และบัตร

ประจำตัวผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อใช้สิทธิลงคะแนน ให้กรรมการ

ประจำที่เลือกตั้งกลางตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจัรและบัตรประจำตัวดังกล่าว

เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้อ่านชื่อและที่อยู่ของผู้นั้นดัง ๆ ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร

หรือผู้ใดทักท้วง ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางดำเนินการดังนี้    

                        (1) จดหมายเลขประจำตัวประชาชนของบัตรและสถานที่ออกบัตรลงในบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ

                        (2) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักรไว้เป็นหลักฐานด้วย

                        (3) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาลงในช่องพิมพ์ลายนิ้วที่ต้นขั้ว

บัตรเลือกตั้งพร้อมทั้งกรรมการประจำที่เลือกกลางผู้จ่ายบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อ และบันทึกชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย

                        เมื่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางได้ปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้มอบ

บัตรเลือกตั้งจำนวนหนึ่งฉบับ พร้อมทั้งซองกระดาษแบบทึบ ซึ่งมีช่องสำหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ

กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสามารถลงรายการเขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีภูมิลำเนาใน

ประเทศไทย

                        ขนาดลักษณะของซองกระดาษและรายการให้เป็นไป ตามแบบ ส.ว.48

                        ข้อ 48  ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสงสัยว่าผู้มาแสดงตน

ไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้ง

กลางสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยมีสิทธิลงคะแนนหรือไม่ และในกรณีที่

คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางทำบันทึกคำวินิจฉัยลงในรายงานการใช้

สิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.27/1)

                        ถ้าคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือ

ผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ดำเนินการตามข้อ 47 และให้

บันทึกคำวินิจฉัยลงในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.27/1)

                        ข้อ 49  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้ง และซองกระดาษลงคะแนนตามข้อ 47

แล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อลงคะแนน และเมื่อลงคะแนนแล้วให้นำบัตรเลือกตั้งดังกล่าวบรรจุ

ลงในซองกระดาษเสร็จแล้วปิดผนึกด้วยกาว และลงรายการระบุเขตเลือกตั้งจังหวัดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามภูมิลำเนาในประเทศไทย พร้อมให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อ

หรือลายพิมพ์นิ้วมือกำกับตรงรอยต่อผนึกไว้ด้วย เสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำของบัตรเลือกตั้ง

ดังกล่าวใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางทันที

                        ข้อ 50  กรรมการการเลือกตั้ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต

และผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิเจ้าไปในที่เลือกตั้งกลางเพื่อ

ทำการสอดส่องดูแลหรือแนะนำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ

ที่เลือกตั้งกลางนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด

หรือคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

                        ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางบันทึกการเจ้าไปในที่เลือกตั้งกลางของบุคคล

ตามวรรคหนึ่งไว้ในแบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.27/1)

                        ข้อ 51  เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนให้ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

ประกาศปิดการลงคะแนน เช่น กล่าวว่า "บัดนี้ถึงเวลาแล้วให้ปิดการลงคะแนน" และให้งดจ่ายบัตรเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาสามารถลงคะแนนเลือกตั้ง

ที่เหลืออยู่ในที่เลือกตั้งกลางได้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จสิ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ

ประจำที่เลือกตั้งกลางไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

คนใดคนหนึ่ง ประกาศปิดการลงคะแนนแทนได้

                        ข้อ 52  เอกอัครราชทูตอาจแต่งตั้งบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเอกชานให้ทำหน้าที่

สังเกตการณ์การเลือกตั้งในที่เลือกตั้งกลางก็ได้ ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางอำนวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นสมควร

           

                                                                      ส่วนที่ 4

                                                 การดำเนินการหลังปิดการลงคะแนน       

                                                                -------------------

 

                        ข้อ 53  ให้นำส่วนที่ 7 การดำเนินการหลังปิดการลางคะแนนของหมวด 5

การดำเนินการเลือกตั้งของาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับกับการดำเนินการหลังปิดการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้โดยอนุโลม

 

                                                                   หมวด 7

                                                             การนับคะแนน  

                                                            --------------------

 

                        ข้อ 54  ให้นำหมวด 6 การนับคะแนนของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับกับการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

นอกราชอาณาจักรโดยอนุโลม

                        การนับคะแนนให้กระทำ ณ ที่เลือกตั้งกลาง และกระทำให้แล้วเสร็จในคราวเดียว

โดยห้ามประวิงการนับคะแนน

                        ข้อ 55  การนับคะแนนให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางดำเนินการ

ในสองขั้นตอน ดังนี้

                        ขั้นตอนที่หนึ่ง ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง

แล้วจำแนกบัตรเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งที่ระบุอยู่บนซองใส่บัตรเลือกตั้ง โดยห้ามมิให้เปิดซองใส่บัตร

เลือกตั้ง

                        ขั้นตอนที่สอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลางแบ่งหน้าที่

เพื่อทำการนับคะแนนที่ละเขตเลือกตั้ง ดังนี้           

                        คนที่ 1 มีหน้าที่หยิบซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ละฉบับ แล้วเปิดซองนำบัตรเลือกตั้ง

ส่งให้กับคนที่ 2

                        คนที่ 2 มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง

                        (1) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า "บัตรดี" และขานหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนน

พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งให้เห็นด้วย

                        (2) ถ้าเป็นบัตรที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนให้อ่านว่า "ไม่ลงคะแนน" หรือ

ทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย

                        (3) ถ้าเป็นบัตรเสียตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. 2542 ให้อ่านว่า "บัตรเสีย" พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณ

ที่เลือกตั้งได้ด้วย และให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสลักหลังบัตรว่า "เสีย" พร้อมทั้งระบุ

เหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามลักษณะใดตามระเบียบดังกล่าว และลงลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน

                        คนที่ 3  มีหน้าที่รับบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการวินิจฉัยและอ่านแล้ว ใส่ลงในภาชนะ

ที่เตรียมไว้โดยแยกเป็นภาชนะสำหรับใส่บัตรดีหนึ่งใบ ใส่บัตรที่ไม่ลงคะแนนหนึ่งใบ และใส่บัตรเสีย

หนึ่งใบเมื่อเสร็จสิ้นการนับบัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใด ให้แยกบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทใส่ถุง

วัสดุใสพร้อมทั้งเขียนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในถุงวัสดุใสด้วย

                        คนที่ 4  มีหน้าที่กรอกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน ตามแบบ ส.ว. 33

                        เมื่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนับคะแนนผู้มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งได้ขาน

หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครที่ได้รับคะแนนให้ผู้มีหน้าที่กรอกคะแนนขีดคะแนนลางในแบบกรอก

คะแนน (ส.ว. 33) และให้เจ้าหน้าที่คะแนนขีดคะแนนพร้อมกัน ขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน กรณีที่ผู้มี

หน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ได้ขานว่า "ไม่ลงคะแนน" หรือได้ขานว่า "บัตรเสีย" ให้ขีดคะแนนด้วย

                        ถ้าเป็นการกรอกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน (ส.ว.33) ให้ขีดคะแนนตั้งต้นแต่

ช่องที่ 1 ของบรรทัดแรกเรียงต่อกันไปจนถึงช่องที่ 50 แล้วเมื่อ สุดช่องที่ 50 แล้ว จึงเริ่มต้นบรรทัดที่ 2

ตั้งแต่ช่องที่ 1 ไปใหม่อีกทำนองเดียวกัน

                        ในการกรอกคะแนนสิ่งอื่นนอกจากแบบกรอกคะแนน (ส.ว.33) ให้ใช้วิธีขีดหนึ่ง

ต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อถึงขีดที่ 5 ให้ขีดขวางทับเส้น 4 ขีดแรก เช่น ดังรูปนี้ / / / / หรือ / / / / หรือ / / / /     

เป็นต้น

                        คนที่ 5  มีหน้าที่รักษาบัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งจังหวัดอื่นที่ยังไม่ดได้ทำการ

นับคะแนน

                        คนที่ 6  มีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับคะแนนแล้ว

                        กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางที่เหลือมีหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก

และคอยสับเปลี่ยนในการปฏิบัติหน้าที่กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

                        ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสรุปผลการนับคะแนนตามแบบรายงาน

ผลการนับคะแนน (ส.ว.34/1)และประกาศผลการนับคะแนน ตามแบบ ส.ว.35/1

                        ข้อ 56  เมื่อเอกอัครราชทูตได้รับรายงานผลการนับคะแนน (ส.ว.34/1) และ ให้ทำการ

รวมคะแนนของทุกที่เลือกตั้งกลาง และจัดทำประกาศผลการรวมคะแนนดังกล่าว จำนวนบัตรเลือกตั้ง

ที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้และจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน ตามแบบ

ส.ว.37/1 โดยให้จัดทำขึ้นจำนวนสี่ชุดแล้วดำเนินการดังนี้

                        ชุดที่ 1 ปิดไว้ ณ สถานทูต

                        ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้ง

                        ชุดที่ 4 เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

                        พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ว.38/1 จำนวนสามชุด

ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสอบชุดและเอกอัครราชทูตเก็บรักษาไว้หนึ่งชุด

                                                           

                                                                   หมวด 8

                            การส่งและการรับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                            ---------------------

 

                        ข้อ 57  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อควบคุม

และดูแลการส่งและการรับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                        ขั้นตอนวิธีการส่งและรับเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้นำระเบียบ

กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการส่งถุงเมล์การทูตมาใช้บังคับโดยอนุโลม

                        ข้อ 58  ให้เอกอัครราชทูตดำเนินการให้มีการตรวจรับและเปิดถุงเมล์การทูต

ตามข้อ 57 วรรคสอง รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร   

                        ข้อ 59  เมื่อเสร็จการลงคะแนนแล้วให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางจัดส่ง

เอกสารและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดมายังเอกอัครราชทูตเพื่อจัดส่งรายางานผลการ

รวมคะแนนและประกาศผลการรวมคะแนนให้คณะกรรมการเลือกตั้งทางถุงเมล์การทูต สำหรับ

อุปกรณ์การลงคะแนนอื่น ๆ ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งผู้เก็บรักษาไว้ ณ สถานทูต

           

                                                                   หมวด 9

                                                       การทำลายบัตรเลือกตั้ง

                                                             ------------------

 

                        ข้อ 60  เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว เอกอัครราชทูตจะทำลายบัตรเลือกตั้งที่เก็บอยู่ใน

หีบบัตร เลือกตั้งและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง ตามมาตรา 94

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. 2541 ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

                        ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ให้เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่เก็บ

อยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีคำสั่ง

 

                                                                       หมวด 10

                     แบบพิมพ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

                                                                ---------------------

 

                        ข้อ 61  ตัวอย่างและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

มีดังนี้

                        (1) ตัวอย่าง

                        (ก) บัตรเลือกตั้ง

                        (ข) หีบบัตรเลือกตั้ง

                        (ค) การจัดบริเวณที่เลือกตั้ง

                        (1) แบบพิมพ์

                        ส.ว. 2/1 ประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ว. 3/1 ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ว. 7/1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ว. 9/1 หนังสือแจ้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ว.11/1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

                        ส.ว. 12/1 หนังสือแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                        ส.ว. 13/1 แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร                     

                        ส.ว. 15/1 ประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

                        ส.ว. 24/1 ประกาศรายาชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

                        ส.ว. 25/1 ป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

                        ส.ว.26/1 ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน

                        ส.ว 27/1 ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร       

                        ส.ว. 28/1 ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน

                        ส.ว. 33 แบบกรอกคะแนน

                        ส.ว. 34/1 รายงานผลการนับคะแนนของที่เลือกตั้งกลาง     

                        ส.ว. 35/1 ประกาศผลการนับคะแนนของที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ว.37/1 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของสถานทูต

                        ส.ว. 38/1 ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของสถานทูต

                        ส.ว. 47 ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ว. 48 ซองใส่บัตรเลือกตั้ง

                        กรณีที่กงสุลใหญ่หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นเป็นผู้ลงนามประกาศ

ให้แก้ไขคำว่า "เอกอัครราชทูต" เป็น "กงสุล" หรือ "กงสุลใหญ่" หรือคำอื่น และคำว่า "สถานทูต"

ให้แก้ไขเป็น "สถานกงสุล" หรือสถานที่อื่นแล้วแต่กรณี

           

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2542

                                                                                            ธีรศักดิ์  กรรณสูต  

                                                                                  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง